• In English
 • Реформа та розвиток фінансового сектору

  Мета реформи – гармонізація національного законодавства у сферах бухгалтерського обліку та аудиту із законодавством Європейського Союзу сприятиме підвищенню прозорості та достовірності даних фінансової звітності підприємств та суб’єктів державного сектору, на основі яких приймаються управлінські рішення, зокрема у сфері управління державними фінансами і, відповідно, покращенню інвестиційного та бізнес-клімату в Україні. 

  Ключові результати

  • Протягом 2018-2020 років забезпечено здійснення заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, зокрема запроваджено єдиний план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, здійснено перехід суб’єктів державного сектору на складення фінансової звітності із застосуванням повного пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, забезпечено складення загальної консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.

  • З метою удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до положень європейського законодавства, а також підвищення рівня прозорості та співставності показників фінансової звітності підприємств внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»; удосконалено Порядок подання фінансової звітності, а також форми та порядок складання спрощеної фінансової звітності для малих підприємств та мікропідприємств; приведено у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності порядок відображення в бухгалтерському обліку деяких активів та зобов’язань.

  • З метою гармонізації національного законодавства у сфері аудиту з актами європейського законодавства у цій сфері прийнято Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та введений в дію з 01.10.2018. На виконання вимог зазначеного Закону України протягом 2018-2020 років:

  - утворено органи, які формують систему суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, – державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», Раду нагляду за аудиторською діяльністю, номінаційний комітет та Комісію з атестації, а також положення про ці органи; 

  - затверджено порядки проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації; порядки проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації; Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; Порядок відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; Порядок оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій; Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а також визначено розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

  Навіщо щось змінювати?

  Співпраця України з міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових і інвестиційних ринках, а також узяті державою зобов’язання щодо гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами вимагають подальшого реформування системи бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності для забезпечення відкритості та прозорості інформації про фінансовий стан суб’єктів господарювання в Україні.

  Що передбачає реформа?

  З метою підвищення конкурентоспроможності країни та залучення іноземних інвестицій в національну економіку Уряд передбачає поглиблення реформ у сферах бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності в частині гармонізації національного законодавства з вимогами законодавства ЄС та міжнародними стандартами. 

  Отримання достовірної інформації про результати діяльності суб’єктів державного сектору можливо за умов формування єдиної методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів та бухгалтерського обліку в бюджетних установах, адаптованих до положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (IPSAS). Це забезпечить не тільки корисність, а й порівнянність фінансової інформації, єдине розуміння економічних показників. 

  Подальша розбудова ефективної системи регулювання аудиторської діяльності спрямована на посилення та зміцнення позитивного інвестиційного клімату в Україні, зокрема підвищення рівня довіри до діяльності аудиторів, зниження ризиків надання неякісних аудиторських послуг, а також сприяння прозорості та достовірності фінансової звітності емітентів цінних паперів, банків, страхових компаній, інших публічних компаній, у тому числі державних підприємств.

  Цілі та завдання 

  Уряд і надалі проводитиме реформування у сфері бухгалтерського обліку та аудиту шляхом:

  •  забезпечення модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі; 
  • удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням прийнятих міжнародних стандартів фінансової звітності та внесених до них змін; 
  • визначення порядку допуску аудиторів до провадження аудиторської діяльності та порядку безперервного професійного навчання аудиторів.

  Над реформами працюють 

  Над реформами у сферах бухгалтерського обліку та аудиту працює Міністерство фінансів України спільно з державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», Радою нагляду за аудиторською діяльністю, Комісію з атестації, Методологічною радою з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України за підтримки міжнародних партнерів, зокрема: 

  - проєкт «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні», ЄС/ Hulla and Co Human Dynamics GmbH and Co KG;

  - проєкт Європейський Союз/ ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів (EU4LOGICA)

  - проєкт Програма підтримки державного управління фінансами України (EU4PFM) в рамках Угоди про фінансування

  Матеріали та посилання 

  Інформація щодо нормативних документів з питань бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності розміщена на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України та доступна за посиланнями: 

  - бухгалтерський облік в державному секторі

  - бухгалтерський облік у підприємницькій сфері

  - запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності

  - аудиторська діяльність.