• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 листопада 2017 р. № 896

  Київ

  Про заснування академічних стипендій
  імені Героїв Небесної Сотні
   

  З метою увічнення подій Революції Гідності, вшанування подвигу наймолодших Героїв Небесної Сотні — Героїв України Мойсея Василя Михайловича, Зубенка Владислава Віталійовича, Пагора Дмитра Олексійовича, Чернявського Дмитра Олександровича, Тарасюка Івана Миколайовича, Костенка Ігоря Ігоровича, Плеханова Олександра Вікторовича, Байдовського Сергія Романовича, Нігояна Сергія Гагіковича, Дяковського Юрія Івановича  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Заснувати 50 академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні для студентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями:

  “Фізична терапія, ерготерапія” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;

  “Залізничний транспорт” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка;

  Агроінженерія” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

  “Економіка” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

  “Військове управління (за видами збройних сил)” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;

  “Географія” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;

  “Архітектура та містобудування” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

  “Інженерія програмного забезпечення” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

  “Сценічне мистецтво” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна;

  “Психологія” — п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського.

  2. Затвердити Положення про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні, що додається.

  3. Міністерству освіти і науки в двомісячний строк затвердити Положення про конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 листопада 2017 р. № 896

  ПОЛОЖЕННЯ
  про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні

  1. Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні (Василя Мойсея, Владислава Зубенка, Дмитра Пагора, Дмитра Чернявського, Івана Тарасюка, Ігоря Костенка, Олександра Плеханова, Сергія Байдовського, Сергія Нігояна, Юрія Дяковського) (далі — стипендії) призначаються:

  студентам закладів вищої освіти та курсантам невійськових закладів вищої освіти державної форми власності (далі — студенти);

  курсантам вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та закладів вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи (далі — курсанти).

  2. Кандидатом на призначення стипендії може бути студент (курсант), який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності, зокрема, сприяє:

  становленню демократичної та правової держави, розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;

  усвідомленню студентами (курсантами) цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;

  утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.

  3. Відбір кандидатів на призначення стипендій здійснюється за результатами першого семестрового контролю навчального року, що передує року їх призначення, з числа:

  студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтингом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), згідно з яким у відповідному закладі вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії;

  курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

  4. Від кожного закладу вищої освіти може бути відібраний лише один кандидат за кожною з визначених цією постановою спеціальностей. У разі подання від закладу освіти двох чи більше кандидатів за однією спеціальністю документи кандидатів не розглядаються.

  5. Відбір кандидатів на отримання стипендії здійснюється вищим органом студентського самоврядування (загальних зборів (конференції) студентів (курсантів) закладу вищої освіти у затвердженому ним порядку.

  6. Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського самоврядування щороку до першого травня надсилається до конкурсної комісії з призначення стипендій імені Героїв Небесної Сотні (далі — конкурсна комісія). До нього додаються:

  1) для студента:

  матеріали, що підтверджують його активну громадянську позицію відповідно до пункту 2 цього Положення;

  мотиваційний лист;

  витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії;

  2) для курсанта:

  матеріали, що підтверджують його активну громадянську позицію відповідно до пункту 2 цього Положення;

  матеріали, що підтверджують його успіхи та досягнення.

  7. Для відбору стипендіатів МОН утворює конкурсну комісію, до складу якої входять представники родин Героїв Небесної Сотні (близькі родичі або уповноважені ними особи), чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони. Загальний склад конкурсної комісії не може перевищувати 14 осіб.

  Конкурсна комісія діє відповідно до Положення про конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні, затвердженого МОН.

  Рішення конкурсної комісії щодо відбору стипендіатів надсилається до центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, студенти (курсанти) яких здобули право на отримання стипендії.

  8. Стипендії призначаються щороку наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади вищої освіти, за умови підтвердження права кандидата на академічну стипендію за результатами другого семестрового контролю, навчального року, що передує року її призначення.

  9. Студенти (курсанти), які здобули право на отримання декількох академічних стипендій, отримують одну академічну стипендію більшого розміру, а також можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами, гранти, матеріальну допомогу, грошове забезпечення, що надаються відповідно до законодавства.

  Студентам (курсантам), які відповідно до законодавства мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачуються академічна і соціальна стипендія.

  10. Стипендії виплачуються щомісяця за місцем навчання стипендіата протягом навчального року починаючи з 1 вересня:

  студентам — за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України;

  курсантам — за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на стипендіальне забезпечення, у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

  11. Стипендіат, який протягом строку, на який призначено стипендію, реалізує право на академічну мобільність поза межами України, отримує стипендію у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної стипендії.

  12. Виплата стипендій припиняється на підставі відповідних пропозицій закладів вищої освіти наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать, у разі:

  відрахування із складу студентів (курсантів) закладу вищої освіти;

  надання в установленому порядку перерви у навчанні або академічної відпустки;

  порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвердженому закладом освіти порядку;

  навчання за програмою академічної мобільності поза межами України (крім випадків, передбачених пунктом 11 цього Положення);

  втрати студентом права на отримання академічної стипендії за результатами наступного після призначення стипендії семестрового контролю;

  погіршення курсантом успішності або військової дисципліни (наявність дисциплінарного стягнення).

  _____________________