• In English
 • З метою впорядкування та розширення предмету діяльності Державної іпотечної установи Уряд вніс зміни до Статуту Державної іпотечної установи. Зокрема, ДІУ отримає можливість для запровадження програми забезпечення житлом громадян України на умовах фінансового лізингу. Також змінено механізм використання коштів ДІУ відповідно до затверджених наглядовою радою стратегії та бюджету Установи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 616

  Київ

  Про внесення змін до постанов
  Кабінету Міністрів України
  від 8 жовтня 2004 р. № 1330 і
  від 17 липня 2009 р. № 768


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

  абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1330 “Деякі питання Державної іпотечної установи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 41, ст. 2709; 2007 р., № 71, ст. 2678) викласти в такій редакції:

  “основною метою діяльності Державної іпотечної установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів;”;

  у постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 “Про Державну іпотечну установу” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916, № 79, ст. 2663; 2010 р., № 21, ст. 871, № 74, ст. 2620; 2012 р., № 24, ст. 917, № 46, ст. 1811; 2013 р., № 42, ст. 1505):

  внести зміни до Статуту Державної іпотечної установи, затвердженого зазначеною постановою, виклавши його в редакції, що додається;

  внести до Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи, затвердженого зазначеною постановою, зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 17 липня 2009 р. № 768
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 616)  СТАТУТ
  Державної іпотечної установи

  Загальні положення

  1. Державна іпотечна установа (далі — Установа) утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1330 “Деякі питання Державної іпотечної установи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 41, ст. 2709).

  2. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  3. Найменування Установи:

  українською мовою: повне — Державна іпотечна установа, скорочене — ДІУ;

  англійською мовою: повне — State Mortgage Institution, скорочене — SMI.

  4. Місцезнаходження Установи: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 34.

  Мета і предмет діяльності Установи

  5. Основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

  6. Предметом діяльності Установи є:

  придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства;

  надання фінансових кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами;

  управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства;

  випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;

  надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;

  фінансовий лізинг стосовно об’єктів житлової нерухомості відповідно до законодавства;

  розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

  7. Окремі види господарської діяльності, перелік яких установлюється законом, Установа може провадити після одержання ліцензії.

  8. Установа провадить діяльність з дотриманням умов та економічних нормативів, установлених законодавством.

  9. Установа має право придбавати лише ті активи, що відповідають єдиним стандартам.

  10. Установа має право здійснювати з дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, такі операції:

  надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового будівництва;

  надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою фінансування будівництва житла;

  набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження.

  Установа має право доручати на договірних засадах іншим особам виконання функцій з управління та/або обслуговування активів.

  Юридичний статус Установи

  11. Установа є юридичною особою.

  Установа набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

  12. Установа у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими актами законодавства.

  13. Установа має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до законодавства.

  14. Установа провадить свою діяльність і використовує кошти відповідно до затверджених наглядовою радою стратегії та бюджету Установи.

  15. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи, крім передбачених законодавством випадків.

  16. Установа має право в установленому законодавством порядку укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав.

  17. Установа набуває статусу фінансової установи з моменту внесення її до Державного реєстру фінансових установ.

  18. Установа має право в установленому порядку утворювати та ліквідовувати відокремлені підрозділи (філії та представництва) як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень, затверджених правлінням Установи.

  19. Установа може відповідно до законодавства входити до складу об’єднань юридичних осіб, виступати учасником (засновником) інших юридичних осіб, інститутів спільного інвестування.

  20. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, визначених цим Статутом.

  Майно Установи

  21. Майно Установи становлять основні фонди та оборотні активи, інші активи, вартість яких відображається у фінансовій звітності Установи.

  22. Майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Установа в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, володіє, користується і розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, меті та предмету її діяльності, з урахуванням обмежень правоможності розпорядження окремими видами майна, визначених законодавством.

  23. Установа не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім передбачених законом випадків.

  24. Джерелами формування майна Установи є:

  1) кошти, передані до статутного капіталу Установи, та інше майно, закріплене за нею;

  2) дохід від фінансово-господарської діяльності;

  3) кошти від розміщення цінних паперів, випущених, емітованих Установою;

  4) цінні папери, іпотечні та інші активи, що належать Установі, і кошти від їх продажу;

  5) кредити банків та інших фінансових установ, міжнародних фінансових організацій;

  6) інші джерела відповідно до законодавства.

