• In English
 • 18.12.2020

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 428/5

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/2146
  від 24 вересня 2020 р.
  на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2018/848 щодо винятків з правил виробництва в органічному виробництві

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (1), і зокрема його статтю 22(1)(b) та (c),

  Оскільки:

  (1)

  Глава III Регламенту (ЄС) 2018/848 встановлює загальні правила виробництва органічних продуктів.


  (2)

  Деякі події, такі як екстремальні кліматичні явища або поширені хвороби тварин чи рослин, можуть мати серйозні наслідки для органічного виробництва в постраждалих господарствах або виробничих підрозділах у Союзі. Щоб забезпечити можливість продовження чи відновлення органічного виробництва, Регламент (ЄС) 2018/848 передбачає ухвалення виняткових правил виробництва, за умови, що їх застосування обмежене ситуаціями, визнаними як катастрофічні обставини в ЄС, з урахуванням різниці в екологічному балансі, кліматі та місцевих умовах у найвіддаленіших регіонах Союзу.


  (3)

  Беручи до уваги різноманітність випадків і обставин, які можуть виникати у державах-членах, і з огляду на брак досвіду застосування статті 22 Регламенту (ЄС) 2018/848, на цьому етапі неможливо встановити на рівні Союзу спільні критерії визначення того, чи можна кваліфікувати певну ситуацію як катастрофічні обставини. Проте доцільно передбачити, що держава-член, у якій склалася така ситуація, має ухвалити офіційне рішення, яким цю ситуацію визнають катастрофічними обставинами. Таке офіційне рішення слід ухвалювати або для цілої території, або для окремого оператора.


  (4)

  Необхідно обмежити застосування виняткових правил виробництва у Союзу тим, що є абсолютно необхідним для продовження або відновлення органічного виробництва. Отже відступи, передбачені в цьому Регламенті, мають бути обмежені в часі та застосовуватись тільки для постраждалих типів виробництва або, у відповідних випадках, земельних ділянок, і всіх відповідних операторів на цій території, або окремого оператора, на якого поширюється таке офіційне рішення.


  (5)

  Необхідно сформулювати в цьому Регламенті виняткові правила виробництва, які в разі катастрофічних обставин можна застосовувати до рослинництва, тваринництва, аквакультури та виробництва вина в порядку відступів, і умови застосування останніх.


  (6)

  Якщо оператори, які постраждали від катастрофічних обставин, не можуть мати доступу до органічного або виробленого в перехідний період репродуктивного матеріалу рослин і продукції рослинництва інших ніж репродуктивний матеріал рослин, необхідно забезпечити для таких операторів можливість використовувати неорганічний репродуктивний матеріал рослин за певних умов.


  (7)

  Якщо в господарстві або виробничому підрозділі має місце висока смертність тварин, у тому числі бджіл або інших комах, а оператори не мають доступу до органічних тварин, бджіл або інших комах для відновлення або відтворення свого стада чи отари, необхідно передбачити для таких операторів можливість використовувати неорганічних тварин за певних умов.


  (8)

  Оскільки окремі кліматичні явища, такі як серйозні посухи або повені, можуть радикально зменшити доступність органічних або вироблених у перехідний період кормів, необхідно передбачити для відповідних операторів можливість годувати сільськогосподарських тварин неорганічними кормами.


  (9)

  Оскільки окремі явища, такі як землетруси або повені, можуть частково зруйнувати пасовища чи споруди, які використовують для сільськогосподарських тварин у господарстві або виробничому підрозділі, необхідно передбачити для відповідних операторів можливість відступу від зобов’язання випасати чи утримувати тварин з дотриманням вимог щодо максимальної щільності розміщення у спорудах, і щодо мінімальних площ у приміщеннях і зовні, як встановлено в імплементаційному акті, ухваленому відповідно до статті 14(3) Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (10)

  Оскільки окремі екстремальні кліматичні явища, такі як серйозні посухи чи повені, можуть радикально зменшити доступність органічних грубих, зелених чи сухих кормів або силосу, необхідно забезпечити відповідним операторам можливість зменшити відсоток сухої речовини в добовому раціоні великої рогатої худоби, овець, кіз і коней, за умови задоволення харчових потреб тварин на різних етапах їх розвитку.


