• In English
 • 02014L0025 — UA — 01.01.2020 — 003.001


   Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ

  Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/25
  від 26 лютого 2014 р.
  про здійснення суб’єктами закупівель у водній, енергетичній, транспортній галузях та в галузі поштових послуг і про скасування Директиви 2004/17/ЄС

  (Текст стосується ЄЕП)

  (ОВ L 094 28.03.2014, с. 243)

  Зі змінами, внесеними:  Офіційний вісник

  сторінка

  дата

   M1

  ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2015/2171 від 24 листопада 2015 року

  L 307

  7

  25.11.2015

   M2

  ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2017/2364 від 18 грудня 2017 року

  L 337

  17

  19.12.2017

  M3

  ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2019/1829 від 30 жовтня 2019 року

  L 279

  27

  31.10.2019
  ▼B

  ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/25/ЄС

  від 26 лютого 2014 року

  про здійснення суб’єктами закупівель у водній, енергетичній, транспортній галузях та в галузі поштових послуг і про скасування Директиви 2004/17/ЄС

  (Текст стосується ЄЕП)


  РОЗДІЛ I:

  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

  ГЛАВА I:

  Предмет, терміни та означення

  Стаття 1:

  Предмет та сфера застосування

  Стаття 2:

  Терміни та означення

  Стаття 3:

  Публічні замовники

  Стаття 4:

  Замовники

  Стаття 5:

  Змішані закупівлі, що охоплюють той самий вид діяльності

  Стаття 6:

  Закупівлі, що охоплюють декілька видів діяльності

  ГЛАВА II:

  Види діяльності

  Стаття 7:

  Загальні положення

  Стаття 8:

  Газ та теплова енергія

  Стаття 9:

  Електроенергія

  Стаття 10:

  Вода

  Стаття 11:

  Транспортні послуги

  Стаття 12:

  Порти та аеропорти

  Стаття 13:

  Поштові послуги

  Стаття 14:

  Видобування нафти й газу та розвідування родовищ вугілля чи інших видів твердого палива або їх видобування

  ГЛАВА III:

  Матеріальна сфера застосування

  СЕКЦІЯ 1:

  ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ

  Стаття 15:

  Порогові суми

  Стаття 16:

  Методи розрахунку оцінної вартості закупівлі

  Стаття 17:

  Перегляд порогових значень

  СЕКЦІЯ 2:

  ВИКЛЮЧЕНІ ЗІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРИ ТА КОНКУРСИ ПРОЄКТІВ; Спеціальні положення щодо закупівель, які охоплюють питання оборони та безпеки

  Підсекція 1:

  Винятки, застосовні до всіх замовників, та спеціальні винятки в енергетичному та водному секторах

  Стаття 18:

  Договори, які присуджують для цілей перепродажу або оренди третім особам

  Стаття 19:

  Договори та конкурси проєктів, які присуджують чи організовують для цілей, інших ніж здійснення охопленої діяльності, або для здійснення такої діяльності в третій країні

  Стаття 20:

  Договори й конкурси проєктів, які присуджують та організовують згідно з міжнародними правилами

  Стаття 21:

  Конкретні винятки для договорів про надання послуг

  Стаття 22:

  Договори про надання послуг, які присуджують на підставі виключного права

  Стаття 23:

  Договори, які присуджують певні замовники для купівлі води або для постачання енергії чи палива з метою виробництва енергії

  Підсекція 2:

  Закупівлі, які охоплюють питання оборони та безпеки

  Стаття 24:

  Безпека та оборона

  Стаття 25:

  Змішані закупівлі, що охоплюють один вид діяльності та які охоплюють питання оборони чи безпеки

  Стаття 26:

  Закупівлі, що охоплюють декілька видів діяльності та які охоплюють питання оборони чи безпеки

  Стаття 27:

  Договори й конкурси проєктів, які охоплюють питання оборони чи безпеки та які присуджують чи організовують згідно з міжнародними правилами

  Підсекція 3:

  Особливі відносини (співпраця, афілійовані підприємства та спільні підприємства)

  Стаття 28:

  Договори між публічними замовниками

  Стаття 29:

  Договори, які присуджують афілійованим підприємствам

  Стаття 30:

  Договори, які присуджують спільному підприємству або замовнику, що є частиною спільного підприємства

  Стаття 31:

  Надання інформації

  Підсекція 4:

  Окремі ситуації

  Стаття 32:

  Послуги з дослідження й розробки

  Стаття 33:

  Договори, що підпадають під дію спеціальних положень

  Підсекція 5:

  Види діяльності, на які безпосередньо впливає конкуренція, та пов’язані з ними процедурні положення

  Стаття 34:

  Види діяльності, які перебувають під безпосереднім впливом конкуренції

  Стаття 35:

  Процедура для встановлення того, чи є застосовною стаття 34

  ГЛАВА IV:

  Загальні принципи

  Стаття 36:

  Принципи закупівлі

  Стаття 37:

  Суб’єкти господарювання

  Стаття 38:

  Зарезервовані договори

  Стаття 39:

  Конфіденційність

  Стаття 40:

  Правила, застосовні до комунікації

  Стаття 41:

  Номенклатура

  Стаття 42:

  Конфлікти інтересів

  РОЗДІЛ II:

  ПРАВИЛА, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ

  ГЛАВА I:

  Процедури

  Стаття 43:

  Умови, пов’язані з Угодою про державні закупівлі (GPA) та іншими міжнародними угодами

  Стаття 44:

  Вибір процедур

  Стаття 45:

  Відкрита процедура

  Стаття 46:

  Процедура з обмеженою участю

  Стаття 47:

  Переговорна процедура з попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі

  Стаття 48:

  Конкурентний діалог

  Стаття 49:

  Інноваційне партнерство

  Стаття 50:

  Використання переговорної процедури без попереднього запрошення до участі в конкурентній процедурі

  ГЛАВА II:

  Техніки та інструменти для електронних і агрегованих закупівель

  Стаття 51:

  Рамкові угоди

  Стаття 52:

  Динамічні системи закупівель

  Стаття 53:

  Електронні аукціони

  Стаття 54:

  Електронні каталоги

  Стаття 55:

  Централізована закупівельна діяльність та централізовані закупівельні організації

  Стаття 56:

  Нерегулярні спільні закупівлі

  Стаття 57:

  Закупівлі за участю замовників із різних держав-членів

  ГЛАВА III:

  Проведення процедури

  СЕКЦІЯ 1:

  ПІДГОТОВКА

  Стаття 58:

  Попередні ринкові консультації

  Стаття 59:

  Попереднє залучення конкурсантів або учасників процедури закупівлі

  Стаття 60:

  Технічні специфікації

  Стаття 61:

  Маркування

  Стаття 62:

  Протоколи випробувань, сертифікація та інші засоби підтвердження

  Стаття 63:

  Повідомлення технічних специфікацій

  Стаття 64:

  Варіанти

  Стаття 65:

  Розподіл договорів на лоти

  Стаття 66:

  Встановлення строків

  СЕКЦІЯ 2:

  ОПУБЛІКУВАННЯ ТА ПРОЗОРІСТЬ

  Стаття 67:

  Періодичні інформаційні повідомлення

  Стаття 68:

  Повідомлення про наявність системи кваліфікації

  Стаття 69:

  Повідомлення про намір укласти договір

  Стаття 70:

  Повідомлення про присудження договору

  Стаття 71:

  Форма та спосіб опублікування повідомлень

  Стаття 72:

  Публікування на національному рівні

  Стаття 73:

  Закупівельна документація, доступна в електронній формі

  Стаття 74:

  Запрошення конкурсантів

  Стаття 75:

  Інформування заявників на кваліфікацію, конкурсантів та учасників процедури закупівлі

  СЕКЦІЯ 3:

  ВИБІР УЧАСНИКІВ ТА ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРІВ

  Стаття 76:

  Загальні принципи

  Підсекція 1:

  Кваліфікація та якісний відбір

  Стаття 77:

  Системи кваліфікації

  Стаття 78:

  Критерії якісного відбору

  Стаття 79:

  Покладання на потужності інших суб’єктів

  Стаття 80:

  Використання підстав для відсторонення та критеріїв відбору, передбачених відповідно до Директиви 2014/24/ЄС

  Стаття 81:

  Стандарти забезпечення якості та стандарти екологічного менеджменту

  Підсекція 2:

  Присудження договору

  Стаття 82:

  Критерії присудження договору

  Стаття 83:

  Розрахунок вартості життєвого циклу

  Стаття 84:

  Тендерні пропозиції з незвичайно низькою вартістю

  СЕКЦІЯ 4:

  ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПРОДУКТИ, ЩО ПОХОДЯТЬ ІЗ ТРЕТІХ КРАЇН, ТА ВІДНОСИНИ З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ

  Стаття 85:

  Тендерні пропозиції, які містять продукти, що походять із третіх країн

  Стаття 86:

  Відносини з третіми країнами стосовно договорів про виконання робіт, постачання продуктів та надання послуг

  ГЛАВА IV:

  Виконання договорів

  Стаття 87:

  Умови виконання договорів

  Стаття 88:

  Субпідряд

  Стаття 89:

  Внесення змін до договорів упродовж строку їх дії

  Стаття 90:

  Припинення договорів

  РОЗДІЛ ІІІ:

  ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЕЛЬ

  ГЛАВА I:

  Соціальні та інші специфічні послуги

  Стаття 91:

  Присудження договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг

  Стаття 92:

  Опублікування повідомлень

  Стаття 93:

  Принципи присудження договорів

  Стаття 94:

  Зарезервовані договори про надання певних послуг

  ГЛАВА II:

  Правила, що регулюють конкурси проєктів

  Стаття 95:

  Сфера застосування

  Стаття 96:

  Повідомлення

  Стаття 97:

  Правила організації конкурсів проєктів, відбору учасників та журі

  Стаття 98:

  Рішення журі

  РОЗДІЛ IV:

  УПРАВЛІННЯ

  Стаття 99:

  Забезпечення виконання

  Стаття 100:

  Окремі звіти про процедури присудження договорів

  Стаття 101:

  Національне звітування та статистична інформація

  Стаття 102:

  Адміністративна співпраця

  РОЗДІЛ V:

  ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВИКОНАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 103:

  Здійснення делегованих повноважень

  Стаття 104:

  Екстрена процедура

  Стаття 105:

  Процедура комітету

  Стаття 106:

  Транспозиція та перехідні положення

  Стаття 107:

  Скасування

  Стаття 108:

  Перегляд

  Стаття 109:

  Набуття чинності

  Стаття 110:

  Адресати

  ДОДАТКИ

  ДОДАТОК I:

  Перелік видів діяльності, визначених у пункті (a) пункту 2 статті 2

  ДОДАТОК II:

  Перелік правових актів союзу, зазначених у статті 4(3)

  ДОДАТОК III:

  Перелік правових актів союзу, зазначених у статті 34(3)

  ДОДАТОК ІV:

  Кінцеві терміни ухвалення імплементаційних актів, зазначених у статті 35

  ДОДАТОК V:

  Вимоги до інструментів і приладів для отримання тендерних пропозицій, заявок на участь, заявок на кваліфікацію, а також конкурентних планів та проєктів в електронному вигляді

  ДОДАТОК VI, частина A:

  Інформація, яка повинна міститися в періодичному інформаційному повідомленні (як зазначено в статті 67)

  ДОДАТОК VI, частина B:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях про опублікування в профілі покупця періодичного інформаційного повідомлення, яке не використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі (як зазначено у статті 67(1))

  ДОДАТОК VII:

  Інформація, яка повинна міститися в закупівельній документації стосовно електронних аукціонів (стаття 53(4))

  ДОДАТОК VIII:

  Визначення деяких технічних специфікацій

  ДОДАТОК IX:

  Особливості опублікування

  ДОДАТОК X:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленні про наявність системи кваліфікації (як зазначено як зазначено в пункті (b) статті 44(4) та в статті 68)

  ДОДАТОК XI:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях про намір укласти договір (як зазначено в статті 69)

  ДОДАТОК XII:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленні про присудження договору (як зазначено в статті 70)

  ДОДАТОК XIII:

  Зміст запрошень до подання тендерної пропозиції, до участі в діалозі, переговорах або до підтвердження зацікавленості, передбачених у статті 74

  ДОДАТОК XIV:

  Перелік міжнародних конвенцій з питань соціального забезпечення та захисту довкілля, зазначених у статті 36(2)

  ДОДАТОК XV:

  Перелік правових актів союзу, зазначених у статті 83(3)

  ДОДАТОК XVI:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях про внесення змін до договору впродовж строку його дії (як зазначено в статті 89(1))

  ДОДАТОК XVII:

  Послуги, зазначені в статті 91

  ДОДАТОК XVIII:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях про намір укласти договір, у випадку договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 92)

  ДОДАТОК XIX:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленні про конкурс проєктів (як зазначено в статті 96(1))

  ДОДАТОК XX:

  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях про результати конкурсу проєктів (як зазначено в статті 96(1))

  ДОДАТОК ХХІ:

  Кореляційна таблиця


  РОЗДІЛ I

  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ


  ГЛАВА I

  Предмет, терміни та означення

  Стаття 1

  Предмет та сфера застосування

  1. Ця Директива встановлює правила проведення замовниками процедур закупівлі щодо договорів, а також конкурсів проєктів, оцінна вартість яких є не нижчою за порогові значення, встановлені в статті 15.

  2. У розумінні цієї Директиви «закупівлі» означає придбання за договором про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг робіт, продуктів або послуг одним чи більше замовниками у суб’єктів господарювання, обраних такими замовниками, за умови що такі роботи, продукти чи послуги призначені для здійснення видів діяльності, зазначених у статтях 8–14.

  3. Застосування цієї Директиви підпадає під дію статті 346 ДФЄС.

  4. Ця Директива не впливає на свободу держав-членів визначати, відповідно до права Союзу, що вони вважають послугами загального економічного інтересу, як такі послуги повинні бути організовані та фінансовані, згідно з правилами про надання державної допомоги, і які конкретні зобов’язання слід до них застосовувати. Аналогічно, ця Директива не впливає на рішення органів публічної влади щодо того, наскільки, яким чином та в якій мірі вони самі бажають виконувати публічні функції відповідно до статті 14 ДФЄС та Протоколу № 26.

  5. Ця Директива не впливає на те, яким чином держави-члени організовують свої системи соціального забезпечення.

  6. До сфери застосування цієї Директиви не належать неекономічні послуги загального інтересу.

  Стаття 2

  Терміни та означення

  Для цілей цієї Директиви застосовують такі терміни та означення:

  (1) «договори про постачання продуктів, виконання робіт та надання послуг» означає оплатні договори, укладені в письмовій формі між одним чи більше замовниками та одним чи більше суб’єктами господарювання, предметом яких є виконання робіт, постачання продуктів чи надання послуг;

  (2) «договори про виконання робіт» означає договори, предметом яких є одне із зазначеного нижче:

  (a) виконання або і проєктування, і виконання робіт, пов’язаних із одним із видів діяльності в розумінні додатка I;

  (b) виконання або і проєктування, і виконання робіт;

  (c) реалізація будь-якими засобами робіт, які відповідають вимогам, визначеним замовником, що має вирішальний вплив на тип або проєкт робіт;

  (3) «роботи» означає результат будівельних робіт або інженерно-монтажних робіт у цілому, що сам собою є достатнім для виконання економічної або технічної функції;

  (4) «договори про постачання продуктів» означає договори, предметом яких є купівля, оренда, прокат або купівля продуктів на виплат із правом викупу чи без нього. Договір про постачання продуктів може включати, як доповнення, операції з розміщення та встановлення;

  (5) «договори про надання послуг» означає договори, предметом яких є надання послуг, інших ніж ті, що зазначені в пункті 2;

  (6) «суб’єкт господарювання» означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, замовника чи групу таких осіб та/або суб’єктів, у тому числі будь-які тимчасові об’єднання підприємств, які пропонують виконання робіт та/або роботи, постачання продуктів або надання послуг на ринку;

  (7) «учасник процедури закупівлі» означає суб’єкта господарювання, що подав тендерну пропозицію;

  (8) «конкурсант» означає суб’єкта господарювання, що звернувся із запитом щодо запрошення на участь чи був запрошений до участі в процедурі з обмеженою участю, процедурі з переговорами, конкурентному діалозі або інноваційному партнерстві;

  (9) «закупівельна документація» означає будь-який документ, виданий або згаданий замовником для опису чи визначення елементів закупівлі чи процедури, у тому числі повідомлення про намір укласти договір, періодичне(і) інформаційне(і) повідомлення про наявність системи кваліфікації, у випадках, коли їх використовують як запрошення до участі в конкурентній процедурі, технічні специфікації, описовий документ, пропоновані умови договору, формати надання документів конкурсантами й учасниками процедури закупівлі, інформація про загальні зобов’язання та будь-яка додаткова документацію;

  (10) «централізована закупівельна діяльність» означає види діяльності, здійснювані на постійній основі в одній із зазначених нижче форм:

  (a) придбання продуктів та/або послуг, призначених для замовників,

  (b) присудження договорів або укладання рамкових угод про виконання робіт, постачання продуктів або надання послуг, призначених для замовників;

  (11) «допоміжна закупівельна діяльність» означає діяльність, що полягає у підтримці закупівельної діяльності, зокрема у зазначених нижче формах:

  (a) технічної інфраструктури, яка дає змогу замовникам присуджувати публічні договори чи укладати рамкові угоди про виконання робіт, постачання продуктів або надання послуг;

  (b) консультації щодо проведення чи планування процедур закупівель;

  (c) підготовки процедур закупівель та управління ними від імені та за рахунок зацікавленого замовника;

  (12) «централізована закупівельна організація» означає замовника в розумінні статті 4(1) цієї Директиви або публічного замовника в розумінні пункту 1 статті 2(1) Директиви 2014/24/ЄС, що здійснює централізовану закупівельну діяльність і, можливо, допоміжну закупівельну діяльність;

  Закупівля, яку здійснює централізована закупівельна організація для проведення централізованої закупівельної діяльності, повинна вважатися закупівлею, необхідною для здійснення видів діяльності, описаних у статтях 8–14. Статтю 18 не застосовують до закупівель, які здійснює централізована закупівельна організація для виконання централізованої закупівельної діяльності;

  (13) «надавач закупівельних послуг» означає публічний чи приватний орган, що пропонує послуги зі здійснення допоміжної закупівельної діяльності на ринку;

  (14) «письмово» або «у письмовій формі» означає будь-який вираз, що складається зі слів чи цифр, які можна прочитати, відтворити та, в подальшому, повідомити, включно з інформацією, яку передають та зберігають за допомогою електронних засобів;

  (15) «електронні засоби» означає електронне обладнання для опрацювання (в тому числі цифрового стиснення) та зберігання даних, які передають та отримують за допомогою дротових, радіо-, оптичних або інших електромагнітних засобів;

  (16) «життєвий цикл» означає всі послідовні та/або взаємопов’язані етапи, у тому числі необхідні дослідження й розробки, виробництво, торгівлю та її умови, транспортування, використання й технічне обслуговування протягом усього періоду існування продукту, робіт або надання послуги, від придбання сировини чи генерування ресурсів до реалізації, ліквідації, виведення з експлуатації чи використання;

  (17) «конкурс проєктів» означає процедури, які дають змогу замовнику придбавати, в основному у сферах планування міст і населених пунктів, архітектури, проєктування або опрацювання даних, план чи проєкт, обраний журі за результатами участі в конкурсі з присудженням призів або без них;

  (18) «інновація» означає впровадження нового чи істотно вдосконаленого продукту, послуги або процесу, у тому числі, між іншим, процесів виробництва, будівництва чи спорудження, нового методу реалізації або нового методу організації в ділові практики, організацію робочих місць або зовнішні зв’язки, між іншим, із метою надання допомоги у вирішенні суспільних проблем або підтримки стратегії розумного, сталого та інклюзивного зростання «Європа 2020»;

  (19) «маркування» означає будь-який документ, сертифікат або атестацію, які підтверджують, що роботи, продукти, послуги, процеси або процедури відповідають певним вимогам;

  (20) «вимоги щодо маркування» означає вимоги, яким повинні відповідати певні роботи, продукти, послуги, процеси або процедури для отримання відповідного маркування.

  Стаття 3

  Публічні замовники

  1. Для цілей цієї Директиви «публічні замовники» означає державні, регіональні чи місцеві органи влади, органи публічного права або об’єднання, утворені одним чи декількома такими органами влади або одним чи декількома такими органами публічного права.

  2. Термін «регіональні органи влади» включає органи влади, що належать до адміністративних одиниць, невичерпний перелік яких міститься у Номенклатурі територіальних одиниць для цілей статистики (NUTS) 1 та 2, як зазначено в Регламенті (ЄС) № 1059/2003 Європейського парламенту і Ради ( 1 ).

  3. Термін «місцеві органи влади» включає всі органи, що належать до адміністративних одиниць рівня NUTS 3 та менших адміністративних одиниць, як зазначено в Регламенті (ЄС) № 1059/2003.

  4. Термін «органи публічного права» означає органи, які мають усі зазначені нижче характеристики:

  (a) створені з конкретною метою задоволення потреб, що становлять загальний інтерес і не мають промислового або комерційного характеру;

  (b) мають правосуб’єктність; та

  (c) отримують фінансування переважно від держави, регіональних чи місцевих органів влади або інших органів публічного права; або зазначені органи влади або органи публічного права здійснюють над ними управлінський контроль; або мають адміністративну, керівну або наглядову раду, більш ніж половину членів якої призначає держава, регіональні чи місцеві органи влади або інші органи публічного права.

  Стаття 4

  Замовники

  1. Для цілей цієї Директиви замовники — це суб’єкти, які:

  (a) є публічними замовниками або публічними підприємствами та які здійснюють один із видів діяльності, зазначених у статтях 8–14;

  (b) якщо не є публічними замовниками або публічними підприємствами, здійснюють, серед іншого, будь-який із видів діяльності, зазначених у статтях 8–14, або будь-яке їх поєднання та функціонують на підставі спеціальних або виключних прав, наданих компетентним органом держави-члена.

  2. Термін «публічне підприємство» означає будь-яке підприємство, на яке публічні замовники можуть прямо чи опосередковано здійснювати вирішальний вплив внаслідок їхнього володіння ним, їх фінансової участі у ньому або на підставі правил, що регулюють його роботу.

  Вирішальний вплив з боку публічних замовників має місце у будь-якому із зазначених нижче випадків, у яких такі органи прямо чи опосередковано:

  (a) володіють більшою частиною підписного капіталу підприємства;

  (b) контролюють більшість голосів, що припадають на акції, випущені підприємством;

  (c) можуть призначати більше половини членів адміністративного, управлінського або наглядового органу підприємства.

  3. Для цілей цієї статті «спеціальні чи виключні права» означає права, які надані компетентним органом держави-члена та закріплені в законодавчих, регуляторних чи адміністративних положеннях з метою обмеження кількість суб’єктів, що можуть здійснювати види діяльності, визначені в статтях 8–14, та які суттєво впливають на здатність інших суб’єктів здійснювати такий вид діяльності.

  Права, надані за допомогою процедури, в рамках якої була забезпечена належна публічність, у випадках, якщо такі права були надані на підставі об’єктивних критеріїв, не є спеціальними або виключними правами в розумінні першого підпараграфа.

  Такі процедури включають:

  (a) процедури закупівель із попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі відповідно до Директиви 2014/24/ЄС, Директиви 2009/81/ЄС, Директиви 2014/23/ЄС або цієї Директиви;

  (b) процедури відповідно до інших правових актів Союзу, перерахованих у додатку II, які забезпечують належний попередній рівень прозорості, для надання дозволів на підставі об’єктивних критеріїв.

  4. Комісію уповноважено ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 103 стосовно внесення змін до переліку правових актів Союзу, визначених у додатку II, якщо такі зміни виявляться необхідними з огляду на ухвалення нових правових актів, скасування або внесення змін до таких правових актів.

  Стаття 5

  Змішані закупівлі, що охоплюють той самий вид діяльності

  1. Параграф 2 застосовують до змішаних договорів, предметом яких є різні типи закупівель, усі з яких підпадають під дію цієї Директиви.

  Параграфи 3–5 застосовують до змішаних договорів, предметом яких є закупівлі, які підпадають під дію цієї Директиви, та закупівлі, які підпадають під дію інших правових режимів.

  2. Договори, предметом яких є два чи більше типів закупівель (роботи, послуги чи продукти), присуджують відповідно до положень, застосовних до того типу закупівель, що характеризує основний предмет відповідного договору.

  У випадку змішаних договорів, які частково складаються з надання послуг у розумінні глави І розділу ІІІ і частково — з надання інших послуг, або змішаних договорів, які частково складаються з надання послуг і частково — з постачання продуктів, основний предмет договору визначають відповідно до того, вартість чого є найвищою — відповідних послуг чи продуктів.

  3. Якщо різні частини певного договору об’єктивно подільні, застосовують параграф 4. Якщо різні частини певного договору об’єктивно неподільні, застосовують параграф 5.

  Якщо частина певного договору підпадає під дію статті 346 ДФЄС або Директиви 2009/81/ЄС, застосовують статтю 25 цієї Директиви.

  4. У випадку договорів, предметом яких є закупівлі, що підпадають під дію цієї Директиви, а також закупівлі, що не підпадають під дію цієї Директиви, замовники можуть обирати, присуджувати окремі договори щодо окремих частин предмета договору чи присуджувати єдиний договір. Якщо замовники обирають присудження окремих договорів щодо окремих частин предмета договору, рішення щодо того, який правовий режим є застосовним до кожного з таких окремих договорів, ухвалюють на основі характеристик відповідної окремої частини предмета договору.

  Якщо замовники обирають присудження єдиного договору, у випадках, якщо інше не передбачено статтею 25, до відповідного змішаного договору застосовують положення цієї Директиви, незалежно від вартості частин його предмета, які інакше підпадали б під дію іншого правового режиму, і незалежно від того, під який правовий режим такі частини інакше би підпадали.

  У випадку змішаних договорів, які містять елементи постачання продуктів, виконання робіт і надання послуг, а також концесій, змішаний договір присуджують відповідно до цієї Директиви, за умови що оцінна вартість частини договору, яка підпадає під дію цієї Директиви, розрахована відповідно до статті 16, дорівнює відповідному пороговому значенню, визначеному в статті 15, або перевищує його.

  5. Якщо різні частини певного договору є об’єктивно неподільними, застосовний правовий режим визначають на підставі основного предмета такого договору.

  Стаття 6

  Закупівлі, що охоплюють декілька видів діяльності

  1. У випадку договорів, призначених для охоплення декількох видів діяльності, замовники можуть обирати, присуджувати окремі договори щодо кожного окремого виду діяльності чи присуджувати єдиний договір. Якщо замовники обирають присудження окремих договорів, рішення щодо того, які правила є застосовними до кожного з таких окремих договорів, ухвалюють на основі характеристик відповідного окремого виду діяльності.

  Незважаючи на статтю 5, якщо замовники обирають присудження єдиного договору, застосовують параграфи 2 та 3 цієї статті. Однак, якщо один із відповідних видів діяльності підпадає під дію статті 346 ДФЄС або Директиви 2009/81/ЄС, застосовують статтю 26 цієї Директиви.

  Однак вибір між присудженням єдиного договору або присудженням декількох окремих договорів не повинен здійснюватися з метою виключення договору чи договорів зі сфери застосування цієї Директиви або, якщо застосовно, Директиви 2014/24/ЄС чи Директиви 2014/23/ЄС.

  2. Договір, призначений для охоплення декількох видів діяльності, повинен підпадати під дію правил, застосовних до виду діяльності, для якого він призначений переважним чином.

  3. У випадку договорів, стосовно яких об’єктивно неможливо визначити, для якого виду діяльності договір призначений переважним чином, застосовні правила визначають відповідно до пунктів (a), (b) та (c):

  (a) договір присуджують відповідно до Директиви 2014/24/ЄС, якщо один із видів діяльності, для яких призначений договір, підпадає під дію цієї Директиви, а інший — під дію Директиви 2014/24/ЄС;

  (b) договір присуджують відповідно до цієї Директиви, якщо один із видів діяльності, для яких призначений договір, підпадає під дію цієї Директиви, а інший — під дію Директиви 2014/23/ЄС;

  (c) договір присуджують відповідно до цієї Директиви, якщо один із видів діяльності, для яких призначений договір, підпадає під дію цієї Директиви, а інший — не підпадає ані під дію цієї Директиви, ані під дію Директиви 2014/24/ЄС чи 2014/23/ЄС.


  ГЛАВА II

  Види діяльності

  Стаття 7

  Загальні положення

  Для цілей статей 8, 9 та 10 термін «постачання» включає виробництво, оптову та роздрібну торгівлю.

  Однак виробництво газу у формі видобування підпадає під дію статті 14.

