• In English
 • Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з проведення реформи корпоративного управління ПАТ "Українська залізниця" із затвердженням її посадового складу. Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів на чолі з Віце-прем'єр-міністром України. Основними її завданнями є визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань корпоративного управління ПАТ "Українська залізниця", а також підготовка пропозицій щодо реформування корпоративного управління Товариства, що сприятиме підвищенню ефективності його діяльності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 вересня 2017 р. № 774

  Київ

  Про утворення Міжвідомчої робочої групи
  з проведення реформи корпоративного управління
  публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з проведення реформи корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з проведення реформи корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 774

  СКЛАД
  Міжвідомчої
  робочої групи з проведення реформи
  корпоративного управління публічного акціонерного
  товариства “Українська залізниця”

  Віце-прем’єр-міністр України, голова Міжвідомчої робочої групи

  Державний секретар Мінекономрозвитку, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

  Виконуючий обов’язки голови правління ПАТ “Українська залізниця”, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

  Заступник директора юридичного департаменту — начальник управління правового забезпечення економічної політики Мінекономрозвитку, секретар Міжвідомчої робочої групи

  Міністр інфраструктури

  Перший заступник Міністра юстиції

  Заступник Міністра фінансів

  Державний секретар Мінінфраструктури

  Керівник Служби Віце-прем’єр-міністра України

  Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Заступник начальника управління інвестиційної діяльності та державних підприємств — начальник відділу управління державними підприємствами департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна

  Заступник начальника управління з питань інфраструктури, транспорту та зв’язку, завідуючий відділом з питань наземного транспорту та дорожньої інфраструктури Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Начальник відділу корпоративного управління управління державного сектору економіки та корпоративного управління департаменту управління державною власністю Мінекономрозвитку

  Народний депутат України (за згодою)

  Член НКЦПФР (за згодою)

  Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

  _____________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 774

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжвідомчу робочу групу з проведення
  реформи корпоративного управління публічного
  акціонерного товариства “Українська залізниця”


  1. Міжвідомча робоча група з проведення реформи корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”
  (далі — Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

  2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

  3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

  визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань корпоративного управління ПАТ “Українська залізниця” (далі — товариство) та підготовка пропозицій щодо реформування корпоративного управління товариства;

  сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади, товариства та інших суб’єктів господарювання щодо розроблення, погодження та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства.

  4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  1) проводить аналіз поточного стану законодавства та можливих шляхів його удосконалення, зокрема з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів;

  2) розглядає пропозиції щодо удосконалення корпоративного управління товариства, підготовлені підгрупою, утвореною відповідно до пункту 8 цього Положення;

  3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

  4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції.

  5. Міжвідомча робоча група має право:

  1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, міжнародних фінансових організацій, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних фінансових організацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (консультантів) (за згодою);

  3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

  4) розглядати питання щодо стану виконання програм, проектів, планів заходів з питань реформування корпоративного управління товариства.

  6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, міжнародними фінансовими організаціями.

  7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

  Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України.

  8. У складі Міжвідомчої робочої групи утворюється підгрупа, основним завданням якої є підготовка пропозицій щодо удосконалення корпоративного управління товариства для розгляду Міжвідомчою робочою групою.

  Склад підгрупи затверджує голова Міжвідомчої робочої групи.

  9. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

  10. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а в разі його відсутності — один із заступників голови чи за дорученням голови — інший член Міжвідомчої робочої групи.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

  Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

  11. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

  Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  12. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає відповідний центральний орган виконавчої влади.

  13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  _____________________