  (11)

  Оскільки окремі події крім кліматичних явищ, такі як пожежі чи землетруси, можуть радикально зменшити доступність нектару й пилку для бджіл, необхідно забезпечити можливість годувати бджолині сім’ї органічним медом, органічним пилком, органічними цукровими сиропами або органічним цукром, якщо виживання сім’ї опинилося під загрозою.


  (12)

  Оскільки окремі події, такі як екстремальні кліматичні умови, пожежі чи землетруси, можуть радикально скоротити джерела нектару й пилку на окремих територіях, якщо існує загроза виживанню бджолиної сім’ї, необхідно забезпечити можливість для відповідних операторів переміщати бджолині сім’ї на території, які можуть не складатися здебільшого з органічно вироблених культур чи з природної рослинності, або з лісів чи культур, які не вирощують органічними методами, але до яких застосовують тільки методи з низьким впливом на довкілля.


  (13)

  Якщо в господарстві або виробничому підрозділі має місце висока смертність тварин аквакультури, а оператори не мають доступу до органічних тварин аквакультури для відновлення або відтворення своїх запасів, необхідно передбачити для таких операторів можливість використовувати неорганічних тварин аквакультури за певних умов.


  (14)

  Якщо окремі катастрофічні обставини негативно позначаються на санітарному стані органічного винограду, необхідно передбачити для відповідних виноробів можливість використовувати діоксид сірки в кількостях, що перевищують максимальну кількість, встановлену в імплементаційному акті, ухваленому відповідно до статті 24(9) Регламенту (ЄС) 2018/848, та в будь-якому разі не більше за максимальну кількість, встановлену в частині B додатка I до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/934 (2), щоб отримати аналогічний кінцевий продукт.


  (15)

  Для цілей прозорості й контролю необхідно, щоб обмін інформацією про погоджені відступи між державами-членами та Комісією відбувався у гармонізований спосіб за допомогою комп’ютерної системи.


  (16)

  Необхідно забезпечити, щоб оператори, для яких були погоджені винятки, відповідали умовам погодження таких винятків. Для цілей контролю оператори повинні зберігати документальне підтвердження того, що їм були погоджені певні винятки у зв’язку з їхньою діяльністю, і що вони відповідають умовам, пов’язаним із цими винятками.


  (17)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848,

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Визнання катастрофічних обставин

  1. Для цілей виняткових правил виробництва, зазначених у статті 22(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, щоб ситуацію можна було кваліфікувати як катастрофічні обставини, які склалися внаслідок «несприятливого кліматичного явища», «хвороб тварин», «екологічного інциденту», «стихійного лиха» або «катастрофічної події», а також будь-якої іншої аналогічної ситуації, держава-член, у якій склалася ця ситуація, повинна офіційним рішенням визнати її катастрофічними обставинами.

  2. Залежно від того, чи такі катастрофічні обставини стосуються конкретної території чи окремого оператора, офіційне рішення, ухвалене відповідно до параграфа 1, стосується відповідної території або оператора.

  Стаття 2

  Умови застосування відступів

  1. Після офіційного рішення, зазначеного у статті 1, компетентні органи можуть, після виявлення на відповідній території операторів, яких це стосується, або після отримання запиту від окремого відповідного оператора, погодити застосування відповідних відступів, визначених у статті 3, та пов’язані з ними умови, якщо такі відступи та умови застосовуються:

  (a)

  протягом обмеженого періоду та не довше, ніж необхідно, і в будь-якому разі не довше 12 місяців, для продовження або відновлення органічного виробництва, яке вели до дати застосування таких відступів;


  (b)

  по відношенню до конкретних типів виробництва або, у відповідних випадках, земельних ділянок, що зазнали впливу; і


  (c)

  до всіх відповідних постраждалих органічних операторів на конкретній території, або тільки до окремого відповідного оператора, залежно від ситуації.

  2. Застосування відступів, зазначених у параграфі 1, не обмежує дійсність сертифікатів, зазначених у статті 35 Регламенту (ЄС) 2018/848, у період застосування відступів, якщо відповідний оператор або відповідні оператори виконують умови, на яких були погоджені такі відступи.