  Стаття 8

  Газ та теплова енергія

  1. У випадках, коли це стосується газу та теплової енергії, цю Директиву застосовують до таких видів діяльності:

  (a) надання або експлуатація стаціонарних мереж, які призначені для надання громадськості послуг, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням чи розподіленням газу або теплової енергії;

  (b) постачання газу або теплової енергії до таких мереж.

  2. Постачання з боку замовників, інших ніж публічні замовники, газу або теплової енергії до стаціонарних мереж, які надають послуги громадськості, не вважають релевантним видом діяльності в розумінні параграфа 1, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (a) виробництво таким замовником газу або теплової енергії є неминучим наслідком здійснення виду діяльності, іншого ніж зазначені в параграфі 1 цієї статті або в статтях 9–11;

  (b) постачання до мережі загального користування спрямоване лише на економічне використання такого виробництва та становить не більше ніж 20% від середнього обороту замовника за попередні три роки, включно з поточним роком.

  Стаття 9

  Електроенергія

  1. У випадках, коли це стосується електроенергії, цю Директиву застосовують до таких видів діяльності:

  (a) надання або експлуатація стаціонарних мереж, які призначені для надання громадськості послуг, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням чи розподіленням електроенергії;

  (b) постачання електроенергії до таких мереж.

  2. Постачання з боку замовників, інших ніж публічні замовники, електроенергії до стаціонарних мереж, які надають послуги громадськості, не вважають релевантним видом діяльності в розумінні параграфа 1, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (a) виробництво таким замовником електроенергії відбувається у зв’язку з необхідністю її споживання для здійснення виду діяльності, іншого ніж зазначені в параграфі 1 цієї статті або в статтях 8, 10 та 11;

  (b) постачання до мережі загального користування залежить лише від власних рівнів споживання замовника та становить не більше ніж 30% від загального обсягу виробництва енергії замовника за попередні три роки, включно з поточним роком.

  Стаття 10

  Вода

  1. У випадках, коли це стосується води, цю Директиву застосовують до таких видів діяльності:

  (a) надання або експлуатація стаціонарних мереж, які призначені для надання громадськості послуг, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням чи розподіленням питної води;

  (b) постачання питної води до таких мереж.

  2. Цю Директиву також застосовують до договорів або конкурсів проєктів, присуджених або організованих замовниками, які здійснюють вид діяльності, зазначений у параграфі 1, та які пов’язані з одним із вказаного нижче:

  (a) з гідротехнічними проєктами, зрошенням чи дренажними роботами, за умови що об’єм води, що буде використаний для постачання питної води, становить більше 20 % загального об’єму води, доступного завдяки таким проєктам або зрошувальним чи дренажним установкам,

  (b) із видаленням та очищенням стічних вод.

  3. Постачання з боку замовників, інших ніж публічні замовники, питної води до стаціонарних мереж, які надають послуги громадськості, не вважають релевантним видом діяльності в розумінні параграфа 1, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (a) виробництво таким відповідним замовником питної води відбувається у зв’язку з необхідністю її споживання для здійснення виду діяльності, іншого ніж зазначені в статтях 8–11;

  (b) постачання до мережі загального користування залежить лише від власних рівнів споживання замовника та становить не більше ніж 30% від загального обсягу виробництва питної води замовником за попередні три роки, включно з поточним роком.

  Стаття 11

  Транспортні послуги

  Цю Директиву застосовують до видів діяльності, пов’язаних із наданням або експлуатацією мереж, що надають громадськості послуги у сфері перевезень залізничним транспортом, за допомогою автоматизованих транспортних систем, трамваєм, тролейбусом, автобусом чи канатним транспортом.

  Що стосується транспортних послуг, вважається, що мережа існує, якщо послугу надають відповідно до умов експлуатації, встановлених компетентним органом держави-члена, зокрема умов щодо обслуговування маршрутів, місткості транспортного засобу або частоти надання послуги.

  Стаття 12

  Порти та аеропорти

  Цю Директиву застосовують до видів діяльності, пов’язаних із використанням певної географічної зони з метою надання в розпорядження перевізникам повітряними, морськими чи внутрішніми водними шляхами аеропортів та морських чи внутрішніх портів або інших терміналів.

  Стаття 13

  Поштові послуги

  1. Цю Директиву застосовують до видів діяльності, пов’язаних із наданням:

  (a) поштових послуг;

  (b) інших послуг, окрім поштових, за умови, що такі послуги надає суб’єкт, який також надає поштові послуги в розумінні пункту (b) параграфа 2 цієї статті, та за умови недотримання умов, визначених у статті 34(1), стосовно послуг у розумінні пункту (b) параграфа 2 цієї статті.

  2. Для цілей цієї статті та без обмеження Директиви Європейського Парламенту і Ради 97/67/ЄС ( 2 ):

  (a) «поштове відправлення» означає адресоване відправлення в остаточній формі, в якій його будуть перевозити, незалежно від маси. Крім кореспонденції, до таких відправлень також належать, наприклад, книги, каталоги, газети, періодичні видання та поштові посилки, які містять товари з комерційною вартістю або без неї, незалежно від маси;

  (b) «поштові послуги» означає послуги, до яких належить оформлення, сортування, маршрутизація та доставлення поштових відправлень. Вони повинні включати послуги в рамках чи поза рамками універсальної послуги, встановленої відповідно до Директиви 97/67/ЄС;

  (c) «послуги, інші ніж поштові послуги» означає послуги, які надають у таких галузях:

  (i) послуги з управління поштовими послугами (послуги до та після відправлення, у тому числі послуги з управління поштовим відділенням);

  (ii) послуги, які стосуються поштових відправлень, що не включені до пункту (a), наприклад, пряма поштова розсилка без зазначення адреси.

  Стаття 14

  Видобування нафти й газу та розвідування родовищ вугілля чи інших видів твердого палива або їх видобування

  Цю Директиву застосовують до видів діяльності, пов’язаних із використанням географічної зони з метою:

  (a) видобування нафти чи газу;

  (b) розвідування родовищ вугілля чи інших видів твердого палива або їх видобування.


  ГЛАВА III

  Матеріальна сфера застосування


  Секція 1

  Порогові значення

  Стаття 15

  Порогові суми

  Окрім випадку виключень закупівель відповідно до статей 18–23 чи згідно зі статтею 34, стосовно здійснення певного виду діяльності, цю Директиву застосовують до закупівель, оцінна вартість яких, за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), дорівнює таким пороговим значенням або перевищує їх:

  (a) M3  428 000 євро   для договорів про постачання продуктів та надання послуг, а також для конкурсів проєктів;

  (b) M3  5 350 000 євро   для договорів про виконання робіт;

  (c) 1 000 000 євро для договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг, перерахованих у додатку XVII.

  Стаття 16

  Методи розрахунку оцінної вартості закупівлі

  1. Розрахунок оцінної вартості закупівлі повинен ґрунтуватися на загальній сумі без ПДВ, що підлягає сплаті згідно з оцінками замовника, включно з будь-якими варіантами та будь-якими поновленнями договорів, прямо визначеними в закупівельній документації.

  Якщо замовник передбачає присудження конкурсантам чи учасникам процедури закупівлі призів чи виплат, він повинен враховувати їх при розрахунку оцінної вартості закупівлі.

  2. Якщо замовник складається з окремих операційних підрозділів, повинна бути врахована загальна оцінна вартість для всіх окремих операційних підрозділів.

  Незважаючи на положення першого підпараграфа, якщо окремий операційний підрозділ самостійно відповідає за свої закупівлі чи певні їх категорії, вартість закупівель може оцінюватися на рівні такого підрозділу.

  3. Вибір методу, який використовують для розрахунку оцінної вартості закупівлі, не повинен здійснюватися з наміром виключення її зі сфери застосування цієї Директиви. Закупівлю не можна поділяти з метою запобігання поширенню на неї сфери застосування цієї Директиви, окрім випадків, коли це виправдано об’єктивними причинами.

  4. Зазначена оцінна вартість повинна бути дійсною на момент надіслання запрошення до участі в конкурентній процедурі або, у випадках, коли таке запрошення до участі в конкурентній процедурі не передбачене, на момент, коли замовник розпочинає договірну процедуру закупівлі, наприклад, у відповідних випадках, зв’язуючись із суб’єктами господарювання щодо закупівлі.

  5. Що стосується рамкових угод і динамічних систем закупівель, вартістю, яку потрібно враховувати, є максимальна оцінна вартість без ПДВ усіх договорів, передбачених протягом загального строку дії угоди або системи.

  6. У випадку інноваційних партнерств, вартістю, яка підлягає врахуванню, є максимальна оцінна вартість без ПДВ діяльності у сфері досліджень і розробок, яку виконуватимуть на всіх етапах передбаченого партнерства, а також продуктів, робіт чи послуг, що їх буде розроблено і закуплено на момент завершення передбаченого партнерства.

  7. Для цілей статті 15 замовники повинні включити до оцінної вартості договору про виконання робіт як вартість таких робіт, так і загальну оцінну вартість усіх продуктів чи послуг, що їх надають підряднику замовники, за умови що вони є необхідними для виконання робіт.

  8. Якщо пропонована робота чи пропоноване надання послуг може привести до присудження договорів у формі окремих лотів, повинна бути врахована загальна оцінна вартість усіх таких лотів.

  Якщо сукупна вартість лотів дорівнює пороговому значенню, встановленому у статті 15, або перевищує його, цю Директиву застосовують до присудження кожного лоту.

  9. Якщо пропозиція щодо придбання аналогічних продуктів може привести до присудження договорів у формі окремих лотів, при застосуванні пунктів (b) та (c) статті 15 повинна бути врахована загальна оцінна вартість усіх таких лотів.

  Якщо сукупна вартість лотів дорівнює пороговому значенню, встановленому у статті 15, або перевищує його, цю Директиву застосовують до присудження кожного лоту.

  10. Незважаючи на положення параграфів 8 та 9, замовники можуть присуджувати договори на окремі лоти без застосування процедур, передбачених цією Директивою, за умови що оцінна вартість без ПДВ відповідного лота є меншою за 80 000 євро для продуктів чи послуг або 1 мільйона євро для робіт. Проте сукупна вартість лотів, таким чином присуджених без застосовування цієї Директиви, не повинна перевищувати 20 % від сукупної вартості всіх лотів, на які були розділені пропонована робота, пропоноване придбання аналогічних продуктів чи пропоноване надання послуг.

  11. У випадку договорів про постачання продуктів чи надання послуг, які є регулярними за своїм характером або для яких передбачене поновлення протягом певного періоду, розрахунок оцінної вартості договору повинен ґрунтуватися на такому:

  (a) або на загальній фактичній вартості послідовних договорів одного типу, присуджених протягом попередніх 12 місяців або попереднього фінансового року, скоригованій, якщо можливо, з урахуванням змін у кількості або вартості, що відбулися би протягом 12 місяців після укладення первинного договору;

  (b) або на загальній оцінній вартості послідовних договорів, присуджених протягом 12 місяців після першого постачання, або протягом фінансового року, якщо його тривалість перевищує 12 місяців.

  12. Що стосується договорів про постачання продуктів, які пов’язані з орендою, найманням, прокатом або купівлею продуктів на виплат із правом викупу, основою для розрахунку оцінної вартості договору повинні бути:

  (a) у випадку договорів із фіксованим строком дії, коли такий строк дорівнює 12 місяцям або є меншим за 12 місяців, загальна оцінна вартість на строк дії договору або, якщо строк дії договору перевищує 12 місяців, загальна вартість, включно з оцінною залишковою вартістю;

  (b) у випадку договорів без фіксованого строку дії або зі строком дії, який неможливо визначити, місячна вартість, помножена на 48.

  13. Що стосується договорів про надання послуг, основою для розрахунку оцінної вартості договору, залежно від випадку, повинні бути:

  (a) у випадку страхових послуг: страхова премія, що підлягає сплаті, та інші види винагороди;

  (b) у випадку банківських та інших фінансових послуг: плата, комісії, що підлягають сплаті, відсотки та інші види винагороди;

  (c) у випадку договорів про проєктування: гонорари, комісії, що підлягають сплаті, та інші види винагороди.

  14. Що стосується договорів про надання послуг, у яких не вказана загальна ціна, основою для розрахунку оцінної вартості договору, залежно від випадку, повинні бути:

  (a) у випадку публічних договорів із фіксованим строком дії, коли такий строк дорівнює 48 місяцям або є меншим за 48 місяців, загальна вартість за весь строк дії договору;

  (b) у випадку договорів без фіксованого строку дії або зі строком дії більшим за 48 місяців, місячна вартість, помножена на 48.

  Стаття 17

  Перегляд порогових значень

  1. Кожні два роки з 30 червня 2013 року Комісія повинна перевіряти відповідність порогових значень, визначених у пунктах (а) та (b) статті 15, пороговим значенням, встановленим Угодою про державні закупівлі (GPA) Світової організації торгівлі, та повинна, за необхідності, переглядати їх згідно з цією статтею.

  Відповідно до методики розрахунку, визначеної в GPA, Комісія розраховує зазначені порогові значення на основі середньоденного курсу євро в спеціальних правах запозичення (СПЗ) протягом 24-місячного періоду, що передує перегляду і закінчується 31 серпня, з набуттям чинності з 01 січня. Переглянуті таким чином порогові значення, за необхідності, округлюють до найближчої тисячі євро, щоб забезпечити дотримання чинних порогових значень, передбачених GPA і виражених у СПЗ.

  2. Кожні два роки з 01 січня 2014 року Комісія повинна визначати, в національних валютах держав-членів, валютою яких не є євро, порогові значення, вказані в пунктах (а) та (b) статті 15, переглянутих згідно з параграфом 1 цієї статті.

  Водночас із цим Комісія повинна визначати, в національних валютах держав-членів, валютою яких не є євро, порогове значення, вказане в пункті (c) статті 15.

  Відповідно до методики розрахунку, визначеної в GPA, вказані порогові значення визначають на основі середньоденного курсу таких валют відповідно до застосовних порогових значень, виражених у євро, за 24-місячний період, що передує перегляду і закінчується 31 серпня, з набуттям чинності з 01 січня.

  3. Комісія повинна публікувати переглянуті порогові значення, згадані в параграфі 1, відповідні їм значення в національних валютах, вказані в першому підпараграфі параграфа 2, та значення, визначене згідно з другим підпараграфом параграфа 2, в Офіційному віснику Європейського Союзу на початку листопада, що слідує за переглядом.

  4. Комісія вповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 103 для адаптації методології, визначеної в другому підпараграфі параграфа 1 цієї статті, до будь-яких змін у методології, передбаченій в GPA для перегляду порогових значень, вказаних у пунктах (а) та (b) статті 15, та для визначення відповідних значень у національних валютах держав-членів, валютою яких не є євро, як зазначено в параграфі 2 цієї статті.

  Комісія уповноважена за необхідності ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 103 для перегляду порогових значень, зазначених у пунктах (a) та (b) статті 15 першого підпараграфа.

  5. Якщо необхідно переглянути порогові значення, зазначені в пунктах (а) та (b) статті 15, а часові обмеження не дають змоги використати процедуру, визначену у статті 103, і, отже, цього вимагають підстави невідкладної терміновості, до делегованих актів, ухвалених згідно з другим підпараграфом параграфа 4 цієї статті, застосовують процедуру, передбачену в статті 104.


  Секція 2

  Виключені зі сфери застосування договори та конкурси проєктів, спеціальні положення щодо закупівель, які охоплюють питання оборони та безпеки


  Підсекція 1

  Винятки, застосовні до всіх замовників, та спеціальні винятки в енергетичному та водному секторах

  Стаття 18

  Договори, які присуджують для цілей перепродажу або оренди третім особам

  1. Цю Директиву не застосовують до договорів, присуджених для цілей перепродажу або оренди третім особам, за умови що замовник не має жодного спеціального чи виключного права продавати або надавати в оренду предмет таких договорів, а інші суб’єкти мають право вільно продавати його або надавати в оренду на таких самих умовах, що й замовник.

  2. Замовники повинні на запит повідомляти Комісію про всі категорії продуктів або види діяльності, які вони вважають виключеними зі сфери застосування відповідно до параграфа 1. Для інформаційних цілей Комісія може періодично публікувати в Офіційному віснику Європейського Союзу переліки категорій продуктів та видів діяльності, які вважає такими, що охоплені таким виключенням. При цьому Комісія повинна враховувати всі чутливі комерційні аспекти, що їх можуть вказати замовники під час надання інформації.

  Стаття 19

  Договори та конкурси проєктів, які присуджують чи організовують для цілей, інших ніж здійснення охопленої діяльності, або для здійснення такої діяльності в третій країні

  1. Цю Директиву не застосовують до договорів, які присуджують замовники для цілей, інших ніж здійснення своєї діяльності, як описано в статтях 8–14, або для цілей здійснення такої діяльності в третій країні на умовах, що не передбачають фізичного використання мережі чи географічної зони в межах Союзу; її також не застосовують до конкурсів проєктів, які організовують для таких цілей.

  2. Замовники повинні на запит повідомляти Комісію про всі види діяльності, які вони вважають виключеними зі сфери застосування відповідно до параграфа 1. Для інформаційних цілей, Комісія може періодично публікувати в Офіційному віснику Європейського Союзу переліки категорій діяльності, які вважає такими, що охоплені таким виключенням. При цьому Комісія повинна враховувати всі чутливі комерційні аспекти, що їх можуть вказати замовники під час надання такої інформації.

  Стаття 20

  Договори й конкурси проєктів, які присуджують та організовують згідно з міжнародними правилами

  1. Цю Директиву не застосовують до договорів або конкурсів проєктів, які замовник зобов’язаний присуджувати чи організовувати згідно з процедурами закупівель, відмінними від тих, що встановлені в цій Директиві і передбачені будь-чим/ким із зазначеного нижче:

  (a) правовим інструментом, який створює міжнародні правові зобов’язання, таким як міжнародна угода, укладена відповідно до Договорів, між державою-членом і однією чи кількома третіми країнами або їхніми територіями, і стосується робіт, продуктів чи послуг, призначених для спільної реалізації чи експлуатації проєкту сторонами такої угоди;

  (b) міжнародною організацією.

  Держави-члени повинні повідомляти про всі правові інструменти, зазначені в пункті (а) першого підпараграфа цього параграфа, Комісію, яка може звертатися за консультаціями до Дорадчого комітету з питань публічних договорів, зазначеного у статті 105.

  2. Цю Директиву не застосовують до договорів та конкурсів проєктів, які замовник присуджує чи організовує відповідно до правил закупівель, передбачених міжнародною організацією чи міжнародною фінансовою установою, коли відповідні договори або конкурси проєктів повністю фінансує така організація чи установа; у випадку договорів чи конкурсів проєктів, які спільно фінансує у більшій мірі міжнародна організація або міжнародна фінансова установа, застосовні процедури закупівель погоджуються сторонами.

  3. До договорів та конкурсів проєктів, які охоплюють питання оборони чи безпеки та які присуджують чи організовують згідно з міжнародними правилами, застосовують статтю 27. Параграфи 1 та 2 цієї статті не застосовують до таких договорів та конкурсів проєктів.

  Стаття 21

  Конкретні винятки для договорів про надання послуг

  Цю Директиву не застосовують до договорів про надання послуг, які стосуються:

  (a) придбання чи оренди, за допомогою будь-яких фінансових засобів, землі, наявних будівель або іншого нерухомого майна чи прав на них;

  (b) арбітражних послуг та послуг із примирення;

  (c) будь-яких із зазначених нижче юридичних послуг:

  (i) представництво клієнта юристом в розумінні статті 1 Директиви Ради 77/249/ЄЕС ( 3 ) у:

  — арбітражній процедурі або процедурі примирення, яка відбувається у державі-члені, третій країні або в міжнародних арбітражі чи інстанції з примирення; або

  — судових провадженнях у судах, трибуналах чи публічних органах держави-члена чи третьої країни або міжнародних судах, трибуналах чи установах;

  (ii) юридичні консультації, які надають під час підготовки до будь-яких проваджень, згаданих у підпункті (i) цього пункту, або якщо є реальні ознаки та велика ймовірність того, що питання, якого стосуються такі консультації, стануть предметом таких проваджень, за умови що консультації надає юрист у розумінні статті 1 Директиви 77/249/ЄЕС;

  (iii) послуги із засвідчення документів, що повинні надаватися нотаріусами;

  (iv) юридичні послуги, які надають довірені особи або призначені опікуни, чи інші юридичні послуги, надавачі яких призначені судом чи трибуналом у відповідній державі-члені або призначені законом для виконання конкретних завдань під наглядом таких трибуналів чи судів;

  (v) інші юридичні послуги, які у відповідній державі-члені пов’язані, навіть непостійно, з виконанням офіційних повноважень;

  (d) фінансових послуг у зв’язку із випуском, продажем, купівлею або передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів у розумінні Директиви Європейського Парламенту і Ради 2004/39/ЄС ( 4 ) та операцій, які здійснює Європейський фонд фінансової стабільності та Європейський стабілізаційний механізм;

  (e) позик, незалежно від того, чи пов’язані вони з випуском, продажем, купівлею або передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів;

  (f) трудових договорів;

  (g) громадських послуг пасажирських перевезень залізничним транспортом чи метро;

  (h) послуг у сфері цивільної оборони, цивільного захисту та послуг із запобігання небезпекам, що їх надають неприбуткові організації чи об’єднання та які підпадають під коди CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 та 85143000-3, за винятком послуг із перевезення пацієнтів швидкою допомогою;

  (i) договорів про надання ефірного часу чи програм, які присуджують надавачам аудіовізуальних чи радіо медіапослуг. Для цілей цього пункту термін «надавачі медіапослуг» має те саме значення, що і в пункті (d) статті 1(1) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/13/ЄС ( 5 ). Термін «програма» має те саме значення, що і в пункті (b) статті 1(1) зазначеної Директиви, однак включає також радіопрограми та матеріали радіопрограм. Окрім того, для цілей цього положення термін «програмний матеріал» має те саме значення, що й термін «програма».

  Стаття 22

  Договори про надання послуг, які присуджують на підставі виключного права

  Цю Директиву не застосовують до договорів про надання послуг, присуджених замовнику, який сам є публічним замовником, або об’єднанню публічних замовників на основі виключного права, яке їм належить згідно з законом, нормативно-правовим актом чи опублікованим адміністративним положенням, сумісним із ДФЄС.

  Стаття 23

  Договори, які присуджують певні замовники для купівлі води або для постачання енергії чи палива з метою виробництва енергії

  Цю Директиву не застосовують до:

  (a) договорів про купівлю води, якщо їх присуджують замовники, задіяні в одному або більшій кількості видів діяльності, пов’язаних із питною водою, які зазначені в статті 10(1);

  (b) договорів, які присуджують замовники, що самі беруть активну участь в енергетичному секторі та залучені до здійснення виду діяльності, зазначеного в статті 8(1), статті 9(1) або статті 14, для постачання:

  (i) енергії;

  (ii) палива для виробництва енергії.


  Підсекція 2

  Закупівлі, які охоплюють питання оборони та безпеки

  Стаття 24

  Безпека та оборона

  1. Стосовно присудження публічних договорів і конкурсів проєктів, організованих у сферах безпеки й оборони, цю Директиву не застосовують до:

  (a) договорів, що підпадають під дію Директиви 2009/81/ЄС;

  (b) договорів, до яких Директиву 2009/81/ЄС не застосовують згідно з її статтями 8, 12 та 13.

  2. Цю Директиву не застосовують до договорів і конкурсів проєктів, які не виключені зі сфери застосування відповідно до параграфа 1, тією мірою, якою захист основних інтересів безпеки держави-члена не може бути гарантований за рахунок менш радикальних заходів, наприклад, шляхом встановлення вимог, спрямованих на захист конфіденційного характеру інформації, до якої замовник відкриває доступ у процедурі присудження договору, як передбачено в цій Директиві.

  Окрім того, відповідно до пункту (а) статті 346(1) ДФЄС, цю Директиву не застосовують до договорів і конкурсів проєктів, які не виключені зі сфери застосування відповідно до параграфа 1 цієї статті, тією мірою, якою застосування цієї Директиви зобов’язує державу-члена надавати інформацію, розкриття якої, на її думку, суперечить істотним інтересам її безпеки.

  3. Коли закупівлю й виконання договору чи конкурс проєктів оголошують таємними або коли вони повинні супроводжуватися спеціальними заходами безпеки згідно з законами, нормативно-правовими актами або адміністративними положеннями, чинними в державі-члені, цю Директиву не застосовують, якщо держава-член встановила, що відповідні істотні інтереси не можуть бути гарантовані за рахунок менш радикальних заходів, таких як ті, що вказані в першому підпараграфі параграфа 2.

  Стаття 25

  Змішані закупівлі, що охоплюють один вид діяльності та які охоплюють питання оборони чи безпеки

  1. Цю статтю застосовують у випадку змішаних договорів, що охоплюють один вид діяльності та предметом яких є закупівля, що підпадає під дію цієї Директиви, а також закупівля, охоплена статтею 346 ДФЄС або Директивою 2009/81/ЄC.

  2. Якщо різні частини певного договору об’єктивно подільні, замовники можуть обирати, присуджувати окремі договори щодо окремих його частин чи присуджувати єдиний договір.

  Якщо замовники обирають присудження окремих договорів щодо окремих частин, рішення щодо того, який правовий режим є застосовним до кожного з таких окремих договорів, ухвалюють на основі характеристик відповідної окремої частини договору.

  Якщо замовники обирають присудження єдиного договору, для визначення застосовного правового режиму використовують такі критерії:

  (a) якщо частина певного договору підпадає під дію статті 346 ДФЄС, договір може бути присуджений без застосування цієї Директиви, за умови що присудження єдиного договору виправдане об’єктивними причинами;

  (b) якщо частина відповідного договору підпадає під дію Директиви 2009/81/ЄС, договір може бути присуджений згідно з зазначеною Директивою, за умови що присудження єдиного договору виправдане об’єктивними причинами. Цей пункт не повинен обмежувати граничні значення та винятки, передбачені зазначеною Директивою.

  При цьому рішення про присудження єдиного договору не повинне ухвалюватися в цілях уникнення застосування до договорів цієї Директиви чи Директиви 2009/81/ЄС.

  3. Пункт (а) третього підпараграфа параграфа 2 застосовують до змішаних договорів, до яких в іншому випадку могли би бути застосовними і пункт (а), і пункт (b) зазначеного підпараграфа.

  4. Якщо різні частини певного договору об’єктивно неподільні, договір може бути присуджений без застосування цієї Директиви, якщо він включає елементи, до яких є застосовною стаття 346 ДФЄС; в іншому випадку він може бути присуджений згідно з Директивою 2009/81/ЄС.

  Стаття 26

  Закупівлі, що охоплюють декілька видів діяльності та які охоплюють питання оборони чи безпеки

  1. У випадку договорів, призначених для охоплення декількох видів діяльності, замовники можуть обирати, присуджувати окремі договори щодо кожного окремого виду діяльності чи присуджувати єдиний договір. Якщо замовники обирають присудження окремих договорів щодо окремих частин, рішення щодо того, який правовий режим є застосовним до кожного з таких окремих договорів, ухвалюють на основі характеристик відповідного окремого виду діяльності.

  Якщо замовники обирають присудження єдиного договору, застосовують параграф 2 цієї статті. Вибір між присудженням єдиного договору та присудженням декількох окремих договорів не повинен здійснюватися з метою виключення договору чи договорів зі сфери застосування цієї Директиви або Директиви 2009/81/ЄС.

  2. У випадку договорів, призначених для охоплення виду діяльності, який підпадає під дію цієї Директиви, та іншого виду діяльності, який:

  (a) підпадає під дію Директиви 2009/81/ЄС або

  (b) охоплений статтею 346 ДФЄС,

  договір може бути присуджений відповідно до Директиви 2009/81/ЄС у випадках, встановлених у пункті (a), та може бути присуджений без застосування цієї Директиви у випадках, встановлених у пункті (b). Цей підпараграф не обмежує порогових значень та винятків, передбачених Директивою 2009/81/ЄС.

  Договори, зазначені в пункті (a) першого підпараграфа, які також включають закупівлі або інші елементи, охоплені в статті 346 ДФЄС, можуть бути присуджені без застосування цієї Директиви.

  При цьому перший та другий підпараграфи застосовують за умови, що присудження єдиного договору виправдане об’єктивними причинами, а рішення про присудження єдиного договору не присуджують в цілях уникнення застосування до договорів цієї Директиви.

