• In English
 • Утворено міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов'язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів. Метою прийняття проекту є формування поетапної стратегії вирішення проблеми заборгованості держави перед фізичними та юридичними особами та утворення на національному рівні координаційного органу, відповідального за вирішення зазначеної проблеми. Основним завданням робочої групи буде забезпечення загальної координації дій центральних органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань, пов'язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів та виконавчими документами перед фізичними та юридичними особами приватного сектору, розроблення заходів з виявлення та усунення причин утворення такої заборгованості, а також недопущення виникнення їх у майбутньому. Відповідно до постанови за результатами роботи Робочої групи буде розроблено стратегію подолання проблеми заборгованості держави та запобігання виникненню такої проблеми у майбутньому, а також план заходів щодо виявлення та усунення причин утворення заборгованості держави за рішеннями національних судів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 591

  Київ

  Про утворення міжвідомчої робочої групи з
  вирішення проблемних питань, пов’язаних із
  виникненням заборгованості держави за
  рішеннями судів


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів, у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 591

  СКЛАД
  міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних
  питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави
  за рішеннями судів


  Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи

  Міністр юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

  Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, секретар міжвідомчої робочої групи

  Заступник Міністра юстиції

  Заступник Міністра оборони

  Заступник Міністра соціальної політики

  Заступник Міністра фінансів

  Заступник Міністра інфраструктури

  Заступник Міністра закордонних справ

  Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

  Голова Казначейства

  Голова Правління Пенсійного фонду України

  Перший заступник директора департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Народний депутат України (за згодою)

  Директор департаменту Адміністрації Президента України (за згодою)

  Представник Офісу реформ при Прем’єр-міністрові України (за згодою)

  Представник Національної ради реформ (за згодою)

  Представник Ради з питань судової реформи (за згодою)

  Заступник Голови Вищого адміністративного суду України (за згодою)

  ____________________   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 591

  ПОЛОЖЕННЯ
  про міжвідомчу робочу групу з вирішення проблемних
  питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави
  за рішеннями судів


  1. Міжвідомча робоча група з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів (далі — робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

  2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

  3. Основними завданнями робочої групи є:

  сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів та виконавчими документами перед фізичними та юридичними особами (далі — заборгованість держави);

  розроблення плану заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню.

  4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  1) здійснює систематизацію та аналіз інформації про заборгованість держави на підставі проведеного обліку рішень національних судів та виконавчих документів, відповідальність за які несе держава;

  2) за результатами проведеного аналізу розробляє та подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції щодо:

  стратегії погашення заборгованості держави та запобігання її виникненню (далі — стратегія);

  плану заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню (далі — план заходів) із зазначенням центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання кожного заходу;

  3) здійснює координацію дій щодо реалізації стратегії та виконання плану заходів, зокрема розроблення, погодження та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства;

  4) сприяє налагодженню взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з вітчизняними, міжнародними та іноземними фахівцями і організаціями з питань реалізації стратегії та виконання плану заходів;

  5) проводить моніторинг здійснення державними органами та органами місцевого самоврядування заходів з виявлення та усунення причин виникнення заборгованості держави, а також запобігання її виникненню;

  6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

  7) звітує щокварталу про свою діяльність на засіданні Кабінету Міністрів України.

  5. Робоча група має право:

  1) отримувати в зазначений у запиті строк від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

  6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями.

  7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

  До складу робочої групи входять голова, заступник голови, секретар та інші члени робочої групи.

  Головою робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі.

  Персональний склад робочої групи затверджує голова робочої групи.

  8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на місяць (кожен другий вівторок місяця).

  Члени робочої групи можуть ініціювати проведення засідання шляхом звернення з відповідним запитом до голови робочої групи.

  9. Засідання робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

  10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

  11. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

  12. Голова робочої групи координує її роботу та забезпечує узгодженість дій членів робочої групи під час виконання покладених завдань.

  13. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  14. Пропозиції та рекомендації робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  15. Пропозиції та рекомендації робочої групи фіксуються у протоколі, який підписується головуючим та секретарем, надсилається всім членам робочої групи та подається Кабінетові Міністрів України. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  16. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  У випадках, передбачених законом, робоча група може приймати рішення, обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.

  17. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  _____________________