• In English
 • Регламент роботи Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  протоколом засідання Міжвідомчої комісії з
  питань забезпечення дотримання
  правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб
  № 1 від 4 квітня 2018 року

  РЕГЛАМЕНТ
  роботи Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання
  правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб

  1. Цей Регламент визначає порядок роботи Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб (далі — Комісія), процедуру підготовки, розгляду та ухвалення Комісією рішень, а також інші питання, пов’язані з діяльністю Комісії.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема Положенням про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р.
  № 128 (далі — Положення).

  3. Основними засадами діяльності Комісії є законність та відкритість.

  У своїй діяльності Комісія дотримується принципів рівності прав членів Комісії та колегіальності прийняття ними рішень, об’єктивності та обґрунтованості прийняття рішень.

  4. До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар та інші члени Комісії.

  Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та в разі потреби вносить до нього зміни.

  На засідання Комісії може бути запрошений член Кабінету Міністрів України з правом голосу під час прийняття рішень.

  5. Голова Комісії:

  1) організовує роботу Комісії, зокрема за результатами консультацій з членами Комісії формує орієнтовний графік засідань, визначає дату, час і місце проведення засідання та скликає засідання;

  2) затверджує порядок денний засідання Комісії та вносить до нього зміни;

  3) головує на засіданнях Комісії;

  4) підписує разом із секретарем Комісії протоколи та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її діяльності (у разі відсутності на засіданні Комісії секретаря — підписує протоколи Комісії разом із членом Комісії, обраним виконувати обов’язки секретаря відповідно до пункту 8 цього Регламенту);

  5) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

  6) здійснює інші завдання, визначені цим Регламентом та Положенням.

  6. У разі відсутності голови Комісії або за його дорученням обов’язки голови Комісії виконує його заступник.

  7. Секретар Комісії:

  1) забезпечує інформування членів Комісії про дату, час і місце проведення засідання;

  2) забезпечує надання членам Комісії сформованого порядку денного та матеріалів щодо питань, розгляд яких виноситься на засідання Комісії не пізніше ніж за добу до початку його проведення;

  3) з урахуванням пропозицій членів Комісії запрошує у разі потреби посадових осіб, яких стосується питання обговорюване на засіданні Комісії;

  4) виконує інші завдання, пов’язані з підготовкою та організацією проведення засідання Комісії.

  8. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує член Комісії, обраний на її засіданні.

  9. Члени Комісії мають право:

  1) подавати Голові Комісії пропозиції щодо включення питань до порядку денного засідання;

  2) ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні Комісії, брати участь у їх підготовці, дослідженні, зокрема у час між засіданнями;

  3) готувати для розгляду на засіданні Комісії окремі питання, необхідні для провадження її діяльності, висловлювати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи та пояснення з питань, що розглядаються;

  4) доповідати на засіданні Комісії з питань порядку денного;

  5) вносити пропозиції до проекту рішення Комісії ;

  6) голосувати “за” чи “проти” рішення Комісії, або утриматися від голосування з обґрунтуванням такого рішення;

  7) висловлювати під час засідання Комісії окрему думку щодо прийнятого рішення Комісії з подальшим письмовим викладенням її та поданням секретареві Комісії не пізніше ніж протягом двох днів після проведення засідання Комісії;

  8) ініціювати проведення позачергового засідання;

  9) здійснювати інші завдання, визначені цим Регламентом.

  10. Член Комісії зобов’язаний поінформувати секретаря Комісії про причини своєї можливої відсутності на засіданні Комісії у строк не пізніше ніж за дві години до початку його проведення.

  11. Скарга щодо порушень правоохоронними органами прав чи законних інтересів осіб заповнюється заявником у формі, що додається до цього Регламенту, та надсилається засобами поштового зв’язку на адресу Комісії, яка зазначена на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  12. Скарги, що надходять на адресу Комісії, реєструються в окремому реєстрі та передаються структурному підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів, який відповідає за організаційне забезпечення діяльності Комісії (далі – структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України). Подаючи скаргу на адресу Комісії скаржник погоджується і дає згоду на те, що відповідні факти і обставини можуть бути оприлюднені публічно.

