• In English
 • 27.12.2021

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 461/5

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/2305
  від 21 жовтня 2021 р.
  про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 правилами щодо випадків, у яких органічні продукти та продукти перехідного періоду звільняють від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю, і умов, за яких це може відбуватися, місця проведення офіційного контролю таких продуктів і про внесення змін у Делеговані Регламенти Комісії (ЄС) 2019/2123 і (ЄС) №2019/2124

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 від 15 березня 2017 року про офіційний контроль та іншу офіційну діяльність, що провадиться для забезпечення застосування положень харчового та кормового права, правил щодо здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин та засобів захисту рослин, внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 999/2001, (ЄС) № 396/2005, (ЄС) № 1069/2009, (ЄС) № 1107/2009, (ЄС) № 1151/2012, (ЄС) № 652/2014, (ЄС) 2016/429 і (ЄС) 2016/2031, регламентів Ради (ЄС) № 1/2005 і (ЄС) № 1099/2009 та директив Ради 98/58/ЄС, 1999/74/ЄС, 2007/43/ЄС, 2008/119/ЄС і 2008/120/ЄС, а також про скасування регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 854/2004 і (ЄС) № 882/2004, директив Ради 89/608/ЄЕС, 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС, 91/496/ЄЕС, 96/23/ЄС, 96/93/ЄС і 97/78/ЄС та Рішення Ради 92/438/ЄЕС (Регламент про офіційний контроль) (1), зокрема статтю 48, пункт (h), та статті 51(1), пункт (a), 53(1), пункти (a) та (e), і 77(1), пункт (k) такого Регламенту,

  Оскільки:

  (1)

  На підставі статті 45(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (2), офіційний контроль у державах-членах з метою встановити дотримання умов і вжиття заходів для імпортування до Союзу продуктів, призначених для введення в обіг у Союзі як органічних продуктів або продуктів перехідного періоду, здійснюють у пунктах прикордонного контролю відповідно до статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625.


  (2)

  Стаття 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625 встановлює категорії тварин і товарів, які надходять до Союзу з третіх країн, щодо яких компетентні органи повинні проводити офіційний контроль у пунктах прикордонного контролю першого прибуття до Союзу. Органічні продукти та продукти перехідного періоду, зазначені у статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, належать до категорій тварин і товарів, зазначених у статті 47(1), пункті (f) Регламенту (ЄС) 2017/625, в силу згаданого положення Регламенту (ЄС) 2018/848. Крім цього, органічні продукти та продукти перехідного періоду можуть належати до категорій тварин і товарів, зазначених у статті 47(1), пункті (f) Регламенту (ЄС) 2017/625, також у силу актів або правил, зазначених у згаданому положенні, крім статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848. Аналогічно, органічні продукти та продукти перехідного періоду також можуть належати до категорій тварин і товарів, зазначених у пунктах (a)–(e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, за умови їх відповідності застосовним вимогам.


  (3)

  Відповідно до статті 48, пункту (h) Регламенту (ЄС) 2017/625 тварини й товари, які становлять низький ризик або не становлять конкретного ризику, можуть бути звільнені від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю. Стаття 3, пункт (24) Регламенту (ЄС) 2017/625 визначає «ризик», пов’язуючи його з негативним впливом на здоров’я людей, тварин або рослин, благополуччя тварин або довкілля, але не з якістю харчових продуктів. Органічні продукти та продукти перехідного періоду, які надходять до Союзу, можуть вважатися такими, що становлять низький ризик або не становлять конкретного ризику для здоров’я людей, тварин або рослин, благополуччя тварин або довкілля, якщо вони не належать до категорії тварин і товарів, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі пунктів (a)–(e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, або до категорій тварин і товарів, зазначених у статті 47(1), пункті (f) Регламенту (ЄС) 2017/625, для надходження яких до Союзу встановлені умови та заходи, відповідно, згідно зі статтею 126 або 128 Регламенту (ЄС) 2017/625 або з правилами, зазначеними у пунктах (a)–(h) і (j) статті 1(2) згаданого Регламенту, які вимагають встановлення дотримання таких умов або вжиття заходів у момент надходження тварин і товарів до Союзу. Отже доцільно звільнити такі продукти від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю.


  (4)

  Офіційний контроль призначених для введення в обіг у Союзі органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, звільнених від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю відповідно до цього Регламенту, здійснюють у пункті випуску для вільного обігу. Держави-члени інформують Комісію про пункти випуску для вільного обігу, у яких здійснюють такий контроль. Комісія повинна вести актуальний список пунктів випуску для вільного обігу в електронній системі контролю торгівлі та експертизи (TRACES), зазначеній у статті 133(4) Регламенту (ЄС) 2017/625.


