• In English
 • Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України»
  Служба Міністра Кабінету Міністрів України, опубліковано 10 жовтня 2018

  11
  жовтня

  10:00

  четвер
  09
  листопада

  18:00

  п’ятниця

  Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» та наказу Міністерства інфраструктури України від 26 вересня № 436 «Про конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України» оголошує конкурс на посаду незалежних членів наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України».

  Найменування підприємства: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).

  Місцезнаходження ДП «АМПУ»: Україна, 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги,14.

  Основні напрями діяльності ДП «АМПУ»: 

  Предметом діяльності ДП «АМПУ» є:

  виконання завдань передбачених статтею 15 Закону України «Про морські порти України», зокрема, організація та забезпечення безпеки мореплавства в межах акваторії морського порту, ремонт та технічне обслуговування гідротехнічних споруд, під’їзних колій тощо;

  організація та забезпечення діяльності служб регулювання руху суден та річкових інформаційних служб;

  здійснення навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах, віднесених до категорії судноплавних;

  організація та виконання промірних, тральних, днопоглиблювальних та дноочисних робіт на внутрішніх судноплавних шляхах;

  здійснення лоцманського проведення суден на внутрішніх судноплавних шляхах;

  участь у розробці нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту;

  підготовка та перепідготовка морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

  збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України, ведення Реєстру морських портів України та Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України;

  затвердження та організація виконання планів (стратегій) розвитку морських портів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;

  загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в морських портах;

  організація оперативного контролю та обліку руху транспортних засобів, вантажів, багажу, пасажирів на акваторії морських портів та на власних об’єктах підприємства;

  організація впровадження міжнародних стандартів щодо процедур оформлення документів під час виконання технологічних процесів у морських портах.

  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради ДП "АМПУ", сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:

   

  1. Претендент повинен:

  мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “управління та адміністрування транспорту”, “фінанси”, “економіка”, “бухгалтерський облік та аудит”, “виробництво та технології”, “адміністрування бізнесу”, “міжнародні відносини”, “право”;

  мати досвід  роботи не менше 10 років на керівних посадах в таких сферах (але не обмежуючись): управління великими підприємствами, корпоративне управління; управління та розвиток бізнесу, операційне управління; стратегічне управління та розвиток бізнесу з питань функціонування та розвитку портової інфраструктури; забезпечення безпеки мореплавства; управління ризиками, фінанси і аудит; інвестиційна діяльність; міжнародні відносини, право, бажано з урахуванням профілю та стратегії діяльності ДП «АМПУ»; трудові та соціальні відносини;

  мати повну цивільну дієздатність;

  мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності;

  не мати непогашеної судимості;

  мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;

  володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;

  відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;

  вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською мовами;

  взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;

  продемонструвати базове знання законодавчих актів, що регулюють питання функціонування та розвитку портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства, умов бізнес-середовища, розуміння глобальних тенденцій, перспектив розвитку галузі морського транспорту, функціонування морського транспорту, розвитку його інфраструктури в Україні та в країнах Європейського Союзу, актів міжнародних організацій - Міжнародної морської організації, Міжнародної організації морського супутникового зв'язку тощо;

  не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою.

  2. Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:

  не є та не був протягом останніх п’яти років посадовою особою ДП “АМПУ” або його філій, представництв;

  не є та не був протягом останніх трьох років працівником ДП “АМПУ” або його філій, представництв;

  не є та не був пов’язаною особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про запобігання корупції") ДП “АМПУ” та/або його філій, представництв та/або їх посадових осіб;

  не отримує та не отримував від ДП “АМПУ” або його філій та представництв доходи;

  не є державним службовцем чи представником держави;

  не був протягом останніх трьох років посадовою особою уповноваженого органу управління ДП «АМПУ»;

  не є аудитором ДП “АМПУ” та не бере участь в аудиті ДП “АМПУ” або його філій, представництв як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не був таким аудитором та не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

  не має та не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ДП “АМПУ” або його філіями, представництвами безпосередньо;

  не є та не був протягом останніх трьох років посадовою особою або працівником, власником корпоративних прав, представником суб’єкта господарювання, основна діяльність якого полягала  у: організації та забезпеченні безпеки мореплавства в межах акваторії морського порту, наданні послуг з обслуговування суден та/або пасажирів, здійсненні операцій з вантажами в морських портах на території України; здійсненні навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах, віднесених до категорії судноплавних на території України;

  не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»).

  3. Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій:

  стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;

  управління діяльністю суб’єктів господарювання у сфері функціонування та розвитку портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства;

  операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;

  фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

  корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);

  цифровізація логістичних процесів та послуг – досвід впровадження автоматизації бізнес-процесів транспортної логістики тощо;

  комплаєнс та управління ризиками і досвід впровадження таких систем.

  4. Буде перевагою:

  досвід роботи у підготовці та реалізації проектів ДПП (державно-приватного партнерства) в таких сферах (але не обмежуючись): функціонування та розвитку портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства та функціонування транспорту;

  досвід роботи у великих компаніях у сфері морегосподарського комплексу (утримання та розвиток об’єктів портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства);

  володіння іноземними мовами;

  досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);

  досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

  досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);

  досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ДП “АМПУ”:

  1. Визначення стратегії та контролю діяльності 

  погодження проекту стратегії, річного фінансового плану ДП «АМПУ» та звіту про його виконання;

  визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;

  здійснення контролю за ефективністю управління підприємством;

  формування антикорупційної політики підприємства;

  формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку підприємства;

  2. Корпоративне управління

  вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до ДП «АМПУ»;

  відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ДП «АМПУ»;

  формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

  забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка його впливу на результати роботи підприємства, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю.

  3. Узгодження інтересів

  забезпечення узгодженості мотивації та дій керівництва ДП «АМПУ» найкращим інтересам компанії;

  забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів Голови ДП «АМПУ» та членів наглядової ради ДП «АМПУ»;

  запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів підприємства та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

  4. Аудит та контроль

  визначення форм контролю за ефективністю управління ДП «АМПУ» та ефективністю управління ризиками його діяльності;

  здійснення контролю за ефективністю управління ДП «АМПУ» та ініціювання за потреби перед суб'єктом управління об'єктами державної власності вжиття відповідних заходів;

  створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

  призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту ДП «АМПУ».

  5. Прозорість та розкриття інформації

  сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками;

  впровадження проектів цифровізації управлінських процесів та послуг з метою підвищення їх ефективності та прозорості.

   

  Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ДП «АМПУ» Дехтяренко С.С. (українською та/або англійською мовою).

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;
  • копію документа про вищу освіту;
  • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовою);
  • згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовою);
  • рекомендації (за наявності);
  • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ДП “АМПУ” (українською та/або англійською мовою);
  • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

   

  Заяви щодо участі у відборі приймаються з 10:00 (за київським часом) 11 жовтня 2018 року до 18:00 (за київським часом) 9 листопада 2018 року:

  • в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;
  • в паперовому вигляді на поштову адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ДП “АМПУ”.

   

  Телефон для довідок: (044) 256-67-88, 256-67-56

  Формування списку учасників, допущених до попереднього відбору: 14 листопада 2018 р.

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  заява на участь.docx

  Заява щодо незалежності.docx

  Згода на обробку даних.docx

  1,2,4.pdf

  ф №5.pdf

   Ф-3(1).pdf

  Ф-3 (2).pdf