  25. Відчуження, передача в заставу, списання основних фондів, що є державною власністю і закріплені за Установою, а також передача їх в оренду здійснюються в установленому законодавством порядку. Кошти, що надійшли в результаті відчуження зазначеного майна, використовуються відповідно до затвердженого бюджету Установи.

  Статутний капітал Установи

  26. Матеріально-фінансовою основою діяльності Установи є її статутний капітал, який формується за рахунок коштів, переданих до статутного капіталу Установи.

  27. Статутний капітал Установи становить 755 659 719,85 гривні (сімсот п’ятдесят п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень вісімдесят п’ять копійок).

  28. Розмір статутного капіталу Установи може бути змінено виключно за рішенням Кабінету Міністрів України.

  Прибуток Установи. Порядок покриття витрат

  29. Прибуток Установи є показником фінансових результатів її господарської діяльності.

  30. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування (покриття) можливих збитків Установа утворює резервний фонд у розмірі не менш як 25 відсотків її статутного капіталу шляхом щорічного відрахування в розмірі не менш як 5 відсотків суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні Установи за результатами звітного періоду після сплати всіх зобов’язань, у тому числі податків, зборів (обов’язкових платежів), строк погашення яких настав.

  31. Відповідно до затвердженого бюджету Установи частина прибутку Установи, що залишається після щорічного відрахування згідно з пунктом 30 цього Статуту, за рішенням правління може бути спрямована на поповнення інших фондів, створених Установою відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Установи.

  32. Збитки від господарської діяльності Установи відшкодовуються за рахунок коштів резервного фонду, а у разі їх недостатності — у порядку, встановленому її правлінням і погодженому наглядовою радою.

  Управління Установою

  33. Органами управління Установою є наглядова рада і правління.

  34. Нагляд за діяльністю, фінансовою стабільністю Установи і дотриманням нею мети діяльності здійснює наглядова рада в межах визначеної компетенції.

  35. Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України і діє на підставі цього Статуту та Положення про наглядову раду, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Порядок формування та кількісний склад наглядової ради визначаються Положенням про наглядову раду.

  Організаційне забезпечення скликання та проведення засідань наглядової ради здійснює правління Установи.

  36. З метою здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Установі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна наглядовій раді.

  Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю наглядової ради Установи і діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.

  37. Витрати, пов’язані з діяльністю наглядової ради, служби внутрішнього аудиту Установи, здійснюються за рахунок коштів Установи.

  38. Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює поточне керівництво її діяльністю і несе відповідальність за ефективність роботи Установи.

  39. Правління підзвітне і підконтрольне Кабінетові Міністрів України та наглядовій раді в межах, визначених цим Статутом.

  До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та інші члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до цього Статуту.

  Кількість членів правління разом з головою правління становить 5 (п’ять) осіб.

  Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Заступники голови правління призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням голови правління, інші члени правління і головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління за погодженням з наглядовою радою.

  40. Порядок роботи та прийняття правлінням рішень визначаються цим Статутом і Положенням про правління, яке затверджується наглядовою радою.

  Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутня більшість його членів.

  Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  41. До компетенції правління належить:

  1) вирішення питань господарської діяльності, фінансування, ведення фінансового обліку, складення звітності, проведення операцій та інших питань діяльності Установи відповідно до цього Статуту;

  2) затвердження документів Установи у межах повноважень, визначених цим Статутом та положенням про правління;

  3) подання наглядовій раді проектів документів, які підлягають затвердженню або погодженню нею, підготовка питань для розгляду або обговорення на засіданні наглядової ради;

  4) забезпечення виконання рішень наглядової ради;

  5) прийняття рішення про емісію цінних паперів відповідно до параметрів, затверджених наглядовою радою;

  6) ініціювання рішення про внесення змін до цього Статуту;

  7) прийняття відповідно до законодавства рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи;

  8) прийняття рішення щодо вчинення правочинів (крім операцій рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних паперів). У разі вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату, таке рішення приймається за погодженням з наглядовою радою;