  (5)

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2123 (3) дає компетентним органам у пунктах прикордонного контролю можливість дозволяти проведення ідентифікаційної та фізичної перевірки в пункті контролю, іншому ніж пункт прикордонного контролю, для відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пунктах (c) та (e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, і для відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, по відношенню до яких застосовують заходи, передбачені в актах, зазначених у пунктах (d), (e) та (f) статті 47(1) згаданого Регламенту. Аналогічно, Делегований Регламент (ЄС) 2019/2123 дає компетентним органам можливість здійснювати контроль документів на відстані від пунктів прикордонного контролю для відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статтях 72(1) і 74(1) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/2031 (4). Проте Делегований Регламент (ЄС) 2019/2123 не застосовується до відправлень рослин, рослинних продуктів і інших об’єктів, зазначених у пунктах (c) та (e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, якщо вони є органічними продуктами або продуктами перехідного періоду, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (6)

  Щоб забезпечити застосування Делегованого Регламенту (ЄС) 2019/2123 до відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пунктах (c) та (e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, які є органічними продуктами або продуктами перехідного періоду, що підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, необхідно розширити його сферу застосування. Крім цього в Делегований Регламент (ЄС) 2019/2123 належить включити положення, що встановлюють випадки, у яких дозволено здійснювати ідентифікаційну та фізичну перевірку у пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, та умови, за яких це можливо, для відправлень конкретних продуктів, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (7)

  Щоб полегшити швидке опрацювання тварин і товарів, які надходять до Союзу, компетентним органам у пунктах прикордонного контролю слід дозволити авторизувати подальше транспортування до кінцевого пункту призначення до отримання результатів лабораторного аналізу та тестів відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пунктах (c) та (e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, відповідно до глави II Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2124 (5), у тому числі якщо такі товари є органічними продуктами або продуктами перехідного періоду, що підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (8)

  У зв’язку з цим належить внести відповідні зміни до Делегованих Регламентів (ЄС) 2019/2123 та (ЄС) 2019/2124.


  (9)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Предмет

  У цьому Регламенті встановлено правила щодо:

  (a)

  випадків і умов, за яких окремі органічні продукти та продукти перехідного періоду, які надходять до Союзу, і які становлять низький ризик або не становлять конкретного ризику для здоров’я людей, тварин або рослин, благополуччя тварин або довкілля, звільняють від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю, який здійснюють для верифікації дотримання правил органічного виробництва й маркування органічних продуктів;


  (b)

  місця проведення офіційного контролю для зазначених у пункті (a) продуктів, які призначені для введення в обіг у Союзі; і


  (c)

  внесення змін до Делегованих Регламентів (ЄС) 2019/2123 та (ЄС) 2019/2124.

  Стаття 2

  Терміни та означення

  Для цілей цього Регламенту застосовують такі терміни та означення:

  (1)

  «органічний продукт» означає продукт у розумінні статті 3 пункту (2) Регламенту (ЄС) 2018/848;


  (2)

  «продукт перехідного періоду» означає продукт у розумінні статті 3 пункт (7) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  Стаття 3

  Органічні продукти та продукти перехідного періоду, звільнені від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю

  Від офіційного контролю в пункті прикордонного контролю першого надходження до Союзу звільняються такі органічні продукти та продукти перехідного періоду, що надходять до Союзу:

  (a)

  органічні продукти та продукти перехідного періоду, крім тих що належать до категорій тварин і товарів, зазначених у пунктах (a)–(e) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625; і


  (b)

  органічні продукти та продукти перехідного періоду, що належать до категорії тварин і товарів, зазначених у статті 47(1) пункті (f) Регламенту (ЄС) 2017/625, крім тих, для яких умови або заходи для надходження до Союзу встановлені актами, ухваленими, відповідно, згідно зі статтею 126 або 128 Регламенту (ЄС) 2017/625, або для яких умови чи заходи надходження до Союзу встановлені згідно з правилами, зазначеними в пунктах (a)–(h) і (j) статті 1(2) згаданого Регламенту.

  Стаття 4

  Місце проведення офіційного контролю органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, звільнених від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю

  1. Компетентні органи здійснюють офіційний контроль органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, зазначений у статті 3, призначених для введення в обіг у Союзі, у пунктах випуску для вільного обігу у державі-члені, в якій відправлення випускають для вільного обігу в Союзі.

