• In English
 • 02021R1378 — UA — 01.01.2022 — 001.001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ

  Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/1378
  від 19 серпня 2021 р.
  який встановлює окремі правила щодо сертифікатів, які видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, залученим до імпорту до Союзу органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, і створює перелік визнаних установ контролю та органів контролю відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848

  (Текст стосується ЄЕП)

  (ОВ L 297 20.08.2021, с. 24)

  Зі змінами, внесеними:  Офіційний вісник

  сторінка

  дата

  ►M1

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2021/2119 від 1 грудня 2021 року

  L 430

  24

  02.12.2021
  ▼B

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2021/1378

  від 19 серпня 2021 року

  який встановлює окремі правила щодо сертифікатів, які видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, залученим до імпорту до Союзу органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, і створює перелік визнаних установ контролю та органів контролю відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848

  (Текст стосується ЄЕП)


  Стаття 1

  Сертифікат для операторів, груп операторів і експортерів у третіх країнах

  Установи контролю та органи контролю, визнані відповідно до статті 46(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, які пройшли контроль, зазначений у пункті (b)(i) статті 45(1) згаданого Регламенту, сертифікат, який підтверджує, що такі оператори, групи операторів і експортери відповідають вимогам Регламенту (ЄС) 2018/848 («сертифікат»).

  Сертифікат:

  ▼M1

  (a) видають у такий спосіб:

  (i) за зразком, встановленим у додатку I до цього Регламенту;

  (ii) в електронній формі з використанням електронної Системи торгового контролю й експертизи (TRACES), зазначеної у статті 2, пункті (36) Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2019/1715 ( 1 );

  ▼B

  (b) дає можливість ідентифікувати:

  (i) оператора, групу операторів або експортера, на яких поширюється сертифікат, у тому числі список членів групи операторів;

  (ii) категорію продуктів, на які він поширюється, класифікованих у спосіб, передбачений у статті 35(7) Регламенту (ЄС) 2018/848; і

  (iii) термін його дії;

  (c) засвідчує, що діяльність оператора, групи операторів або експортера відповідає Регламенту (ЄС) 2018/848; і

  (d) актуалізують у разі зміни включених у нього даних.


  Стаття 2

  Список визнаних установ контролю та органів контролю

  1. Список установ контролю та органів контролю, визнаних відповідно до статті 46(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, встановлений у додатку II до цього Регламенту. Список містить таку інформацію про кожну визнану установу контролю або орган контролю:

  (a) найменування і кодовий номер установи контролю або органу контролю;

  (b) категорії продуктів, визначені у статті 35(7) Регламенту (ЄС) 2018/848, для кожної третьої країни;

  (c) треті країни, з яких походять категорії продуктів, за умови що ці треті країни ще не охоплені, для відповідної категорії продуктів або продукту, угодою про торгівлю органічними продуктами відповідно до статті 47 Регламенту (ЄС) 2018/848 або визнанням еквівалентності відповідно до статті 48 згаданого Регламенту;

  (d) тривалість визнання;

  (e) винятки з визнання, у відповідних випадках.

  2. Детальна інформація щодо поштової адреси, адреси вебсайту та адреси електронної пошти установи контролю або органу контролю, а також найменування органу акредитації, який надає акредитацію відповідно до пункту (d) статті 46(2) Регламенту (ЄС) 2018/848, має бути у відкритому доступі на вебсайті Комісії, присвяченому органічному виробництву.

  Стаття 3

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  ▼M1

  «Стаття 1, другий параграф, пункт (a)(ii) застосовується з 1 січня 2023 року.».

  ▼B

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.
  ДОДАТОК I

  ЗРАЗОК СЕРТИФІКАТА

  СЕРТИФІКАТ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ, ГРУП ОПЕРАТОРІВ І ЕКСПОРТЕРІВ У ТРЕТІХ КРАЇНАХ ДЛЯ ПРОДУКТІВ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ АБО ПРОДУКТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

  Частина І: Обов’язкові елементи  1. Номер документа:

  2. (виберіть потрібне)

  Оператор

  Група операторів — див. пункт 10

  Експортер

  3. Найменування та адреса оператора, групи операторів або експортера:

  4. Найменування, адреса й кодовий номер установи контролю або органу контролю оператора, групи операторів або експортера:

  5. Вид або види діяльності оператора, групи операторів або експортера (виберіть потрібне):

  Виробництво

  Підготовка

  Реалізація

  Складування

  Імпортування

  Експортування

  6. Категорія або категорії продуктів, зазначені у статті 35(7) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (1), і методи виробництва (виберіть потрібне)

  (a) неперероблені рослини й рослинні продукти, в тому числі насіння та інший репродуктивний матеріал рослин

  Метод виробництва:

  □ органічне виробництво, за винятком виробництва в перехідний період

  □ виробництво в перехідний період

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (b) свійські тварини й неперероблені продукти тваринництва

  Метод виробництва:

  □ органічне виробництво, за винятком виробництва в перехідний період

  □ виробництво в перехідний період

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (c) водорості й продукти аквакультури, що не піддавалися переробці

  Метод виробництва:

  □ органічне виробництво, за винятком виробництва в перехідний період

  □ виробництво в перехідний період

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (d) перероблені сільськогосподарські продукти, в тому числі продукти аквакультури, призначені для споживання в якості харчових продуктів

  Метод виробництва:

  □ виробництво органічних продуктів

  □ виробництво продуктів перехідного періоду

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (e) корми

  Метод виробництва:

  □ виробництво органічних продуктів

  □ виробництво продуктів перехідного періоду

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (f) вино

  Метод виробництва:

