• In English
 • 22.02.2021

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 60/24

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/269
  від 04 грудня 2020 р.
  про внесення змін до Делегованого регламенту (ЄС) 2020/427 стосовно дати застосування змін до окремих детальних правил виробництва органічних продуктів у додатку ІІ до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування Регламенту Ради (ЄС) №834/2007 (1), зокрема його статті 12(2)(e), 14(2)(c) та 15(2)(a) і (d),

  Оскільки:

  (1)

  В наслідок спалаху пандемії COVID-19 та пов’язаної з нею кризи у сфері громадського здоров’я Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2020/1693 (2) було на один рік відтерміновано дату застосування Регламенту (ЄС) 2018/848, разом з іншими пов’язаними датами, зазначеними в Регламенті (ЄС) 2018/848.


  (2)

  Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2020/427 (3) було внесено зміни до Регламенту (ЄС) 2018/848 щодо окремих детальних правил виробництва органічних продуктів. З метою забезпечення юридичної визначеності ці правила виробництва застосовуються з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (3)

  У зв’язку з цим належить внести відповідні зміни до Регламенту (ЄС) 2020/427.


  (4)

  Оскільки цей Регламент необхідно застосовувати у терміновому порядку, він набуває чинності у день його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу та застосовується з 1 січня 2021 року,

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  У статті 2 Делегованого регламенту (ЄС) 2020/427 другий підпараграф викласти у такій редакції:

  «Він застосовується з 1 січня 2022 року.»

  Стаття 2

  Цей Регламент набуває чинності у день його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2021 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 4 грудня 2020 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.

  (2) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2020/1693 від 11 листопада 2020 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів щодо дати його застосування та деяких інших дат, зазначених у згаданому Регламенті, ОВ L 381, 13.11.2020, с. 1.

  (3) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/427 від 13 січня 2020 року про внесення змін до додатку II до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо окремих детальних правил виробництва органічних продуктів (OВ L 87, 23.3.2020, с.1).