• In English
 • Права осіб, мобілізованих на військову службу
  опубліковано 15 травня 2014 року о 16:00

  Захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, та іншими нормативно-правовими актами України.

  Мобілізація триває у термін визначений Указом Президента України, так відповідно до Указів Президента України “Про часткову мобілізацію ” від 17.03.14  № 303/2014, від 06.05.14 № 454/2014 її термін встановлений 45 діб, та полягає в проведенні комплексу заходів планомірного переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, - на організацію і штати воєнного часу.

  Довідково

  Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” абзац  четвертий статті 1:

  мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного  захисту  -  на організацію  і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито  чи  приховано.

  Тому в цей час на протязі 45 діб місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу (з 18.03.2014 по 02.05.2014 та з 07.05.2014 по 02.06.2014).

  Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу – військовослужбовці, внаслідок чого на них  розповсюджуються пільг, передбачені Законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей”, Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.

  При цьому часткова мобілізації полягає в призові на військову службу військовозобов’язаних лише до визначених військових частин Збройних Сил України.

  Довідково

   Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” частина третя статті 4:

  3. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях  держави, а також стосуватися певної частини національної  економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

  Призов здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати, а резервістів – командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

  Довідково

   Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” частина п’ята статті 22:

  5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять  службу  у  військовому резерві) під час мобілізації або залучення  їх до  виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами  воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне  управління  або  регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних  Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління центрального органу  виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує  державну  політику  у  сфері  цивільного  захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають  командири  військових  частин,  в яких вони проходять службу у військовому резерві.

  При цьому громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, які зазначені в отриманих ними документах (персональних повістках, мобілізаційних розпорядженнях тощо).

  Довідково

   Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” частина третя статті 22:

  3.  Під  час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших  військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять  службу  у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових  частин  або на збірні пункти військових комісаріатів у строки,  зазначені  в  отриманих  ними  документах (мобілізаційних розпорядженнях,  повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де  вони перебувають  на військовому обліку, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  -  керівників відповідних  органів  управління  центрального  органу  виконавчої влади,  який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері  цивільного  захисту).  Резервісти  зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

  Водночас керівники підприємств, організацій та установ у відповідності до чинного законодавства обов’язані забезпечувати своєчасне прибуття їх працівників до військових частин, або комісаріатів в установлені терміни.

  Довідково

   Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” частина перша статті 21:

  Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

  1.           Підприємства, установи і організації зобов'язані:

  сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний  час  та під час мобілізації;

  забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до  виконання  обов'язку  щодо  мобілізації у порядку, визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22  цього Закону, на збірні пункти  та  до військових  частин

  Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації категорії військовозобов’язаних, які зазначені у статті 23 Закону України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а саме:

  заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Довідково

   Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”  стаття 25:

  1. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

  2. Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час,  визначаються цим  Законом,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

  визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

  чоловіки, на утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

  жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

  зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

  Військовозобов’язані, які досягли граничного терміну перебування в запасі, також не підлягають призову та виключаються з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах, а військовозобов'язані Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, крім того виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які: (стаття 37 Закону України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) “Про військовий обов’язок і військову службу”):

  визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

  припинили громадянство України;

  були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

  направлені для відбування покарання до установ виконання покарань  або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

  не отримали до 40-річного віку військово-облікової  або спорідненої з нею спеціальності.

   

  Довідково

   Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) “Про військовий обов’язок і військову службу” Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі.

  1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних.

  2.  Військовозобов’язані,  які  перебувають у запасі та мають військові  звання  рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

  2) другий розряд - до 50 років.

  3.  Особи  офіцерського  складу,  які  перебувають  у запасі, поділяються на розряди за віком:

  2) другий розряд:

  молодший офіцерський склад - до 55 років;

  старший офіцерський склад:

  майор  (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 55 років;

  полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;

  вищий офіцерський склад - до 65 років.

   4. Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

   5. Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

   

  Після переведення військових частин на організацію та штати воєнного часу, для призваних військовозобов’язаних розпочинається проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

  Звільнення (демобілізація) військовослужбовців призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено, за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, час та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація буде проведена поетапно на протязі певного часу.

