• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 грудня 2006 р. № 1819

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку транскордонного співробітництва
  на 2007 — 2010 роки

  Загальна частина

  Транскордонне співробітництво як комплекс дій, спрямованих на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади іноземних держав, здійснюється в рамках угод, укладених між такими суб’єктами транскордонного співробітництва.

  На державному кордоні створено шість єврорегіонів — “Буг”, “Верхній Прут”, “Нижній Дунай”, “Карпатський”, “Дніпро” та “Слобожанщина” як організаційні форми співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, до функціонування яких залучено вісім областей України – Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Одеську, Чернівецьку, Чернігівську та Харківську.

   Співробітництво у рамках єврорегіонів спрямоване на поєднання зусиль в економічній сфері, розбудову соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництво і модернізацію прикордонної інфраструктури, розвиток транспортної мережі, поглиблення наукової та культурної співпраці, охорону навколишнього природного середовища.

   Після набуття сусідніми з Україною державами членства в Європейському Союзі розпочато виконання програм сусідства “Польща — Білорусь — Україна”, “Угорщина — Словаччина — Україна” та “Румунія — Україна”, метою яких є поліпшення соціально-економічної ситуації у прикордонних адміністративно-територіальних одиницях держав — учасниць таких програм.

  Виконання Програми сприятиме розв’язанню міжрегіональних проблем економічного розвитку, підвищенню рівня економічної та соціальної інтеграції регіонів, поліпшенню якості життя громадян.

  Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає в активізації розвитку соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв’язків між суб’єктами транскордонного співробітництва.

  Основними завданнями Програми є:

  активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;

  розвиток малого та середнього підприємництва;

  охорона навколишнього природного середовища;

  розвиток соціальної сфери.

  Основні напрями виконання Програми

   Основними напрямами виконання Програми є:

   модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності;

   розбудова пунктів пропуску через державний кордон з метою створення належних умов для переміщення через кордон осіб, товарів і транспортних засобів;

   розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регіонів, спрямована на стимулювання їх економічного розвитку і поліпшення якості життя та добробуту громадян;

   підвищення ефективності взаємодії між суб’єктами і учасниками транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;

   створення спільної системи охорони навколишнього природного середовища;

   активізація транскордонного співробітництва у сфері культури, освіти, науки і соціальній сфері;

   поглиблення інституціонального співробітництва;

   активізація обміну інформацією між суб’єктами транскордонного співробітництва;

   підвищення ефективності взаємодії між територіальними громадами.

  Шляхи і способи розв’язання проблем

  Реалізація визначених Програмою напрямів здійснюється шляхом проведення заходів з розвитку транскордонного співробітництва на 2007—2010 роки згідно з додатком 1 та виконання проектів транскордонного співробітництва, яким надається державна фінансова підтримка, згідно з додатком 2.

   Проекти транскордонного співробітництва розробляються суб’єктами і учасниками такого співробітництва та подаються в установленому порядку на розгляд конкурсних комісій, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

  Відібрані конкурсними комісіями проекти транскордонного співробітництва Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації надсилають центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі, для проведення у межах їх повноважень з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку аналізу проектів та підготовки експертних висновків щодо доцільності надання проектам державної фінансової підтримки.

  Зазначені експертні висновки разом з проектами транскордонного співробітництва надсилаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до Мінекономіки не пізніше ніж 30 січня року, що передує року, протягом якого передбачається надання державної фінансової підтримки.

  Для розгляду проектів транскордонного співробітництва Мінекономіки утворює міжвідомчу робочу групу за участю заінтересованих органів виконавчої влади, яка готує рекомендації щодо складення переліку проектів виходячи з першочерговості їх реалізації та можливостей державного фінансування на відповідний рік.

  На підставі зазначених рекомендацій Мінекономіки складає перелік проектів транскордонного співробітництва та подає Кабінетові Міністрів України в установленому порядку проект рішення про внесення відповідних змін у додаток 2 до Програми не пізніше ніж 1 березня року, що передує року, протягом якого передбачається надання державної фінансової підтримки.

  Очікувані результати

   У результаті виконання Програми передбачається забезпечення:

   активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів, розвитку малого та середнього підприємництва;

   розвитку соціальної сфери, здійснення заходів щодо забезпечення зайнятості населення, розбудови об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури;

   розбудови інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон, приведення систем їх функціонування у відповідність із стандартами ЄС;

   охорони навколишнього природного середовища, зокрема відновлення та раціонального використання природних ресурсів шляхом створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів та об’єктів всесвітньої природної спадщини;

   організації транскордонних туристичних маршрутів та розвитку рекреаційної інфраструктури;

   облаштування під’їзних шляхів до пунктів пропуску через державний кордон;

   розвитку єврорегіонів;

   активізації роботи з участі українських суб’єктів транскордонного співробітництва у діяльності міжнародних організацій з питань міжрегіонального співробітництва;

   створення інформаційної мережі з питань транскордонного співробітництва;

   обміну спеціалістами, проведення спільних з іноземними суб’єктами транскордонного співробітництва заходів, спрямованих на забезпечення культурного та гуманітарного розвитку.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання визначених Програмою заходів і проектів транскордонного співробітництва, а також за рахунок інших джерел.