  2. Держави-члени інформують Комісію про пункти випуску для вільного обігу, де компетентні органи здійснюють офіційний контроль відповідно до параграфа 1, з зазначенням їх найменування, адреси та контактної інформації.

  Комісія веде в Системі контролю торгівлі та експертизи (TRACES) актуальний список таких пунктів випуску для вільного обігу.

  3. Держави-члени забезпечують наявність у компетентних органів у пунктах випуску для вільного обігу, зазначених у параграфі 1, необхідної технології та обладнання для ефективної роботи системи TRACES.

  Стаття 5

  Зміни до Делегованого регламенту (ЄС) 2019/2123

  До Делегованого регламенту (ЄС) 2019/2123 вносяться такі зміни:

  (1)

  Внести такі зміни у статтю 1(1):

  (a)

  до пункту (a) внести такі зміни:

  (i)

  текст доповнити таким пунктом (ia):

  «(ia)

  відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пункті (i), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (*);

  (*) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1).»;"


  (ii)

  пункт (ii) викласти в такій редакції:

  «(ii)

  відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, щодо яких вживають заходи, передбачені актами, зазначеними в пунктах (d), (e) та (f) статті 47(1) Регламенту (ЄС) 2017/625, включно з тими, що підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848;»;


  (b)

  пункт (b) викласти в такій редакції:

  «(b)

  перевірка документів на відстані від пункту прикордонного контролю для відправлень:

  (i)

  рослин, рослинних продуктів та інших предметів, зазначених у статтях 72(1) та 74(1) Регламенту (ЄС) 2016/2031;


  (ii)

  рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пункті (i), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.»;


  (2)

  перед главою I додати таку статтю 1a:

  «Стаття 1a

  Терміни та означення

  Для цілей цього Регламенту застосовують такі терміни та означення:

  (1)

  «контроль безпечності харчових продуктів і кормів» означає офіційний контроль, який здійснюють для перевірки дотримання правил, зазначених у статті 1(2), пунктах (a) і (c) Регламенту (ЄС) 2017/625;


  (2)

  «фітосанітарний контроль» означає офіційний контроль, який здійснюють для перевірки дотримання правил, зазначених у статті 1(2), пункті (g) Регламенту (ЄС) 2017/625;


  (3)

  «органічний контроль» означає офіційний контроль, зазначений у статті 6(1) Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2021/2306 (*).

  (*) Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 2021/2306 від 21 жовтня 2021 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 правилами щодо офіційного контролю стосовно відправлень органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, призначених для імпортування до Союзу, і щодо сертифіката інспекції (ОВ L 461, 27.12.2021, с.13).


  (3)

  до статті 2 внести такі зміни:

  (a)

  у параграфі 1 вступну фразу викласти у такій редакції:

  «Ідентифікаційну та фізичну перевірку для верифікації відповідності правилам Союзу щодо безпечності харчових продуктів, безпечності кормів і щодо заходів захисту від шкідників рослин можна здійснювати в точці контролю, відмінній від пункту прикордонного контролю, якщо виконуються такі умови:»;


  (b)

  додати такий параграф 4:

  «4. Компетентні органи можуть здійснювати такий офіційний контроль у зазначеному в Загальному санітарному документі на ввезення (CHED) пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, якщо в графі 30 сертифіката інспекції, зазначеного у статті 5 Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306 («сертифікат інспекції»), не стоїть відмітка «відправлення не можна випускати для вільного обігу»:

  (a)

  фітосанітарний контроль у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки по відношенню до відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 1(1) пункт (a)(ia) цього Регламенту;


  (b)

  контроль безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки по відношенню до відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ii) цього Регламенту, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.»;


  (4)

  текст доповнити статтею 2a такого змісту:

  «Стаття 2a

  Умови для проведення органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки в пунктах контролю, відмінних від пунктів прикордонного контролю, для відправлень конкретних продуктів, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  1. Компетентні органи можуть здійснювати органічний контроль у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки по відношенню до відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ia), і по відношенню до відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ii), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, в зазначеному в сертифікаті інспекції пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, за таких умов:

  (a)

  пункт контролю, в якому повинен здійснюватися органічний контроль у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, був зазначений у сертифікаті інспекції відповідальним за відправлення оператором у момент попереднього повідомлення відповідно до статті 3(1) Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2021/2307 (*) або компетентним органом у пункті прикордонного контролю;


  (b)

  результат органічного контролю у формі перевірки документів, проведеної компетентними органами пунктів прикордонного контролю, є задовільним;


  (c)