  9) прийняття за результатами проведеної інвентаризації рішення про списання в установленому законодавством порядку з балансу Установи матеріальних активів, що визначаються відповідно до законодавства основними фондами (засобами), які не придатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, не підлягають відновленню або виявлені в результаті інвентаризації як нестача;

  10) затвердження за погодженням з наглядовою радою символіки Установи;

  11) подання для погодження наглядовою радою пропозицій щодо визначення відсоткових ставок рефінансування іпотечних кредитів;

  12) розгляд матеріалів за результатами ревізій і аудиторських перевірок, а також звітів керівників філій і представництв Установи про результати їх роботи;

  13) розгляд річної фінансової звітності Установи та подання її для затвердження наглядовій раді;

  14) складення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

  15) затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Установи;

  16) прийняття рішення щодо входження Установи до складу об’єднань юридичних осіб, участі в інших юридичних особах, участі в інститутах спільного інвестування;

  17) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішень про розподіл прибутку та покриття збитків Установи;

  18) визначення умов оплати праці і матеріального стимулювання працівників Установи;

  19) визначення організаційної структури Установи;

  20) затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку формування та використання фондів, створюваних Установою;

  21) виконання інших функцій, у тому числі делегованих відповідно до законодавства засновником та наглядовою радою.

  42. Голова правління здійснює в межах своїх повноважень керівництво діяльністю Установи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань.

  Голова правління без довіреності діє від імені та в інтересах Установи і представляє інтереси Установи в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, має право першого підпису всіх фінансових і господарських документів Установи.

  У разі тимчасової відсутності голови правління на період відпустки, хвороби тощо його обов’язки виконує один із його заступників на підставі наказу голови правління або у разі неможливості видачі наказу — рішення правління.

  43. Голова правління в межах своїх повноважень:

  1) керує поточною діяльністю Установи, видає розпорядчі документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками Установи;

  2) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Установи;

  3) приймає рішення про вчинення правочинів щодо рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних паперів;

  4) здійснює управління майном Установи в межах, визначених законодавством та цим Статутом;

  5) розподіляє обов’язки між членами правління, в тому числі заступниками голови правління, головує на засіданнях правління і підписує протоколи таких засідань;

  6) призначає за погодженням з наглядовою радою членів правління (крім заступників голови правління) і головного бухгалтера Установи;

  7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Установи, керівників філій і представництв, вирішує питання щодо підвищення кваліфікації працівників;

  8) затверджує штатний розпис Установи;

  9) ініціює скликання позачергових зборів наглядової ради;

  10) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності Установи;

  11) видає довіреності від імені Установи для представництва її інтересів перед третіми особами та вчинення правочинів від імені Установи;

  12) відповідає за формування і виконання стратегії та бюджету Установи, своєчасну сплату податків, зборів, платежів за результатами діяльності Установи;

  13) укладає колективний трудовий договір;

  14) виконує відповідно до законодавства та цього Статуту інші функції.

  Ведення обліку та звітності Установи

  44. Установа веде відповідно до законодавства оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності.

  45. Фінансові результати господарської діяльності Установи визначаються на підставі річної фінансової звітності.

  46. Установа забезпечує подання статистичної інформації та фінансової звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

  47. Установа веде облік своїх операцій та подає звітність відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

  Припинення Установи

  48. Установа припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації. Припинення Установи здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, а у визначених законом випадках — за рішенням суду.

  49. Припинення Установи здійснюється відповідною комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Установи.

  50. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.

  51. Припинення Установи вважається завершеним, а Установа такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

  __________________   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 18 серпня 2017 р. № 616

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Положення про наглядову
  раду Державної іпотечної установи

   

  1. У пункті 6:

  1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

  “1) затвердження стратегії та бюджету Установи;”;

  2) підпункт 9 викласти в такій редакції:

  “9) затвердження річної фінансової звітності Установи;”;

  3) у підпункті 11 слова “першого заступника та” виключити;

  4) у підпункті 12 слова “про секретаріат наглядової ради та” виключити;

  5) підпункт 14 викласти в такій редакції:

  “14 погодження порядку формування та використання фондів, створюваних Установою;”.

  2. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі тимчасової відсутності голови наглядової ради на період відпустки, хвороби тощо його обов’язки виконує заступник голови.”.

  _____________________