  Стаття 27

  Договори й конкурси проєктів, які охоплюють питання оборони чи безпеки та які присуджують чи організовують згідно з міжнародними правилами

  1. Цю Директиву не застосовують до договорів або конкурсів проєктів, що охоплюють питання оборони чи безпеки, які замовник зобов’язаний присуджувати чи організовувати згідно з процедурами закупівель, відмінними від тих, що встановлені в цій Директиві і передбачені будь-чим/ким із зазначеного нижче:

  (a) міжнародною угодою чи домовленістю, що укладена відповідно до Договорів між державою-членом і однією чи кількома третіми країнами або їхніми територіями та стосується робіт, продуктів чи послуг, призначених для спільної реалізації чи експлуатації проєкту сторонами такої угоди;

  (b) міжнародною угодою чи домовленістю, що стосуються дислокації військ і підприємств держави-члена чи третьої країни;

  (c) міжнародною організацією.

  Про всі угоди та домовленості, зазначені в пункті (а) першого підпараграфа цього параграфа, повідомляють Комісію, яка може звертатися за консультаціями до Дорадчого комітету з питань публічних закупівель, зазначеного у статті 105.

  2. Цю Директиву не застосовують до договорів і конкурсів проєктів, які охоплюють питання безпеки чи оборони та які замовник присуджує відповідно до правил закупівель, передбачених міжнародною організацією чи міжнародною фінансовою установою, коли відповідні договори чи конкурси проєктів повністю фінансує така організація чи установа. У випадку договорів або конкурсів проєктів, які спільно фінансує у більшій мірі міжнародна організація або міжнародна фінансова установа, застосовні процедури закупівель погоджуються сторонами.


  Підсекція 3

  Особливі відносини (співпраця, афілійовані підприємства та спільні підприємства)

  Стаття 28

  Договори між публічними замовниками

  1. Договір, присуджений публічним замовником юридичній особі, діяльність якої регулює приватне чи публічне право, не підпадає під дію цієї Директиви, якщо виконані всі зазначені нижче умови:

  (a) публічний замовник здійснює над відповідною юридичною особою контроль, аналогічний тому, який він здійснює над своїми власними підрозділами;

  (b) більш ніж 80% діяльності підконтрольної юридичної особи здійснюється для виконання завдань, доручених їй публічним замовником, що здійснює контроль, або іншими юридичними особами, підконтрольними такому публічному замовнику;

  (c) відсутня пряма приватна участь у капіталі підконтрольної юридичної особи, за винятком передбачених національним законодавством форм приватної участі в капіталі, що не призводять до контролю чи блокування, відповідно до Договорів, і що не мають вирішального впливу на підконтрольну юридичну особу.

  Вважається, що публічний замовник здійснює над юридичною особою контроль, аналогічний тому, який він здійснює над своїми власними підрозділами в розумінні пункту (а) першого підпараграфа, якщо він здійснює вирішальний вплив як на стратегічні цілі, так і на важливі рішення підконтрольної юридичної особи. Такий контроль також може здійснювати інша юридична особа, яку публічний замовник контролює таким самим чином.

  2. Параграф 1 також застосовують у випадках, коли підконтрольна особа, яка є публічним замовником, присуджує договір публічному замовнику, що здійснює над нею контроль, або іншій юридичній особі, підконтрольній тому самому публічному замовнику, за умови відсутності прямої приватної участі в капіталі юридичної особи, якій присуджують публічний договір, за винятком передбачених національним законодавством форм приватної участі в капіталі, що не призводять до контролю чи блокування, відповідно до Договорів, і що не мають вирішального впливу на підконтрольну юридичну особу.

  3. Публічний замовник, який не здійснює над юридичною особою, діяльність якої регулює приватне чи публічне право, контролю в розумінні параграфа 1, може, тим не менш, присуджувати такій юридичній особі договір без застосування цієї Директиви, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (a) публічний замовник, спільно з іншими публічними замовниками, здійснює над такою юридичною особою контроль, аналогічний тому, який вони здійснюють над власними підрозділами;

  (b) більш ніж 80% діяльності такої юридичної особи здійснюється для виконання завдань, доручених їй публічними замовниками, що здійснюють контроль, або іншими юридичними особами, підконтрольними таким публічним замовникам; та

  (c) відсутня пряма приватна участь у капіталі підконтрольної юридичної особи, за винятком передбачених національним законодавством форм приватної участі в капіталі, що не призводять до контролю чи блокування, відповідно до Договорів, і що не мають вирішального впливу на підконтрольну юридичну особу.

  Для цілей пункту (а) першого підпараграфа публічних замовників вважають такими, що здійснюють спільний контроль над юридичною особою, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (i) повноважні ухвалювати рішення органи підконтрольної юридичної особи складаються із представників усіх залучених публічних замовників. Окремі представники можуть представляти кількох або всіх залучених публічних замовників;

  (ii) такі публічні замовники здатні спільно здійснювати вирішальний вплив на стратегічні цілі й істотні рішення підконтрольної юридичної особи; та

  (iii) підконтрольна юридична особа не переслідує інтересів, які суперечать інтересам публічних замовників, що здійснюють контроль.

  4. Договір, укладений виключно між двома чи більшою кількістю публічних замовників, не підпадає під дію цієї Директиви, якщо дотримані всі зазначені нижче умови:

  (a) договір встановлює або реалізує співпрацю між залученими публічними замовниками з метою забезпечення надання громадських послуг, які вони повинні виконувати, для досягнення спільних для них цілей;

  (b) реалізація такої співпраці керується лише міркуваннями, пов’язаними з суспільним інтересом; та

  (c) залучені публічні замовники здійснюють на відкритому ринку менш ніж 20% видів діяльності, охоплених зазначеною співпрацею.

  5. Для визначення відсоткової частки видів діяльності, зазначених у пункті (b) першого підпараграфа параграфа 1, пункті (b) першого підпараграфа параграфа 3 та пункті (с) параграфа 4, враховують середній загальний оборот або відповідний альтернативний показник на основі діяльності, такий як витрати, понесені відповідною юридичною особою щодо послуг, продуктів та робіт за три роки, що передують присудженню договору.

  У випадках, коли через дату, на яку відповідна юридична особа була створена чи розпочала діяльність, або через реорганізацію діяльності оборот або альтернативний показник на основі діяльності, такий як витрати, за попередні три роки не доступні або більше не є релевантними, достатньо продемонструвати, що відповідний показник діяльності є достовірним, зокрема за допомогою бізнес-прогнозів.

  Стаття 29

  Договори, які присуджують афілійованим підприємствам

  1. Для цілей цієї статті «афілійоване підприємство» означає будь-яке підприємство, річна бухгалтерська звітність якого консолідована з річною бухгалтерською звітністю замовника відповідно до вимог Директиви 2013/34/ЄС.

  2. У випадку суб’єктів, на яких не поширюється дія Директиви 2013/34/ЄС, «афілійоване підприємство» означає будь-яке підприємство:

  (a) яке може перебувати під прямим чи опосередкованим вирішальним впливом замовника;

  (b) яке може здійснювати вирішальний вплив на замовника; або

  (c) яке разом із замовником перебуває під вирішальним впливом іншого підприємства через власництво, фінансову участь або застосовні до нього правила.

  Для цілей цього параграфа «вирішальний вплив» має таке саме значення, як і в другому підпараграфі статті 4(2).

  3. Незважаючи на статтю 28 та за умови, що дотримані умови, викладені в параграфі 4 цієї статті, цю Директиву не застосовують до договорів, які присуджує:

  (a) замовник афілійованому підприємству або

  (b) спільне підприємство, що складається виключно з декількох замовників для здійснення видів діяльності, описаних у статтях 8–14, підприємству, яке афілійоване з одним або з більшою кількістю таких замовників.

  4. Параграф 3 застосовують до:

  (a) договорів про надання послуг, за умови що не менше 80 % середнього загального обороту афілійованого підприємства за попередні три роки, з урахуванням усіх послуг, наданих таким підприємством, походить від надання послуг замовнику або іншим підприємствам, з якими воно афілійоване;

  (b) договорів про постачання продуктів, за умови що не менше 80 % середнього загального обороту афілійованого підприємства за попередні три роки, з урахуванням усіх продуктів, постачених таким підприємством, походить від постачання продуктів замовнику або іншим підприємствам, з якими воно афілійоване;

  (c) договорів про виконання робіт, за умови що не менше 80 % середнього загального обороту афілійованого підприємства за попередні три роки, з урахуванням усіх робіт, виконаних таким підприємством, походить від виконання робіт для замовника або для інших підприємств, з якими воно афілійоване.

  5. У випадках, коли через дату, на яку афілійоване підприємство було створене чи розпочало діяльність, оборот за попередні три роки не доступний, такому підприємству достатньо продемонструвати, що оборот, зазначений у пунктах (a), (b) чи (c) параграфа 4, є достовірним, зокрема за допомогою бізнес-прогнозів.

  6. Якщо більше ніж одне підприємство, афілійоване з замовником, з яким вони утворюють економічну групу, надає такі самі або подібні послуги, продукти або роботи, відсотки обчислюють із урахуванням загального обороту, отриманого відповідно від надання послуг, постачання продуктів або виконання робіт такими афілійованими підприємствами.

  Стаття 30

  Договори, які присуджують спільному підприємству або замовнику, що є частиною спільного підприємства

  Незважаючи на статтю 28, за умови що спільне підприємство було створене для здійснення відповідного виду діяльності впродовж не менше трьох років та що інструмент, яким було створене таке спільне підприємство, передбачає, що замовники, з яких воно складається, продовжуватимуть входити до його складу впродовж принаймні такого самого періоду, цю Директиву не застосовують до договорів, які присуджує:

  (a) спільне підприємство, що складається виключно з декількох замовників для здійснення видів діяльності в розумінні статей 8–14, одному з таких замовників; або

  (b) замовник такому спільному підприємству, до складу якого він входить.

  Стаття 31

  Надання інформації

  Замовники повинні надавати Комісії на запит таку інформацію стосовно застосування статті 29(2) та (3) й статті 30:

  (a) назви відповідних підприємств чи спільних підприємств,

  (b) характер та вартість відповідних договорів,

  (c) підтвердження відповідності відносин між підприємством або спільним підприємством, яким присуджують договори, та замовником вимогам, зазначених у статтях 29 або 30, яке Комісія вважає необхідним.


  Підсекція 4

  Окремі ситуації

  Стаття 32

  Послуги з дослідження й розробки

  Цю Директиву застосовують лише до тих договорів про надання послуг із дослідження й розробки, які підпадають під коди CPV 73000000-2–73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 та 73430000-5, за умови дотримання обох зазначених нижче умов:

  (a) відповідні вигоди отримує виключно замовник для використання їх у власній діяльності, та

  (b) винагороду за надані послуги повністю оплачує замовник.

  Стаття 33

  Договори, що підпадають під дію спеціальних положень

  1. Без обмеження статі 34 цієї Директиви, Республіка Австрія та Федеративна Республіка Німеччина повинні забезпечити за допомогою умов надання дозволу або інших належних інструментів, щоб кожен суб’єкт, який провадить діяльність у секторах, зазначених у Рішенні Комісії ( 6 ) 2002/205/ЄС та Рішенні Комісії 2004/73/ЄС ( 7 ):

  (a) дотримувався принципів недискримінації та конкурентної процедури закупівлі під час присудження договорів про постачання продуктів, виконання робіт та надання послуг, зокрема стосовно інформації, яку такий суб’єкт надає суб’єктам господарювання щодо своїх намірів стосовно закупівель;

  (b) надавав Комісії на умовах, визначених у Рішенні Комісії 93/327/ЄЕС ( 8 ), інформацію щодо договорів, які він присуджує.

  2. Без обмеження статті 34, Велика Британія повинна забезпечити за допомогою умов надання дозволу або інших належних інструментів застосування з боку кожного суб’єкта, який провадить діяльність у секторах, зазначених у Рішенні 97/367/ЄЕС, пунктів (a) та (b) параграфа 1 цієї статті стосовно договорів, присуджених для здійснення такого виду діяльності в Північній Ірландії.

  3. Параграфи 1 та 2 не застосовують до договорів, які присуджують для цілей розвідування нафтових та газових родовищ.


  Підсекція 5

  Види діяльності, на які безпосередньо впливає конкуренція, та пов’язані з ними процедурні положення

  Стаття 34

  Види діяльності, які перебувають під безпосереднім впливом конкуренції

  1. Дія цієї Директиви не поширюється на договори, призначені для забезпечення змоги здійснення видів діяльності, зазначених у статтях 8–14, якщо держава-член або замовники, які подали запит відповідно до статті 35, можуть продемонструвати, що в державі-члені, в якій здійснюють такий вид діяльності, така діяльність перебуває під безпосереднім впливом конкуренції на ринках із вільним доступом; крім того, в такій географічній зоні дія цієї Директиви не поширюється на конкурси проєктів, які організовують для здійснення такого виду діяльності. Відповідний вид діяльності може бути частиною більшого сектора, або його можуть здійснювати лише в певних частинах відповідної держави-члена. Оцінювання рівня конкуренції, зазначене в першому реченні цього параграфа, яке буде здійснене на основі наявної в Комісії інформації та для цілей цієї Директиви, не обмежує застосування конкурентного права. Таке оцінювання виконують із урахуванням ринку відповідних видів діяльності та відповідного географічного ринку в розумінні параграфа 2.

  2. Для цілей параграфа 1 цієї статті визначення того, чи діяльність перебуває під безпосереднім впливом конкуренції, здійснюють на підставі критеріїв, що відповідають положенням ДФЄС стосовно конкуренції. Вони можуть включати характеристики відповідних продуктів чи послуг, наявність альтернативних продуктів чи послуг, які вважають замінними з точки зору попиту чи пропозиції, ціни та фактичної чи потенційної присутності більше ніж одного постачальника чи надавача відповідних продуктів чи послуг.

  Відповідний географічний ринок, на основі якого оцінюють вплив конкуренції, повинен складатися з зони, в межах якої відповідні підприємства залучені до сфери попиту та пропозиції продуктів чи послуг, в якій умови конкуренції достатньо однорідні і яку можна відрізнити від сусідніх зон, зокрема через істотно відмінні умови конкуренції в таких зонах. Таке оцінювання повинне зокрема враховувати характер та характеристики відповідних продуктів чи послуг, існування бар’єрів доступу чи споживчих уподобань, значних відмінностей у ринкових частках підприємств у відповідній зоні та сусідніх зонах чи істотної різниці в цінах.

  3. Для цілей параграфа 1 цієї статті доступ до ринку вважають необмеженим, якщо держава-член імплементувала та застосувала законодавчі акти Союзу, наведені в додатку III.

  Якщо доступ до певного ринку не може вважатися вільним на підставі першого підпараграфа, повинно бути продемонстровано, що відповідний ринок вільний де-факто та де-юре.

  Стаття 35

  Процедура для встановлення того, чи є застосовною стаття 34

  1. Якщо держава-член або, за умови що таке передбачено законодавством відповідної держави-члена, замовник вважає на підставі критеріїв, визначених у статті 34(2) та (3), що певний вид діяльності перебуває під безпосереднім впливом конкуренції на ринках із необмеженим доступом, вони можуть подати Комісії запит на встановлення факту незастосування цієї Директиви до присудження договорів або до організації конкурсів проєктів для здійснення такого виду діяльності, у відповідних випадках, разом із рішенням незалежного національного органа, що є компетентним стосовно відповідного виду діяльності. Такі запити можуть стосуватися видів діяльності, що є частиною більшого сектора або що їх можуть здійснювати лише в певних частинах відповідної держави-члена.

  У такому запиті відповідні держава-член або замовник повинні повідомити Комісію про всі релевантні факти, зокрема про будь-який закон, підзаконний нормативно-правовий акт, адміністративне положення чи угоду щодо відповідності умовам, визначеним у статті 34(1).

  2. Крім випадків, коли запит, поданий замовником, супроводжується обґрунтованим рішенням, ухваленим незалежним національним органом, що є компетентним стосовно відповідного виду діяльності, яке містить ретельний аналіз умов можливого застосування статті 34(1) до відповідного виду діяльності згідно з параграфами 2 та 3 зазначеної статті, Комісія повинна негайно інформувати відповідну державу-члена. У таких випадках відповідна держава-член повинна повідомити Комісію про всі релевантні факти, зокрема про будь-який закон, підзаконний нормативно-правовий акт, адміністративне положення чи угоду щодо відповідності умовам, визначеним у статті 34(1).

  3. На запит, поданий відповідно до параграфа 1 цієї статті, Комісія може за допомогою імплементаційних актів, ухвалених впродовж періодів, визначених у додатку IV, встановити на підставі критеріїв, визначених у статті 34, чи перебуває вид діяльності, зазначений у статтях 8–14, під безпосереднім впливом конкуренції. Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з дорадчою процедурою, зазначеною в статті 105(2).

  Дія цієї Директиви припиняє поширюватися на договори, призначені для надання змоги здійснення відповідного виду діяльності, та конкурси проєктів, які організовують для здійснення такого виду діяльності, у будь-якому з наведених нижче випадків:

  (a) Комісія ухвалила імплементаційний акт про встановлення застосовності статті 34(1) впродовж періоду, передбаченого в додатку IV;

  (b) Комісія не ухвалила імплементаційного акта впродовж періоду, передбаченого в додатку IV.

  4. Після подання запиту відповідні держава-член чи замовник можуть за згодою Комісії вносити суттєві зміни до свого запиту, зокрема стосовно відповідних видів діяльності чи географічних зон. У такому разі застосовують новий період для ухвалення імплементаційного акта, який обчислюють відповідно до параграфа 1 додатка IV, окрім випадків, коли Комісією та державою-членом чи замовником, які подали запит, узгоджений коротший період.

  5. Якщо вид діяльності у відповідній державі-члені вже є предметом процедури, зазначеної в параграфах 1, 2 та 4, подальші запити стосовно того самого виду діяльності в тій самій державі-члені до завершення строку дії, передбаченого стосовно першого запиту, не вважають новими процедурами та розглядають в контексті першого запиту.

  6. Комісія повинна ухвалити імплементаційний акт, що встановлює детальні правила застосування параграфів 1–5. Такий імплементаційний акт повинен включати принаймні правила стосовно:

  (a) опублікування з інформаційною метою в Офіційному віснику Європейського Союзу дати початку та завершення періоду, визначеного в параграфі 1 додатка IV, включно з будь-якими подовженнями чи призупиненнями таких періодів, як передбачено в зазначеному додатку;

  (b) опублікування факту можливої застосовності статті 34(1) відповідно до пункту (b) другого підпараграфа параграфа 3 цієї статті;

  (c) імплементаційних положень щодо форми, змісту й інших деталей запитів відповідно до параграфа 1 цієї статті;

  Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з дорадчою процедурою, зазначеною в статті 105(2).


  ГЛАВА IV

  Загальні принципи

  Стаття 36

  Принципи закупівлі

  1. Замовники повинні однаково і без дискримінації ставитися до суб’єктів господарювання і діяти у прозорий і пропорційний спосіб.

  Організація закупівлі не повинна бути спрямована на виключення її зі сфери застосування цієї Директиви або штучне звуження конкуренції. Конкуренцію вважають штучно звуженою, коли організація закупівель має на меті неналежне надання переваг певним суб’єктам господарювання або неналежне позбавлення переваг певних суб’єктів господарювання.

  2. Держави-члени повинні вживати відповідних заходів для забезпечення дотримання суб’єктами господарювання при виконанні публічних договорів застосовних зобов’язань у сферах екологічного, соціального та трудового права, встановлених правом Союзу, національним правом, колективними договорами або положеннями міжнародного екологічного, соціального і трудового права, перерахованими в додатку XIV.

  Стаття 37

  Суб’єкти господарювання

  1. Суб’єктам господарювання, які відповідно до норм права держави-члена, на території якої вони мають осідок, мають право надавати відповідні послуги, не може бути відмовлено виключно на підставі того, що згідно з нормами права держави-члена, в якій присуджують договір, від них вимагають мати статус або фізичної, або юридичної особи.

  Однак, у випадку договорів про надання послуг та виконання робіт, а також договорів про постачання продуктів, які на додачу включають послуги чи операції з розміщення та встановлення, від юридичних осіб можуть вимагати зазначення в тендерній пропозиції чи заявці на участь імен та відповідних професійних кваліфікацій членів персоналу, який відповідає за виконання відповідного договору.

  2. Групи суб’єктів господарювання, включно з тимчасовими об’єднаннями, можуть брати участь у процедурах закупівлі. Замовники не повинні вимагати від них мати певну правову форму для подання тендерної пропозиції чи заявки на участь.

  За необхідності замовники можуть роз’яснювати в закупівельній документації, яким чином групи суб’єктів господарювання повинні відповідати критеріям та вимогам щодо кваліфікації та якісного відбору, зазначеним у статтях 77–81, за умови що це виправдано об’єктивними причинами і є пропорційним. Держави-члени можуть встановлювати стандартні умови відповідності груп суб’єктів господарювання таким вимогам.

  Будь-які умови для виконання договору такими групами суб’єктів господарювання, що є відмінними від тих, які передбачені для окремих учасників, також повинні бути обґрунтовані об’єктивними причинами та бути пропорційними.

  3. Незважаючи на положення параграфа 2, замовники можуть вимагати від груп суб’єктів господарювання набувати певної правової форми у випадку присудження їм договору тією мірою, якою така зміна є необхідною для задовільного виконання договору.

  Стаття 38

  Зарезервовані договори

  1. Держави-члени можуть залишати право на участь у процедурах закупівель за майстернями для людей з інвалідністю та суб’єктами господарювання, головною метою яких є соціальна й професійна інтеграція людей з інвалідністю та малозабезпечених осіб, або передбачати виконання таких договорів у контексті програм захищеної зайнятості, за умови що принаймні 30 % працівників зазначених майстерень, суб’єктів господарювання або програм є людьми з інвалідністю чи малозабезпеченими особами.

  2. Запрошення до участі в конкурентній процедурі повинне містити покликання на цю статтю.

  Стаття 39

  Конфіденційність

  1. Якщо інше не передбачено цією Директивою або нормами національного права, дія яких поширюється на замовника, зокрема законодавства стосовно доступу до інформації, і без обмеження зобов’язань, пов’язаних із оголошенням присуджених договорів та інформації для конкурсантів та учасників процедури закупівлі, визначених у статтях 70 та 75, замовник не повинен розголошувати інформацію, передану йому суб’єктами господарювання і визначену ними як конфіденційну, у тому числі, але не виключно, технічні чи комерційні таємниці й конфіденційні аспекти тендерних пропозицій.

  2. Замовники можуть встановлювати для суб’єктів господарювання вимоги, спрямовані на захист конфіденційності інформації, до якої замовники надають доступ протягом процедури закупівлі, у тому числі інформації, наданої у зв’язку з функціонуванням системи кваліфікації, незалежно від того, чи така інформація була предметом повідомлення про наявність кваліфікаційної системи, використаного як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі.

  Стаття 40

  Правила, застосовні до комунікації

  1. Держави-члени повинні забезпечувати здійснення всіх комунікацій та обмінів інформацією згідно з цією Директивою, зокрема подання документів в електронній формі, з використанням електронних засобів комунікації відповідно до вимог цієї статті. Інструменти й пристрої, які будуть використовувати для комунікації за допомогою електронних засобів, а також їхні технічні характеристики повинні бути недискримінаційними, загальнодоступними і функціонально сумісними з продуктами ІКТ загального користування та не повинні обмежувати доступ суб’єктів господарювання до процедури закупівлі.

  Незважаючи на положення першого підпараграфа, замовники не зобов’язані вимагати використання електронних засобів комунікації у процесі подання документації в таких випадках:

  (a) через спеціалізований характер закупівлі використання електронних засобів комунікації вимагатиме конкретних інструментів, пристроїв або форматів файлів, які не є загальнодоступними або не підтримуються загальнодоступними застосунками;

  (b) застосунки, що підтримують формати файлів, які підходять для опису тендерних пропозицій, використовують формати файлів, які не можуть бути опрацьовані за допомогою будь-яких інших відкритих чи загальнодоступних застосунків або захищені правом власності й не можуть бути надані для завантаження чи віддаленого використання замовником;

  (c) використання електронних засобів комунікації потребуватиме спеціалізованого офісного обладнання, якого замовники загалом не мають у своєму розпорядженні;

  (d) закупівельна документація вимагає подання фізичних або масштабованих моделей, які не можуть бути передані за допомогою електронних засобів.

  Що стосується комунікації, для якої електронні засоби не використовуються згідно з другим підпараграфом, комунікацію здійснюють поштою або за допомогою інших придатних для цього носіїв інформації, або шляхом поєднання пошти, іншого прийнятного носія інформації та електронних засобів.

  Незважаючи на положення першого підпараграфа цього параграфа, замовники не зобов’язані вимагати використання електронних засобів комунікації у процесі подання документів тією мірою, якою використання засобів комунікації, інших ніж електронні засоби, є необхідним через порушення безпечності електронних засобів комунікації або для захисту особливо чутливого характеру інформації, що вимагає такого високого рівня захисту, який неможливо належним чином забезпечити за допомогою електронних інструментів і пристроїв, які або є загальнодоступними для суб’єктів господарювання, або можуть стати доступними для них через альтернативні засоби доступу в розумінні параграфа 5.

  Замовники, які відповідно до другого підпараграфа цього параграфа вимагають використання у процесі подання документів засобів комунікації, інших ніж електронні, зобов’язані вказувати причини встановлення такої вимоги в окремому звіті, зазначеному в статті 100. Якщо застосовно, замовники вказують у такому окремому звіті причини, з яких використання засобів комунікації, інших ніж електронні, було визнане необхідним у застосуванні четвертого підпараграфа цього параграфа.

  2. Незважаючи на положення параграфа 1, для комунікації, відмінної від тієї, що стосується істотних елементів процедури закупівлі, можна використовувати усне спілкування, за умови що зміст такого усного спілкування задокументований у достатній мірі. Для зазначених цілей істотні елементи процедури закупівлі включають закупівельну документацію, заявки на участь, підтвердження зацікавленості та тендерні пропозиції. Зокрема, усне спілкування з учасниками процедури закупівлі, яке може мати істотний вплив на зміст і оцінювання тендерних пропозицій, повинне бути задокументоване в достатній мірі за допомогою відповідних засобів, таких як письмові записи чи аудіозаписи або резюме основних елементів спілкування.

  3. При здійсненні будь-якої комунікації, обміну та зберігання інформації, замовники повинні забезпечувати цілісність даних та конфіденційність тендерних пропозицій і заявок на участь. Вони повинні вивчати зміст тендерних пропозицій та заявок на участь лише після закінчення строку, встановленого для їх подання.

  4. У випадку публічних договорів про виконання робіт і конкурсів проєктів держави-члени можуть вимагати використання конкретних електронних інструментів, таких як електронні інструменти моделювання інформації щодо будівництва чи подібні. У таких випадках замовники повинні пропонувати альтернативні засоби доступу, як передбачено в параграфі 5, допоки зазначені інструменти не стануть загальнодоступними в розумінні другого речення першого підпараграфа параграфа 1.

  5. Замовники можуть, за необхідності, вимагати використання інструментів, які не є загальнодоступними, за умови що такі замовники пропонують альтернативні засоби доступу.

  Вважається, що замовники пропонують відповідні альтернативні засоби доступу в будь-якій із зазначених нижче ситуацій, коли вони:

  (a) пропонують необмежений і повний прямий безкоштовний доступ за допомогою електронних засобів до таких інструментів і пристроїв з дати опублікування повідомлення згідно з додатком IX або з дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості. У тексті повідомлення або запрошення до підтвердження зацікавленості повинна бути вказана інтернет-адреса, за якою можна отримати доступ до відповідних інструментів і пристроїв;

  (b) забезпечують учасникам процедури закупівлі, які не мають доступу до відповідних інструментів і пристроїв чи можливості отримати їх у межах відповідних строків, за умови що відсутність такого доступу не залежить від самого учасника процедури закупівлі, можливість отримати доступ до процедури закупівлі із використанням тимчасових ключів безпеки, доступних безкоштовно в режимі онлайн; або

  (c) підтримують альтернативний канал для електронного подання тендерних пропозицій.