  Стаття 3

  Конкретні відступи від Регламенту (ЄС) 2018/848

  1. Як відступ від пункту 1.8.1 частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, для виробництва рослин і продукції рослинництва окрім репродуктивного матеріалу рослин можна використовувати неорганічний репродуктивний матеріал рослин, якщо використання органічного або виробленого в перехідний період репродуктивного матеріалу рослин неможливе, за умови дотримання пункту 1.8.5.3 частини I згаданого додатка та, у відповідних випадках, вимог, встановлених у пункті 1.7 частини I згаданого додатка.

  2. Як відступ від пункту 1.3.1 частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, стадо або отару можна відновлювати або відтворювати з використанням неорганічних тварин у випадку високої смертності тварин та відсутності органічно вирощених тварин, за умови дотримання відповідних перехідних періодів, визначених у пункті 1.2.2 частини II згаданого додатка II.

  Перший підпараграф застосовують mutatis mutandis до виробництва бджіл та інших комах.

  3. Як відступ від пункту 1.4.1(b) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 сільськогосподарських тварин можна годувати неорганічними кормами замість органічних або вироблених у перехідний період кормів, якщо виробництво кормів втрачене або на нього накладені обмеження.

  4. Як відступ від пунктів 1.4.2.1, 1.6.3 і 1.6.4 частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, якщо постраждав тваринницький виробничий підрозділ, дозволено адаптувати вимоги щодо випасання на органічній землі, щільності розміщення у спорудах і мінімальних площ у приміщеннях і зовні, як встановлено в імплементаційному акті, ухваленому відповідно до статті 14(3) згаданого Регламенту.

  5. Як відступ від пункту 1.9.1.1(f) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, якщо виробництво кормів втрачене, або якщо на нього накладені обмеження, відсоток у добовому раціоні сухої речовини, що складається з грубих, зелених або сухих кормів чи силосу, можна зменшити, за умови задоволення харчових потреб тварин на різних етапах їх розвитку.

  6. Як відступ від пункту 1.9.6.2(b) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, якщо виживання бджолиної сім’ї під загрозою з інших причин крім кліматичних умов, бджолині сім’ї можна годувати органічним медом, органічним пилком, органічними цукровими сиропами або органічним цукром.

  7. Як відступ від пунктів 1.9.6.5(a) і (c) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, якщо виживання бджолиної сім’ї під загрозою, бджолині сім’ї можна переміщувати на території, які не відповідають вимогам щодо розміщення пасік.

  8. Як відступ від пункту 3.1.2.1(a) частини III додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 запаси тварин аквакультури можна відновлювати або відтворювати з використанням неорганічних тварин аквакультури у випадку високої смертності тварин аквакультури та відсутності органічно вирощених тварин, за умови, що останні дві третини тривалості виробничого циклу здійснюють з дотриманням правил органічного управління.

  9. Як відступ від імплементаційного акта, ухваленого відповідно до статті 24(9) Регламенту (ЄС) 2018/848, та який встановлює, зокрема, умови використання продуктів і речовин, дозволених в органічному виробництві, діоксид сірки можна використовувати в процесі виготовлення продуктів виноробства у межах максимальної кількості, встановленої в частині B додатка I до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/934, якщо санітарний стан органічного винограду змушує виноробів використовувати більше діоксиду сірки, ніж у попередніх роках, щоб отримати аналогічний кінцевий продукт.

  Стаття 4

  Моніторинг і звітування

  1. Держави-члени негайно інформують Комісію та інші держави-члени про відступи, погоджені їхніми компетентними органами згідно з цим Регламентом, за допомогою наданої Комісією комп’ютерної системи, яка забезпечує можливість електронного обміну документами та інформацією.

  2. Кожен оператор, якому був погоджений зазначений відступ, зберігає документальне підтвердження щодо погоджених відступів, а також документальне підтвердження застосування таких відступів у період їх застосування.

  3. Компетентні органи або, у відповідних випадках, установи контролю чи органи контролю держав-членів верифікують дотримання операторами умов погоджених відступів.

  Стаття 5

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 24 вересня 2020 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.

  (2) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/934 від 12 березня 2019 року, що доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №1308/2013 щодо виноробних районів, у яких міцність алкоголю може бути збільшена, дозволених енологічних практик та застосовних обмежень до виробництва та збереження виноградної продукції, мінімального відсотка алкоголю для побічних продуктів і їх утилізації, а також стосовно публікації файлів OIV. (ОВ L 149, 07.06.2019, p. 1).