  Обсяг державної фінансової підтримки Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

  __________________  Додаток 1
  до Програми

  ЗАХОДИ
  з розвитку транскордонного співробітництва
  на 2007—2010 роки

   

   1. Розроблення відповідно до компетенції органами виконавчої влади нормативно-правових актів з метою удосконалення порядку створення перед пунктами пропуску через державний кордон та функціонування відповідно до стандартів ЄС зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів.

  Адміністрація Держприкордонслужби, Мінтрансзв’язку, Держмитслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

   2. Розбудова відповідно до компетенції органами виконавчої влади інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон, приведення систем їх функціонування у відповідність із стандартами ЄС з метою створення належних умов для переміщення через державний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.

  Держмитслужба, Мінтрансзв’язку, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

   3. Створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів всесвітньої природної спадщини.

  Мінприроди, Мінекономіки, МЗС, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Одеська облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  4. Створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості поверхневих вод на транскордонних водних об’єктах.

  Мінприроди, Держводгосп, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Одеська облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  5. Забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю державних управлінь екології та природних ресурсів у прикордонних областях транспортними і плавзасобами, а також сучасними засобами вимірювальної техніки для визначення вмісту розчиненого кисню, металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення моніторингу екологічного стану транскордонних водних об’єктів.

  Мінприроди, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Одеська облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  6. Розвиток рекреаційної інфраструктури та організація транскордонних туристичних маршрутів.

  Мінприроди, МКТ, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Одеська облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  7. Розроблення спільного українсько-угорського проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону.

  Мінбуд, МЗС, Закарпатська облдержадміністрація.

  2007—2010 роки.

  8. Розроблення спільного українсько-молдовського проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону.

  Мінбуд, МЗС, Одеська облдержадміністрація.

  2007—2010 роки.

  9. Розроблення спільного українсько-польського проекту містобудівного розвитку транскордонного регіону.

  Мінбуд, МЗС, Закарпатська, Волинська, Львівська облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  10. Створення географічної інформаційної системи платформ для української ділянки басейнів транскордонних річок.

  Мінприроди, Національна академія наук, Одеська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька облдержадміністрації.

  2007—2008 роки.

   

  11. Активізація співробітництва у рамках існуючих єврорегіонів та діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва.

  Мінекономіки, МЗС, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  12. Створення та забезпечення постійного оновлення веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва.

  Облдержадміністрації.

  2007 рік.

  13. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

  Облдержадміністрації, Мінекономіки.

  2007—2010 роки.

  14. Запровадження системи моніторингу ефективності виконання програм сусідства та програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.

  Мінекономіки, МЗС, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  15. Утворення мережі інформаційних центрів транскордонного співробітництва.

  Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації, Мінекономіки.

  2007—2008 роки.

  16. Проведення культурних заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

  МКТ, Закарпатська облдержадміністрація.

  2007—2010 роки.

  17. Утворення спільних двосторонніх комісій з питань транскордонного співробітництва у сфері освіти і науки.

  МОН, МЗС.

  2007 рік.

   

  18. Активізація роботи із здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, випускниками вищих навчальних закладів, учителями, викладачами і науковцями.

  МОН, МЗС.

  2007—2010 роки.

  19. Організація та проведення в рамках транскордонного співробітництва наукових конференцій, семінарів і симпозіумів.

  МОН, облдержадміністрації.

  2007 рік.

  20. Вжиття заходів з метою надання підтримки у налагодженні та здійсненні співпраці між українськими та іноземними закладами охорони здоров’я, медичними навчальними закладами у рамках реалізації двосторонніх проектів, спрямованих на підвищення якості та доступності надання медичних послуг і реалізації положень Болонського процесу в системі медичної освіти.

  МОЗ, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  21. Активізація співробітництва між українськими та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності.

  Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації.

  2007—2010 роки.

  22. Сприяння організації співпраці між українськими та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва щодо підвищення кваліфікації працівників, забезпечення ефективності інвестицій у професійне навчання персоналу.

  Облдержадміністрації за участю об’єднань організацій роботодавців і профспілок.

  2007—2010 роки.

  _____________________  Додаток 2
  до Програми

  ПЕРЕЛІК
  проектів транскордонного співробітництва,
  яким надається державна фінансова підтримка

   

  Найменування проекту

  Очікуваний результат

  Замовник, облдерж-адміністрація

  Строк виконання, рік

  Орієнтовний обсяг фінансування,
  тис. гривень

  усього

  у тому числі з

  державного бюджету

  місцевого бюджету у 2008 році

  інших джерел

  усього

  у 2008 році

  1.

