• In English
 • Уряд створив умови для провадження документування діяльності Кабінету Міністрів у електронній формі, внісши відповідні зміни до двох постанов Кабінету Міністрів України. Це рішення надасть можливість створення базового нормативного підґрунтя для провадження документування діяльності Кабінету Міністрів у електронній формі, яке має стати першим кроком (передумовою) для переведення процедури підготовки проектів актів у електронну форму. Таким чином, створено можливість для спрощення та прискорення процесів підготовки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проектів актів за рахунок автоматизації процесів передачі відповідної документованої інформації та запровадження розгляду проектів рішень керівництва Уряду у електронній формі без необхідності їх дублювання у папері.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 608

  Київ

  Деякі питання підготовки проектів актів
  законодавства в електронній формі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Державному агентству з питань електронного урядування за погодженням з Міністерством юстиції у тримісячній строк з дня набрання чинності цією постановою внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

  проект Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади;

  проект постанови щодо внесення змін до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).

  3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

  4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2017 р., крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

  Прем’єр-міністр України                                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 608

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У першому реченні пункту 10 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2015 р., № 89, ст. 2967; 2016 р., № 18, ст. 737), слова “на електронних та паперових носіях” замінити словами “через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі”.

  2. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 9, ст. 343, № 20, ст. 680, № 35, ст. 1238; 2014 р., № 74, ст. 2104, № 77, ст. 2496; 2015 р., № 44, ст. 1396, № 96, ст. 3287; 2016 р., № 9, ст. 415, № 21, ст. 829, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 12, ст. 340, № 34, ст. 1094):

  1) пункт 1 § 11 викласти в такій редакції:

  “1. Для забезпечення документування діяльності Кабінету Міністрів застосовуються:

  власноручний підпис — у разі підписання (візування) оригіналу документа у паперовій формі, електронний цифровий підпис — у разі підписання (візування) оригіналу документа в електронній формі. У разі засвідчення відповідності електронної копії документа оригіналу застосовується спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронна печатка);

  печатка з найменуванням Кабінету Міністрів та зображенням Державного Герба України, інші печатки, штампи, бланки документів у паперовій або електронній формі (далі — бланки), які створюються за зразками, затвердженими Державним секретарем Кабінету Міністрів. Порядок використання зазначених печаток, штампів, бланків встановлює Державний секретар Кабінету Міністрів.”;

  2) друге речення абзацу першого пункту 6 § 12 викласти в такій редакції: “Проекти актів Кабінету Міністрів реєструються та опрацьовуються в інформаційній (автоматизованій) системі діловодства Секретаріату Кабінету Міністрів.”;

  3) у пункті 5 § 31 слова “на паперових та електронних носіях” замінити словами “через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі”;

  4) пункт 5 § 32 доповнити абзацами такого змісту:

  “Проект акта та матеріали до нього готуються в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки у паперовій формі, зокрема:

  підготовки проекту акта, який містить інформацію з обмеженим доступом;

  неможливості застосування матеріалів до відповідного проекту акта як оригіналів в електронній формі згідно з вимогами законодавства;

  підготовки проекту акта з питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, або з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, а також з невідкладних питань щодо проведення антитерористичної операції та обороноздатності держави.”;

  5) § 43 викласти в такій редакції:

  “§ 43. Зберігання погодженого проекту акта та матеріалів до нього

  Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів (листи із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо), погоджений проект акта разом з обов’язковими додатками згідно з § 50 цього Регламенту зберігаються в архіві розробника до моменту їх передачі на постійне зберігання до відповідного державного архіву.”;

  6) пункт 3 § 49 викласти в такій редакції:

  “3. Проект акта та матеріали до нього вносяться до Кабінету Міністрів в  електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім проектів актів, підготовлених у паперовій формі з підстав, передбачених абзацами четвертим — шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту. На проект акта, внесений у формі оригіналу електронного документа, накладається електронний цифровий підпис керівника державного органу, а той, що внесений у формі електронної копії оригіналу паперового документа, — спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронна печатка).”;

  7) підпункт 6 пункту 1 § 50 викласти в такій редакції:

              “6) проект акта та матеріали до нього в електронній формі (у разі внесення проекту акта у формі електронної копії оригіналу паперового документа), які готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.”;

  8) у першому і другому реченнях пункту 3 § 63 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

  9) у § 64 слова “один — два аркуші” замінити словами “до двох сторінок”;

  10) у другому реченні пункту 4 § 83 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

  11) пункт 3 § 103 викласти в такій редакції:

  “3. Супровідний лист та пропозиції, що надійшли від центральних органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів, готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.”;

  12) в абзаці другому пункту 4 § 151:

  перше речення після слів “доступ до документів” доповнити словами “у паперовій та електронній формі”;

  у третьому реченні слова “копії таких документів” замінити словами “копії документів у паперовій формі”;

  13) у додатках 1—12 і 14 слово “підпис” виключити;

  14) в абзаці другому розділу I та першому реченні розділу II додатка 9 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

  15) в абзаці третьому додатка 11 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”.

   

  _____________________