ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. № 858

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 

1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 752, № 49, ст. 3210; 2006 р., № 18, ст. 1328):

1) в абзаці першому пункту 8 слова “з можливістю продовження на такий же строк” виключити;

2) в абзаці другому пункту 10 слово і цифру “(додаток 1)” виключити;

3) додаток 1 до Правил виключити;

4) у додатку 2 до Правил:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. До бланка паспорта дані вносяться способом лазерного гравірування, проїзного документа дитини — способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими літерами — згідно з ДСТУ 2024-91, латинськими — згідно з ГОСТ 16330-85 із застосуванням верхнього регістру. Висота літер — до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні — шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).”;

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

 “4. Заповнення даних:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в обох видах документів

Макси-мальна кількість знаків

паспорт

проїзний документ дитини

Назва документа

 

 

ПАСПОРТ
PASSPORT ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ДИТИНИ TRAVEL DOCUMENT
OF A CHILD

змінна 

Тип документа

Тип/Type

Тип/Type

 

2

 

 

 

 

 

Код держави

Код держави/ Country code

Код держави/ Code of State

UKR UKR

3

Номер документа

Номер паспорта/
Passport No.

Документ №/
Document No

зазначається номер виданого документа

8

Прізвище

Прізвище/ Surname

Прізвище/ Surname

зазначається прізвище

32

Ім’я

Ім’я/
Given Names

Ім’я/
Given names

зазначається ім’я

32

Громадянство

Громадянство/ Nationality

Громадянство/ Nationality

УКРАЇНА/
UKRAINE

16

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

Дата народження/ Date of birth

зазначається дата народження

13

Персональний номер

Персональний номер/
Personal No.

 

зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів*

10

Стать

Стать/Sex

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження/
Place of birth

Місце народження/
Place of birth

зазначається місце народження

26

Дата видачі документа

Дата видачі/ Date of issue

Дата видачі/ Date of issue

Зазначається дата видачі документа

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав/
Authority

Орган, що видав/
Authority

зазначається код органу, що видав документ

4

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії/ Date of expiry

Дійсний до/ Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії документа

13

__________________

* у разі відсутності не заповнюється.

 

 

 

 

 

 

Підпис пред’явника документа

Підпис пред’явника/
Holder signature

 

відцифроване зображення підпису пред’явника паспорта

 

Елемент ідентифікації

 

 

у паспорті — два відцифровані зображення обличчя пред’явника паспорта, виконані способом лазерного гравірування та лазерної перфорації. У проїзному документі — вклеєна фотокартка пред’явника або фотовідбиток, виконаний принтерним друком”;

 

у пункті 5:

транслітерацію викласти в такій редакції:

“А — A

І — I

Т — T

Б — B

Ї — І

У — U

В — V

Й — І

Ф — F

Г — G

К — K

Х — KH

Ґ — G

Л — L

Ц — TS

Д — D

М — M

Ч — CH

Е — E

Н — N

Ш — SH

Є — IE

О — O

Щ — SHCH

Ж — ZH

П — P

Ь — еквівалент відсутній

З — Z

Р — R

Ю — IU

И — Y

С — S

Я — IA

 

 

’ (апостроф) — еквівалент відсутній”;

примітку до транслітерації виключити;

абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”;

пункти 12 і 14 викласти в такій редакції:

“12. Елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення обличчя особи) вноситься згідно з ІКАО, Dос. № 9303, ДСТУ 1303-94.”;

“14. Відомості про дітей вносяться на другу та третю сторінки паспорта “Особливі відмітки.”;

 5) доповнити Правила додатком 21 такого змісту:

“Додаток 21
до Правил

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, виготовлення та видачі
паспорта громадянина України для виїзду за кордон

1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюється управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС
(далі — територіальний орган чи підрозділ), на базі яких утворюються вузли місцевого рівня (у районах, районах у містах, містах обласного значення) та вузли регіонального рівня (в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі), Головним обчислювальним центром Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у складі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС (далі — Головний обчислювальний центр) і Державним підприємством “Державний центр персоналізації документів” (далі
  Центр).

Оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянам України, які постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, здійснюється МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України, на базі яких утворюються відповідні вузли регіонального та місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

2. Анкета отримувача паспорта оформляється безпосередньо уповноваженою особою територіального органу чи підрозділу або консульською посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

3. Зазначені в анкеті персональні дані передаються до Головного обчислювального центру через вузол відповідного регіонального рівня.

4. Між вузлами місцевого та регіонального рівня, Головним обчислювальним центром персональні дані передаються каналами зв’язку, згрупованими в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані. До завершення Центром роботи, пов’язаної із забезпеченням технічного захисту інформації, така передача здійснюється з використанням оптичних носіїв інформації.

5. Головний обчислювальний центр:

проводить з використанням бази даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів перевірку достовірності відповідного ідентифікаційного номера;

передає до Центру персональні дані, необхідні для виготовлення паспортів.

Після виготовлення паспортів персональні дані повертаються Головному обчислювальному центру.

6. Паспорти виготовляються Центром відповідно до вимог, визначених частиною першою документа Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc. № 9303), технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, надсилаються до відповідного територіального органу чи підрозділу (вузла місцевого рівня) у порядку, встановленому для передачі документів суворої звітності, протягом трьох робочих днів після надходження інформації від Головного обчислювального центру, а в разі термінового оформлення паспорта — в той самий день.

7. Під час передачі персональних даних, відправлення Центром виготовлених паспортів, а також їх видачі складається відповідний реєстр.

8. Паспорт видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів після оформлення анкети, у разі оформлення анкети в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон — протягом не більш як трьох місяців.

9. Персональні дані, внесені до анкети заявника, зберігаються в електронному вигляді в суб’єктів (крім Центру), зазначених у пункті 1 цього Порядку, які брали участь в оформленні паспорта.”.

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. № 96 із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 378 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22,
ст. 1198), слова і цифри “на період до 2006 року” замінити словами і цифрами “на період до 2009 року”.

3. У підпункті 5 пункту 3 Положення про Головний обчислювальний центр Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1197, № 51, ст. 3360; 2005 р., № 22, ст. 1198; 2006 р., № 11, ст. 752), слова “Державного центру виготовлення паспортних документів” замінити словами “Державного підприємства “Державний центр персоналізації документів”.

4. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 327 “Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 752) викласти в такій редакції:

“Замовниками робіт, пов’язаних із створенням Системи, визначити Міністерство внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ.”.

 

_____________________