• In English
 • Уряд удосконалив Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води. Зокрема, поширено дію зазначеного порядку на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії та передбачено, що у разі, якщо ліцензіат провадить діяльність у межах декількох територіальних громад, формування тарифів здійснюється окремо для кожної територіальної громади. Прийняття постанови визначить порядок формування тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії та сприятиме зменшенню використання природного газу теплопостачальними підприємствами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 жовтня 2017 р. № 817

  Київ

  Про внесення змін до Порядку формування тарифів
  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
  постачання, послуги з централізованого опалення і
  постачання гарячої води


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2013 р., № 1, ст. 15; 2014 р., № 84, ст. 2373), зміни, що додаються.

  2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затвердити вимоги щодо заяви та розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, житлово-комунальні послуги, примірні форми таких розрахунків та перелік обов’язкових додатків до них, що подаються органам місцевого самоврядування для встановлення тарифів.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                       В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 37

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 817

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Порядку формування тарифів на теплову
  енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
  послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води


  1. У пункті 3 слова “та установками, що використовують нетрадиційні або відновлювані джерела енергії” виключити.

  2. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

  “31. Вимоги цього Порядку щодо формування для кожної окремої територіальної громади тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, у разі здійснення ліцензованої діяльності та надання послуг у декількох територіальних громадах, не поширюються на підприємства, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснюється відповідною районною чи обласною радою. ”.

  3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність у межах кількох територіальних громад, формування та встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється окремо для кожної територіальної громади. При цьому витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади.”.

  4. Пункт 12 після слів “річних планів її виробництва, транспортування та постачання,” доповнити словами “що складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності,”.

  5. У пункті 13:

  1) абзац перший після слова “складаються” доповнити словами “у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності,”;

  2) в абзаці другому слова “населеного пункту” замінити словами “територіальної громади”.

  6. У пункті 18:

  1) абзац перший викласти в такій редакції:

  “18. Планована виробнича собівартість формується у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, та включає:”;

  2) в абзаці третьому слова “інших видів технологічного палива” замінити словами “дров, паливної тріски, соломи, соняшникового лушпиння, а також брикетів та пелет з них, інших видів палива”;

  3) в абзаці четвертому слова “та такими, що працюють з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії” виключити;

  4) абзац двадцять восьмий після слів “між видами діяльності” доповнити словами “та у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності,”.

  7. Абзац чотирнадцятий пункту 19 викласти в такій редакції:

  “Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності та у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, пропорційно виробничій собівартості з урахуванням витрат на збут.”.

  8. Абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

  “20. Витрати на збут формуються у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, та включають витрати, безпосередньо пов’язані із збутом теплової енергії споживачам, а саме:”.

  9. Абзац дванадцятий пункту 21 викласти в такій редакції:

  “Інші витрати з операційної діяльності розподіляються між видами діяльності та у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, пропорційно виробничій собівартості з урахуванням витрат на збут.”.

  10. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

  “Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання для тієї територіальної громади, для якої здійснювалися запозичення для провадження ліцензованої діяльності.”.

  11. Пункт 23 доповнити абзацами такого змісту:

  “У разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності у межах кількох територіальних громад, інвестиційна програма розробляється для кожної територіальної громади окремо. За таких умов складова частина планованого прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, включається до складу тарифу для відповідної територіальної громади.

  Визначення обсягу планованого прибутку для включення його до складу тарифів відповідної територіальної громади здійснюється з урахуванням обсягу необхідних інвестицій та/або погашення основної суми необхідних запозичень для провадження ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади.”.

  12. Пункт 26 викласти в такій редакції:

  “26. Формування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості виробництва, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії окремо для кожної територіальної громади, в межах якої ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності.

  Одноставковий тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог цього Порядку, і планованого прибутку.”.

  13. Пункт 28 викласти в такій редакції:

  “28. Одноставкові тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії розраховуються ліцензіатами та встановлюються уповноваженими органами кожної територіальної громади, в межах якої ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, окремо для кожного виду ліцензованої діяльності, який провадить (має намір провадити) ліцензіат.

  Для ліцензіатів, які здійснюють реалізацію теплової енергії споживачам, додатково встановлюються тарифи на теплову енергію.”.

  14. Абзац третій пункту 29 замінити абзацами такого змісту:

  “У разі коли ліцензіат провадить діяльність лише з виробництва теплової енергії, тариф на виробництво теплової енергії визначається шляхом ділення сум планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та планованого річного прибутку діяльності з виробництва теплової енергії у відповідній територіальній громаді, в межах якої ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії, на планований річний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів усіх теплогенеруючих джерел, що перебувають в оренді, концесії, власності або користуванні ліцензіата, у відповідній територіальній громаді, в межах якої ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії.

  Для ліцензіатів, які провадять діяльність лише з виробництва теплової енергії, планований річний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів теплогенеруючих джерел є обсягом реалізації ліцензованого виду діяльності з виробництва теплової енергії.”.

