• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  21 травня 2009 ð. ¹ 510

   

  ПОРЯДОК

  реєстрації організацій, діяльність яких спрямована
  на задоволення потреб суб’єктів малого та
  середнього підприємництва

   

  1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації комерційних і некомерційних організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності (далі — організація), як об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.

  До об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі — об’єкти інфраструктури) належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва, фінансові установи, інноваційні та інвестиційні фонди і компанії, консультаційні центри, об’єднання підприємців та інші організації.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  бізнес-центр — організація, яка надає інформаційні, консалтингові, маркетингові та інші послуги суб’єктам малого та середнього підприємництва, особам, що мають намір провадити підприємницьку діяльність;

  бізнес-інкубатор — організація, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб’єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності;

  інноваційний бізнес-інкубатор — спеціалізований бізнес-інкубатор, в якому створенні умови для розроблення і застосування суб’єктами малого та середнього підприємництва інноваційних технологій.

  3. Реєстрація організації як об’єкта інфраструктури проводиться територіальними органами Держкомпідприємництва відповідно до цього Порядку.

  4. Реєстрація проводиться у разі, коли:

  організація має матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал, що необхідні для виконання завдань за основними напрямами її діяльності;

  предмет її діяльності, визначений у статутних документах, відповідає меті діяльності об’єкта інфраструктури, визначеній цим Положенням;

  організація не має заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України.

  5. Для проведення реєстрації організація подає територіальному органові Держкомпідприємництва за місцем державної реєстрації юридичної особи:

  заяву за встановленою Держкомпідприємництвом формою;

  виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видану в поточному місяці;

  документи, що підтверджують наявність досвіду реалізації проектів (здійснення заходів) у рамках державних, регіональних та місцевих програм підтримки підприємництва і виконання робіт (надання послуг) за напрямами виконання таких програм — копії договорів, актів виконаних робіт тощо (за наявності);

  довідку про наявність (відсутність) заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України.

  6. Територіальний орган Держкомпідприємництва на підставі поданих організацією документів приймає у триденний строк з дня їх надходження рішення про її реєстрацію, про що у реєстрі об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва робиться відповідний запис, або про відмову.

  Підставою для відмови в реєстрації є:

  подання не в повному обсязі організацією територіальному органові Держкомпідприємництва документів, необхідних для її реєстрації як об’єкта інфраструктури;

  виявлення в поданих організацією документах недостовірних відомостей;

  невідповідність заяви про реєстрацію організації як об’єкта інфраструктури встановленій формі;

  наявність у організації заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом України.

  7. Територіальний орган Держкомпідприємництва видає протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення рішення про реєстрацію організації як об’єкта інфраструктури свідоцтво за встановленою Держкомпідприємництвом формою.

  8. У разі ухвалення рішення про відмову в реєстрації організації територіальний орган Держкомпідприємництва письмово інформує протягом п’яти робочих днів організацію із зазначенням причини.

  9. Організація, зареєстрована як об’єкт інфраструктури, може брати участь у виконанні програм розвитку підприємництва, зокрема фінансово-кредитної підтримки.

  10. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

  11. Взаємодія об’єкта інфраструктури із суб’єктами малого та середнього підприємництва здійснюється відповідно до законодавства на договірній основі.

  12. Скасування реєстрації організації як об’єкта інфраструктури проводиться у разі:

  подання організацією заяви про припинення діяльності як об’єкта інфраструктури;

  порушення організацією вимог законодавства;

  припинення діяльності організації як юридичної особи у встановленому законом порядку.

  13. У разі скасування реєстрації організації як об’єкта інфраструктури територіальний орган Держкомпідприємництва робить відповідний запис у реєстрі об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва і письмово повідомляє протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення організації із зазначенням причини.

  ______________________