  6. На додаток до вимог, визначених у додатку V, до інструментів та пристроїв для передавання й отримання тендерних пропозицій в електронній формі та для подання заявок на участь в електронній формі застосовують такі правила:

  (a) інформація про специфікації для електронного подання тендерних пропозицій і заявок на участь, у тому числі шифрування й визначення часових міток, повинна бути доступною для зацікавлених сторін;

  (b) держави-члени чи замовники, що діють у загальних рамках, встановлених відповідною державою-членом, повинні вказувати рівень захисту, необхідний для електронних засобів комунікації на різних етапах конкретної процедури закупівлі; такий рівень повинен відповідати пов’язаним ризикам;

  (c) якщо держави-члени чи замовники, що діють у загальних рамках, встановлених відповідною державою-членом, доходять висновку, що рівень ризиків, оцінений згідно з пунктом (b) цього параграфа, є таким, що вимагає посилених електронних підписів, як означено в Директиві Європейського Парламенту і Ради 1999/93/ЄС ( 9 ), замовники повинні приймати посилені електронні підписи, підкріплені сертифікатом, що відповідає встановленим вимогам, із урахуванням того, чи надані такі сертифікати надавачем послуг сертифікації, який включений до довірчого списку, передбаченого Рішенням Комісії 2009/767/ЄС ( 10 ), створені за допомогою пристрою для створення захищених підписів або без нього, при дотриманні таких умов:

  (i) замовники повинні визначити вимоги щодо формату посилених підписів на основі форматів, визначених у Рішенні Комісії 2011/130/ЄС ( 11 ), та вжити необхідних заходів, щоб мати технічну можливість опрацьовувати такі формати; у разі використання іншого формату електронного підпису електронний підпис чи носій електронних документів повинен містити інформацію про наявні можливості валідації, за яку повинна відповідати держава-член. Можливості валідації повинні давати змогу замовнику валідувати в режимі онлайн, безкоштовно і в такий спосіб, що є цілком зрозумілим для неносіїв мови, отриманий електронний підпис як посилений електронний підпис, підкріплений сертифікатом, що відповідає встановленим вимогам. Держави-члени повинні передавати інформацію про надавача валідаційних послуг Комісії, яка надає громадськості доступ до інформації, отриманої від держав-членів, через інтернет;

  (ii) якщо тендерна пропозиція містить підпис, підкріплений сертифікатом, що відповідає встановленим вимогам та включений до довірчого списку, замовники не повинні застосовувати додаткові вимоги, які можуть перешкоджати використанню таких підписів учасниками процедури закупівлі.

  Що стосується документів, які використовують у контексті процедури закупівлі, підписаних компетентним органом держави-члена або іншим суб’єктом видачі, компетентний орган або суб’єкт видачі може встановити вимоги щодо формату посиленого підпису згідно з вимогами, визначеними у статті 1(2) Рішення 2011/130/ЄС. Вони повинні вжити необхідних заходів для отримання технічної змоги опрацьовувати такий формат шляхом включення інформації, необхідної для цілей опрацювання підпису, до відповідного документу. Такі документи повинні містити в електронному підписі або в носії електронного документа інформацію про наявні можливості валідації, які дають змогу валідувати отримані електронні підписи в режимі онлайн, безкоштовно та у спосіб, що є зрозумілим для неносіїв мови.

  7. Комісія вповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 103 для внесення змін до технічних даних і характеристик, визначених у додатку V, для врахування технічних розробок.

  Комісія вповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 103 для внесення змін до списку, визначеного в пунктах (а)–(d) другого підпараграфа параграфа 1 цієї статті, якщо через технологічні розробки постійні винятки щодо використання електронних засобів комунікації стають невідповідними або, у виняткових випадках, якщо через технологічні розробки повинні бути передбачені нові винятки.

  З метою забезпечення функціональної сумісності технічних форматів, а також процесу й стандартів передавання повідомлень, особливо в транскордонному контексті, Комісія вповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 103 для встановлення обов’язкового використання таких конкретних технічних стандартів, зокрема щодо використання електронного подання, електронних каталогів та засобів для електронної автентифікації, лише у випадках, коли технічні стандарти були ретельно протестовані й довели свою корисність на практиці. Перед встановленням обов’язкового використання будь-якого технічного стандарту Комісія повинна також ретельно врахувати пов’язані з цим витрати, зокрема в розрізі адаптації до наявних рішень щодо електронних закупівель, включно з інфраструктурою, процесами або програмним забезпеченням.

  Стаття 41

  Номенклатура

  1. Будь-яке покликання на номенклатуру в контексті публічних закупівель роблять із використанням Єдиного закупівельного словника (CPV), ухваленого Регламентом (ЄС) № 2195/2002.

  2. Комісія вповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 103 для адаптації кодів CPV, зазначених у цій Директиві, повсякчас, коли зміни в номенклатурі CPV повинні бути відображені в цій Директиві і вони не передбачають змін у її сфері застосування.

  Стаття 42

  Конфлікти інтересів

  Держави-члени повинні забезпечити вжиття публічними замовниками відповідних заходів для дієвого запобігання, виявлення та вирішення конфліктів інтересів, що виникають при проведенні процедур закупівлі, з метою уникнення будь-яких викривлень конкуренції та забезпечення однакового ставлення до всіх суб’єктів господарювання.

  Поняття конфлікту інтересів охоплює щонайменше будь-які ситуації, в яких члени персоналу публічного замовника чи надавача закупівельних послуг, що діє від імені публічного замовника, які беруть участь у проведенні процедури закупівлі або можуть вплинути на результати такої процедури, мають, прямо або опосередковано, фінансовий, економічний або інший особистий інтерес, який може сприйматися як такий, що загрожує їхній неупередженості та незалежності в контексті процедури закупівлі.


  РОЗДІЛ II

  ПРАВИЛА, ЗАСТОСОВНІ ДО ДОГОВОРІВ


  ГЛАВА I

  Процедури

  Стаття 43

  Умови, пов’язані з Угодою про державні закупівлі (GPA) та іншими міжнародними угодами

  Тією мірою, якою вони підпадають під дію додатків 3, 4 та 5, Загальних приміток до доповнення I Європейського Союзу до GPA, а також інших міжнародних угод, які є обов’язковими для Європейського Союзу, замовники в розумінні статті 4(1)(a) повинні забезпечувати для робіт, продуктів, послуг і суб’єктів господарювання підписантів таких угод режим, не менш сприятливий, ніж той, що забезпечений для робіт, продуктів, послуг і суб’єктів господарювання Союзу.

  Стаття 44

  Вибір процедур

  1. При присудженні договорів про постачання продуктів, виконання робіт або надання послуг замовники застосовують процедури, скориговані для забезпечення їх відповідності цій Директиві, за умови що, без обмеження положень статті 47, запрошення до участі в конкурентній процедурі було опубліковане згідно з цією Директивою.

  2. Держави-члени повинні передбачити можливість застосування замовниками відкритих процедур, процедур із обмеженою участю чи переговорних процедур із попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі відповідно до цієї Директиви.

  3. Держави-члени повинні передбачити можливість застосування замовниками конкурентних діалогів відповідно до цієї Директиви.

  4. Запрошення до участі в конкурентній процедурі здійснюють за допомогою одного з таких засобів:

  (a) періодичне інформаційне повідомлення відповідно до статті 67, якщо договір присуджують за допомогою процедури з обмеженою участю або переговорної процедури;

  (b) повідомлення про наявність системи кваліфікації відповідно до статті 68, якщо договір присуджують за допомогою процедури з обмеженою участю, переговорної процедури, конкурентного діалогу або інноваційного партнерства;

  (c) повідомлення про намір укласти договір згідно зі статтею 69.

  У випадку, зазначеному в пункті (a) цього параграфа, суб’єктів господарювання, які висловили зацікавленість у результаті опублікування періодичного інформаційного повідомлення, запрошують підтвердити свою зацікавленість у письмовій формі за допомогою запрошення до підтвердження зацікавленості відповідно до статті 74.

  5. У конкретних випадках і обставинах, чітко зазначених у статті 50, держави-члени можуть передбачити замовникам можливість застосування переговорних процедур без попереднього запрошення до участі в конкурентній процедурі. Держави-члени не повинні дозволяти застосування зазначеної процедури в будь-яких інших випадках, окрім тих, що зазначені у статті 50.

  Стаття 45

  Відкрита процедура

  1. У відкритих процедурах будь-який зацікавлений суб’єкт господарювання може подати тендерну пропозицію у відповідь на запрошення до участі в конкурентній процедурі.

  Мінімальний строк для отримання тендерних пропозицій повинен складати 35 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір.

  Тендерна пропозиція повинна супроводжуватися інформацією для якісного відбору, яку вимагає замовник.

  2. Якщо замовники опублікували періодичне інформаційне повідомлення, яке саме по собі не використовували як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, мінімальний строк для отримання тендерних пропозицій, як установлено в другому підпараграфі параграфа 1 цієї статті, може бути скорочений до 15 днів, за умови дотримання всіх зазначених нижче умов:

  (a) періодичне інформаційне повідомлення містило на додаток до інформації, необхідної відповідно до секції I частини A додатка VI, усю інформацію, необхідну відповідно до секції II частини A додатка VI, тією мірою, в якій остання інформація була наявна на момент опублікування періодичного інформаційного повідомлення;

  (b) періодичне інформаційне повідомлення було надіслане для опублікування у строк від 35 днів до 12 місяців до дати надіслання повідомлення про намір укласти договір.

  3. Якщо з огляду на нагальність, належним чином обґрунтовану замовником, застосування строку, встановленого в другому підпараграфі параграфа 1, стає неможливим, публічний замовник може встановлювати строк, який становить не менше 15 днів від дати відправлення повідомлення про намір укласти договір.

  4. Замовник може зменшити строк для отримання тендерних пропозицій, визначений у другому підпараграфі параграфа 1 цієї статті, на п’ять днів, якщо він дозволяє подання тендерних пропозицій за допомогою електронних засобів згідно з першим підпараграфом статті 40(4) та статті 40(5) та (6).

  Стаття 46

  Процедура з обмеженою участю

  1. У процедурах із обмеженою участю будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на запрошення до участі в конкурентній процедурі шляхом надання інформації для якісного відбору, яку вимагає замовник.

  Мінімальний строк для отримання заявок на участь повинен, як правило, складати не менше 30 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір або запрошення до підтвердження зацікавленості та не повинен у жодному разі бути меншим ніж 15 днів.

  2. Подавати тендерні пропозиції можуть лише ті суб’єкти господарювання, які отримали відповідне запрошення від замовника за результатами оцінювання наданої йому інформації. Замовники можуть обмежити кількість відповідних конкурсантів, які будуть запрошені до участі у процедурі, згідно зі статтею 78(2).

  Строк для отримання тендерних пропозицій може бути встановлений за взаємною домовленістю між замовником і відібраними конкурсантами, за умови що всі відібрані конкурсанти мають однаковий час для підготовки й подання своїх тендерних пропозицій.

  За відсутності домовленості щодо строку для отримання тендерних пропозицій, такий строк повинен бути не меншим за 10 днів від дати надіслання запрошення до участі в тендері.

  Стаття 47

  Переговорна процедура з попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі

  1. У переговорних процедурах з попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на запрошення до участі в конкурентній процедурі шляхом надання інформації для якісного відбору, яку вимагає замовник.

  Мінімальний строк для отримання заявок на участь повинен, як правило, складати не менше 30 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір або, у разі використання періодичного інформаційного повідомлення як засобу запрошення до участі в конкурентній процедурі, від дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості та не повинен у жодному разі бути меншим ніж 15 днів.

  2. Брати участь у переговорах можуть лише ті суб’єкти господарювання, які отримали відповідне запрошення від замовника за результатами оцінювання наданої йому інформації. Замовники можуть обмежити кількість відповідних конкурсантів, які будуть запрошені до участі у процедурі, згідно зі статтею 78(2).

  Строк для отримання тендерних пропозицій може бути встановлений за взаємною домовленістю між замовником і відібраними конкурсантами, за умови що всі вони мають однаковий час для підготовки й подання своїх тендерних пропозицій.

  За відсутності домовленості щодо строку для отримання тендерних пропозицій, такий строк повинен бути не меншим за 10 днів від дати надіслання запрошення до участі в тендері.

  Стаття 48

  Конкурентний діалог

  1. У конкурентних діалогах будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до пунктів (b) та (c) статті 44(4) шляхом надання інформації для якісного відбору, яку вимагає замовник.

  Мінімальний строк для отримання заявок на участь повинен, як правило, складати не менше 30 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір або, у разі використання періодичного інформаційного повідомлення як засобу запрошення до участі в конкурентній процедурі, від дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості та не повинен у жодному разі бути меншим ніж 15 днів.

  Участь у діалозі можуть брати лише ті суб’єкти господарювання, які були запрошені замовником за результатами оцінювання наданої інформації. Замовники можуть обмежити кількість відповідних конкурсантів, які будуть запрошені до участі у процедурі, згідно зі статтею 78(2). Договір присуджують лише за критерієм найкращого співвідношення ціни та якості тендерної пропозиції відповідно до статті 82(2).

  2. Замовники повинні встановити свої потреби й вимоги в запрошенні до участі в конкурентній процедурі та/або в описовому документі. У той самий час і в тих самих документах вони також повинні встановити й визначити обрані критерії присудження та орієнтовні строки.

  3. З учасниками, обраними згідно з відповідними положеннями статей 76–81, замовники повинні відкривати діалог, мета якого полягає у виявленні та визначенні засобів, які найбільше підходять для задоволення їхніх потреб. Під час такого діалогу вони можуть обговорювати з обраними учасниками всі аспекти закупівлі.

  У ході зазначеного діалогу замовники повинні забезпечити однакове ставлення до всіх учасників. Для цього вони не повинні надавати інформацію в дискримінаційний спосіб, який може надати деяким учасникам перевагу над іншими.

  Згідно зі статтею 39 замовники не повинні розкривати іншим учасникам рішення, що були запропоновані, або іншу конфіденційну інформацію, що була повідомлена конкурсантом або учасником процедури закупівлі, який бере участь у діалозі, без його згоди. Така згода не повинна бути оформлена як загальний виняток, натомість її надають із покликанням на передбачене повідомлення певної інформації.

  4. Конкурентні діалоги можуть відбуватися поетапно для скорочення кількості рішень, обговорюваних на етапі діалогу, шляхом застосування оголошених критеріїв присудження, встановлених у запрошенні до участі в конкурентній процедурі або описовому документі. Замовник зазначає, чи використовуватиме він таку можливість, у запрошенні до участі в конкурентній процедурі або описовому документі.

  5. Замовник повинен продовжувати діалог, допоки не зможе визначити одне чи більше рішень, що здатні задовольнити його потреби.

  6. Після оголошення діалогу завершеним і повідомлення про це учасників, які продовжують участь у тендері, замовники звертаються до учасників із проханням про подання остаточних тендерних пропозицій на основі рішення або рішень, представлених та визначених під час діалогу. Такі тендерні пропозиції повинні містити всі елементи, яких вимагають та які є необхідними для виконання проєкту.

  На прохання замовника зазначені тендерні пропозиції можуть бути роз’яснені, уточнені та оптимізовані. Однак такі роз’яснення, уточнення, оптимізація або додаткова інформація не можуть передбачати змін основних характеристик тендеру чи закупівлі, в тому числі потреб і вимог, визначених у запрошенні до участі в конкурентній процедурі або описовому документі, якщо зміна таких характеристик, потреб і вимог може викривляти конкуренцію або мати дискримінаційний вплив.

  7. Замовники повинні оцінювати отримані тендерні пропозиції на основі критеріїв присудження, встановлених у запрошенні до участі в конкурентній процедурі або в описовому документі.

  На запит замовника з учасником процедури закупівлі, якого визначили як такого, що подав тендерну пропозицію з найкращим співвідношення ціни і якості відповідно до статті 82(2), можуть бути проведені переговори для підтвердження фінансових зобов’язань чи інших умов, що містяться в тендерній пропозиції, шляхом доопрацювання умов договору, за умови що такі переговори не призведуть до значної зміни істотних характеристик тендеру чи закупівлі, включно з потребами й вимогами, визначеними в запрошенні до участі в конкурентній процедурі чи в описовому документі, і не створить ризику викривлення конкуренції чи спричинення дискримінації.

  8. У процесі діалогу замовники можуть уточнювати призи чи виплати для його учасників.

  Стаття 49

  Інноваційне партнерство

  1. В інноваційних партнерствах будь-який суб’єкт господарювання може подати заявку на участь у відповідь на запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до пунктів (b) та (c) статті 44(4) шляхом надання інформації для якісного відбору, яку вимагає замовник.

  У закупівельній документації замовник повинен визначити потребу в інноваційних продуктах, послугах чи роботах, які неможливо задовольнити шляхом закупівлі продуктів, послуг чи робіт, які вже наявні на ринку. Він повинен зазначити, які елементи такого опису визначають мінімальні вимоги, яким повинні відповідати всі тендерні пропозиції. Така інформація повинна бути достатньо точною для того, щоб суб’єкти господарювання могли визначити характер і обсяг необхідного рішення та вирішити, чи слід їм подавати заявку на участь у процедурі.

  Замовник може ухвалити рішення про створення інноваційного партнерства з одним партнером або з декількома партнерами, що провадять окрему діяльність у сфері досліджень і розробок.

  Мінімальний строк для отримання заявок на участь повинен, як правило, складати не менше 30 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір та не повинен у жодному разі бути меншим ніж 15 днів. Участь у процедурі можуть брати лише ті суб’єкти господарювання, які були запрошені замовником за результатами оцінювання наданої інформації. Замовники можуть обмежити кількість відповідних конкурсантів, які будуть запрошені до участі у процедурі, згідно зі статтею 78(2). Договори присуджують лише за критерієм найкращого співвідношення ціни та якості тендерної пропозиції відповідно до статті 82(2).

  2. Інноваційне партнерство повинне бути спрямоване на розробку інноваційного продукту, послуги чи робіт та подальшу закупівлю отриманих продуктів, послуг чи робіт, за умови що вони відповідають показникам ефективності й максимальному рівню витрат, узгодженим між замовниками та учасниками.

  Інноваційне партнерство повинне бути структуроване як послідовні етапи, які відповідають послідовності кроків процесу досліджень та інновацій, що може включати виготовлення продуктів, надання послуг або виконання робіт. У рамках інноваційного партнерства повинні бути встановлені проміжні цілі, що їх повинні досягнути партнери, та бути передбачена виплата винагороди відповідними частинами.

  Виходячи із зазначених цілей, замовник може після кожного етапу ухвалювати рішення про припинення інноваційного партнерства або, в разі інноваційного партнерства з декількома партнерами, про скорочення кількості партнерів шляхом розірвання окремих договорів, за умови що замовник зазначив такі можливості та умови їх використання у закупівельній документації.

  3. Якщо інше не передбачено в цій статті, замовники проводять із учасниками процедури закупівлі переговори щодо початкової і всіх наступних тендерних пропозицій, поданих ними, за винятком остаточних тендерних пропозицій, для вдосконалення їхнього змісту.

  Мінімальні вимоги та критерії присудження не підлягають обговоренню.

  4. Під час переговорів замовники повинні забезпечити однакове ставлення до всіх учасників процедури закупівлі. Для цього вони не повинні надавати інформацію в дискримінаційний спосіб, який може надати деяким учасникам процедури закупівлі перевагу над іншими. Вони повинні інформувати в письмовій формі учасників процедури закупівлі, тендерні пропозиції яких не були відхилені згідно з параграфом 5, про будь-які зміни у технічних специфікаціях чи іншій закупівельній документації, іншій ніж та, що встановлює мінімальні вимоги. Після внесення зазначених змін замовники повинні надати учасникам процедури закупівлі достатньо часу для внесення змін у тендерні пропозиції та їх повторного подання, залежно від випадку.

  Згідно зі статтею 39 замовники не повинні розкривати іншим учасникам конфіденційної інформації, отриманої від конкурсанта або учасника процедури закупівлі, що бере участь у переговорах, без його згоди. Така згода не повинна бути оформлена як загальний виняток, натомість її надають із покликанням на передбачене повідомлення певної інформації.

  5. Переговори в рамках процедур інноваційного партнерства можуть проводити в декілька послідовних етапів для скорочення кількості тендерних пропозицій, щодо яких вестимуть переговори, із застосуванням критеріїв присудження, зазначених у повідомленні про намір укласти договір, у запрошенні до підтвердження зацікавленості або в закупівельній документації. Замовник повинен вказати, чи буде він використовувати зазначену можливість, у повідомленні про намір укласти договір, у запрошенні до підтвердження зацікавленості або в закупівельній документації.

  6. При відборі конкурсантів замовники повинні, зокрема, застосовувати критерії щодо спроможності конкурсантів у сфері дослідження й розробки, а також розроблення й реалізації інноваційних рішень.

  Лише ті суб’єкти господарювання, які були запрошені замовником за результатами оцінювання ним запитуваної інформації, можуть подавати дослідницькі й інноваційні проєкти, спрямовані на задоволення потреб, які були визначені замовником і які не можна задовольнити за допомогою наявних рішень.

  У закупівельній документації замовник повинен зазначити умови, застосовні до прав інтелектуальної власності. У випадку інноваційного партнерства з декількома партнерами замовник не повинен, згідно зі статтею 39, розкривати іншим партнерам рішення, які були запропоновані, або іншу конфіденційну інформацію, яка була повідомлена одним із партнерів у рамках партнерства, без згоди такого партнера. Така згода не повинна бути оформлена як загальний виняток, натомість її надають із покликанням на передбачене повідомлення певної інформації.

  7. Замовник повинен забезпечити, щоб структура партнерства та, зокрема, тривалість і вартість різних етапів відображали ступінь інноваційності запропонованого рішення та послідовність дослідницької й інноваційної діяльності, необхідної для розробки інноваційного рішення, ще не доступного на ринку. Оцінна вартість придбаних продуктів, послуг чи робіт повинна бути пропорційною інвестиціям, необхідним для їх розроблення.

  Стаття 50

  Використання переговорної процедури без попереднього запрошення до участі в конкурентній процедурі

  Замовники можуть використовувати переговорну процедуру без попереднього запрошення до участі в конкурентній процедурі в таких випадках:

  (a) якщо у процедурі з попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі не було подано жодної тендерної пропозиції чи жодної прийнятної тендерної пропозиції або жодної заявки на участь чи жодної прийнятної заявки на участь, за умови що первинних умов договору суттєво не змінювали;

  Тендерну пропозицію вважають неприйнятною, якщо вона не є релевантною в рамках договору, оскільки чітко не спроможна, без суттєвих змін, задовольнити потреби й вимоги замовника, як зазначено в закупівельній документації. Заявку на участь вважають неприйнятною, якщо відповідний суб’єкт господарювання повинен або може бути відсторонений від участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 78(1) чи 80(1) або якщо він не відповідає критеріям відбору, встановленим замовником відповідно до статті 78 чи 80;

  (b) якщо договір має на меті виключно дослідження, експерименти, вивчення або розробки, а не отримання прибутку чи відшкодування витрат на дослідження і розробки та якщо присудження такого договору не перешкоджає присудженню на конкурентній основі подальших договорів, які мають, зокрема, таких цілі;

  (c) якщо роботи, продукти або послуги можуть бути виконані, постачені або надані лише конкретним суб’єктом господарювання з будь-якої із зазначених нижче причин:

  (i) метою закупівлі є створення чи придбання унікального витвору мистецтва або художнього виконання;

  (ii) конкуренція відсутня з технічних причин;

  (iii) захист виключних прав, у тому числі прав інтелектуальної власності.

  Винятки, визначені в пунктах (ii) та (iii), застосовують лише якщо не існує обґрунтованої альтернативи чи заміни, а відсутність конкуренції не є результатом штучного звуження параметрів закупівлі;

  (d) якщо це суворо необхідно, коли з причин надзвичайної невідкладності, зумовленої непередбачуваними для замовника подіями, строки, встановлені для проведення відкритих процедур, процедур із обмеженою участю або переговорних процедур із попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі, не можуть бути дотримані. Обставини, якими виправдовують надзвичайну невідкладність, у жодному разі не повинні бути пов’язані з замовником;

  (e) у випадку договорів про постачання, для додаткових постачань від первинного постачальника, що повинні або частково замінити продукти чи установки, або доповнити наявні продукти чи установки, коли зміна постачальника зобов’язувала б замовника придбавати продукти з іншими технічними характеристиками, що призводило б до несумісності або непропорційних технічних труднощів при експлуатації та технічному обслуговуванні;

  (f) для нових робіт чи послуг, що полягають у повторюванні аналогічних робіт чи послуг, доручених підряднику, якому ті самі замовники раніше присудили договір, за умови що такі роботи чи послуги відповідають основному проєкту, щодо якого було присуджено перший договір згідно з процедурою, передбаченою статтею 44(1).

  Основний проєкт повинен визначати масштаб можливих додаткових робіт чи послуг, а також умови, на яких вони будуть присуджені. Можливість використання цієї процедури повинна бути оголошена щойно перший проєкт буде виставлено на тендер, а загальна оцінна вартість подальших робіт чи послуг — врахована замовниками при застосуванні статей 15 та 16;

  (g) для продуктів, які котирують і придбавають на товарній біржі;

  (h) для вигідних покупок, якщо можливо отримати продукти з використанням особливо вигідної короткочасної можливості за ціною, значно нижчою за звичайні ринкові ціни;

  (i) для придбання продуктів чи послуг на особливо вигідних умовах у постачальника, що остаточно припиняє свою господарську діяльність, або в ліквідаторів у рамках процедури банкрутства, в рамках угоди з кредиторами або аналогічної процедури згідно з національними законами чи нормативно-правовими актами;

  (j) якщо договір про надання послуг укладають за результатами конкурсу проєктів, організованого згідно з цією Директивою, і присуджують відповідно до правил, передбачених конкурсом проєктів, переможцю або одному з переможців такого конкурсу; в останньому випадку всіх переможців запрошують до участі в переговорах.


  ГЛАВА II

  Техніки та інструменти для електронних і агрегованих закупівель

  Стаття 51

  Рамкові угоди

  1. Замовники можуть укладати рамкові угоди, за умови що вони застосовують процедури, передбачені в цій Директиві.

  Рамкова угода означає угоду, укладену між одним або більше замовниками та одним або більше суб’єктами господарювання, метою якої є визначення умов, що регулюють договори, які будуть присуджені згідно з нею протягом певного строку, зокрема щодо передбачених цін та, у відповідних випадках, обсягів.

  Строк дії рамкової угоди не повинен перевищувати вісім років, окрім виняткових випадків, що належним чином обґрунтовані, зокрема предметом рамкової угоди.

  2. Договори на основі рамкової угоди присуджують відповідно до об’єктивних правил та критеріїв, до яких може належати відновлення конкурентної процедури для суб’єктів господарювання, які є сторонами такої укладеної рамкової угоди. Такі правила та критерії повинні бути визначені в закупівельній документації, що стосується рамкової угоди.

  Об’єктивні правила та критерії, зазначені в першому підпараграфі, повинні забезпечувати однакове ставлення до суб’єктів господарювання, які є сторонами такої угоди. Якщо передбачене відновлення конкурентної пропозиції, замовники повинні встановити строк, достатньо довгий для подання тендерних пропозицій щодо кожного окремого договору, крім того, замовники повинні присуджувати кожен договір учаснику процедури закупівлі, який подав найкращу тендерну пропозицію, на основі критеріїв присудження, визначених у специфікаціях рамкової угоди.

  Замовники не повинні використовувати рамкові угоди неналежним чином або таким чином, що може призвести до перешкоджання конкуренції, її обмеження або викривлення.

  Стаття 52

  Динамічні системи закупівель

  1. Для часто здійснюваних купівель, характеристики яких, як загальнодоступних на ринку, відповідають вимогам замовників, вони можуть використовувати динамічну систему закупівель. Динамічна система закупівель повинна працювати як повністю електронний процес і протягом усього строку її дії бути відкритою для будь-якого суб’єкта господарювання, що відповідає критеріям відбору. Вона може бути поділена на категорії продуктів, робіт або послуг, об’єктивно визначені на основі характеристик закупівлі, що здійснюватиметься в рамках відповідної категорії. Такі характеристики можуть включати покликання на максимальний допустимий розмір подальших конкретних договорів або певну географічну зону, в якій будуть виконувати подальші конкретні договори.

  2. Для здійснення закупівель через динамічну систему закупівель замовники повинні дотримуватися правил процедури з обмеженою участю. До системи допускають усіх конкурсантів, які відповідають критеріям відбору, і кількість конкурсантів, які будуть допущені до системи, не повинна бути обмежена відповідно до статті 78(2). Якщо замовники розділили систему на категорії продуктів, робіт або послуг згідно з параграфом 1 цієї статті, вони повинні вказати критерії відбору, застосовні до кожної категорії.

  Незважаючи на положення статті 46, застосовують такі строки:

  (a) мінімальний строк для отримання заявок на участь повинен, як правило, складати не менше 30 днів від дати надіслання повідомлення про намір укласти договір або, у разі використання періодичного інформаційного повідомлення як засобу запрошення до участі в конкурентній процедурі, від дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості та не повинен у жодному разі бути меншим ніж 15 днів. Після надіслання запрошення до участі в тендері для першої конкретної закупівлі у рамках динамічної системи закупівель жодних подальших строків для подання заявок на участь не застосовують.

  (b) Мінімальний строк для отримання тендерних пропозицій повинен складати щонайменше 10 днів від дати надіслання запрошення до участі в тендері. Застосовують другий та третій підпараграфи статті 46(2).

