• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 18 серпня 2017 р. № 580-р

  Київ

  Про внесення змін до розпорядження
   Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2016 р. № 905

  Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 “Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 40

   

     ЗАТВЕРЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 580-р

  ЗМІНИ,
  що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2016 р. № 905

  1. Пункт 2 розпорядження виключити.

  2. У Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленій зазначеним розпорядженням:

  1) у розділі “Проблема, яка потребує розв’язання”:

  абзац другий після слів “національних реформ” доповнити словами і цифрами “, спрямованих на досягнення цілей, визначених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року”;

  перше речення абзацу третього після слів “ситуація щодо кадрової” доповнити словами “та адміністративної”;

  у другому реченні абзацу четвертого слова “певні ризики” замінити словами “відповідні ризики впровадження”, а слова “у впровадженні” — словами “у реалізації”;

  перше речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: “Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), до кінця 2018 року передбачено запровадити та заповнити 2200 посад фахівців з питань реформ, до кінця 2019 року — 2500 посад, до кінця 2020 року — 3000 посад.”;

  2) абзац третій розділу “Узгодженість із стратегічними документами” викласти в такій редакції:

  “середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275;”;

  3) абзац другий розділу “Мета і строки реалізації Концепції” після слів “в Секретаріаті Кабінету Міністрів України” доповнити словами “, НАДС, Державному агентстві з питань електронного урядування”;

  4) розділ “Шляхи реалізації Концепції” викласти в такій редакції:

  “Шляхи реалізації Концепції

  Фахівці з питань реформ — державні службовці, що призначаються на такі посади в рамках реалізації цієї Концепції за результатами відкритого конкурсу та відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України “Про державну службу”.

  Посади фахівців з питань реформ — посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В” з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та проведення ключових національних реформ (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), а також виконання основних завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності державного органу, забезпеченням формування та/або реалізації державної політики у відповідних сферах, на які поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

  Посади фахівців з питань реформ поділяються на дві групи.

  До першої групи належать посади державної служби категорії “А”, а саме: посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників.

  До другої групи належать посади державної служби категорій “Б” і “В” у директоратах, генеральних департаментах, які утворюються в державних органах, а також в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, посади фахівців з питань реформ повинні визначатися в державних органах, які здійснюють підготовку та проведення ключових національних реформ, відповідно до завдань та функцій таких органів. При цьому в разі, коли запровадження посад фахівців з питань реформ потребуватиме реорганізації державного органу, який здійснює підготовку та проведення ключових національних реформ, така реорганізація не може мати на меті свавільне звільнення державних службовців у зв’язку із зміною назв структурних підрозділів та/або найменувань посад.

  Вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ включають загальні і спеціальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”. Спеціальні вимоги можуть включати вимоги щодо професійних знань, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, навичками проектного управління та наявності досвіду такого управління, аналітичного мислення, навичок планування і аналізу, творчих здібностей, ініціативності, об’єктивності, відповідальності, вміння працювати в стресових ситуаціях, а також інші вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”.

  Спеціальні вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ визначаються суб’єктом призначення відповідно до Закону України “Про державну службу”.

  На посади фахівців з питань реформ призначаються особи, які є переможцями конкурсного відбору на посади державної служби, що визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до цієї Концепції.

  Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116).

  Заробітна плата фахівців з питань реформ складається з:

  посадового окладу, відповідних надбавок і виплат, а також премії (у разі встановлення) відповідно до Закону України “Про державну службу”;

  стимулюючих виплат, встановлених для посад фахівців з питань реформ, які повинні бути уніфікованими для усіх рівнозначних посад.

  З метою реалізації Концепції передбачається внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284), щодо визначення розмірів стимулюючих виплат для фахівців з питань реформ у рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

  Для фахівців з питань реформ, у тому числі тих, що раніше перебували на державній службі, рекомендується встановлювати випробування строком на шість місяців з моменту призначення на посаду. На період випробування керівник державної служби в державному органі своїм наказом встановлює перелік і строки виконання фахівцем з питань реформ завдань, а також критерії, за якими визначається відповідність займаній посаді.

  Фахівці з питань реформ проходять щороку оцінювання результатів своєї службової діяльності на загальних підставах відповідно до Закону України “Про державну службу”. Показниками оцінювання є результативність, ефективність та якість виконання фахівцем з питань реформ завдань і заходів відповідно до планів, які затверджуються керівником державної служби в державному органі.

  Копії затверджених керівниками державної служби в державних органах планів роботи та результати оцінювання службової діяльності фахівців з питань реформ надсилаються НАДС для узагальнення та врахування під час проведення оцінювання ефективності реалізації цієї Концепції.

  Політичну відповідальність за реалізацію Концепції, моніторинг та координацію діяльності з її реалізації несе Міністр Кабінету Міністрів України. Стан реалізації Концепції розглядається Координаційною радою з питань реформування державного управління, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577), не менш як двічі на рік та у разі потреби за результатами розгляду готуються відповідні пропозиції для подання Кабінетові Міністрів України.

  Для запровадження посад фахівців з питань реформ буде вжито таких заходів:

  внесення змін до структури та штатного розпису державних органів;

  внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям щодо встановлення розмірів стимулюючих виплат фахівцям з питань реформ;

  формування конкурсних комісій, до роботи яких будуть залучені експерти, у тому числі з питань управління персоналом, для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ;

  забезпечення НАДС навчання членів конкурсних комісій щодо відбору фахівців з питань реформ, а також навчання таких фахівців;

  визначення спеціальних вимог до кандидатів на посади фахівців з питань реформ;

  проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ;

  встановлення завдань для фахівців з питань реформ;

  проведення оцінювання ефективності реалізації Концепції.

  Запровадження посад фахівців з питань реформ буде здійснюватися кількома етапами.

  На першому етапі (вересень — листопад 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади керівників директоратів, генеральних департаментів орієнтовною кількістю не менш як 20 осіб.

  На другому етапі (жовтень — грудень 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади державних експертів орієнтовною кількістю не менш як 200 осіб.

  На третьому етапі (починаючи з грудня 2017 р.) передбачається завершення передачі директоратам, генеральним департаментам завдань і функцій структурних підрозділів державних органів та оголошення конкурсів на посади керівників експертних груп.”;

  5) розділ “Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів” викласти в такій редакції:

  “Обсяг фінансових ресурсів

  Фінансування заходів із запровадження посад фахівців з питань реформ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.”.

  _____________________