  компетентні органи пункту прикордонного контролю вписали в графу 26 сертифіката інспекції свій дозвіл на переміщення відправлення в пункт контролю;


  (d)

  компетентні органи пункту прикордонного контролю вписали в Загальний санітарний документ на ввезення (CHED) свій дозвіл на переміщення відправлення в пункт контролю, відповідно, для контролю безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, або для фітосанітарного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки;


  (e)

  перш ніж відправлення залишить пункт прикордонного контролю, компетентний орган у пункті прикордонного контролю, відповідальний за органічний контроль, інформує компетентний орган у пункті контролю, відповідальний за органічний контроль, про прибуття відправлення, подаючи сертифікат інспекції у Системі контролю торгівлі та експертизи (TRACES);


  (f)

  оператор транспортував відправлення з пункту прикордонного контролю до пункту контролю під митним контролем без розвантаження товарів під час транспортування;


  (g)

  оператор забезпечив, щоб відправлення рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ia), а також харчових продуктів і кормів не тваринного походження, зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ii), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, супроводжувалися в пункті контролю засвідченою копією сертифіката інспекції;


  (h)

  оператор зазначив реєстраційний номер сертифіката інспекції в митній декларації, поданій митним органам з метою переміщення відправлення в пункт контролю, і зберіг копію цього сертифіката в розпорядженні митних органів, як зазначено у статті 163 Регламенту (ЄС) № 952/2013.

  2. Вимога супроводження відправлення засвідченою копією сертифіката інспекції, зазначеного в параграфі 1, пункті (g), не застосовується, якщо такий сертифікат виданий у системі TRACES установою контролю або органом контролю в третій країні відповідно до Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306, або завантажений у систему TRACES оператором, і компетентні органи пункту прикордонного контролю перевірили його відповідність оригінальному сертифікату інспекції.

  (*) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/2307 від 21 жовтня 2021 року, який встановлює правила щодо документів і повідомлень, необхідних для органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, призначених для імпорту до Союзу (ОВ L 461, 27.12.2021, с. 30).»;"


  (5)

  до статті 3 внести такі зміни:

  (a)

  у параграфі 1 вступну фразу викласти у такій редакції:

  «Ідентифікаційну та фізичну перевірку відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, зазначених у статті 1(1) пункті (a)(ii), можуть здійснювати компетентні органи в пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, якщо виконується одна з таких умов:»;


  (b)

  додати такі параграфи 3 і 4:

  «3. Компетентні органи можуть здійснювати ідентифікаційну та фізичну перевірку по відношенню до зазначених у статті 1(1), пункті (a)(ii) відправлень харчових продуктів і кормів не тваринного походження, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, у пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, якщо, додатково до однієї з умов, зазначених у параграфі 1 цієї статті:

  (a)

  відповідальний за відправлення оператор подав запит на переміщення в пункт контролю як для контролю безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, так і для органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки;


  (b)

  якщо компетентні органи пункту прикордонного контролю вибрали відправлення як для контролю безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, так і для органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, компетентні органи пункту прикордонного контролю відповідно дали дозвіл або ухвалили рішення щодо такого переміщення стосовно всіх зазначених видів контролю. Такий контроль здійснюють у тому самому пункті контролю, який має бути визначений для категорії товарів у відправленні, і повинен знаходитися в державі-члені, де відправлення буде випущене для вільного обігу.

  4. Якщо відправлення переміщують у пункт контролю відповідно до параграфа 3, компетентні органи пункту прикордонного контролю, відповідальні за контроль безпечності харчових продуктів і кормів, фіксують переміщення у Загальному санітарному документі на ввезення (CHED), а компетентні органи пункту прикордонного контролю, відповідальні за органічний контроль, фіксують переміщення у сертифікаті інспекції.»;


  (6)

  до статті 4 внести такі зміни:

  (a)

  у параграфі 1 додати пункт (c) такого змісту:

  «(c)

  рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пункті (i), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту (ЄС) 2018/848.»;


  (b)

  додати такі параграфи 4 і 5:

  «4. По відношенню до рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у параграфі 1 пункт (с), компетентні органи можуть здійснювати ідентифікаційну та фізичну перевірку у пункті контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, якщо, додатково до однієї з умов, зазначених у параграфі 2 цієї статті, виконуються такі умови:

  (a)

  відповідальний за відправлення оператор подав запит на переміщення в пункт контролю як для контролю безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, так і для органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки;


  (b)

  якщо компетентні органи пункту прикордонного контролю вибрали відправлення як для контролю безпечності харчових продуктів і кормів у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, так і для органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, компетентні органи пункту прикордонного контролю відповідно дали дозвіл або ухвалили рішення щодо такого переміщення стосовно всіх зазначених видів контролю. Такий контроль здійснюють у тому самому пункті контролю, який має бути визначений для категорії товарів у відправленні, і повинен знаходитися в державі-члені, де відправлення буде випущене для вільного обігу.