  3. Всю комунікацію в контексті динамічної системи закупівель здійснюють лише за допомогою електронних засобів згідно зі статтями 40(1), (3), (5) та (6).

  4. Для цілей присудження договорів у рамках динамічної системи закупівель замовники повинні:

  (a) опублікувати запрошення до участі в конкурентній процедурі, чітко вказавши, що застосовуватимуть динамічну систему закупівель;

  (b) зазначити в закупівельній документації щонайменше характер та оцінну кількість передбачених закупівель, а також усю необхідну інформацію стосовно динамічної системи закупівель, у тому числі принципів роботи динамічної системи закупівель, використовуваного електронного обладнання та технічних умов і специфікацій підключення;

  (c) вказати будь-який розподіл на категорії продуктів, робіт або послуг та характеристики, що визначають їх;

  (d) запропонувати необмежений і повний прямий доступ на весь строк дії системи до закупівельної документації відповідно до статті 73.

  5. Протягом усього строку дії динамічної системи закупівель замовники повинні надавати будь-якому суб’єкту господарювання можливість подати заявку на участь у такій системі на умовах, зазначених у параграфі 2. Замовники повинні завершити оцінювання таких запитів відповідно до критеріїв відбору протягом 10 робочих днів після їх отримання. В окремих випадках, якщо це обґрунтовано, зазначений кінцевий термін може бути продовжений до 15 робочих днів, зокрема у зв’язку з потребою вивчення додаткової документації чи перевірки іншим чином відповідності критеріям відбору.

  Незважаючи на положення першого підпараграфа, якщо запрошення до участі в тендері для першої конкретної закупівлі у рамках динамічної системи закупівель не було надіслане, замовники можуть подовжити період оцінювання, за умови що протягом подовженого періоду оцінювання не було видано жодного запрошення до участі в тендері. Замовники повинні вказувати в закупівельній документації тривалість подовженого періоду, який вони мають намір застосувати.

  Замовники повинні якомога швидше повідомити відповідного суб’єкта господарювання про те, чи був він допущений до динамічної системи закупівель.

  6. Замовники запрошують усіх допущених учасників до подання тендерних пропозицій для кожної конкретної закупівлі в рамках динамічної системи закупівель відповідно до статті 74. Якщо динамічна система закупівель була розділена на категорії робіт, продуктів або послуг, замовники повинні запросити до подання тендерних пропозицій усіх учасників, допущених до категорії, яка відповідає конкретній закупівлі.

  Вони повинні присудити договір учаснику процедури закупівлі, який подав найкращу тендерну пропозицію на основі критеріїв присудження, визначених у повідомленні про намір укласти договір для динамічної системи закупівель, у запрошенні до підтвердження зацікавленості або, у разі використання повідомлення про наявність системи кваліфікації як засобу запрошення до участі в конкурентній процедурі, у запрошенні до участі в тендері. У відповідних випадках зазначені критерії можуть бути точніше сформульовані в запрошенні до участі в тендері.

  7. Замовники, які відповідно до статті 80 застосовують підстави для відсторонення та критерії присудження, передбачені в Директиві 2014/24/ЄС, можуть у будь-який момент протягом строку дії динамічної системи закупівель вимагати від допущених учасників подання оновленої й актуалізованої самодекларації, як передбачено у статті 59(1) зазначеної Директиви, протягом п’яти робочих днів від дати передавання такої вимоги.

  Параграфи 2–4 статті 59 застосовують протягом усього строку дії динамічної системи закупівель.

  8. Замовники зазначають строк дії динамічної системи закупівель у запрошенні до участі в конкурентній процедурі. Вони повинні повідомляти Комісію про будь-які зміни в строку дії з використанням таких стандартних форм:

  (a) якщо строк дії змінюють без припинення дії системи, форми, яку використовували від початку для запрошення до участі в конкурентній процедурі для динамічної системи закупівель;

  (b) якщо дію системи припиняють, повідомлення про присудження договору, зазначене у статті 70.

  9. До початку або протягом строку дії динамічної системи закупівель суб’єктам господарювання, які є сторонами динамічної системи закупівель або зацікавлені в ній, не можуть бути виставлені жодні рахунки для сплати.

  Стаття 53

  Електронні аукціони

  1. Замовники можуть використовувати електронні аукціони, на яких подають нові ціни, скориговані в бік зменшення, та/або нові вартості щодо певних елементів тендерних пропозицій.

  Для таких цілей замовники повинні структурувати електронний аукціон як повторюваний електронний процес, що відбувається після повного первинного оцінювання тендерних пропозицій, даючи змогу визначати їх рейтинг за допомогою автоматизованих методів оцінювання.

  Певні договори про надання послуг та певні договори про виконання робіт, предметом яких є інтелектуальна робота, така як проєктування робіт, рейтинг якої не можна визначити за допомогою автоматичних методів оцінювання, не повинні бути об’єктом електронних аукціонів.

  2. У відкритих процедурах, процедурах із обмеженою участю або переговорних процедурах з попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі замовники можуть вирішити, що перед присудженням договору повинен бути проведений електронний аукціон, якщо зміст закупівельної документації, зокрема технічних специфікацій, може бути визначений із точністю.

  За тих самих обставин електронний аукціон може бути проведений при відновленні конкурентної процедури між сторонами рамкової угоди згідно зі статтею 51(2) та при відкритті конкурентної процедури для договорів, що будуть присуджені в рамках динамічної системи закупівель, згаданої у статті 52.

  3. Електронний аукціон повинен ґрунтуватися на одному із зазначених нижче елементів тендерних пропозицій:

  (a) виключно на цінах, якщо договір присуджують лише на основі ціни,

  (b) на цінах та/або на нових вартостях характеристик тендерних пропозицій, зазначених у закупівельній документації, коли договір присуджують на основі найкращого співвідношення ціни та якості чи тендерної пропозиції з найнижчою вартістю із застосуванням підходу економічної ефективності.

  4. Замовники, які вирішують провести електронний аукціон, повинні зазначати такий факт у повідомленні про намір укласти договір, в запрошенні до підтвердження зацікавленості або, якщо повідомлення про наявність системи кваліфікації використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, в запрошенні до участі в тендері. Закупівельна документація повинна включати щонайменше інформацію, визначену в додатку VII.

  5. Перед проведенням електронного аукціону замовники повинні здійснити повне первинне оцінювання тендерних пропозицій відповідно до критерію або критеріїв присудження і питомої ваги, визначеної для них.

  Тендерну пропозицію вважають прийнятною, якщо вона подана учасником процедури закупівлі, який не був відсторонений від участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 78(1) або 80(1), відповідає критеріям відбору, встановленим відповідно до статей 78 та 80, та тендерна пропозиція якого відповідає технічним специфікаціям і не є невідповідною, неприйнятною або непридатною.

  Зокрема, тендерні пропозиції, які не відповідають закупівельній документації, які були отримані з запізненням, щодо яких існують докази змови чи корупції або які були визначені публічним замовником як такі, що мають незвичайно низьку вартість, вважають невідповідними. Зокрема, тендерні пропозиції, подані учасниками процедури закупівлі, які не мають кваліфікації, що вимагається, та тендерні пропозиції, ціна яких перевищує максимальний бюджет публічного замовника, визначений і задокументований до початку процедури закупівлі, вважають неприйнятними.

  Тендерну пропозицію вважають неприйнятною, якщо вона не є релевантною в рамках договору, оскільки чітко не спроможна, без суттєвих змін, задовольнити потреби й вимоги замовника, як зазначено в закупівельній документації. Заявку на участь вважають неприйнятною, якщо відповідний суб’єкт господарювання повинен або може бути відсторонений від участі в процедурі закупівлі відповідно до статті 78(1) чи 80(1) або якщо він не відповідає критеріям відбору, встановленим замовником відповідно до статті 78 чи 80.

  Усі учасники процедури закупівлі, що подали прийнятні тендерні пропозиції, повинні бути одночасно за допомогою електронних засобів запрошені до участі в електронному аукціоні з використанням, у зазначений день і час, методів зв’язку, визначених в інструкціях у запрошенні. Електронний аукціон може відбуватися в декілька послідовних етапів. Електронний аукціон починається не раніше ніж через два робочі дні після дати надіслання запрошень.

  6. Запрошення повинне супроводжуватися результатами повного оцінювання відповідної тендерної пропозиції, проведеного відповідно до питомої ваги, зазначеної в першому підпараграфі статті 82(5).

  У запрошенні також зазначають математичну формулу, що використовуватиметься на електронному аукціоні для автоматичної зміни рейтингу на основі поданих нових цін та/або нових вартостей. За винятком випадків визначення найбільш економічно вигідної пропозиції лише на основі ціни, така формула повинна включати питому вагу всіх критеріїв, встановлених для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, як зазначено в повідомленні, використовуваному як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, або в іншій закупівельній документації. При цьому для цього будь-які діапазони повинні бути попередньо зведені до встановленої вартості.

  Якщо дозволені варіанти, для кожного варіанта повинна бути передбачена окрема формула.

  7. Протягом кожного етапу електронного аукціону замовники миттєво повідомляють усім учасникам процедури закупівлі інформацію, якої достатньо для того, щоб вони могли в будь-який момент визначити свої відносні рейтинги. Вони також можуть повідомляти іншу інформацію щодо інших поданих цін або вартостей, за умови що таке зазначено в специфікаціях. Вони також можуть у будь-який момент оголосити кількість учасників відповідного етапу аукціону. При цьому вони в жодному випадку не повинні розкривати особи учасників процедури закупівлі протягом будь-якого етапу електронного аукціону.

  8. Замовники закривають електронний аукціон в один чи декілька із зазначених нижче способів:

  (a) у попередньо зазначені дату і час;

  (b) коли вони більше не отримують нових цін або нових вартостей, що відповідають вимогам щодо мінімальних різниць, за умови що вони попередньо зазначили час, що повинен минути з моменту отримання останнього подання до закриття ними електронного аукціону; або

  (c) коли попередньо вказана кількість етапів аукціону буде завершена.

  Якщо замовники мають намір закрити електронний аукціон відповідно до пункту (с) першого підпараграфа, можливо, у поєднанні з умовами, встановленими в його пункті (b), запрошення до участі в аукціоні повинне містити розклад проведення кожного етапу аукціону.

  9. Після закриття електронного аукціону замовники присуджують договір на основі результатів такого аукціону згідно зі статтею 82.

  Стаття 54

  Електронні каталоги

  1. Якщо вимагається використання електронних засобів комунікації, замовники можуть вимагати подання тендерних пропозицій у формі електронного каталогу або включення до них електронного каталогу.

  Держави-члени можуть робити використання електронних каталогів обов’язковим для деяких типів закупівель.

  Тендерні пропозиції, представлені у вигляді електронного каталогу, можуть супроводжуватися іншими документами, які доповнюють тендерну пропозицію.

  2. Електронні каталоги створюють конкурсанти чи учасники процедури закупівлі з метою участі в певній процедурі закупівлі відповідно до технічних специфікацій і формату, встановлених замовником.

  Крім того, електронні каталоги повинні відповідати вимогам до електронних інструментів комунікації, а також будь-яким додатковим вимогам, встановленим замовником відповідно до статті 40.

  3. Якщо представлення тендерних пропозицій у формі електронних каталогів є прийнятним або вимагається, замовники повинні:

  (a) зазначати такий факт у повідомленні про намір укласти договір, в запрошенні до підтвердження зацікавленості або, якщо повідомлення про наявність системи кваліфікації використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, в запрошенні до участі в тендері чи переговорах;

  (b) зазначити в закупівельній документації всю необхідну інформацію, згідно зі статтею 40(6), стосовно формату, використовуваного електронного обладнання й технічних умов та специфікацій підключення для каталогу.

  4. Якщо після подання тендерних пропозицій у формі електронних каталогів було укладено рамкову угоду з більш ніж одним суб’єктом господарювання, замовники можуть передбачити відновлення конкурентних процедур щодо конкретних договорів на основі актуалізованих каталогів. У такому випадку замовники повинні використовувати один із таких методів:

  (a) запрошувати учасників процедури закупівлі повторно подати їхні електронні каталоги, адаптовані до вимог відповідного договору; або

  (b) повідомляти учасників процедури закупівлі про свій намір отримати з уже поданих електронних каталогів інформацію, потрібну для формування тендерних пропозицій, адаптованих до вимог відповідного договору, за умови що використання цього методу було оголошено в закупівельній документації щодо рамкової угоди.

  5. Якщо замовники відновлюють конкурентну процедуру для конкретних договорів згідно з пунктом (b) параграфа 4, вони повинні повідомити учасників процедури закупівлі про дату й час, коли вони мають намір отримати інформацію, потрібну для формування тендерних пропозицій, адаптованих до вимог відповідного договору, та надати учасникам процедури закупівлі можливість відмовити в такому отриманні інформації.

  Замовники повинні забезпечити достатній час між зазначеним повідомленням і фактичним отриманням інформації.

  Перед присудженням договору замовники повинні надати отриману інформацію відповідному учаснику процедури закупівлі, щоб дати йому можливість оскаржити або підтвердити, що створена таким чином тендерна пропозиція не містить жодних суттєвих помилок.

  6. Замовники можуть присуджувати договори на основі динамічної системи закупівель та вимагати представлення пропозицій для конкретного договору у формі електронного каталогу.

  Замовники також можуть присуджувати договори на основі динамічної системи закупівель відповідно до пункту (b) параграфа 4 та параграфа 5, за умови що до заявки на участь у динамічній системі закупівель додається електронний каталог згідно з технічними специфікаціями та форматом, встановленими замовником. Надалі конкурсанти повинні доповнювати такий каталог, коли їх повідомляють про намір замовника скласти тендерні пропозиції за допомогою процедури, визначеної в пункті (b) параграфа 4.

  Стаття 55

  Централізована закупівельна діяльність та централізовані закупівельні організації

  1. Держави-члени можуть передбачити для замовників можливість придбавати роботи, продукти та/або послуги у централізованої закупівельної організації, яка пропонує централізовану закупівельну діяльність, зазначену в підпункті (а) пункту (10) статті 2.

  Держави-члени також можуть передбачити для замовників можливість придбавати роботи, продукти та послуги з використанням договорів, присуджених централізованою закупівельною організацією, із використанням динамічних систем закупівель, якими управляє централізована закупівельна організація, або з використанням рамкової угоди, укладеної централізованою закупівельною організацією, яка пропонує централізовану закупівельну діяльність, зазначену в підпункті (b) пункту (10) статті 2. Якщо динамічна система закупівель, якою управляє централізована закупівельна організація, може бути використана іншими замовниками, таке зазначають у запрошенні до участі в конкурентній процедурі, яким створюють таку динамічну систему закупівель.

  Що стосується першого й другого підпараграфів, держави-члени можуть передбачати здійснення певних закупівель зі зверненням до централізованих закупівельних організацій або однієї чи декількох конкретних централізованих закупівельних організацій.

  2. Замовник виконує свої зобов’язання відповідно до цієї Директиви, коли він придбаває продукти чи послуги у централізованої закупівельної організації, що пропонує централізовану закупівельну діяльність, зазначену в підпункті (а) пункту (10) статті 2.

  Крім того, замовник також виконує свої зобов’язання згідно з цією Директивою, коли він придбаває роботи, продукти або послуги з використанням договорів, присуджених централізованою закупівельною організацією, із використанням динамічних систем закупівель, якими управляє централізована закупівельна організація, або з використанням рамкової угоди, укладеної централізованою закупівельною організацією, що пропонує централізовану закупівельну діяльність, зазначену в підпункті (b) пункту (10) статті 2.

  При цьому відповідний замовник повинен відповідати за виконання зобов’язань згідно з цією Директивою щодо тих частин, які він здійснює сам, таких як:

  (a) присудження договору в рамках динамічної системи закупівель, якою управляє централізована закупівельна організація; або

  (b) відновлення конкурентної процедури згідно з рамковою угодою, яка була укладена централізованою закупівельною організацією.

  3. Всі процедури закупівель, які проводить централізована закупівельна організація, повинні виконуватися з використанням електронних засобів комунікації відповідно до вимог, визначених у статті 40.

  4. Замовники можуть присуджувати договори про надання послуг зі здійснення централізованої закупівельної діяльності централізованій закупівельній організації без застосування процедур, передбачених у цій Директиві.

  Такі договори про надання послуг можуть також передбачати здійснення допоміжної закупівельної діяльності.

  Стаття 56

  Нерегулярні спільні закупівлі

  1. Двоє або більше замовників можуть погодитися спільно проводити певні конкретні закупівлі.

  2. Якщо процедуру закупівлі в повному обсязі проводять спільно від імені й в інтересах усіх відповідних замовників, вони спільно відповідають за виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Директиви. Це стосується також і тих випадків, коли один замовник управляє процедурою закупівель, діючи у своїх інтересах та в інтересах інших відповідних замовників.

  Якщо процедуру закупівлі не в повному обсязі проводять спільно від імені й в інтересах відповідних замовників, вони спільно відповідають лише за ті частини, які виконують спільно. Кожен замовник несе одноосібну відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Директиви щодо частин, які він здійснює від свого власного імені та у своїх власних інтересах.

  Стаття 57

  Закупівлі за участю замовників із різних держав-членів

  1. Без обмеження положень статей 28–31, замовники з різних держав-членів можуть діяти спільно при присудженні договорів із використанням одного з засобів, передбачених у цій статті.

  Замовники не повинні використовувати засоби, передбачені в цій статті, з метою уникнення застосування обов’язкових положень публічного права згідно з вимогами права Союзу, які поширюються на них у їхній державі-члені.

  2. Держава-член не повинна забороняти своїм замовникам використовувати централізовану закупівельну діяльність, пропоновану централізованими закупівельними організаціями, розташованими в іншій державі-члені.

  Що стосується централізованої закупівельної діяльності, пропонованої централізованою закупівельною організацією, розташованою в іншій державі-члені, ніж замовник, держави-члени, однак, можуть вказати, що їхні замовники можуть використовувати лише централізовану закупівельну діяльність, як визначено або в підпункті (а), або підпункті (b) пункту (10) статті 2.

  3. Централізована закупівельна організація, розташована в іншій державі-члені, повинна здійснювати централізовану закупівельну діяльність відповідно до національних положень держави-члена, в якій вона розташована.

  Національні положення держави-члена, в якій розташована централізована закупівельна організація, також застосовують щодо такого:

  (a) присудження договору в рамках динамічної системи закупівель;

  (b) відновлення конкурентної процедури згідно з рамковою угодою.

  4. Декілька замовників із різних держав-членів можуть спільно присуджувати договір, укладати рамкову угоду або управляти динамічною системою закупівель. Вони також можуть присуджувати договори на основі рамкової угоди або динамічної системи закупівель. Окрім випадків, коли необхідні елементи були врегульовані міжнародною угодою, укладеною між відповідними державами-членами, залучені замовники укладають угоду, яка визначає:

  (a) обов’язки сторін та відповідні застосовні національні положення;

  (b) внутрішню організацію процедури закупівлі, у тому числі управління такою процедурою, розподіл закуповуваних робіт, продуктів або послуг та укладання договорів.

  Залучений замовник виконує свої зобов’язання згідно з цією Директивою, коли він закуповує роботи, продукти або послуги у замовника, який відповідає за процедуру закупівлі. При визначенні обов’язків і застосовного національного права, як зазначено в пункті (а), залучені замовники можуть розподіляти конкретні обов’язки між собою та визначати застосовні положення національних законів будь-якої з їхніх відповідних держав-членів. Інформація про розподіл обов’язків та застосовні положення національного права повинна бути вказана в закупівельній документації, що стосується спільно присуджуваних договорів.

  5. Якщо декілька замовників із різних держав-членів створили спільну організацію, включно з Європейськими групуваннями територіального співробітництва відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1082/2006 ( 12 ) або іншими організаціями, створеними відповідно до положень права Союзу, залучені замовники, за рішенням компетентного органу такої спільної організації, домовляються про застосування національних правил закупівель однієї із зазначених нижче держав-членів:

  (a) національних положень держави-члена, в якій спільна організація має зареєстрований офіс;

  (b) національних положень держави-члена, в якій спільна організація здійснює свою діяльність.

  Домовленість, зазначена в першому підпараграфі, може або застосовуватися протягом невизначеного періоду, якщо це зафіксовано в установчому акті спільної організації, або бути обмежена певним періодом, певними типами договорів або присудженням одного чи більше окремих договорів.


  ГЛАВА III

  Проведення процедури


  Секція 1

  Підготовка

  Стаття 58

  Попередні ринкові консультації

  Перед початком процедури закупівлі замовники можуть проводити ринкові консультації з метою підготовки закупівлі та інформування суб’єктів господарювання щодо їхніх закупівельних планів та вимог.

  Для цього замовники можуть, наприклад, запитувати й отримувати консультації незалежних експертів чи органів або учасників ринку. Такі консультації можуть використовувати при плануванні та проведенні процедури закупівлі, за умови що вони не призводять до викривлення конкуренції та до порушення принципів недискримінації й прозорості.

  Стаття 59

  Попереднє залучення конкурсантів або учасників процедури закупівлі

  Якщо конкурсант чи учасник процедури закупівлі або підприємство, пов’язане з конкурсантом чи учасником процедури закупівлі, надавали консультації замовнику, в контексті статті 58 чи ні, або іншим чином брали участь у підготовці процедури закупівлі, замовник повинен вжити належних заходів для запобігання викривленню конкурентної процедури через участь такого конкурсанта або учасника процедури закупівлі.

  Такі заходи повинні включати передавання іншим конкурсантам та учасникам процедури закупівлі відповідної інформації, обмін якою відбувся в контексті або в результаті залучення конкурсанта чи учасника процедури закупівлі до підготовки процедури закупівлі, та встановлення належних строків для отримання тендерних пропозицій. Відповідного конкурсанта чи учасника процедури закупівлі відстороняють від участі процедури закупівлі лише у разі відсутності жодних інших засобів для забезпечення виконання обов’язку з дотримання принципу однакового ставлення.

  Перед будь-яким таким відстороненням конкурсантам чи учасникам процедури закупівлі повинна бути надана можливість довести, що їхня участь у підготовці процедури закупівлі не здатна викривити конкуренцію. Вжиті заходи повинні бути задокументовані в окремому звіті, передбаченому вимогами статті 100.

  Стаття 60

  Технічні специфікації

  1. Технічні специфікації, як означено в пункті 1 додатка VIII, повинні бути визначені в закупівельній документації. Технічні специфікації повинні визначати характеристики, яких вимагають від робіт, послуг або продуктів.

  Такі характеристики також можуть стосуватися певного процесу чи методу виробництва, виконання запитаних робіт, постачання запитаних продуктів чи надання запитаних послуг, або конкретного процесу іншого етапу їхнього життєвого циклу, навіть якщо такі фактори не є для них суттєвими, за умови що вони пов’язані з предметом договору й пропорційні його вартості й цілям.

  Технічні специфікації можуть також вказувати на те, чи буде потрібне передавання прав інтелектуальної власності.

  Для всіх закупівель, призначених для використання фізичними особами, незалежно від того, чи це громадськість або персонал замовника, технічні специфікації повинні, за винятком належним чином обґрунтованих випадків, бути складені таким чином, щоб враховувати критерії доступності для осіб з інвалідністю або проєктування для всіх категорій користувачів.

  Якщо обов’язкові вимоги щодо доступності затверджені правовим актом Союзу, технічні специфікації, тією мірою, якою вони стосуються критеріїв доступності для осіб з інвалідністю чи проєктування для всіх категорій користувачів, повинні містити покликання на такий акт.

  2. Технічні специфікації повинні забезпечувати можливість рівного доступу суб’єктів господарювання до процедури закупівлі і не повинні призводити до створення невиправданих перешкод для відкриття публічної закупівлі для конкуренції.

  3. Без обмеження обов’язкових національних технічних правил, за умови що вони сумісні із нормами права Союзу, технічні специфікації повинні бути сформульовані в один із зазначених нижче способів:

  (a) з точки зору вимог щодо ефективності чи функціональності, включно з екологічними характеристиками, за умови що параметри є достатньо точними для того, щоб учасники процедури закупівлі могли визначити предмет договору, а замовники — присудити договір;

  (b) з покликанням на технічні специфікації та, в порядку пріоритетності, на національні стандарти, якими транспоновані європейські стандарти, Європейські технічні оцінки, загальні технічні специфікації, міжнародні стандарти, інші технічні довідкові системи, створені європейськими органами стандартизації, або, в разі їх відсутності, національні стандарти, національні технічні свідоцтва або національні технічні специфікації, що стосуються проєктування, розрахунку та виконання робіт і використання продуктів; кожне покликання повинне супроводжуватися словами «або еквівалент»;

  (c) з точки зору вимог щодо ефективності чи функціональності, як зазначено в пункті (а), з покликанням на технічні специфікації, зазначені в пункті (b), як засіб припущення відповідності таким вимогам щодо ефективності чи функціональності;

  (d) з покликанням на технічні специфікації, зазначені в пункті (b), для певних характеристик і з покликанням на вимоги щодо ефективності чи функціональності, зазначені в пункті (а), для інших характеристик.

  4. Окрім випадків, коли це виправдано предметом договору, у технічних специфікаціях не повинна бути зазначена конкретна марка, джерело чи конкретний процес, які характеризують продукти чи послуги, що їх надає певний суб’єкт господарювання, або торговельні марки, патенти, типи чи певне походження або виробництво, якщо це сприятиме певним підприємствам чи продуктам або усуватиме певні підприємства чи певні продукти. Таке зазначення дозволене у виняткових випадках, коли описати предмет договору в достатньо точний і зрозумілий спосіб згідно з параграфом 3 неможливо. Таке покликання повинне супроводжуватися словами «або еквівалент».

  5. Якщо замовник використовує можливість покликання на технічні специфікації, зазначені в пункті (b) параграфа 3, він не повинен відхиляти тендерну пропозицію на тій підставі, що роботи, продукти чи послуги, які є предметом тендеру, не відповідають зазначеним ним технічним специфікаціям, якщо учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції доведе за допомогою будь-яких належних засобів, зазначених у статті 62, що запропоновані рішення так само відповідають вимогам, визначеним у технічних специфікаціях.

  6. Якщо замовник використовує можливість, передбачену пунктом (а) параграфа 3, для формулювання технічних специфікацій із точки зору вимог щодо ефективності чи функціональності, він не повинен відхиляти тендерну пропозицію щодо продуктів, послуг чи робіт, які відповідають національному стандарту, яким транспоновано європейський стандарт, європейському технічному схваленню, спільним технічним специфікаціям, міжнародному стандарту або технічній довідковій системі, створеній європейським органом стандартизації, якщо такі специфікації передбачають встановлені ними вимоги щодо ефективності чи функціональності.

  Учасник процедури закупівлі повинен довести будь-якими належними засобами, включно з тими, що зазначені у статті 62, що продукт, послуга чи робота, що відповідає певному стандарту, також відповідає вимогам щодо ефективності й функціональності, встановленим замовником.

  Стаття 61

  Маркування

  1. Якщо замовники мають намір придбати роботи, продукти або послуги з конкретними екологічними, соціальними або іншими характеристиками, вони можуть вимагати в технічних специфікаціях, критеріях присудження або інших умовах виконання договору наявності конкретного маркування як засобу підтвердження того, що такі роботи, продукти або послуги відповідають таким характеристикам, за умови дотримання всіх зазначених нижче вимог:

  (a) вимоги щодо маркування стосуються лише тих критеріїв, що пов’язані з предметом договору та є відповідними для визначення характеристик робіт, продуктів чи послуг, які є предметом договору;

  (b) вимоги щодо маркування ґрунтуються на критеріях, що можуть бути об’єктивно перевірені та є недискримінаційними;

  (c) відповідне маркування визначені в рамках відкритої та прозорої процедури, в якій можуть брати участь усі відповідні стейкхолдери, у тому числі урядові органи, споживачі, соціальні партнери, виробники, розповсюджувачі та неурядові організації;

  (d) маркування доступне всім зацікавленим сторонам;

  (e) вимоги щодо маркування встановлюються третьою особою, на яку економічний оператор, що подає заявку на маркування, не може мати вирішального впливу.

  Якщо замовники не вимагають, щоб роботи, продукти або послуги відповідали всім вимогам щодо маркування, вони повинні вказати, на які вимоги щодо маркування робити покликання.

  Замовники, що вимагають наявності конкретного маркування, повинні приймати будь-яке маркування, яке підтверджує відповідність робіт, продуктів або послуг вимогам щодо еквівалентного маркування.

  Якщо суб’єкт господарювання явно не мав можливості отримати конкретне маркування, зазначене замовником, або еквівалентне маркування у встановлені строки з причин, які не залежали від такого суб’єкта господарювання, замовник повинен приймати інші відповідні засоби підтвердження відповідності, які можуть включати технічне досьє виробника, за умови що відповідний суб’єкт господарювання доведе, що роботи, які виконуватимуть, продукти, які постачатимуть, та послуги, які надаватимуть, відповідають вимогам для отримання конкретного маркування або конкретним вимогам, визначеним замовником.