  13 Структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів після попереднього опрацювання протягом трьох робочих днів надсилає звернення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надходять на адресу Комісії, заступнику голови Комісії для проведення попереднього аналізу інформації про факти правопорушення правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб у відповідності з Регламентом Ради бізнес-омбудсмена та їх узагальнення.

  Скарги, які не належать до компетенції Комісії або не відповідають затвердженій формі розглядаються відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.  

  14. За результатами проведення попереднього аналізу скарг щодо порушень правоохоронними органами прав чи законних інтересів осіб заступник голови Комісії готує та надсилає електронною поштою або в паперовому вигляді членам Комісії узагальнену інформацію щодо відомостей про факти таких порушень.

  15. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання.

  16. Перед початком засідання проводиться письмова реєстрація членів Комісії та запрошених на засідання осіб.

  17. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість членів Комісії та запрошених осіб, які мають право голосу під час прийняття рішень.

  18. На засідання Комісії можуть запрошуватися у разі потреби посадові особи, яких стосується обговорюване питання.

  19. Заступник голови Комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії, подає на розгляд голови Комісії проект порядку денного та узагальнені матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Комісії

  20. Рішення щодо затвердження порядку денного засідання приймається на початку засідання Комісії та фіксується у протоколі засідання.

  21. З кожного з питань порядку денного засідання Комісії після його обговорення приймається відповідне рішення.

  22. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням членів Комісії шляхом підняття рук.

  Голосування за дорученням або передача голосу іншому члену Комісії не допускається.

  Підрахунок голосів проводиться головою Комісії під час засідання.

  23. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів Комісії та осіб, які мають право голосу під час прийняття рішень. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

  24. Голосування оголошується головуючим на засіданні Комісії після розгляду питання порядку денного і реалізації членами Комісії свого права на запитання та висловлення окремої думки.

  25. Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколу.

  26. Протокол засідання Комісії повинен містити інформацію про:

  1) дату, місце та час початку проведення засідання;

  2) прізвище та ініціали членів Комісії, а також усіх запрошених осіб, які брали участь у засіданні;

  3) питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням черговості їх розгляду;

  4) прийняті Комісією рішення з кожного питання порядку денного.

  Протокол засідання Комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

  27. У разі висловлення членом Комісії окремої думки щодо прийнятого рішення Комісії така думка обов’язково викладається у письмовому вигляді та додається до протоколу засідання Комісії.

  28. Підписаний в установленому порядку оригінал протоколу засідання Комісії разом з додатками до нього реєструється протягом двох робочих днів після проведення засідання Комісії в окремому реєстрі та передається для зберігання в структурному підрозділі Секретаріату Кабінету Міністрів.

  29. Копія протоколу засідання Комісії разом з додатками до нього протягом трьох днів після проведення засідання надсилається структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою членам Комісії у сканованому вигляді у форматі pdf.

  На вимогу члена Комісії копія протоколу надсилається йому в паперовому вигляді засобами поштового зв’язку.

  30. Копії протоколів засідань Комісії не пізніше двох робочих днів після підписання оприлюднюються на сторінці Комісії, розміщеній на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  31. Член Комісії не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів, визначеного Законом України “Про запобігання корупції”.

  32. За наявності конфлікту інтересів член Комісії зобов’язаний заявити самовідвід до початку розгляду питання. З тих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами Комісії.

  Питання про відвід члена Комісії вирішується шляхом голосування.

  33. Гласність роботи Комісії забезпечується шляхом відкритого розгляду питань, віднесених до компетенції Комісії.

  34. Представники засобів масової інформації допускаються до залу засідання за списком після їх акредитації і за наявності службового посвідчення.

  35. Інформація про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання Комісії оприлюднюється на сторінці Комісії, розміщеній на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до початку проведення засідання Комісії.

  36. За рішенням Комісії на її засіданні можуть бути присутні представники державних органів, наукових установ, навчальних закладів, громадських об’єднань та міжнародних організацій.

  37. Комісія може прийняти рішення щодо позбавлення права бути присутніми на її засіданні осіб, які перешкоджають його проведенню.

  38. Зміни до цього Регламенту можуть бути ініційовані головою Комісії, його заступником, секретарем чи іншим членом Комісії.

  Питання про внесення змін чи доповнень до Регламенту виносяться на розгляд Комісії та вирішуються на її засіданні.