• In English
 • 02021R0771 — UA — 11.05.2021 — 000,001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/771
  від 21 січня 2021 р.
  що доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 шляхом встановлення конкретних критеріїв і умов для перевірки документації в рамках офіційного контролю в органічному виробництві та офіційного контролю груп операторів

  (Текст стосується ЄЕП)

  (ОВ L 165 11.05.2021, с. 25)

  Із виправленнями, внесеними:

  ►C1

  Виправленням, ОВ L 410, 18.11.2021, с. 198 (2021/771)
  ▼B

  ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2021/771

  від 21 січня 2021 року

  що доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 шляхом встановлення конкретних критеріїв і умов для перевірки документації в рамках офіційного контролю в органічному виробництві та офіційного контролю груп операторів

  (Текст стосується ЄЕП)  Стаття 1

  Перевірки документації

  1. Фізичне виїзне інспектування відповідно до статті 38(3) Регламенту (ЄС) 2018/848 включає перевірку простежуваності та перевірку матеріального балансу оператора або групи операторів, яку проводять за допомогою перевірки документації.

  2. Компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю проводить перевірку простежуваності та матеріального балансу згідно зі стандартним зразком, задокументованим у письмовому звіті, зазначеному у статті 38(6) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  3. Для цілей перевірки простежуваності та перевірки матеріального балансу, вибірку продуктів, груп продуктів і періоду, який підлягає перевірці, формують на основі оцінювання ризиків.

  4. Перевірка простежуваності охоплює щонайменше такі елементи, підкріплені відповідними документами, в тому числі, складською та фінансовою документацією:

  (a) найменування та адресу постачальника і, якщо це різні особи, власника або продавця, або експортера продуктів;

  (b) найменування та адресу вантажоодержувача і, якщо це різні особи, покупця або імпортера продуктів;

  (c) сертифікат постачальника відповідно до статті 35(6) Регламенту (ЄС) 2018/848;

  ▼C1

  (d) інформацію, зазначену в першому параграфі пункту 2.1 додатка III до Регламенту (ЄС) 2018/848;

  ▼B

  (e) відповідну ідентифікацію партії.

  5. У відповідному випадку, перевірка матеріального балансу охоплює щонайменше такі елементи, підкріплені відповідними документами, в тому числі, складською та фінансовою документацією:

  (a) характер і кількість доставлених у підрозділ продуктів, а також, у відповідних випадках, придбаних матеріалів, використання таких матеріалів і, у відповідних випадках, склад продуктів;

  (b) характер і кількість продуктів, що знаходяться на зберіганні на об’єкті;

  (c) характер і кількість продуктів, які вибули з підрозділу оператора або групи операторів для доставлення на об’єкти або складські потужності вантажоодержувача;

  (d) у випадку операторів, які купують і продають продукт(и) без його/їх фізичного оброблення — характер і кількість придбаних і проданих продуктів, і постачальників, а також, якщо це різні особи, продавців або експортерів та покупців, а також, якщо це різні особи, вантажоодержувачів;

  (e) вихід продуктів, отриманих, накопичених або зібраних за попередній рік;

  (f) фактичний вихід продуктів, отриманих, накопичених або зібраних за поточний рік;

  (g) кількість і/або масу у випадку свійських тварин, утримуваних протягом поточного та попереднього року;

  (h) будь-які втрати, збільшення або зменшення кількості продуктів на будь-якому етапі виробництва, підготовки й розповсюдження;

  (i) органічні продукти або продукти перехідного періоду, які реалізують на ринку як неорганічні.

  Стаття 2

  Офіційний контроль груп операторів

  1. З метою сертифікації та верифікації відповідності групи операторів компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю призначає інспекторів для оцінювання систем внутрішнього контролю (СВК).

  2. З метою оцінювання структури, функціонування та підтримання СВК групи операторів компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю визначає, принаймні, що:

  (a) запроваджені задокументовані процедури СВК відповідають вимогам, встановленим у Регламенті (ЄС) 2018/848;

  (b) список членів групи операторів з необхідною інформацією про кожного члена постійно оновлюють і приводять у відповідність із сферою дії сертифіката;

  (c) всі члени групи операторів відповідають критеріям, визначеним у статті 36(1)(a), (b) та (e) Регламенту (ЄС) 2018/848 протягом усього часу їх участі у групі операторів;

  (d) кількість, підготовка й компетентність інспекторів СВК є пропорційною та адекватною, а інспектори СВК не мають конфлікту інтересів;

  (e) внутрішні інспектування всіх членів групи операторів і їхньої діяльності та виробничих підрозділів або об’єктів, у тому числі центрів закупівель і збирання, проводять щонайменше раз на рік і документують;

  (f) нових членів або нові виробничі підрозділи та нову діяльність чинних членів, у тому числі нові центри закупівель і збирання, приймають тільки після їх затвердження керівником СВК на основі звіту про внутрішнє інспектування відповідно до запроваджених задокументованих процедур СВК;

  (g) керівник СВК вживає належних заходів у випадку невідповідності, включно з подальшими діями, відповідно до запроваджених задокументованих процедур СВК;

  (h) повідомлення керівника СВК компетентному органу або, у відповідних випадках, установі контролю чи органу контролю є відповідними й достатніми;

  (i) внутрішню простежуваність усіх продуктів і членів групи операторів забезпечують шляхом оцінювання кількості і перехресної перевірки виходу продуктів кожного члена групи операторів;

  (j) члени групи операторів отримують належну підготовку з процедур СВК та вимог Регламенту (ЄС) 2018/848.

  3. Компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю застосовує оцінювання ризиків для формування вибірки членів групи операторів для повторних інспектувань відповідно до статті 38(4)(d) Регламенту (ЄС) 2018/848. При цьому він бере до уваги принаймні обсяг і вартість продукції та оцінювання ймовірності невідповідності положенням Регламенту (ЄС) 2018/848. Повторні інспектування проводять фізично на об’єкті в присутності вибраних членів.

  4. Компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю виділяє відповідну кількість часу для контролю групи операторів пропорційно до типу, структури, розміру, продуктів, діяльності та виходу органічної продукції групи операторів.

  5. Компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю проводить спостережні аудити з метою верифікувати компетентність і знання інспекторів СВК.

  6. Компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю оцінює наявність збою у функціонуванні СВК на основі кількості невідповідностей, не виявлених інспекторами СВК, і результатів розслідування причини й характеру невідповідностей.

  Стаття 3

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.