  2. Якщо маркування відповідає умовам, передбаченим у пунктах (b), (c), (d) та (e) параграфа 1, але також встановлює вимоги, не пов’язані з предметом договору, замовники не повинні вимагати маркування як таке, але можуть визначати технічну специфікацію шляхом покликання на детальні специфікації такого маркування або, за необхідності, їх частини, що пов’язані з предметом договору й підходять для визначення характеристик такого предмета.

  Стаття 62

  Протоколи випробувань, сертифікація та інші засоби підтвердження

  1. Замовники можуть вимагати надання суб’єктами господарювання протоколу випробувань від органу з оцінювання відповідності або сертифіката, виданого таким органом, як засобу підтвердження відповідності вимогам чи критеріям, визначеним у технічних специфікаціях, критеріях присудження або умовах виконання договору.

  Якщо замовники вимагають надання сертифікатів, виданих конкретним органом з оцінювання відповідності, вони повинні також приймати сертифікати від еквівалентних інших органів з оцінювання відповідності.

  Для цілей цього параграфа «орган з оцінювання відповідності» означає орган, що здійснює оцінювання відповідності, у тому числі калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування, який акредитований згідно з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 765/2008 ( 13 ).

  2. Замовники повинні приймати інші відповідні засоби підтвердження, відмінні від тих, що зазначені в параграфі 1, такі як технічне досьє виробника, якщо відповідний суб’єкт господарювання не мав доступу до таких сертифікатів чи протоколів випробувань, зазначених у параграфі 1, або не мав можливості отримати їх протягом відповідних строків, за умови що така відсутність доступу не спричинена самим цим суб’єктом господарювання та за умови що відповідний суб’єкт господарювання доведе, що роботи, продукти або послуги відповідають вимогам чи критеріям, визначеним у технічних специфікаціях, критеріям присудження або умовам виконання договору.

  3. Держави-члени повинні надавати на запит іншим державам-членам будь-яку інформацію, пов’язану з доказами та документами, поданими відповідно до статті 60(6), статті 61 та параграфів 1 та 2 цієї статті. Компетентні органи держави-члена, в якій суб’єкт господарювання має осідок, повинні надавати зазначену інформацію згідно зі статтею 102.

  Стаття 63

  Повідомлення технічних специфікацій

  1. На запит суб'єктів господарювання, які зацікавлені в отриманні договору, замовники повинні надавати технічні специфікації, які вони регулярно зазначають у своїх договорах про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг, або технічні специфікації, які вони мають намір застосовувати до договорів, стосовно яких засобом до запрошення до участі в конкурентній процедурі є періодичне інформаційне повідомлення. Такі специфікації надають за допомогою електронних засобів шляхом надання до них необмеженого і повного прямого безкоштовного доступу.

  Однак технічні специфікації надають за допомогою засобів, відмінних від електронних засобів, у випадках, коли необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до певної закупівельної документації не може бути наданий за допомогою електронних засобів з однієї з причин, визначених у другому підпараграфі статті 40(1), або якщо за допомогою електронних засобів неможливо надати необмежений і повний прямий безкоштовний доступ через намір замовників застосовувати статтю 39(2).

  2. Якщо технічні специфікації ґрунтуються на документах, до яких зацікавлені суб’єкти господарювання мають необмежений і повний прямий безкоштовний доступ за допомогою електронних засобів, повинно бути достатньо включення покликання на такі документи.

  Стаття 64

  Варіанти

  1. Замовники можуть дозволяти учасникам процедури закупівлі або вимагати від них представляти варіанти, що відповідають мінімальним вимогам, визначеним замовниками.

  Замовники повинні вказувати в закупівельній документації, дозволяють вони представлення варіантів, вимагають їх чи ні, і, якщо так, мінімальні вимоги, яким повинні відповідати такі варіанти, та будь-які конкретні вимоги до їх представлення, зокрема, зазначення того, чи можуть варіанти бути подані лише у тих випадках, коли було подано також тендерну пропозицію, яка не є варіантом. Якщо варіанти дозволені чи вимагаються, вони також повинні забезпечувати можливість застосування обраних критеріїв присудження до варіантів, які відповідають зазначеним мінімальним вимогам, а також до відповідних тендерних пропозицій, які не є варіантами.

  2. При проведенні процедур для присудження договорів про постачання продуктів чи надання послуг замовники, які дозволили або висунули вимогу про надання варіантів, не повинні відхиляти варіант лише на підставі того, що його обрання може призвести до укладення договору про надання послуг, а не договору про постачання продуктів, або навпаки договору про постачання продуктів, а не договору про надання послуг.

  Стаття 65

  Розподіл договорів на лоти

  1. Замовники можуть ухвалювати рішення про присудження договору в формі окремих лотів та визначати розмір і предмет таких лотів.

  Замовники повинні зазначати такий факт у повідомленні про намір укласти договір, в запрошенні до підтвердження зацікавленості або, якщо повідомлення про наявність системи кваліфікації використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, в запрошенні до участі в тендері чи переговорах, незалежно від того, можливе подання тендерної пропозиції для одного, декількох чи для всіх лотів.

  2. Навіть якщо тендерні пропозиції можна подавати для декількох або всіх лотів, замовники можуть обмежити кількість лотів, які можуть бути присуджені одному учаснику процедури закупівлі, за умови що максимальна кількість лотів на одного учасника процедури закупівлі вказана в повідомленні про намір укласти договір або в запрошенні до підтвердження зацікавленості, до участі в тендері чи переговорах. Замовники повинні вказувати в закупівельній документації об’єктивні й недискримінаційні критерії чи правила, які вони мають намір застосовувати для визначення того, які лоти будуть присуджені у випадках, коли застосування критеріїв присудження призводить до присудження одному учаснику процедури закупівлі більшої за встановлений максимум кількості лотів.

  3. Держави-члени можуть передбачити у випадках, коли одному й тому самому учаснику процедури закупівлі може бути присуджено більше ніж один лот, можливість замовників присуджувати договір із об’єднанням декількох або всіх лотів, за умови що вони зазначили в повідомленні про намір укласти договір або запрошенні до висловлення зацікавленості, участі в тендері чи переговорах, що вони залишають за собою таку можливість, і вказати лоти чи групи лотів, які можуть бути об’єднані.

  4. Держави-члени можуть запроваджувати обов’язкове присудження договорів у формі окремих лотів за умов, які повинні бути зазначені згідно з положеннями їхнього національного права, та з урахуванням положень права Союзу. Застосовують другий підпараграф параграфа 1 та, у відповідних випадках, параграф 3.

  Стаття 66

  Встановлення строків

  1. При встановленні строків для подання заявок на участь та отримання тендерних пропозицій замовники повинні зокрема враховувати складність договору й час, необхідний для складання тендерних пропозицій, без обмеження мінімальних строків, визначених у статтях 45–49.

  2. Якщо тендерні пропозиції можуть бути підготовані лише після здійснення візиту на об’єкт або інспектування на місці супровідної документації до закупівельної документації, строки для отримання тендерних пропозицій, які повинні бути довшими за мінімальні строки, визначені в статтях 45–49, встановлюють таким чином, щоб усі відповідні суб’єкти господарювання могли отримати всю інформацію, потрібну для підготовки тендерних пропозицій.

  3. Замовники повинні подовжувати строки для отримання тендерних пропозицій таким чином, щоб усі відповідні суб’єкти господарювання могли отримати всю інформацію, потрібну для підготовки тендерних пропозицій, у таких випадках:

  (a) якщо, з будь-яких причин, додаткової інформації, запит на отримання якої вчасно був наданий суб’єктом господарювання, не було надано щонайбільше за шість днів до настання строку, встановленого для отримання тендерних пропозицій. У випадку застосування прискореної відкритої процедури, як зазначено у статті 45(3), зазначений період складає чотири дні;

  (b) якщо до закупівельної документації були внесені суттєві зміни.

  Час, на який буде подовжений зазначений період, повинен бути пропорційним важливості інформації або змін.

  Якщо додаткова інформація не була запитана вчасно або якщо її важливість із точки зору підготовки належних тендерних пропозицій є незначною, від замовників не вимагають подовження зазначених строків.


  Секція 2

  Опублікування та прозорість

  Стаття 67

  Періодичні інформаційні повідомлення

  1. Замовники можуть повідомляти про свої наміри щодо запланованих закупівель шляхом опублікування періодичного інформаційного повідомлення. Такі повідомлення повинні містити інформацію, визначену в секції І частини A додатка VI. Їх повинен публікувати або Офіс публікацій Європейського Союзу, або замовники у своїх профілях покупця згідно з пунктом 2(b) додатка IX. Якщо замовники публікують періодичне інформаційне повідомлення у своєму профілі покупця, вони повинні надіслати повідомлення про опублікування у своєму профілі покупця періодичного інформаційного повідомлення Офісу публікацій Європейського Союзу згідно з пунктом 3 додатка IX. Такі повідомлення повинні містити інформацію, визначену в частині B додатка VI.

  2. Якщо періодичне інформаційне повідомлення використовують як засіб запрошення до участі в конкурентних процедурах із обмеженою участю або переговорних процедурах із попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі, повідомлення повинне відповідати всім зазначеним нижче вимогам:

  (a) повідомлення стосується конкретно продуктів, робіт чи послуг, що будуть предметом договору, який присуджують;

  (b) повідомлення демонструє, що договір буде присуджений на основі процедури з обмеженою участю або переговорної процедури без подальшого опублікування запрошення до участі в конкурентній процедурі, й запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання до висловлення зацікавленості;

  (c) повідомлення містить, додатково до інформації, визначеної в секції І частини A додатка VI, інформацію, визначену в секції ІІ частини A додатка VI;

  (d) повідомлення було відправлене для опублікування в період від 35 днів до 12 місяців до дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості.

  Такі повідомлення не публікують у профілі покупця. Однак додаткове опублікування на національному рівні згідно зі статтею 72, якщо таке передбачене, може бути здійснене у профілі покупця.

  Період, охоплений періодичним інформаційним повідомленням, повинен складати щонайбільше 12 місяців від дати відправлення повідомлення для опублікування. При цьому, у випадку договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг, періодичне інформаційне повідомлення, зазначене в пункті (b) статті 92(1), може охоплювати період, довший за 12 місяців.

  Стаття 68

  Повідомлення про наявність системи кваліфікації

  1. Якщо замовники вирішать встановити систему кваліфікації відповідно до статті 77, така система повинна бути предметом повідомлення, як зазначено в додатку X, у якому також повинні бути зазначені мета такої системи кваліфікації та спосіб доступу до правил щодо її функціонування.

  2. Замовники зазначають строк дії системи кваліфікації в повідомленні про наявність системи кваліфікації. Вони повинні повідомляти Офіс публікацій Європейського Союзу про будь-які зміни в строку дії з використанням таких стандартних форм:

  (a) якщо строк дії змінюють без припинення дії системи, форми повідомлень про наявність систем кваліфікації;

  (b) якщо дію системи припиняють, повідомлення про присудження договору, зазначене у статті 70.

  Стаття 69

  Повідомлення про намір укласти договір

  Повідомлення про намір укласти договір можуть використовувати як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі для всіх процедур. Вони повинні містити інформацію, визначену в відповідній частині додатка XI, та бути опубліковані згідно зі статтею 71.

  Стаття 70

  Повідомлення про присудження договору

  1. Не пізніше ніж через 30 днів після укладення договору чи рамкової угоди відповідно до рішення про їх присудження чи укладення, замовники повинні надіслати повідомлення про присудження договору за результатами процедури закупівлі.

  Таке повідомлення повинне містити інформацію, визначену в додатку XII, та бути опубліковане згідно зі статтею 71.

  2. Якщо запрошення до участі в конкурентній процедурі для відповідного договору було надане в формі періодичного інформаційного повідомлення і замовник вирішив, що він не присуджуватиме наступних договорів протягом періоду, охопленого періодичним інформаційним повідомленням, повідомлення про присудження договору повинне містити конкретну вказівку на це.

  У випадку рамкових угод, укладених відповідно до статті 51, замовники не зобов’язані надсилати повідомлення про результати процедури закупівлі для кожного договору на основі такої угоди. Держави-члени можуть передбачити обов’язок замовників групувати повідомлення про результати процедури закупівлі для договорів на основі рамкової угоди на щоквартальній основі. У таких випадках замовники повинні надсилати згруповані повідомлення протягом 30 днів після закінчення кожного кварталу.

  Замовники повинні надсилати повідомлення про присудження договору протягом 30 днів після присудження кожного договору на основі динамічної системи закупівель. При цьому вони можуть групувати такі повідомлення на щоквартальній основі. У такому випадку вони повинні надсилати згруповані повідомлення протягом 30 днів після закінчення кожного кварталу.

  3. Інформацію, надану відповідно до додатка XII та призначену для опублікування, публікують згідно з додатком IX. Певну інформацію про присудження договору або укладення рамкової угоди можуть не опубліковувати, якщо її оприлюднення може перешкодити правозастосуванню або іншим чином суперечити суспільному інтересу, зашкодити законним комерційним інтересам певного суб’єкта господарювання або поставити під загрозу добросовісну конкуренцію між суб’єктами господарювання.

  У випадку договорів про надання послуг з дослідження й розробок, інформація щодо характеру та обсягу послуг може бути обмежена:

  (a) зазначенням «послуги з дослідження та розробок», якщо договір було присуджено за допомогою переговорної процедури без запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до статті 50(b);

  (b) інформацією, деталізованою принаймні так, як було зазначено в повідомленні, що було використане як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі.

  4. Інформація, надана відповідно до додатка XII та позначена як інформація, що не призначена для опублікування, повинна бути опублікована лише в спрощеній формі та згідно з додатком IX для статистичних цілей.

  Стаття 71

  Форма та спосіб опублікування повідомлень

  1. Повідомлення, зазначені у статтях 67–70, повинні включати інформацію, визначену в додатках VI, частині A, VI, частині B, X, XI та XII, а також у стандартних формах, у тому числі в стандартних формах для виправлень.

  Комісія визначає зазначені стандартні форми за допомогою імплементаційних актів. Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з дорадчою процедурою, зазначеною в статті 105.

  2. Повідомлення, зазначені у статтях 67–70, складають, передають за допомогою електронних засобів до Офісу публікацій Європейського Союзу та публікувати згідно з додатком IX. Повідомлення повинні бути опубліковані не пізніше ніж через п’ять днів після їх надіслання. Витрати, пов’язані з опублікуванням повідомлень Офісом публікацій Європейського Союзу, несе Союз.

  3. Повідомлення, зазначені у статтях 67–70, повинні бути опубліковані в повному обсязі офіційними мовами установ Союзу, обраних замовником. Зазначені мовна версія або мовні версії є єдиним автентичним текстом. Резюме важливих елементів кожного повідомлення повинне бути опубліковане іншими офіційними мовами установ Союзу.

  4. Офіс публікацій Європейського Союзу повинен забезпечувати продовження опублікування повного тексту й резюме періодичних інформаційних повідомлень, зазначених у статті 67(2), а також запрошень до участі в конкурентній процедурі, якими встановлена динамічна система закупівель, як зазначено в пункті (а) статті 52(4), та повідомлень про наявність системи кваліфікації, які використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі згідно з пунктом (b) статті 44(4):

  (a) у випадку періодичних інформаційних повідомлень, протягом 12 місяців або до отримання повідомлення про присудження договору, як передбачено в статті 70(2), із зазначенням того, що протягом 12-місячного періоду, охопленого запрошенням до участі в конкурентній процедурі, не будуть присуджувати жодних наступних договорів. При цьому, у випадку договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг, періодичне інформаційне повідомлення, зазначене в пункті (b) статті 92(1), публікують до кінця його початково зазначеного строку дії або до отримання повідомлення про присудження договору, як передбачено у статті 70, із зазначенням того, що протягом періоду, охопленого запрошенням до участі в конкурентній процедурі, не будуть присуджувати жодних наступних договорів;

  (b) у випадку запрошень до участі в конкурентній процедурі, якими встановлена динамічна система закупівель, протягом строку дії такої динамічної системи закупівель;

  (c) у випадку повідомлень про наявність системи кваліфікації, протягом строку її дії.

  5. Замовники повинні бути в змозі надати підтвердження дат відправлення повідомлень.

  Офіс публікацій Європейського Союзу повинен надати замовнику підтвердження отримання повідомлення та опублікування надісланої інформації з зазначенням дати такого опублікування. Таке підтвердження слугує доказом опублікування.

  6. Замовники можуть публікувати повідомлення щодо договорів про виконання робіт, постачання продуктів чи надання послуг, які не охоплені вимогами щодо опублікування, встановленими в цій Директиві, за умови що такі повідомлення надсилають до Офісу публікацій Європейського Союзу за допомогою електронних засобів відповідно до формату й процедур для передавання, зазначених у додатку IX.

  Стаття 72

  Публікування на національному рівні

  1. Повідомлення, зазначені у статтях 67–70, а також інформацію, що міститься в них, не публікують на національному рівні до опублікування згідно зі статтею 71. При цьому опублікування на національному рівні може бути здійснене в будь-якому випадку, якщо замовників не повідомили про опублікування протягом 48 годин після підтвердження отримання повідомлення відповідно до статті 71.

  2. Повідомлення, опубліковані на національному рівні, не повинні містити інформацію, іншу ніж та, що міститься в повідомленнях, відправлених до Офісу публікацій Європейського Союзу, або опублікована у профілі покупця, але повинні містити дату відправлення повідомлення до Офісу публікацій Європейського Союзу або дату їх опублікування у профілі покупця.

  3. Періодичних інформаційних повідомлень не публікують у профілі покупця до відправлення до Офісу публікацій Європейського Союзу повідомлення про їх опублікування в такій формі; вони повинні містити дату такого відправлення.

  Стаття 73

  Закупівельна документація, доступна в електронній формі

  1. Замовники за допомогою електронних засобів повинні надавати необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до закупівельної документації з дати опублікування повідомлення згідно зі статтею 71 або з дати надіслання запрошення до підтвердження зацікавленості.

  Якщо повідомлення про наявність системи кваліфікації використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, такий доступ повинен бути наданий якнайшвидше та не пізніше дати надіслання запрошення до участі в тендері чи переговорах. У тексті повідомлення або таких запрошень повинна бути вказана інтернет-адреса, за якою можна отримати доступ до закупівельної документації.

  У випадках, коли необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до певної закупівельної документації не може бути наданий за допомогою електронних засобів з однієї з причин, визначених у другому підпараграфі статті 40(1), замовники можуть вказувати в повідомленні або запрошенні до підтвердження зацікавленості, що відповідна закупівельна документація буде передаватися за допомогою засобів, інших ніж електронні, відповідно до параграфа 2 цієї статті. У такому випадку строк для подання тендерних пропозицій подовжують на п’ять днів, за винятком випадків належним чином обґрунтованої нагальності, зазначених у статті 45(3), та якщо за взаємною згодою встановлено строк відповідно до другого підпараграфа статті 46(2) або до другого підпараграфа статті 47(2).

  У випадках, коли необмежений і повний прямий безкоштовний доступ до певної закупівельної документації не може бути наданий за допомогою електронних засобів, оскільки замовники мають намір застосовувати статтю 39(2), вони повинні вказати в повідомленні, в запрошенні до підтвердження зацікавленості або, якщо повідомлення про наявність системи кваліфікації використовують як запрошення до участі в конкурентній процедурі, у закупівельній документації, яких заходів, спрямованих на захист конфіденційного характеру інформації, вони вимагають, та яким чином можна отримати доступ до відповідної документації. У такому випадку строк для подання тендерних пропозицій подовжують на п’ять днів, за винятком випадків належним чином обґрунтованої нагальності, зазначених у статті 45(3), та якщо за взаємною згодою встановлено строк відповідно до другого підпараграфа статті 46(2) або до другого підпараграфа статті 47(2).

  2. За умови своєчасного подання відповідних запитів замовники повинні надати всім учасникам процедури закупівлі, що беруть участь у процедурі закупівлі, додаткову інформацію стосовно специфікацій та будь-яку супровідну документацію не пізніше ніж за шість днів до настання строку, встановленого для отримання тендерних пропозицій. У випадку застосування прискореної відкритої процедури, як зазначено у статті 45(3), зазначений період складає чотири дні.

  Стаття 74

  Запрошення конкурсантів

  1. При застосуванні процедур із обмеженою участю, процедур конкурентного діалогу, інноваційних партнерств та переговорних процедур із попереднім запрошенням до участі в конкурентній процедурі замовники повинні одночасно в письмовій формі запросити обраних конкурсантів до подання їхніх тендерних пропозицій до участі в діалозі чи переговорах.

  Якщо періодичне інформаційне повідомлення використовують як запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до пункту (a) статті 44(4), замовники повинні одночасно в письмовій формі запросити суб’єктів господарювання, які висловили свою зацікавленість, підтвердити подальшу зацікавленість.

  2. Запрошення, зазначені в параграфі 1 цієї статті, повинні містити покликання на електронну адресу, за якою забезпечений прямий доступ до закупівельної документації за допомогою електронних засобів. Такі запрошення повинні супроводжуватися закупівельною документацією, якщо така документація не була надана для необмеженого й повного прямого безкоштовного доступу з причин, визначених у третьому чи четвертому підпараграфі статті 73(1), і не була надана до цього в інший спосіб. Крім того, запрошення, зазначені в параграфі 1 цієї статті, повинні містити інформацію, визначену в додатку XIII.

  Стаття 75

  Інформування заявників на кваліфікацію, конкурсантів та учасників процедури закупівлі

  1. Замовники повинні якнайшвидше інформувати кожного конкурсанта й учасника процедури закупівлі щодо рішень, ухвалених стосовно укладення рамкової угоди, присудження договору або допуску до динамічної системи закупівель, у тому числі пояснювати підстави для ухвалення будь-якого рішення не укладати рамкової угоди, чи не присуджувати договору, для якого було опубліковане запрошення до участі в конкурентній процедурі, чи відновити процедуру або не застосовувати динамічної системи закупівель.

  2. На запит зацікавленого конкурсанта чи учасника процедури закупівлі замовники повинні якомога швидше, але в будь-якому випадку протягом 15 днів від моменту отримання письмового запиту, проінформувати:

  (a) будь-якого конкурсанта, якого не було обрано переможцем, про причини відхилення його заявки на участь;

  (b) будь-якого учасника процедури закупівлі, якого не було обрано переможцем, про причини відхилення його тендерної пропозиції, в тому числі, у випадках, зазначених у статті 60(5) та (6), про причини свого рішення щодо нееквівалентності або свого рішення щодо невідповідності робіт, продуктів або послуг вимогам щодо ефективності чи функціональності;

  (c) будь-якого учасника процедури закупівлі, який надав прийнятну тендерну пропозицію, про характеристики та відносні переваги обраної тендерної пропозиції, а також найменування переможця процедури закупівлі чи сторін рамкової угоди;

  (d) будь-якого учасника процедури закупівлі, який надав прийнятну тендерну пропозицію, про проведення та хід переговорів і діалогу з учасниками процедури закупівлі.

  3. Замовники можуть вирішити не оприлюднювати певної інформації, зазначеної в параграфах 1 та 2, щодо присудження договору, укладення рамкової угоди або допущення до динамічної системи закупівель, якщо оприлюднення такої інформації може перешкодити правозастосуванню або іншим чином суперечити суспільному інтересу, завдати шкоди законним комерційним інтересам певного суб’єкта господарювання, публічного чи приватного, або поставити під загрозу добросовісну конкуренцію між суб’єктами господарювання.

  4. Замовники, які запроваджують систему кваліфікації та керують нею, повинні повідомляти заявників про своє рішення щодо кваліфікації не пізніше ніж впродовж шести місяців.

  Якщо ухвалення такого рішення займе більше ніж чотири місяці з дати представлення заявки, замовник повинен повідомити заявнику, впродовж двох місяців від дати подання заявки, причини, що обґрунтовують довший період, та дату, до якої його заявка буде прийнята чи відхилена.

  5. Заявникам, яким відмовили в наданні кваліфікації, повідомляють таке рішення про відмову та причини такого рішення якомога швидше, але не пізніше ніж протягом 15 днів від дати рішення про відмову. Рішення повинні ґрунтуватися на критеріях кваліфікації, зазначених у статті 77(2).

  6. Замовники, які запроваджують систему кваліфікації та керують нею, можуть припинити процес кваліфікації суб’єкта господарювання лише на підставі критеріїв щодо кваліфікації, зазначених у статті 77(2). Будь-який такий намір щодо припинення процесу кваліфікації повідомляють у письмовій формі суб’єкту господарювання не пізніше ніж за 15 днів до дати припинення процесу кваліфікації із зазначенням причини чи причин, що обґрунтовують запропоновану дію.


  Секція 3

  Вибір учасників та присудження договорів

  Стаття 76

  Загальні принципи

  1. Для цілей відбору учасників у їхніх процедурах закупівель застосовують такі правила:

  (a) замовники, які встановили правила та критерії відсторонення учасників від участі в процедурі закупівлі чи конкурсантів відповідно до статті 78(1) або статті 80(1), повинні виключити суб’єктів господарювання, які були виявлені згідно з такими правилами та які відповідають таким критеріям;

  (b) вони повинні здійснювати відбір учасників процедури закупівлі та конкурсантів згідно з об’єктивними правилами та критеріями, встановленими відповідно до статей 78 та 80;

  (c) у процедурах із обмеженою участю, в переговорних процедурах із запрошенням до участі в конкурентній процедурі, в конкурентних діалогах та в інноваційних партнерствах вони повинні, у відповідних випадках, згідно зі статтею 78(2) скорочувати кількість конкурсантів, обраних відповідно до пунктів (a) та (b) цього параграфа.

  2. Якщо запрошення до участі в конкурентній процедурі здійснюють за допомогою повідомлення про наявність системи кваліфікації для цілей відбору учасників у процедурах закупівлі для конкретних договорів, які є предметом запрошення до участі в конкурентній процедурі, замовники повинні:

  (a) кваліфікувати суб’єктів господарювання відповідно до статті 77;

  (b) застосовувати до таких кваліфікованих суб’єктів господарювання такі положення параграфа 1, що стосуються процедур із обмеженою участю чи переговорних процедур, конкурентних діалогів чи інноваційних партнерств.

  3. При відборі учасників для процедури з обмеженою участю чи переговорної процедури, конкурентного діалогу чи інноваційного партнерства, під час ухвалення рішення стосовно кваліфікації чи під час оновлення критеріїв та правил, замовники не повинні:

  (a) встановлювати адміністративні, технічні чи фінансові умови стосовно певних суб’єктів господарювання, які не будуть встановлені стосовно інших;

  (b) вимагати проведення випробувань чи надання доказів, які будуть дублювати уже наявні об’єктивні докази.

  4. Якщо інформація або документація, яку повинні подати суб’єкти господарювання, є або видається неповною чи помилковою або якщо відсутні окремі документи, замовники можуть, якщо іншого не передбачено в нормах національного права, що імплементує цю Директиву, звертатися до відповідних суб’єктів господарювання з запитом подати, доповнити, уточнити або заповнити відповідну інформацію чи документацію впродовж належного строку за умови що подання таких запитів повністю відповідає принципам однакового ставлення та прозорості.

  5. Замовники повинні перевіряти відповідність поданих обраними учасниками процедури закупівлі тендерних пропозицій правилам та вимогам, застосовним до тендерних пропозицій, та присуджувати договір на основі критеріїв, встановлених у статтях 82–84, з урахуванням положень статті 64.

  6. Замовники можуть вирішити не присуджувати договір учаснику процедури закупівлі, який подав найкращу тендерну пропозицію, якщо ними було встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає застосовним зобов’язанням, зазначеним у статті 36(2).

  7. У відкритих процедурах замовники можуть вирішити перевірити тендерні пропозиції перед перевіркою придатності учасників процедури закупівлі, за умови що дотримані відповідні положення статей 76–84, зокрема правило щодо неможливості присудження договору учаснику процедури закупівлі, якого повинні були відсторонити відповідно до статті 80 або який не відповідає критеріям відбору, визначеним замовником згідно зі статтею 78(1) та статтею 80.

  Держави-члени можуть виключити використання процедури, зазначеної в першому підпараграфі, для окремих типів закупівель або конкретних обставин або обмежити таке використання окремими типами закупівель або конкретними обставинами.

  8. Комісія уповноважена ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 103 з метою внесення змін до списку, визначеного в додатку XIV, якщо це необхідно, із додаванням нових міжнародних угод, ратифікованих усіма державами-членами, або якщо вказані там наявні міжнародні угоди більше не є ратифікованими всіма державами-членами чи до них були внесені інші зміни, наприклад, до сфери їх застосування, змісту або назви.