  Довідково

  Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) “Про військовий обов’язок і військову службу”:

  Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

  4 Види військової служби:

   військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий  період;

  Стаття 26. Звільнення з військової служби.

  2. Звільнення зі служби проводиться:

  а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, - на підставі Указу Президента України;

  ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, - у разі оголошення демобілізації у строки, встановлені Президентом України.

  4. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути за рішенням Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

  8. У разі настання особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

   

  Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” абзац  шостий статті 1:

  демобілізація -  комплекс  заходів, рішення  про  порядок  і терміни проведення яких приймає Президент України,  спрямованих на планомірне переведення національної економіки,  органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних  Сил  України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної  служби цивільного захисту – на організацію  і  штати  мирного  часу

  У відповідності до частини десятої статті 1 Закону України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

  прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

  проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних  закладах згідно  з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

  проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

  виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

  Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

   

  Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. (частина п’ята статті 22 Закону України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”)

   

  Права громадян, які призвані під час мобілізації:

  отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань), а не на рівні військовослужбовців строкової служби, як передбачалося раніше;

   

  Довідково

   У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” від 09.04.2014 № 111 грошове забезпечення зазначеній категорії військовослужбовців виплачується у порядку та розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

   

  використовувати весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством як для військовослужбовців;

   

  Довідково

   Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу – військовослужбовці, внаслідок чого на них  розповсюджуються пільги, передбачені Законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей”, Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.

  Час  перебування  громадян  України  на  військовій  службі зараховується  до  їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за   спеціальністю,   а  також  до  стажу  державної  служби. 

  Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення (компенсацією за  піднайом  жилого  приміщення), охорону здоров'я та безоплатне лікування.

  Держава  забезпечує  соціальну  та  професійну  адаптацію військовослужбовців,  які звільняються з військової  служби.

   

  за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці;

   

  Довідково

   Кодекс законів про працю України,  стаття 119:

  Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.

   

  нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації;

  Довідково

   Пункт 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

  Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України.

  збережено право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється;

  Довідково

   Кодекс законів про працю України  стаття 49-2 :

  Вимоги частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, пов’язаних з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період.

  не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби;

  не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі.

  Довідково

   Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"  стаття 2 після:

  Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

   

  З метою безумовного виконання законодавства в сфері оборони, мобілізації та захисту прав громадян України, які призвані під час мобілізації постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VII “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” доручено Генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу в зв’язку з мобілізацією. У разі вчинення керівникам підприємств вищезазначених фактів військовозобов’язаним необхідно звернутися до регіональних органів прокуратури.

   

  Крім того, 15 травня поточного року на пленарному засіданні Верховної Ради України сплановано розглянути в другому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації” (реєстраційний № 4785 від 28.04.2014), яким передбачено:

  поширення дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації” від 27.03.14 № 1169-VII щодо норм соціального захисту на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих, що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014;

  надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, переважного права залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді;

  врегулювання питання щодо виплат соціальної допомоги військовослужбовцям - жінкам, які були звільнені під час мобілізації;

  звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період. Крім того, відсотки за користування кредитом не нараховуються;

  врегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову;

  громадянам України надається можливість добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий період (на особливий період, але не менше одного місяця) з подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час;

  визначення порядку виплат працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України;

  надання права командирам військових частин надавати військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами в особливий період;

  звільнення від відповідальності за корупційні правопорушення військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношенню до їх підприємницької діяльності;

  скорочення термінів прийняття громадян на військову службу за контрактом в особливий період шляхом спрощення процедур проведення спеціальних перевірок;

  визначення порядку проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

  розширення переліку підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби за етапами особливого періоду;

  звільнення від призову на строкову військову службу громадян України, які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

  продовження терміну перебування на військовій службі за призовом під час мобілізації, на особливий період - до досягнення граничного віку перебування в запасі;

  визначення підстав звільнення з військової служби в особливий період;

  впорядкування термінів проходження зборів військовозобов'язаними (до п'яти разів строком до двох місяців кожного разу);

  встановлення, що призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, не є підставою припинення трудового договору;

  звільнення від спеціальної перевірки громадян, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

  підвищення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

  звільнення фізичних осіб-підприємців, які призвані під час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску на особливий період.