• In English
 • Уряд визначив процедуру відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу.

  Це дозволить підвищити якість відбору проектів за відповідними програмами регіонального розвитку. 

  Відповідальними за проведення попереднього конкурсного відбору зазначених проектів визначено центральні органи виконавчої влади до компетенції яких належить формування та реалізація державної політики у сферах, пов'язаних із програмами регіонального розвитку. А саме: Мінекономрозвитку та МОН - розвиток інноваційної економіки та інвестицій; Мінагрополітики - розвиток сільських територій; Мінекономрозвитку - розвиток туризму; Мінсоцполітики - розвиток людського потенціалу; Мінрегіон - розвиток загальноукраїнської солідарності.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 грудня 2017 р. № 955
  Київ
  Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики і Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3001), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.


  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН   Інд. 71

   


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 грудня 2017 р. № 955

  ЗМІНИ,
  що вносяться до порядків, затверджених постановою 
  Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827

  1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики:

  1) у пункті 3:

  підпункт 1 після слів “(у тому числі” доповнити словами “реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад,”;

  підпункт 5 виключити;

  2) в абзаці другому пункту 7 слова “окремо розподіл” замінити словами “подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу”.

  2. У Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу:

  1) абзаци перший — третій пункту 3 замінити абзацом такого змісту:

  “3. У цьому Порядку під терміном “замовник проекту” розуміється центральний або місцевий орган виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації, державна, комунальна установа чи організація, що належить до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади чи заснована ним та визначена таким органом відповідальною за підготовку і реалізацію проекту, виконання функцій замовника будівництва.”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

  2) у пункті 4:

  в абзаці першому  слова “(далі — комісія)” виключити;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Для проведення попереднього конкурсного відбору проектів міністерства, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, де передбачається реалізація програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 (далі — міністерства), утворюють у місячний строк з дати оприлюднення Мінрегіономоголошення про проведення конкурсного відбору проектів  комісії з попереднього відбору за такими програмами:

  інноваційна економіка та інвестиції (Мінекономрозвитку та МОН);

  сільський розвиток (Мінагрополітики);      

  розвиток туризму (Мінекономрозвитку);

  розвиток людського потенціалу (Мінсоцполітики);

  загальноукраїнська солідарність (Мінрегіон).

  Головою комісії з попереднього відбору є міністр.”;

  3) у пункті 5:

  в абзаці першому слова “такого відбору” замінити словами “попереднього конкурсного відбору проектів”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Комісія з попереднього відбору здійснює відбір проектів протягом двох місяців з дати закінчення строку подачі проектів.”;

  4) у пункті 6:

  в абзаці першому слова “ініціатор проекту подає Мінрегіону” замінити словами “замовник проекту подає комісії з попереднього відбору”;

  підпункт 1 викласти в такій редакції:

  “1) заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка повинна містити відомості про замовника проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адресу електронної пошти, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду керівника);”;

  5) у пункті 7:

  в абзаці першому слово “ініціатора” замінити словом “замовника”;

  в абзаці другому слова “Ініціатор проекту та замовник” замінити словом  “Замовник”;

  6) у пункті 8:

  у першому реченні слово “ініціатором” замінити словом “замовником”, а слова “Мінрегіон” і “ініціаторові” — відповідно словами “міністерство” і “замовнику”;

  у другому реченні слово “ініціатор” замінити словом “замовник”, а слово “Мінрегіону” — словом “міністерству”;

  7) доповнити Порядок пунктами 91—93 такого змісту:

  “91. За результатами засідання комісії з попереднього відбору складається протокол, у якому зазначається перелік проектів — переможців попереднього конкурсного відбору із зазначенням оціночної вартості проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які брали участь у засіданні.

  92. За результатами оцінки та попереднього відбору, проведених комісіями з попереднього відбору, міністерства подають Мінрегіону в місячний строк з дати закінчення строку подачі проектів протокол засідання комісії з попереднього відбору та в електронній і паперовій формі документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

  93. У разі подання міністерством не в повному обсязі або оформленого неналежним чином комплекту документів Мінрегіон протягом семи робочих днів з дня його надходження надсилає міністерству письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, міністерство має право повторно подати проект Мінрегіону не пізніше ніж за десять робочих днів до дати засідання конкурсної комісії.

  Засідання конкурсної комісії проводиться у двомісячний строк після надходження документів, передбачених пунктом 92 цього Порядку.”;

  8) пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Комісія з попереднього відбору та конкурсна комісія на своєму засіданні розглядають подані проекти та проводять їх оцінку відповідно до порядку, затвердженого Мінрегіоном.”;

  9) у тексті Порядку слово “комісія” в усіх відмінках замінити словами “конкурсна комісія” у відповідному відмінку.

  _____________________