  Підсекція 1

  Кваліфікація та якісний відбір

  Стаття 77

  Системи кваліфікації

  1. Замовники, які мають відповідне бажання, можуть запровадити систему кваліфікації суб’єктів господарювання та керувати нею.

  Замовники, які запроваджують систему кваліфікації та керують нею, повинні забезпечити суб’єктам господарювання змогу подання в будь-який момент запиту на кваліфікацію.

  2. Система, зазначена в параграфі 1, може включати різні етапи кваліфікації.

  Замовники повинні встановити об’єктивні правила й критерії відсторонення та відбору суб’єктів господарювання, що подають запит на кваліфікацію, та об’єктивні критерії й правила щодо управління системою кваліфікації, які охоплюють такі питання, як занесення до системи, періодичне оновлення кваліфікацій, якщо передбачене, та строк дії такої системи.

  Якщо такі критерії та правила містять технічні специфікації, застосовують статті 60–62. За необхідності, можливе оновлення таких критеріїв та правил.

  3. На запит, суб’єктам господарювання повинен бути наданий доступ до критеріїв та правил, зазначених у параграфі 2. Такі оновлені критерії та правила повідомляють зацікавленим суб’єктам господарювання.

  Якщо замовник вважає кваліфікаційну систему певних інших суб’єктів чи органів такою, що відповідає його вимогам, він повинен повідомити зацікавленим суб’єктам господарювання назви таких інших суб’єктів чи органів.

  4. Повинен вестися письмовий облік кваліфікованих суб’єктів господарювання; він може бути розділений на категорії відповідно до типу договору, для якого кваліфікація є дійсною.

  5. Якщо запрошення до участі в конкурентній процедурі здійснюють за допомогою повідомлення про наявність системи кваліфікації, конкретні договори про виконання робіт, постачання продуктів чи надання послуг, які охоплені системою кваліфікації, присуджують із використанням процедур із обмеженою участю чи переговорних процедур, під час яких усіх учасників процедури закупівлі та учасників обирають серед конкурсантів, які вже кваліфіковані відповідно до такої системи.

  6. Будь-які платежі, нарахування яких пов’язане з запитами на кваліфікацію чи з оновленням або збереженням уже отриманої кваліфікації згідно з такою системою, повинні бути пропорційними понесеним витратам.

  Стаття 78

  Критерії якісного відбору

  1. Замовники можуть встановити об’єктивні правила та критерії відсторонення й відбору учасників процедури закупівлі чи конкурсантів; повинен бути наданий доступ до таких правил та критеріїв зацікавленим суб’єктам господарювання.

  2. Якщо в замовників є потреба забезпечити належний баланс між окремими характеристиками процедури закупівлі та необхідними для її проведення ресурсами, вони можуть, із використанням процедур із обмеженою участю чи переговорних процедур, конкурентних діалогів чи інноваційних партнерств, встановити об’єктивні правила та критерії, що відображають таку потребу та надають змогу замовнику скоротити кількість конкурсантів, які будуть запрошені до участі в тендері чи в переговорах. При цьому кількість обраних конкурсантів повинна бути з урахуванням потреби забезпечення належного конкурсу.

  Стаття 79

  Покладання на потужності інших суб’єктів

  1. Якщо об’єктивні правила та критерії відсторонення й відбору суб’єктів господарювання, які подали запит на кваліфікацію в кваліфікаційній системі, містять вимоги щодо економічної та фінансової спроможності суб’єкта господарювання або щодо його технічних і професійних спроможностей, суб’єкт господарювання може, за необхідності, покладатися на спроможності інших суб’єктів, незалежно від правового характеру його зв’язків із ними. Що стосується критеріїв щодо освітніх та професійних кваліфікацій надавача послуг, підрядника чи управлінського персоналу підприємства або щодо відповідного професійного досвіду, суб’єкти господарювання можуть покладатися на потужності інших суб’єктів, якщо останні виконуватимуть роботи або надаватимуть послуги, для яких потрібні такі потужності. Якщо суб’єкт господарювання хоче покладатися на потужності інших суб’єктів, він повинен довести замовнику, що він матиме доступ до таких ресурсів впродовж усього строку дії системи кваліфікації, наприклад, шляхом надання підтвердження, що такі суб’єкти прийняли відповідні зобов'язання.

  Якщо, відповідно до статті 80 цієї Директиви, замовники покликаються на критерії відсторонення чи відбору, передбачені відповідно до Директиви 2014/24/ЄС, замовники повинні перевіряти, згідно зі статтею 80(3) цієї Директиви, відповідність інших суб’єктів, на потужності яких має намір покладатися суб’єкт господарювання, відповідним критеріям відбору, а також перевіряти наявність підстав для відсторонення, на які покликаються замовники, відповідно до статті 57 Директиви 2014/24/ЄС. Замовник повинен вимагати, щоб суб’єкт господарювання замінив суб’єкта, стосовно якого є обов’язкові підстави для відсторонення, на які покликається замовник. Замовник може вимагати або може отримати вимогу від держави-члена вимагати, щоб суб’єкт господарювання замінив суб’єкта, стосовно якого є необов’язкові підстави для відсторонення, на які покликається замовник.

  Якщо суб’єкт господарювання покладається на потужності інших суб’єктів щодо критеріїв, що стосуються економічного та фінансового стану, замовник може вимагати, щоб суб’єкт господарювання та такі суб’єкти несли спільну відповідальність за виконання договору.

  На тих самих умовах, група суб’єктів господарювання, як зазначено в статті 37(2), може покладатися на потужності учасників групи або інших суб’єктів.

  2. Якщо об’єктивні правила та критерії відсторонення й відбору конкурсантів та учасників процедури закупівлі у відкритих процедурах, процедурах із обмеженою участю, переговорних процедурах, конкурентних діалогах та інноваційних партнерствах містять вимоги щодо економічної та фінансової спроможності суб’єкта господарювання або щодо його технічних і професійних спроможностей, суб’єкт господарювання може, за необхідності та стосовно конкретного договору, покладатися на спроможності інших суб’єктів, незалежно від правового характеру його зв’язків із ними. Що стосується критеріїв щодо освітніх та професійних кваліфікацій надавача послуг, підрядника чи управлінського персоналу підприємства або щодо відповідного професійного досвіду, суб’єкти господарювання можуть покладатися на потужності інших суб’єктів, якщо останні виконуватимуть роботи або надаватимуть послуги, для яких потрібні такі потужності. Якщо суб’єкт господарювання хоче покладатися на потужності інших суб’єктів, він повинен довести замовнику, що він матиме доступ до необхідних ресурсів наприклад, шляхом надання підтвердження, що такі суб’єкти прийняли відповідні зобов'язання.

  Якщо, відповідно до статті 80 цієї Директиви, замовники покликаються на критерії відсторонення чи відбору, передбачені відповідно до Директиви 2014/24/ЄС, замовники повинні перевіряти, згідно зі статтею 80(3) цієї Директиви, відповідність інших суб’єктів, на потужності яких має намір покладатися суб’єкт господарювання, відповідним критеріям відбору, а також перевіряти наявність підстав для відсторонення, на які покликаються замовники, відповідно до статті 57 Директиви 2014/24/ЄС. Замовник повинен вимагати, щоб суб’єкт господарювання замінив суб’єкта, що не задовольняє відповідного критерію відбору або стосовно якого є обов’язкові підстави для відсторонення, на які покликається замовник. Замовник може вимагати або може отримати вимогу від держави-члена вимагати, щоб суб’єкт господарювання замінив суб’єкта, стосовно якого є необов’язкові підстави для відсторонення, на які покликається замовник.

  Якщо суб’єкт господарювання покладається на потужності інших суб’єктів щодо критеріїв, що стосуються економічного та фінансового стану, замовник може вимагати, щоб суб’єкт господарювання та такі суб’єкти несли спільну відповідальність за виконання договору.

  На тих самих умовах група суб’єктів господарювання, як зазначено в статті 37, може покладатися на потужності учасників групи або інших суб’єктів.

  3. У випадку договорів про виконання робіт, договорів про надання послуг та операцій з розміщення й встановлення в контексті договору про постачання продуктів, замовники можуть вимагати, щоб певні критичні завдання виконував безпосередньо сам учасник процедури закупівлі або, якщо тендерну пропозицію подає група суб’єктів господарювання, як зазначено в статті 37(2), учасник такої групи.

  Стаття 80

  Використання підстав для відсторонення та критеріїв відбору, передбачених відповідно до Директиви 2014/24/ЄС

  1. Об’єктивні правила та критерії відсторонення й відбору суб’єктів господарювання, що подали запит на кваліфікацію в системі кваліфікації, та об’єктивні правила й критерії відсторонення й відбору конкурсантів та учасників процедури закупівлі у відкритих процедурах, процедурах із обмеженою участю, переговорних процедурах, конкурентних діалогах чи інноваційних партнерствах можуть включати підстави для відсторонення, перераховані в статті 57 Директиви 2014/24/ЄС, на умовах, визначених у вказаній статті.

  Якщо замовник є публічним замовником, такі критерії та правила повинні включати підстави для відсторонення, перераховані в статті 57(1) та (2) Директиви 2014/24/ЄС, на умовах, визначених у вказаній статті.

  Крім того, якщо цього вимагають держави-члени, такі критерії та правила повинні включати підстави для відсторонення, перераховані в статті 57(4) Директиви 2014/24/ЄС, на умовах, визначених у вказаній статті.

  2. Критерії та правила, зазначені в параграфі 1 цієї статті, можуть включати критерії відбору, визначені в статті 58 Директиви 2014/24/ЄС, на умовах, визначених у вказаній статті, зокрема стосовно обмежень вимог щодо річних оборотів, як передбачено в другому підпараграфі параграфа 3 вказаної статті.

  3. Для цілей застосування параграфів 1 та 2 цієї статті застосовують статті 59–61 Директиви 2014/24/ЄС.

  Стаття 81

  Стандарти забезпечення якості та стандарти екологічного менеджменту

  1. Якщо замовники вимагають надання сертифікатів, складених незалежними органами, які засвідчують відповідність суб’єкта господарювання певним стандартам забезпечення якості, в тому числі стосовно доступності для осіб з інвалідністю, вони повинні зазначати системи забезпечення якості, що ґрунтуються на відповідних серіях європейських стандартів, сертифікованих акредитованими органами. Вони повинні визнавати еквівалентні сертифікати, видані органами, що мають осідок в інших державах-членах. Крім того, вони повинні приймати інші докази еквівалентних заходів із забезпечення якості, якщо відповідний суб’єкт господарювання не мав можливості отримати такі сертифікати в межах відповідних строків з причин, які не залежать від такого суб’єкта господарювання, та за умови що суб’єкт господарювання доведе відповідність запропонованих заходів із забезпечення якості обов’язковим стандартам забезпечення якості.

  2. Якщо замовники вимагають надання сертифікатів, складених незалежними органами, які засвідчують відповідність суб’єкта господарювання певним системам або стандартам екологічного менеджменту, вони повинні покликатися на Схему екологічного менеджменту та аудиту (EMAS) Союзу або на інші системи екологічного менеджменту, визнані відповідно до статті 45 Регламенту (ЄС) № 1221/2009, чи інші стандарти екологічного менеджменту на основі відповідних європейських або міжнародних стандартів акредитованих органів. Вони повинні визнавати еквівалентні сертифікати, видані органами, що мають осідок в інших державах-членах.

  Якщо суб’єкт господарювання явно не має доступу до таких сертифікатів або не має можливості отримати їх у відповідні строки з причин, що не залежать від такого суб’єкта господарювання, замовник повинен також приймати інші докази вжиття заходів з екологічного менеджменту, за умови що суб’єкт господарювання доведе, що такі заходи еквівалентні заходам, що вимагаються згідно з відповідною системою або стандартом екологічного менеджменту.

  3. На запит, держави-члени повинні надавати іншим державам-членам будь-яку інформацію, пов’язану з документами, поданими як докази відповідності стандартам забезпечення якості та екологічним стандартам, зазначеним у параграфах 1 та 2.


  Підсекція 2

  Присудження договору

  Стаття 82

  Критерії присудження договору

  1. Без обмеження національних законів, підзаконних нормативно-правових актів або адміністративних положень стосовно ціни певних продуктів або винагороди за надання певних послуг, замовники повинні присуджувати договори на основі найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.

  2. Найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію з точки зору замовника визначають на основі ціни або вартості з використанням підходу економічної ефективності, такого як розрахунок вартості життєвого циклу відповідно до статті 83; така тендерна пропозиція може включати найкраще співвідношення ціни та якості, яке оцінюють на основі критеріїв, у тому числі якісних, екологічних та/або соціальних аспектів, пов’язаних із предметом відповідного договору. Такі критерії можуть стосуватися, наприклад:

  (a) якості, у тому числі технічних переваг, естетичних та функціональних характеристик, доступності, дизайну для всіх користувачів, соціальних, екологічних та інноваційних характеристик, торгівлі та її умов;

  (b) організації, кваліфікації та досвіду персоналу, призначеного для виконання договору, якщо якість роботи призначеного персоналу може мати значний вплив на рівень виконання договору; або

  (c) післяпродажного обслуговування та технічної допомоги, умов постачання, наприклад, дати постачання, процесу постачання та періоду постачання або періоду виконання, зобов’язань стосовно частин та безпеки постачання.

  Елемент витрат може також набувати форми фіксованої ціни або вартості, на основі якої суб’єкти господарювання конкуруватимуть лише на основі критеріїв якості.

  Держави-члени можуть передбачити неможливість використання замовниками ціни або вартості як єдиного критерію присудження або обмежити таке використання певними категоріями замовників або певними типами договорів.

  3. Критерії присудження вважають пов’язаними з предметом публічного договору, якщо вони стосуються робіт, продуктів або послуг, які будуть виконані, постачені або надані відповідно до такого договору в будь-якому разі або на будь-якому етапі їхнього життєвого циклу, включно з факторами, що стосуються:

  (a) конкретного процесу виробництва, надання таких робіт, продуктів чи послуг або торгівлі ними; або

  (b) конкретного процесу, пов’язаного з іншим етапом їхнього життєвого циклу,

  навіть якщо такі фактори не є для них суттєвими.

  4. Критерії присудження не повинні надавати замовнику необмежену свободу вибору. Вони повинні забезпечувати можливість ефективної конкуренції та супроводжуватися специфікаціями, які дають змогу ефективно перевіряти інформацію, надану учасниками процедури закупівлі для оцінювання відповідності учасників процедури закупівлі критеріям присудження. У разі виникнення сумнівів замовники повинні ефективно перевіряти достовірність інформації та доказів, наданих учасниками процедури закупівлі.

  5. Замовник повинен зазначати в закупівельній документації відносний ваговий коефіцієнт, який він встановлює для кожного з критеріїв, обраних для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім випадків її визначення лише на основі ціни.

  Такі вагові коефіцієнти можуть бути виражені шляхом передбачення діапазону з належним максимальним спредом.

  Якщо визначення вагових коефіцієнтів неможливе з об’єктивних причин, замовник повинен вказати критерії в порядку зменшення їх важливості.

  Стаття 83

  Розрахунок вартості життєвого циклу

  1. Залежно від того, наскільки це релевантно, розрахунок вартості життєвого циклу включає повністю або частково такі витрати протягом життєвого циклу продукту, послуги або робіт:

  (a) витрати, що їх несе замовник або інші користувачі, наприклад:

  (i) витрати, пов’язані з придбанням,

  (ii) експлуатаційні витрати, наприклад, споживання енергії та інших ресурсів,

  (iii) витрати на технічне обслуговування,

  (iv) витрати наприкінці життєвого циклу, наприклад, витрати на збір та перероблення;

  (b) витрати, зумовлені зовнішніми екологічними чинниками, що пов’язані з продуктом, послугою або роботами під час їхнього життєвого циклу, за умови наявності можливості визначення та перевірки їх грошової вартості; такі витрати можуть включати витрати, пов’язані з викидами парникових газів і з викидами інших забрудників, та інші витрати, пов’язані з пом'якшенням наслідків зміни клімату.

  2. Якщо замовники оцінюють витрати шляхом розрахунку вартості життєвого циклу, вони повинні зазначати в закупівельній документації дані, які повинні надати учасники процедури закупівлі, та метод, який замовник використовуватиме для визначення вартості життєвого циклу на основі таких даних.

  Метод, використовуваний для оцінювання витрат, зумовлених зовнішніми екологічними чинниками, повинен відповідати таким умовам:

  (a) він ґрунтується на критеріях, що можуть бути об’єктивно перевірені та є недискримінаційними. Зокрема, якщо його не було встановлено для повторного або постійного застосування, він не повинен неналежним чином надавати переваги окремим суб’єктам господарювання або позбавляти їх переваг;

  (b) він доступний усім зацікавленим сторонам;

  (c) достатньо сумлінні суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти господарювання з третіх країн, які є сторонами GPA або інших міжнародних угод, що є обов’язковими для Союзу, можуть надавати необхідні дані, докладаючи розумних зусиль.

  3. У разі встановлення обов’язкового загального методу розрахунку вартості життєвого циклу в законодавчому акті Союзу для оцінювання вартості циклу життя застосовують такий загальний метод.

  Перелік таких законодавчих актів та, якщо необхідно, делегованих актів на їх доповнення визначений у додатку XV.

  Комісія уповноважена ухвалювати делеговані акти згідно із статтею 103 стосовно оновлення такого переліку, якщо оновлення переліку необхідне у зв’язку з ухваленням нового законодавства, яке запроваджує обов’язковий загальний метод, або у зв’язку зі скасуванням чи внесенням змін до наявних правових актів.

  Стаття 84

  Тендерні пропозиції з незвичайно низькою вартістю

  1. Замовники повинні вимагати від суб’єктів господарювання пояснення стосовно ціни або витрат, запропонованих у тендерній пропозиції, у випадках тендерних пропозицій із незвичайно низькою вартістю робіт, продуктів або послуг.

  2. Пояснення, зазначені в параграфі 1, можуть, зокрема, стосуватися:

  (a) економіки виробничого процесу, надання послуг або методу будівництва;

  (b) обраних технічних рішень або надзвичайно сприятливих умов, доступних учаснику процедури закупівлі, для постачання продуктів чи послуг або для виконання робіт;

  (c) оригінальності продуктів, послуг або робіт, запропонованих учасником процедури закупівлі;

  (d) виконання зобов’язань, зазначених у статті 36(2);

  (e) виконання зобов’язань, зазначених у статті 88;

  (f) можливості отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги.

  3. Замовник повинен оцінювати надану інформацію шляхом консультування з учасником процедури закупівлі. Замовник може відхилити тендерну пропозицію, лише якщо надані докази не пояснюють достатньою мірою запропонованих низької ціни або витрат, зазначених у параграфі 2.

  Замовники повинні відхилити тендерну пропозицію, якщо вони виявлять, що вартість тендерної пропозиції є незвичайно низькою через її невідповідність застосовним зобов’язанням, зазначеним у статті 36(2).

  4. Якщо замовник виявить, що вартість тендерної пропозиції є незвичайно низькою через отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги, він може відхилити таку тендерну пропозицію на цій єдиній підставі лише після консультування з учасником процедури закупівлі, якщо останній протягом встановленого замовником достатнього строку не зможе довести, що така допомога була сумісною з внутрішнім ринком у розумінні статті 107 ДФЄС. Якщо замовник відхилить тендерну пропозицію за таких обставин, він повинен інформувати про це Комісію.

  5. На запит, держави-члени повинні надавати іншим державам-членам у рамках адміністративної співпраці будь-яку інформацію, якою вони володіють, таку як закони, підзаконні нормативно-правові акти, колективні угоди з універсальним застосуванням чи національні технічні стандарти, які пов’язані з доказами та документами, наданими стосовно деталей, перерахованих у параграфі 2.


  Секція 4

  Тендерні пропозиції, які містять продукти, що походять із третіх країн, та відносини з третіми країнами

  Стаття 85

  Тендерні пропозиції, які містять продукти, що походять із третіх країн

  1. Цю статтю застосовують до тендерних пропозицій, які охоплюють продукти, що походять із третіх країн, з якими Союз не уклав багатосторонньої чи двосторонньої угоди про забезпечення для підприємств Союзу порівнянного та ефективного доступу до ринків таких третіх країн. Вона не повинна обмежувати зобов’язання Союзу чи його держав-членів стосовно третіх країн.

  2. Можливе відхилення будь-якої тендерної пропозиції, поданої для присудження договору про постачання продуктів, якщо частка продуктів, що походять із третіх країн, як визначено відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 ( 14 ), перевищує 50 % загальної вартості продуктів, які складають тендерну пропозицію.

  Для цілей цієї статті програмне забезпечення, використовуване в обладнанні телекомунікаційних мереж, вважають продуктом.

  3. З урахуванням другого підпараграфа цього параграфа, у випадку, якщо дві чи більше тендерних пропозицій є еквівалентними відповідно до критеріїв присудження договору, визначених у статті 82, перевагу надають таким тендерним пропозиціям, відхилення яких відповідно до параграфа 2 цієї статті неможливе. Для цілей цієї статті ціни таких тендерних пропозицій вважають еквівалентними, якщо різниця в ціні не перевищує 3 %.

  Однак тендерна пропозиція не повинна отримувати перевагу над іншою тендерною пропозицією відповідно до першого підпараграфа, якщо прийняття такої пропозиції зобов’язало б замовника придбавати обладнання, технічні характеристики якого відрізняються від технічних характеристик наявного обладнання, що призводило б до несумісності, технічних труднощів при експлуатації та технічному обслуговуванні або непропорційних витрат.

  4. Для цілей цієї статті таких третіх країн, яким Рішенням Ради відповідно до параграфа 1 були надані переваги, передбачені в цій Директиві, не враховують для визначення частки продуктів, що походять із третіх країн, зазначеної в параграфі 2.

  5. До 31 грудня 2015 року та кожного наступного року Комісія повинна надавати Раді річний звіт щодо прогресу в багатосторонніх чи двосторонніх переговорах стосовно доступу підприємств Союзу до ринків третіх країн у сферах, на які поширюється дія цієї Директиви, щодо будь-яких результатів, досягнутих у ході таких переговорів, та щодо імплементації на практиці всіх укладених угод.

  Стаття 86

  Відносини з третіми країнами стосовно договорів про виконання робіт, постачання продуктів та надання послуг

  1. Держави-члени повинні інформувати Комісію про будь-які загальні труднощі, юридичні чи фактичні, які виявили та про які повідомили їхні підприємства, стосовно забезпечення присудження договорів про надання послуг у третіх країнах.

  2. Комісія повинна повідомити Раді до 18 квітня 2019 року та надалі періодично повідомляти про появу можливості присудження договорів про надання послуг у третіх країнах та про прогрес у переговорах з такими країнами щодо цього питання, зокрема в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

  3. Комісія повинна намагатися, шляхом взаємодії з відповідними третіми країнами, врегулювати ситуацію, за якої вона встановлює на основі звітів, зазначених у параграфі 2, або іншої інформації, що в контексті присудження договорів про надання послуг третя країна:

  (a) не надає підприємствам Союзу ефективного доступу, порівнянного з доступом, який Союз надає підприємствам такої країни;

  (b) не створює для підприємств національного режиму або таких самих умов конкуренції, які доступні національним підприємствам; або

  (c) створює для підприємств із інших третіх країн сприятливіший режим, ніж для підприємств Союзу.

  4. Держави-члени повинні інформувати Комісію про будь-які труднощі, юридичні чи фактичні, які виявили та про які повідомили їхні підприємства, а також які виникли внаслідок недотримання положень міжнародного трудового права, перерахованих у додатку XIV, коли такі підприємства намагалися досягнути присудження договорів у третіх країнах.

  5. За обставин, зазначених у параграфах 3 та 4, Комісія може в будь-який час запропонувати Раді ухвалити імплементаційний акт для призупинення чи обмеження присудження договорів про надання послуг на період, що буде встановлений у такому імплементаційному акті, для:

  (a) підприємств, діяльність яких регулюється правом відповідної третьої країни;

  (b) підприємств, які афілійовані з підприємствами, зазначеними в пункті (a), та які мають свій зареєстрований офіс у Союзі, однак не мають безпосереднього та ефективного зв’язку з економікою держави-члена;

  (c) підприємств, які подають тендерні пропозиції, предметом яких є послуги, що походять із відповідної третьої країни.

  Комісія повинна якнайшвидше діяти кваліфікованою більшістю.

  Комісія може пропонувати такі заходи з власної ініціативи або на запит держави-члена.

  6. Ця стаття не повинна обмежувати зобов’язання Союзу стосовно третіх країн, які передбачені міжнародними угодами про публічні закупівлі, зокрема в рамках СОТ.


  ГЛАВА IV

  Виконання договорів

  Стаття 87

  Умови виконання договорів

  Замовники можуть встановлювати спеціальні умови виконання договору, за умови що вони будуть пов’язані з предметом договору в розумінні статті 82(3) та зазначені в запрошенні до участі в конкурентній процедурі або в закупівельній документації. Такі умови можуть включати економічні, екологічні, соціальні аспекти або аспекти, пов’язані з інноваціями чи працевлаштуванням.

  Стаття 88

  Субпідряд

  1. Дотримання субпідрядниками зобов’язань, зазначених у статті 36(2), забезпечують шляхом вжиття належних заходів з боку компетентних національних органів, які діють у межах своєї відповідальності та компетенції.

  2. У закупівельній документації замовник може з власної ініціативи або на вимогу держави-члена зазначити прохання до учасника процедури закупівлі вказувати у своїй тендерній пропозиції частину договору, яку він має намір передати на умовах субпідряду третім сторонам, та запропонованих субпідрядників.

  3. Держави-члени можуть передбачати, що, на запит субпідрядника, за умови що таке дозволяє характер договору, замовник повинен переказувати безпосередньо субпідряднику належні виплати за послуги, продукти або роботи, надані суб’єкту господарювання, якому був присуджений договір (головному підряднику). Такі інструменти можуть включати належні механізми, що дозволяють головному підряднику висловлювати заперечення щодо неналежних виплат. Домовленості стосовно такого способу оплати повинні бути визначені в закупівельній документації.

  4. Параграфи 1–3 не обмежують питання відповідальності головного підрядника.

  5. У випадку договорів про виконання робіт та у випадку послуг, які надаватимуть на об’єкті під безпосереднім наглядом замовника, після присудження договору та не пізніше дати початку виконання договору, замовник повинен вимагати від головного підрядника вказувати назву, контактні дані та законних представників своїх субпідрядників, залучених до виконання таких робіт або надання таких послуг, наскільки така інформація відома на той час. Замовник повинен вимагати від головного підрядника повідомляти замовника про будь-які зміни стосовно такої інформації впродовж строку дії договору, а також необхідну інформацію стосовно нових субпідрядників, яких він у подальшому залучає до виконання таких робіт або надання таких послуг.

  Незважаючи на перший підпараграф, держави-члени можуть накладати зобов’язання надавати необхідну інформацію безпосередньо на головного підрядника.

  За необхідності, для цілей пункту (b) параграфа 6 цієї статті необхідна інформація повинна супроводжуватися самодеклараціями субпідрядників, як зазначено в статті 80(3). Імплементаційні інструменти згідно з параграфом 8 цієї статті можуть передбачати зобов’язання субпідрядників, представлених після присудження договору, надавати замість самодекларації сертифікати та іншу супровідну документацію.

  Перший підпараграф не застосовують до постачальників.

  Замовники можуть із власної ініціативи або на вимогу держав-членів поширювати дію зобов’язань, передбачених у першому підпараграфі, наприклад, на:

  (a) договори про постачання, договори про надання послуг, які не стосуються послуг, що будуть надані на об’єктах під прямим наглядом замовника, або на постачальників, залучених до виконання договорів про виконання робіт або надання послуг;

  (b) субпідрядників з боку субпідрядників головного підрядника або субпідрядників, які займають нижчі позиції в ланцюгу субпідрядних відносин.

  6. З метою уникнення порушень зобов’язань, зазначених у статті 36(2), можуть бути вжиті належні заходи, наприклад:

  (a) Якщо в національному праві держави-члена передбачений механізм спільної відповідальності між субпідрядниками та головним підрядником, відповідна держава-член повинна забезпечити застосування відповідних правил згідно з умовами, визначеними в статті 36(2).

  (b) Публічні замовники повинні, з власної ініціативи або на вимогу держав-членів, відповідно до статті 80(3) цієї Директиви, перевіряти, чи є підстави для відсторонення субпідрядників відповідно до статті 57 Директиви 2014/24/ЄС. У таких випадках публічний замовник повинен вимагати від суб’єкта господарювання замінити субпідрядника, стосовно якого перевірка показала наявність обов’язкових підстав для відсторонення. Публічний замовник, із власної ініціативи або на вимогу держави-члена, може вимагати від суб’єкта господарювання замінити субпідрядника, стосовно якого перевірка показала наявність необов’язкових підстав для відсторонення.