  15. У пункті 30:

  1) в абзаці другому слова “інші види технологічного палива” замінити словами “дрова, паливну тріску, солому, соняшникове лушпиння, а також брикети та пелети з них, інші види палива”;

  2) в абзаці третьому слова “та такими, що працюють з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії” виключити.

  16. Абзац другий пункту 38 викласти в такій редакції:

  “У разі коли ліцензіат здійснює одночасно виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, тариф на теплову енергію для відповідної територіальної громади, на території якої ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, повинен дорівнювати відношенню суми загальних річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, та загального річного планованого прибутку від ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії у відповідній територіальній громаді, до річного планованого обсягу реалізації теплової енергії споживачам такої територіальної громади.”.

  17. У пункті 44 слова “технологічного палива і технологічної електроенергії для виробництва теплової енергії власними котельнями” замінити словами “палива і технологічної електроенергії для виробництва теплової енергії власними котельнями та установками з використанням альтернативних джерел енергії”.

  18. Пункт 49 після слів “уповноваженому органові” доповнити словами “відповідної територіальної громади, на території якої ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії,”.

  19. У пункті 50 слова “уповноваженим органам” замінити словами “уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та планує застосовувати двоставкові тарифи на теплову енергію,”.

  20. Пункт 51 після слів “річних планів надання послуг з централізованого опалення,” доповнити словами “що складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого опалення (є виконавцем такої послуги),”.

  21. У пункті 52:

  1) абзац перший після слова “складаються” доповнити словами “у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого опалення (є виконавцем такої послуги),”;

  2) в абзаці другому слово “збільшення” замінити словом “зміни”, а слова “населеного пункту” — словами “територіальної громади”.

  22. Абзац перший пункту 59 викласти в такій редакції:

  “59. Виробнича собівартість формується у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого опалення (є виконавцем такої послуги), та включає:”.

  23. Абзац перший пункту 61 викласти в такій редакції:

  “61. Витрати на збут формуються у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого опалення (є виконавцем такої послуги), та включають витрати, безпосередньо пов’язані із збутом таких послуг, а саме:”.

  24. Пункт 64 доповнити абзацом такого змісту:

  “Фінансові витрати враховуються під час розрахунку повної собівартості для тієї територіальної громади, для якої здійснювалися запозичення для забезпечення надання послуг.”.

  25. Пункт 65 доповнити абзацами такого змісту:

  “У разі коли підприємство надає послугу з централізованого опалення (є виконавцем такої послуги) у межах кількох територіальних громад, інвестиційна програма розробляється для кожної територіальної громади окремо. За таких умов складова частина планованого прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, включається до складу тарифу для відповідної територіальної громади.

  Визначення обсягу планованого прибутку для включення його до складу тарифів відповідної територіальної громади здійснюється з урахуванням обсягу необхідних інвестицій та/або погашення основної суми необхідних запозичень для надання послуг у межах відповідної територіальної громади.”.

  26. У пункті 70:

  1) перше речення після слів “річних планів надання таких послуг,” доповнити словами “що складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого постачання гарячої води (є виконавцем такої послуги),”;

  2) друге речення після слова “споживачів” доповнити словами “у відповідній територіальній громаді”.

  27. У пункті 71:

  1) абзац перший після слова “складаються” доповнити словами “у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого постачання гарячої води (є виконавцем такої послуги),”;

  2) в абзаці другому слова “населеного пункту” замінити словами “територіальної громади”.

  28. Абзац перший пункту 77 викласти в такій редакції:

  “77. Виробнича собівартість формується у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого постачання гарячої води (є виконавцем такої послуги), та включає:”.

  29. Абзац перший пункту 79 викласти в такій редакції:

  “79. Витрати на збут формуються у розрізі територіальних громад, у межах яких підприємство надає послугу з централізованого постачання гарячої води (є виконавцем послуги), та включають витрати, безпосередньо пов’язані із збутом таких послуг, а саме:”.

  30. Пункт 82 доповнити абзацом такого змісту:

  “Фінансові витрати враховуються під час розрахунку повної собівартості для тієї територіальної громади, для якої здійснювалися запозичення для забезпечення надання послуг.”.

  31. Пункт 83 доповнити абзацами такого змісту:

  “У разі коли підприємство надає послугу з централізованого постачання гарячої води (є виконавцем такої послуги) у межах кількох територіальних громад, інвестиційна програма розробляється для кожної територіальної громади окремо. За таких умов складова частина планованого прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, включається до складу тарифу для відповідної територіальної громади.

  Визначення обсягу планованого прибутку для включення його до складу тарифів відповідної територіальної громади здійснюється з урахуванням обсягу необхідних інвестицій та/або погашення основної суми необхідних запозичень для надання послуг у межах відповідної територіальної громади.”.

  32. У тексті Порядку слово “НКРЕ” замінити словом “НКРЕКП”.

  _____________________