  Утворення мережі європейського молодіжного академічного співробітництва

  активізація транскордонного співробітництва в межах єврорегіону “Буг”

  Волинська

  до 2009

  278,28

  204,7

  115,7

   

  73,58

  2.

  Охорона та розвиток прикордонних екосистем

  активізація розвитку зеленого туризму в Старовижівському районі Волинської області

  —“—

  —“—

  104

  84,6

  61

  7,2

   

  3.

  Створення єдиної картоінформаційної системи обслуговування туристичного бізнесу Волині і Люблінщини (Республіка Польща)

  розбудова інфраструктури туристичного бізнесу

  —“—

  —“—

  174,8

  155,9

  151,6

  18,9

   

  4.

  Розвиток зеленого туризму у Любишівському районі Волинської області

  підвищення туристичної привабливості регіону

  Волинська

   

  2008

  300

  290

  290

  5

  5

  5.

  Будівництво під’їзної автомобільної дороги до міжнародного пункту пропуску через державний кордон "Ужгород" (вантажний термінал) на спільному українсько-словацькому кордоні

  покращення сервісного обслуговування пасажирів та автоперевізників на пункті пропуску через державний кордон "Ужгород"

  Закарпатська

  до 2009

  11000

  10050

  3000

   

   

  6.

  Зелені стежки Прикарпаття

  активізація розвитку зеленого туризму на Прикарпатті

  Івано-Франківська

  —“—

   

  637

  567

  432

  40

  10

  7.

  Відтворення історичних неархітектурних форм і облаштування обслуговуючої рекреаційної інфраструктури для організованого турис-тичного відвідування Поляницького регіональ-ного ландшафтного парку та пам’ятки природи загально-державного значення "Скелі Довбуша"

  організація міжнародних туристичних маршрутів, формування туристичної інфраструктури, розвиток співробітництва між науковими закладами Івано-Франківщини та Люблінщини (Республіка Польща)

  —“—

   

  2008

  250

  211

  211

  29

  10

  8.

  Облаштування під’їзних шляхів до міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон "Могилів-Подільський—Отач" у м. Могилеві-Подільському

  модернізація та розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі з метою збільшення її пропускної спроможності

  Вінницька

  2008

  390

  387

  387

  3

   

  9.

  Облаштування міжнародного та місцевого пункту пропуску через державний кордон поромного та катерного сполучення "Ямпіль—Косеуць"

  реконструкція та облаштування пункту пропуску через державний кордон, зокрема реконструкція під’їзних шляхів

  —“—

   

  —“—

   

  525

  505

  505

  20

   

  10.

  Проведення міжнарод-ного мистецького фестивалю "Дністрові передзвони”

  відродження, збереження та розвиток традиційної народної культури України та Республіки Молдова, а також задоволення культурних потреб закордонних українців, які проживають на території Республіки Молдова

  Вінницька

  2008

  200

  190

  190

  10

   

  11.

  Покращення екологічно-го стану прикордонних районів України (Львів-ська область) та Респуб-ліки Польща за рахунок використання промис-лових деревних відходів як замінника вугілля для опалення об’єктів соціальної сфери

  покращення екологічної ситуації в регіоні шляхом впровадження використання альтернативного палива

  Львівська

  —“—

   

  824,3

  542,6

  542,6

  232,1

  49,6

  12.

  Створення промислового технопарку “Черляни” на території Львівської області

  залучення інвестицій, розвиток науково-виробничої співпраці, створення нових робочих місць

  Львівська

  до 2009

  3915

  205

  105

  112,9

  3407,5

  13.

  Проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення екологічного стану басейну р. Західний Буг на території Буського району Львівської області з продовженням робіт на території Республіки Польща

  покращення екологічної ситуації в регіоні

  —“—

   

  —“—

   

  500

  310

  110

  20

  100

  14.

  Стимулювання розвитку та формування інфор-маційної інфраструктури транскордонного туризму

  реалізація туристично-рекреаційного потенціалу Буковинських Карпат і Дунайсько-Дністровської водної, бальнеологічної та спелеологічної системи

  Чернівецька

  —“—

  500

   

  450

  250

  25

   

  15.

  Реалізація єдиної політики поводження з побутовими та промисловими відходами в Чернігівській області у рамках співпраці
  держав — учасниць єврорегіону "Дніпро"

  підвищення привабливості регіону для залучення інвестицій, поліпшення стану екологічного середовища на території єврорегіону “Дніпро”, підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць

  Чернігівська

  2008

  260

  190

  190

  70

   

  16.

  Розроблення комплексного плану оздоровлення басейну р. Лопань

  покращення стану водних ресурсів

  Харківська

  до 2010

  1200

  1000

  80

  20

   

  _____________________