Для забезпечення безперервності процесу підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачам ступеня доктора наук. Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2016 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.

Кабінет Міністрів України
Постанова
від 04 липня 2018 р. № 519
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 70, ст. 2352; 2017 р., № 45, ст. 1394) такі зміни:

пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки, відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”, та диплом доктора наук видається Міністерством освіти і науки до затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

у пункті 6 цифри “2019” замінити цифрами “2020”.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73