• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Рішенням запроваджено механізм реалізації положень міжнародних договорів України щодо відкриття представництв донорських установ, зокрема процедури реєстрації таких представництв в Україні. Прийняті зміни дозволять виконати зобов'язання за міжнародними договорами нашої держави та забезпечити подальший розвиток співробітництва з донорами міжнародної технічної допомоги.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 807

  Київ

  Про внесення змін до Порядку залучення,
  використання та моніторингу міжнародної
  технічної допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121; 2017 р., № 24, ст. 674, № 76, ст. 2328), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 807

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку залучення, використання
  та моніторингу міжнародної технічної допомоги

  1. Абзац перший пункту 1 після слів “(юридичних осіб — нерезидентів)” доповнити словами “, реєстрації представництва донорської установи в Україні”.

  2. У пункті 2:

  1) абзац другий після слів “яких належить” доповнити словами “формування та/або”;

  2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

  “представництво донорської установи — це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою;”.

  У зв’язку з цим абзаци десятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — шістнадцятим.

  3. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

  “Реєстрація представництва донорської установи в Україні

  48. Реєстрація представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Мінекономрозвитку.

  49. Для реєстрації представництва донорської установи в Україні до Мінекономрозвитку подаються:

  лист-звернення від донора щодо реєстрації представництва донорської установи в Україні, в якому зазначаються його назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої представляти донорську установу в Україні, міжнародний договір України, яким передбачено утворення представництва донорської установи в Україні;

  завірені донором копії установчих документів донорської установи;

  легалізоване згідно з вимогами законодавства доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні із зазначенням строку його дії.

  50. Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов’язковим офіційним перекладом українською мовою.

  51. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

  52. Реєстрація представництва донорської установи в Україні підтверджується посвідченням, складеним за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку та засвідчується печаткою Міністерства.

  Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби з надсиланням копії посвідчення.

  53. Посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.

  54. Якщо в інформації, що міститься в документах, поданих для реєстрації представництва донорської установи в Україні, сталися будь-які зміни, таке представництво надсилає протягом п’яти робочих днів письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і оформлені відповідно до вимог пункту 49 цього Порядку документи та посвідчення. На підставі цього Міністерство видає нове посвідчення.

  55. У реєстрації представництва донорської установи в Україні може бути відмовлено у разі:

  невідповідності поданих документів документам, зазначеним у пункті 49 цього Порядку;

  завершення строку легалізованого згідно з вимогами законодавства України доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні.

  У разі відмови у реєстрації представництва донорської установи в Україні Мінекономрозвитку протягом 10 робочих днів інформує про це донора.

  56. У разі втрати (знищення) посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні видається його дублікат, для одержання якого подається до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

  57. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні у разі:

  офіційного звернення донора щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва;

  відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців.

  58. Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це зазначеному представництву, МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби та донору.

  59. Після повідомлення щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні таке представництво або уповноважена ним особа зобов’язані протягом 10 робочих днів повернути до Мінекономрозвитку оригінал посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.”.

  4. У виносці “*” до додатка 9 до Порядку слова і цифри “пунктом 154.4 статті 154” замінити словами і цифрами “пунктом 142.3 статті 142”.

  5. Доповнити Порядок додатком 10 такого змісту:

  “Додаток 10
   до Порядку

   

  ПОСВІДЧЕННЯ
  про реєстрацію представництва донорської установи в Україні

   

  Донор ______________________________________________________________________

                                                                         (назва)

  Міжнародний договір __________________________________________________________

                                                                             (назва)

  Представництво донорської установи в Україні _____________________________________

                                                                                                                         (назва)

  Уповноважена особа ___________________________________________________________

                                                                        (ім’я, прізвище, посада)

  Дата реєстрації _______________________________________________________________

   

  Уповноважена особа
  Мінекономрозвитку


  ______________
  (підпис)


  ______________________
  (ініціали та прізвище)

   

  МП.

  _____________________