  5. Якщо відправлення переміщують у пункт контролю відповідно до параграфа 4, компетентні органи пункту прикордонного контролю, відповідальні за контроль безпечності харчових продуктів і кормів, фіксують переміщення у Загальному санітарному документі на ввезення (CHED), а компетентні органи пункту прикордонного контролю, відповідальні за органічний контроль, фіксують переміщення у сертифікаті інспекції.»;


  (7)

  доповнити статтю 6 параграфом 6 такого змісту:

  «6. Щодо відправлень, які переміщують у пункт контролю для проведення органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, компетентні органи пунктів контролю:

  (a)

  через систему TRACES підтверджують прибуття відправлення компетентним органам пункту прикордонного контролю, відповідальним за органічний контроль;


  (b)

  вписують у сертифікат інспекції результат органічного контролю у формі ідентифікаційної та фізичної перевірки, і рішення щодо відправлення відповідно до статті 6(3) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306.»;


  (8)

  вступне речення статті 7 викласти в такій редакції:

  «Перевірку документів стосовно відправлень рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 1(1) пункт (b), які надходять на територію Співтовариства, можуть здійснювати:»;


  (9)

  до статті 8 внести такі зміни:

  (a)

  у параграфі 1 пункт (a) додати такий пункт (v):

  «(v)

  щодо рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 4(1) пункт (c) цього Регламенту, — сертифікат інспекції, зазначений у Делегованому Регламенті (ЄС) 2021/2306.»;


  (b)

  параграф 2 викласти у такій редакції:

  «2. Якщо відправлення рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів мають бути доставлені оператором у пункт контролю для здійснення ідентифікаційної та фізичної перевірки, застосовуються статті 2, 2a, 4 та 5.».

  Стаття 6

  Зміни до Делегованого регламенту (ЄС) 2019/2124

  До Делегованого регламенту (ЄС) 2019/2124 вносяться такі зміни:

  (1)

  статтю 1(1), пункт (a) доповнити таким:

  «(iia)

  рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у пунктах (i) і (ii), які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю на підставі статті 45(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (*).

  (*) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1).»;"


  (2)

  у статті 6(3) вступну фразу викласти у такій редакції:

  «Відповідальний за відправлення оператор забезпечує, щоб паковання або транспортний засіб, яким перевозять відправлення рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, зазначених у статті 1(1) пункт (a)(i), (ii) і (iia), були закриті або опломбовані у такий спосіб, щоб під час їх транспортування до місця подальшого зберігання і під час зберігання в такому місці:».

  Стаття 7

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на третій день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі, 21 жовтня 2021.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 95, 07.04.2017, с. 1.

  (2) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (ОВ L 150, 14.6.2018, с. 1).

  (3) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2123 від 10 жовтня 2019 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 правилами щодо випадків, у яких ідентифікаційну перевірку та фізичну перевірку окремих товарів дозволено здійснювати в пунктах контролю, а перевірку документів дозволено здійснювати на відстані від пунктів прикордонного контролю, і умов, за яких це дозволено (ОВ L 321, 12.12.2019, с. 64).

  (4) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/2031 від 26 жовтня 2016 року про захисні заходи проти шкідливих організмів рослин, внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 228/2013, (ЄС) № 652/2014 і (ЄС) № 1143/2014 і скасування директив Ради 69/464/ЄЕС, 74/647/ЄЕС, 93/85/ЄЕС, 98/57/ЄС, 2000/29/ЄС, 2006/91/ЄС і 2007/33/ЄС (ОВ L 317, 23.11.2016, с. 4).

  (5) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2124 від 10 жовтня 2019 року, який доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 правилами щодо офіційного контролю відправлень тварин і товарів у режимі транзиту, перевантаження та подальшого транспортування територією Союзу, і вносить зміни до Регламентів Комісії (ЄС) № 798/2008, (ЄС) № 1251/2008, (ЄС) № 119/2009, (ЄС) № 206/2010, (ЄС) № 605/2010, (ЄС) № 142/2011, (ЄС) № 28/2012, Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2016/759 і Рішення Комісії 2007/777/ЄС (ОВ L 321, 12.12.2019, с. 73).