  □ виробництво органічних продуктів

  □ виробництво продуктів перехідного періоду

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  (g) інші продукти, включені до списку додатка I до Регламенту (ЄС) 2018/848, або які не увійшли до зазначених вище категорій

  Метод виробництва:

  □ виробництво органічних продуктів

  □ виробництво продуктів перехідного періоду

  □ органічне виробництво з неорганічним виробництвом

  7. Перелік продуктів:

  Найменування продукту та/або код за Комбінованою номенклатурою (CN), зазначеною в Регламенті Ради (ЄЕС) № 2658/87 (2), для продуктів, які підпадають під дію Регламенту (ЄС) 2018/848

  □ Органічний

  □ Перехідного періоду  Цей документ виданий відповідно до Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2021/1378 (3) з метою засвідчити, що оператор, група операторів або експортер (виберіть потрібне) відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2018/848.

  8. Дата, місце

  Прізвище, ім’я та підпис від імені установи контролю або органу контролю, що видали сертифікат:

  9. Сертифікат дійсний з………. [вставте дату] до..………[вставте дату]

  (1) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1).

  (2) Регламент Ради (ЄЕС) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тарифну і статистичну номенклатуру та про спільний митний тариф (ОВ L 256, 07.09.1987, c. 1).

  (3) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/1378 від 19 серпня 2021 року, який встановлює окремі правила щодо сертифікатів, які видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, залученим до імпорту до Союзу органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, і створює перелік визнаних установ контролю та органів контролю відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (OВ L 297, 20.8.2021, с. 24).

  10. Список членів групи операторів, як визначено у статті 36 Регламенту (ЄС) 2018/848  Найменування члена

  Адреса або інша форма ідентифікування члена  Частина ІІ: Спеціальні додаткові елементи

  Заповнити одну або кілька позицій на розсуд установи контролю або органу контролю, які видають сертифікат оператору, групі операторів або експортеру відповідно до Імплементаційного Регламенту (ЄС) 2021/1378

  1. Кількість продуктів  Найменування продукту та/або код за Комбінованою номенклатурою (CN), зазначеною в Регламенті (ЄЕС) № 2658/87, для продуктів, які підпадають під дію Регламенту (ЄС) 2018/848

  □Органічний

  □Перехідного періоду

  Орієнтовна кількість у кілограмах, літрах або, у відповідних випадках, в штуках


  2. Інформація про земельні ділянки  Назва продукту

  □Органічний

  □Перехідного періоду

  □Неорганічний

  Площа в гектарах


  3. Список потужностей чи підрозділів, де оператор або група операторів ведуть діяльність  Адреса або геолокація

  Опис виду або видів діяльності, зазначеної в пункті 5 частини I  4. Інформація про вид або види діяльності, яку веде оператор або група операторів, і про те, чи вони ведуть цей вид або види діяльності самостійно чи як субпідрядники, що здійснюють діяльність для іншого оператора, при цьому субпідрядник залишається відповідальним за діяльність, яку він веде  Опис виду або видів діяльності, зазначеної в пункті 5 частини I

  □Самостійне ведення діяльності

  □Ведення діяльності в якості субпідрядника для іншого оператора, при цьому субпідрядник залишається відповідальним за діяльність, яку він веде  5. Інформація про вид або види діяльності, яку здійснює третя сторона на умовах субпідряду  Опис виду або видів діяльності, зазначеної в пункті 5 частини I

  □Відповідальним залишається оператор або група операторів

  □Відповідальність несе третя сторона-субпідрядник  6. Список субпідрядників, які здійснюють для оператора або групи операторів діяльність, відповідальним за яку стосовно органічного виробництва залишається відповідний оператор або група операторів, і відповідальність за яку не передається субпідряднику  Ім'я/найменування та адреса

  Опис виду або видів діяльності, зазначеної в пункті 5 частини I  7. Інформація про акредитацію органу контролю відповідно до пункту (d) статті 46(2) Регламенту (ЄС) 2018/848

  (a) найменування органу акредитації;

  (b) гіперпосилання на сертифікат про акредитацію.

  8. Інша інформація
  ДОДАТОК ІІ

  Список установ контролю та органів контролю, визнаних відповідно до статті 46 Регламенту (ЄС) 2018/848

  У цьому додатку для категорій продуктів визначені такі коди:

  A

  :

  неперероблені рослини й продукти рослинництва, в тому числі насіння та інший репродуктивний матеріал рослин


  B

  :

  свійські тварини й неперероблені продукти тваринництва


  C

  :

  водорості й продукти аквакультури, що не піддавалися переробці;


  D

  :

  перероблені сільськогосподарські продукти, в тому числі продукти аквакультури, призначені для споживання в якості харчових продуктів


  E

  :

  корми;


  F

  :

  вино;


  G

  :

  інші продукти, включені до списку додатка I до Регламенту (ЄС) 2018/848, або які не увійшли до зазначених вище категорій

  Інформацію щодо поштової адреси, адреси вебсайту та адреси електронної пошти установи контролю або органу контролю, а також назву органу акредитації, який надає акредитацію, можна знайти на вебсайті Комісії, присвяченому органічному виробництву.

  Найменування установи контролю або органу контролю:

  1. Відповідні кодові номери, треті країни та категорії продуктів  Кодовий номер

  Третя країна

  Категорія продуктів

  XX-BIO-XXX


  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  2. Тривалість визнання:

  3. Винятки:  ( 1 ) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/1715 від 30 вересня 2019 року про встановлення правил функціонування системи управління інформацією для офіційного контролю та її системних компонентів («Регламент IMSOC») (OВ L 261, 14.10.2019, с. 37).