  7. Держави-члени можуть передбачати більш жорсткі норми відповідальності згідно з національним правом або розширювати положення національного права стосовно прямих виплат субпідрядникам, наприклад, шляхом передбачення прямих виплат субпідрядникам без необхідності подання ними запиту на такі прямі виплати.

  8. Держави-члени, які вирішили передбачити інструменти відповідно до параграфів 3, 5 або 6, повинні визначити умови імплементації таких заходів у законі, підзаконному нормативно-правовому акті або адміністративному положенні, беручи до уваги право Союзу. При цьому держави-члени можуть обмежувати їх застосовність, наприклад, стосовно певних типів договорів, певних категорій замовників чи суб’єктів господарювання або щодо певних сум.

  Стаття 89

  Внесення змін до договорів упродовж строку їх дії

  1. До договорів та рамкових угод можуть бути внесені зміни без проведення нової процедури закупівлі відповідно до цієї Директиви в будь-якому з таких випадків:

  (a) якщо внесення змін, незалежно від їхньої грошової вартості, було передбачене в первинній закупівельній документації в чітких, точних та однозначних положеннях про перегляд, які можуть включати обов’язкові положення про перегляд цін, або необов’язкових положеннях. Такі обов’язкові положення визначають сферу застосування та характер можливих змін або необов’язкових положень, а також умови, на яких можливе їх використання. Вони не передбачають змін або необов’язкових положень, які б змінили загальний характер договору або рамкової угоди;

  (b) стосовно додаткових робіт, послуг чи продуктів первинного підрядника, незалежно від їхньої вартості, які стали необхідними та не були включені до первинної процедури закупівлі, якщо зміна підрядника:

  (i) неможлива з економічних чи технічних причин, таких як вимоги щодо взаємозамінності чи взаємодійності з наявним обладнанням, програмним забезпеченням, послугами або установками, закупленими в рамках первинної закупівлі; та

  (ii) спричинить суттєві незручності або значне дублювання витрат для замовника;

  (c) у разі відповідності всім таким умовам:

  (i) потреба у змінах зумовлена обставинами, що їх добросовісний замовник не міг передбачити;

  (ii) внесення змін не змінює загального характеру договору;

  (d) якщо новий підрядник замінює підрядника, якому замовник початково присудив договір, внаслідок:

  (i) однозначного обов’язкового чи необов’язкового положення про перегляд відповідно до пункту (a),

  (ii) повного або часткового переходу прав та обов’язків первинного підрядника після корпоративної реструктуризації, у тому числі поглинання, злиття, придбання чи неплатоспроможності, до іншого суб’єкта господарювання, який відповідає початково встановленим критеріям якісного відбору, за умови що це не призведе до інших суттєвих змін договору та якщо це не має меті ухиляння від застосування цієї Директиви; або

  (iii) взяття замовником на себе зобов’язань головного підрядника перед його субпідрядниками, якщо така можливість передбачена в національному законодавстві відповідно до статті 88;

  (e) якщо зміни, незалежно від їх вартості, не суттєві в розумінні параграфа 4.

  Замовники, які внесли до договору зміни у випадках, визначених у пунктах (b) та (c) цього параграфа, повинні опублікувати повідомлення про це в Офіційному віснику Європейського Союзу. Таке повідомлення повинне містити інформацію, визначену в додатку XVI, та бути опубліковане згідно зі статтею 71.

  2. Крім того, договори також можуть бути змінені без жодної потреби перевіряти дотримання умов, визначених у пунктах (a)–(d) параграфа 4, та без необхідності проведення нової процедури закупівлі відповідно до цієї Директиви, якщо вартість зміни є нижчою за обидва такі значення:

  (i) порогові значення, визначені в статті 15; та

  (ii) 10% первісної вартості договору в разі договорів про надання послуг і договорів про постачання продуктів та 15% первісної вартості договору в разі договорів про виконання робіт.

  Однак така зміна може не змінювати загального характеру договору або рамкової угоди. У разі внесення декількох послідовних змін вартість оцінюють на основі чистої сукупної вартості таких послідовних змін.

  3. З метою розрахунку ціни, зазначеної в параграфі 2, оновлена ціна є референтною вартістю, якщо договір містить положення про індексацію.

  4. Зміну до договору або рамкової угоди впродовж строку їх дії вважають суттєвою в розумінні пункту (e) параграфа 1, якщо внаслідок такої зміни договір або рамкова угода суттєво відрізняються за характером від початково укладених договору або рамкової угоди. У будь-якому разі, без обмеження параграфів 1 та 2, зміну вважають суттєвою, якщо дотримана одна або більше з зазначених нижче умов:

  (a) зміна вводить умови, які, якби були частиною первинної процедури закупівлі, дозволяли б допуск конкурсантів, інших ніж ті, які були початково обрані, або прийняття тендерної пропозиції, іншої ніж та, що була початково прийнята, або які б залучали додаткових учасників до процедури закупівель;

  (b) внесення змін змінює економічний баланс договору або рамкової угоди на користь підрядника у спосіб, не передбачений у первинному договорі або рамковій угоді;

  (c) зміна значно розширює сферу застосування договору або рамкової угоди;

  (d) якщо новий підрядник замінює підрядника, якому замовник початково присудив договір, у випадках, інших ніж передбачені в пункті (d) параграфа 1.

  5. У випадку інших змін до положень договору про виконання робіт, постачання продуктів чи надання послуг або рамкової угоди впродовж строку їх дії, не передбачених у параграфах 1 та 2, вимагається нова процедура закупівлі відповідно до цієї Директиви.

  Стаття 90

  Припинення договорів

  Держави-члени повинні забезпечити можливість припинення замовниками договору про виконання робіт, постачання продуктів чи надання послуг впродовж строку його дії принаймні за таких обставин та на умовах, визначених застосовним національним правом, якщо:

  (a) до договору було внесено суттєві зміни, які б вимагали проведення нової процедури закупівлі відповідно до статті 89;

  (b) на момент присудження договору підрядник перебував в одній із ситуацій, зазначених у статті 57(1) Директиви 2014/24/ЄС, і тому такого підрядник повинен бути відсторонений від участі в процедурі закупівлі відповідно до другого підпараграфа статті 80(1) цієї Директиви;

  (c) договір не повинен був бути присуджений підряднику через серйозне порушення зобов’язань відповідно до Договорів та цієї Директиви, що було визнано Судом Європейського Союзу під час процедури згідно зі статтею 258 ДФЄС.


  РОЗДІЛ III

  ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЕЛЬ


  ГЛАВА I

  Соціальні та інші специфічні послуги

  Стаття 91

  Присудження договорів про надання соціальних та інших специфічних послуг

  Договори про надання соціальних та інших специфічних послуг, перерахованих у додатку XVII, присуджують відповідно до цієї глави, якщо вартість договорів дорівнює пороговому значенню, вказаному в пункті (c) статті 15, або є вищою за нього.

  Стаття 92

  Опублікування повідомлень

  1. Замовники, які мають намір присудити договір про надання послуг, зазначених у статті 91, повинні повідомити про свій намір у будь-який із таких способів:

  (a) за допомогою повідомлення про намір укласти договір; або

  (b) за допомогою періодичного інформаційного повідомлення, яке постійно публікують. Періодичне інформаційне повідомлення повинне стосуватися конкретно типів послуг, що будуть предметом договорів, які будуть присуджені. Таке повідомлення демонструє, що договори будуть присуджені без подальшого опублікування, й запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання до висловлення зацікавленості в письмовій формі; або

  (c) за допомогою повідомлення про наявність системи кваліфікації, яке постійно публікують.

  При цьому перший підпараграф не застосовують, якщо для присудження договору про надання послуг можна було використати переговорну процедуру без запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до статті 50.

  2. Замовники, які присудили договір про надання послуг, зазначених у статті 91, повинні повідомити результати в повідомленні про присудження договору. При цьому вони можуть групувати такі повідомлення на щоквартальній основі. У такому випадку вони повинні надсилати згруповані повідомлення протягом 30 днів після закінчення кожного кварталу.

  3. Повідомлення, зазначені в параграфах 1 та 2 цієї статті, повинні містити інформацію, зазначену в додатку XVIII, у частинах A, B, C чи D відповідно, згідно зі стандартними шаблонами повідомлень. Комісія визначає стандартні форми за допомогою імплементаційних актів. Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з дорадчою процедурою, зазначеною в статті 105.

  4. Повідомлення, зазначені в цій статті, публікують відповідно до статті 71.

  Стаття 93

  Принципи присудження договорів

  1. Держави-члени повинні встановити національні правила присудження договорів, на які поширюється дія цієї глави, для забезпечення відповідності замовників принципам прозорості та однакового ставлення до суб’єктів господарювання. Держави-члени мають свободу визначати процедурні правила, які застосовні за умови, що вони дають змогу замовникам враховувати особливості відповідних послуг.

  2. Держави-члени повинні забезпечити можливість врахування замовниками потреби в забезпеченні якості, безперервності, цінової й економічної доступності та комплексності послуг, конкретних потреб у наявності різних категорій користувачів, у тому числі малозабезпечених та вразливих груп, залучення користувачів і розширення їхніх можливостей та інновацій. Держави-члени також можуть передбачати, що вибір надавача послуг повинен бути оснований на тендерній пропозиції з найкращим співвідношенням ціни та якості, з урахуванням критеріїв якості та сталості соціальних послуг.

  Стаття 94

  Зарезервовані договори про надання певних послуг

  1. Держави-члени можуть передбачати можливість замовникам, які є публічними замовниками, залишати за організаціями право на участь у процедурах присудження публічних договорів виключно у випадку послуг у сфері охорони здоров’я, соціальних та культурних послуг, зазначених у статті 91, які охоплені кодами CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 85000000-9–85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

  2. Організація, зазначена в параграфі 1, повинна відповідати таким умовам:

  (a) її мета — виконання місії щодо надання громадських послуг, пов’язаної з наданням послуг, зазначених у параграфі 1;

  (b) прибутки повторно інвестують для досягнення мети організації. Розподіл або перерозподіл прибутків ґрунтується на міркуваннях щодо участі;

  (c) структури управління або власності організації, яка виконує договір, ґрунтуються на власності працівників чи на принципах участі або вимагають активної участі працівників, користувачів чи стейкхолдерів; та

  (d) відповідний публічний замовник впродовж останніх трьох років не присуджував організації відповідного договору про надання послуг згідно з цією статтею.

  3. Максимальна тривалість дії договору не перевищує трьох років.

  4. Запрошення до участі в конкурентній процедурі повинне містити покликання на цю статтю.

  5. Незважаючи на статтю 108, Комісія повинна оцінити наслідки застосування цієї статті та повідомити результати оцінювання Європейському Парламенту і Раді до 18 квітня 2019 року.


  ГЛАВА II

  Правила, що регулюють конкурси проєктів

  Стаття 95

  Сфера застосування

  1. Цю главу застосовують до конкурсів проєктів, які організовують у рамках процедури закупівлі для договору про надання послуг, за умови що оцінна вартість договору без ПДВ, у тому числі з урахуванням будь-яких можливих призів чи виплат учасникам, дорівнює сумі, визначеній у пункті (a) статті 15, або є вищою за неї.

  2. Цю главу застосовують до всіх конкурсів проєктів, якщо загальна сума призів та виплат учасникам конкурсу, включно з оцінною вартістю без ПДВ договору про надання послуг, який може бути в подальшому укладений відповідно до пункту (j) статті 50, за умови що замовник не виключає можливості такого присудження в повідомленні про конкурс, дорівнює сумі, визначеній у пункті (a) статті 15, або є вищою за неї.

  Стаття 96

  Повідомлення

  1. Замовники, які мають намір організовувати конкурс проєктів, повинні запрошувати до участі в конкурентній процедурі за допомогою повідомлення про конкурс.

  Якщо вони мають намір присуджувати подальший договір про надання послуг відповідно до пункту (j) статті 50, це вказують у повідомленні про конкурс проєктів.

  Замовники, які провели конкурс проєктів, повинні повідомити про результати в повідомленні.

  2. Запрошення до участі в конкурентній процедурі повинне містити інформацію, визначену в додатку XIX, а повідомлення про результати конкурсу проєктів повинне містити інформацію, визначену в додатку XX, у стандартних формах. Комісія визначає зазначені стандартні форми за допомогою імплементаційних актів. Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з дорадчою процедурою, зазначеною в статті 105.

  Повідомлення про результати конкурсу проєктів надсилають в Офіс публікацій Європейського Союзу впродовж 30 днів після закриття конкурсу проєктів.

  Якщо оприлюднення інформації про результати конкурсу перешкоджатиме правозастосуванню, суперечитиме суспільному інтересу чи шкодитиме законним комерційним інтересам певного публічного чи приватного суб’єкта господарювання, або може зашкодити добросовісній конкуренції між суб’єктами господарювання, таку інформацію можуть не публікувати.

  3. Статтю 71(2)–(6) також застосовують до повідомлень стосовно конкурсів проєктів.

  Стаття 97

  Правила організації конкурсів проєктів, відбору учасників та журі

  1. Під час організації конкурсів проєктів замовники повинні застосовувати процедури, адаптовані до положень розділу I та цієї глави.

  2. Допуск учасників до конкурсів проєктів не повинен обмежуватися:

  (a) територією або частиною території держави-члена;

  (b) на підставі того, що згідно з нормами права держави-члена, в якій організований конкурс, від них вимагають мати статус або фізичної, або юридичної особи.

  3. Якщо в конкурсах проєктів може брати участь обмежена кількість учасників, замовники повинні встановити чіткі та недискримінаційні критерії відбору. У будь-якому разі кількість запрошених до участі конкурсантів повинна бути достатньою для забезпечення справжньої конкуренції.

  4. До складу журі входять виключно фізичні особи, що не залежать від учасників конкурсу. Якщо від учасників вимагається особлива професійна кваліфікація, принаймні третина членів журі повинна мати таку кваліфікацію або еквівалентну кваліфікацію.

  Стаття 98

  Рішення журі

  1. Члени журі незалежні у своїх рішеннях або висновках.

  2. Журі перевіряє подані конкурсантами плани та проєкти анонімно та виключно відповідно до критеріїв, викладених у повідомленні про конкурс.

  3. Журі фіксує рейтинг проєктів у звіті, підписаному її членами та складеному відповідно до переваг кожного проєкту, із зазначенням своїх приміток та будь-яких питань, які потребують роз’яснення.

  4. Анонімність зберігається до моменту ухвалення журі висновку або рішення.

  5. За потреби конкурсантів можуть запросити дати відповіді на запитання, зафіксовані журі в протоколі, для роз’яснення будь-яких аспектів проєктів.

  6. Складають повний протокол діалогу між членами журі та конкурсантами.


  РОЗДІЛ IV

  УПРАВЛІННЯ

  Стаття 99

  Забезпечення виконання

  1. Для дієвого забезпечення правильної та ефективної імплементації держави-члени повинні забезпечити виконання одним або більше органами або структурами принаймні тих завдань, які визначені в цій статті. Вони повинні повідомляти Комісію про всі органи або структури, компетентні для виконання таких завдань.

  2. Держави-члени повинні забезпечити моніторинг застосування правил щодо публічних закупівель.

  Якщо органи або структури з моніторингу визначають із власної ініціативи або внаслідок отримання інформації конкретні порушення або системні проблеми, вони уповноважені повідомляти про такі проблеми національні органи аудиту, суди, трибунали або інші належні органи чи структури, такі як омбудсман, національні парламенти або їхні комітети.

  3. Результати заходів моніторингу відповідно до параграфа 2 оприлюднюють за допомогою належних засобів інформації. Крім того, такі результати доводять до відома Комісії. Наприклад, вони можуть бути включені до звітів про моніторинг, зазначених у другому підпараграфі цього параграфа.

  До 18 квітня 2017 року та кожні три роки після того держави-члени повинні подавати Комісії звіт про моніторинг, який охоплює, якщо застосовно, інформацію про найчастіші джерела неправильного застосування або правової невизначеності, у тому числі можливих структурних або повторюваних проблем у застосуванні правил, про рівень участі МСП в публічних закупівлях, а також інформацію про запобігання випадкам шахрайства, корупції, конфлікту інтересів та іншим порушенням під час процедури закупівлі, виявлення таких випадків та звітування про них.

  Комісія може не частіше ніж кожні три роки подавати державам-членам запит про надання інформації стосовно практичної імплементації національних стратегічних політик у сфері закупівель.

  Для цілей цього параграфа «МСП» розуміють відповідно до означення в Рекомендації Комісії 2003/361/ЄС ( 15 ).

  На основі даних, отриманих відповідно до цього параграфа, Комісія повинна регулярно видавати звіт про імплементацію та найкращі практики національних політик у сфері закупівель на внутрішньому ринку.

  4. Держави-члени забезпечують:

  (a) безкоштовний доступ до інформації та настанов щодо тлумачення та застосування права Союзу щодо публічних закупівель для надання допомоги публічним замовникам та суб’єктам господарювання, зокрема МСП, в правильному застосуванні правил Союзу щодо публічних закупівель; та

  (b) надання публічним замовникам підтримки в плануванні та проведенні процедур закупівель.

  5. Держави-члени повинні, без обмеження загальних процедур та методів робіт, встановлених Комісією для комунікації та зв’язку з державами-членами, призначити орієнтир для співпраці з Комісією щодо застосування законодавства про публічні закупівлі.

  6. Публічні замовники повинні, принаймні протягом дії договору, зберігати копії всіх укладених договорів, вартість яких дорівнює або є вищою за:

  (a) 1 000 000 євро у випадку договорів про постачання продуктів або договорів про надання послуг;

  (b) 10 000 000 євро у випадку договорів про виконання робіт.

  Публічні замовники повинні надавати доступ до таких договорів; однак у доступі до конкретних документів або даних може бути відмовлено тією мірою та на таких умовах, які передбачені в застосовних правилах Союзу або національних правилах щодо доступу до документів та захисту даних.

  Стаття 100

  Окремі звіти про процедури присудження договорів

  1. Замовники повинні зберігати відповідну інформацію щодо кожного договору або кожної рамкової угоди, які охоплені цією Директивою, та кожного разу після встановлення динамічної системи закупівель. Такої інформації повинно бути достатньо для пізнішого обґрунтування ними рішень, ухвалених стосовно:

  (a) кваліфікації й відбору суб’єктів господарювання та присудження договорів;

  (b) використання переговорних процедур без запрошення до участі в конкурентній процедурі відповідно до статті 50;

  (c) незастосування глав II–IV розділу II відповідно до відступів, передбачених у главах II та III розділу I;

  (d) якщо необхідно, причин використання засобів комунікації, інших ніж електронні засоби комунікації, для електронного подання тендерних пропозицій.

  Якщо повідомлення про присудження договору, складене відповідно до статті 70 або статті 92(2), містить інформацію, необхідну відповідно до цього параграфа, замовники можуть покликатися на таке повідомлення.

  2. Замовники повинні документувати прогрес усіх процедур закупівель, незалежно від того, проводили їх за допомогою електронних засобів чи ні. Для цього вони повинні забезпечити збереження ними документації, якої достатньо для обґрунтування рішень, ухвалених на всіх етапах процедури закупівлі, такої як документація стосовно комунікацій із суб’єктами господарювання та внутрішніх обговорень, підготовки закупівельної документації, проведення діалогу або переговорів, якщо їх було проведено, відбору та присудження договору. Таку документацію зберігають протягом не менше трьох років з дати присудження договору.

  3. Таку інформацію чи документацію або їхні основні елементи надають Комісії або національним органам чи структурам, зазначеним у статті 99, на їхній запит.

  Стаття 101

  Національне звітування та статистична інформація

  1. Комісія повинна переглядати якість та повноту даних, які можна отримати з повідомлень, зазначених у статтях 67–71, 92 та 96, які опубліковані відповідно до додатка IX.

  Якщо якість та повнота даних, зазначених у першому підпараграфі цього параграфа, не відповідає зобов’язанням, встановленим у статті 67(1), статті 68(1), статті 69, статті 70(1) статті 92(3) та статті 96(2), Комісія повинна подати відповідній державі-члену запит про надання додаткової інформації. У розумні строки відповідна держава-член повинна надати відсутню статистичну інформацію, запит стосовно якої подала Комісія.

  2. До 18 квітня 2017 року та кожні три роки після того держави-члени повинні надсилати Комісії статистичний звіт щодо закупівлі, яка була б охоплена цією Директивою, якби її вартість перевищувала відповідне порогове значення, встановлене у статті 15, із зазначенням оцінки сукупної вартості такої закупівлі у відповідний період. Така оцінка може ґрунтуватися на даних, наявних відповідно до національних вимог щодо опублікування, або на оцінках на основі зразків.

  Такий звіт може бути включений до звіту, зазначеного в статті 99(3).

  Стаття 102

  Адміністративна співпраця

  1. Держави-члени повинні надавати одна одній взаємну допомогу та запровадити інструменти для дієвої співпраці для забезпечення обміну інформацією стосовно питань, зазначених у статтях 62, 81 та 84. Вони повинні забезпечити конфіденційність інформації, якою вони обмінюються.

  2. Компетентні органи усіх відповідних держав-членів повинні здійснювати обмін інформацією відповідно до правил захисту персональних даних, передбачених у Директиві Європейського Парламенту і Ради 95/46/ЄС ( 16 ) та Директиві Європейського Парламенту і Ради 2002/58/ЄС ( 17 ).

  3. Щоб протестувати придатність інформаційної системи внутрішнього ринку (IMI), встановленої Регламентом (ЄС) № 1024/2012 для обміну інформацією, охопленою в цій Директиві, запускають пілотний проєкт до 18 квітня 2015 року.


  РОЗДІЛ V

  ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВИКОНАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 103

  Здійснення делегованих повноважень

  1. Повноваження ухвалювати делеговані акти надано Комісії відповідно до умов, викладених у цій статті.

  2. Повноваження ухвалювати делеговані акти, зазначені в статтях 4, 17, 40, 41, 76 та 83, покладають на Комісію на невизначений період з 17 квітня 2014 року.

  3. Делеговані повноваження, зазначені у статтях 4, 17, 40, 41, 76 та 83, можуть бути в будь-який час відкликані Європейським Парламентом або Радою. Рішення про відкликання припиняє делеговані повноваження, зазначені в такому рішенні. Таке рішення набуває чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу або з пізнішої дати, вказаної в ньому. Воно не впливає на чинність будь-яких уже введених у дію делегованих актів.

  4. Після ухвалення делегованого акта Комісія повинна одночасно повідомити про це Європейський Парламент і Раду.

  5. Делегований акт, ухвалений відповідно до статей 4, 17, 40, 41, 76 та 83, набуває чинності лише в тому випадку, якщо ані Європейський Парламент, ані Рада не висловили жодних заперечень протягом двомісячного періоду з дати нотифікації такого акта Європейському Парламенту і Раді, або якщо до закінчення такого періоду і Європейський Парламент, і Рада повідомили Комісії, що вони не матимуть заперечень. Такий період подовжують ще на два місяці з ініціативи Європейського Парламенту або Ради.

  Стаття 104

  Екстрена процедура

  1. Делеговані акти, ухвалені відповідно до цієї статті, набувають чинності невідкладно і застосовуються, допоки не буде внесено жодних заперечень згідно з параграфом 2. У повідомленні Європейському Парламенту і Раді про делегований акт повинні бути вказані причини використання екстреної процедури.

  2. Як Європейський Парламент, так і Рада можуть висувати заперечення щодо делегованого акта відповідно до процедури, зазначеної в статті 103(5). У такому разі Комісія скасовує акт одразу після нотифікації Європейським Парламентом або Радою рішення щодо заперечення.

  Стаття 105

  Процедура комітету

  1. Комісії допомагає Дорадчий комітет з питань публічних закупівель, створений на підставі Рішення Ради 71/306/ЄЕС ( 18 ). Такий комітет є комітетом у розумінні Регламенту (ЄС) № 182/2011.

  2. У разі покликання на цей параграф застосовують статтю 4 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

  3. У разі покликання на цей параграф застосовують статтю 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

  Стаття 106

  Транспозиція та перехідні положення

  1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні нормативно-правові акти та адміністративні положення, необхідні для дотримання вимог цієї Директиви, до 18 квітня 2016 року. Вони повинні негайно надіслати Комісії текст таких положень.

  2. Незважаючи на параграф 1 цієї статті, держави-члени можуть відтермінувати застосування статті 40(1) до 18 жовтня 2018 року, окрім випадків, у яких використання електронних засобів є обов’язковим відповідно до статей 52, 53, 54, статті 55(3), статті 71(2) або статті 73.

  Незважаючи на параграф 1 цієї статті, держави-члени можуть відтермінувати застосування статті 40(1) для централізованих закупівельних організацій відповідно до статті 55(3) до 18 квітня 2017 року.

  Якщо держава-член вирішує відтермінувати застосування статті 40(1), така держава-член повинна забезпечити для замовників можливість вибору між такими засобами комунікації для всіх видів комунікації та обміну інформацією:

  (a) електронні засоби відповідно до статті 40;

  (b) пошта або інший прийнятний носій;

  (c) факс;

  (d) поєднання зазначених засобів.

  3. Якщо держави-члени ухвалюють заходи, зазначені в параграфах 1 та 2, вони повинні містити покликання на цю Директиву або супроводжуватися таким покликанням у разі їх офіційного опублікування. Держави-члени визначають, яким чином таке покликання має бути зроблено.

  Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного права, які вони ухвалюють у сфері регулювання цієї Директиви.

  Стаття 107

  Скасування

  Директиву 2004/17/ЄС скасовано з 18 квітня 2016 року.

  Покликання на скасовану Директиву тлумачать як покликання на цю Директиву і читають відповідно до кореляційної таблиці в додатку XXI.

  Стаття 108

  Перегляд

  Комісія повинна переглянути економічний вплив на внутрішній ринок, зокрема з точки зору таких чинників, як транскордонне присудження договорів та транзакційні витрати, які є наслідком застосування порогових значень, встановлених у статті 15, та надати про них звіт Європейському Парламенту і Раді до 18 квітня 2019 року.

  Якщо це можливо й доцільно, Комісія розглядає можливість запропонувати підвищення порогових значень, застосовних відповідно до GPA, під час наступного раунду переговорів. У разі будь-яких змін порогових значень, застосовних відповідно до GPA, звіт повинен, у відповідних випадках, супроводжуватися законодавчою пропозицією про внесення змін до порогових значень, визначених у цій Директиві.

  Стаття 109

  Набуття чинності

  Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після дня її опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Стаття 110

  Адресати

  Цю Директиву адресовано державам-членам.
  ДОДАТОК І

  ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ (A) ПУНКТУ 2 СТАТТІ 2

  У випадку будь-яких розбіжностей в тлумаченні між CPV та NACE, застосовують номенклатуру CPV.  NACE (1)

  Код CPV

  СЕКЦІЯ F

  БУДІВНИЦТВО

  Розділ

  Група

  Клас

  Предмет

  Примітки

  45  Будівельні роботи

  Цей розділ включає:

  будівництво нових будівель та об’єктів будівництва, відновлювальні роботи та загальні ремонтні роботи.

  45000000


  45.1


  Підготовка будівельного майданчика


  45100000  45.11

  Руйнування та знесення будівель; земляні роботи

  Цей клас включає:

  — руйнування будівель та інших структур,

  — розчищення будівельних майданчиків,

  — виконання земляних робіт: землерийні роботи, захоронення відходів, вирівнювання й нівелювання будівельних майданчиків, риття траншей, виймання гірських порід, підривні роботи тощо.

  — підготовку будівельного майданчика до проведення гірничих робіт:

  — розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин.

  Цей клас також включає:

  — дренажні роботи на будівельному майданчику.

  — дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках.

  45110000  45.12

  Розвідувальне буріння

  Цей клас включає:

  — розвідувальне буріння та свердління, відбирання кернових проб для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей.

  Цей клас не включає:

  — буріння нафтових і газових свердловин, див. 11.20,

  — буріння водозабірних свердловин, див. 45.25,

  — проходження шахтних стволів, див. 45,25,

  — розвідувань нафтових і газових родовищ, геофізичних, геологічних та сейсмічних досліджень, див. 74.20.

  45120000


  45.2


  Будівництво завершених споруд або їх частин; інженерно-монтажні роботи


  45200000  45.21

  Загальне будівництво будівель та інженерно-монтажні роботи

  Цей клас включає:

  — будівництво всіх типів будівель, спорудження об’єктів інженерно-монтажних робіт,

  — будівництво мостів, у т. ч. шляхопроводів для надземних автострад, віадуків, тунелів та підземних переходів,

  — будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,

  — будівництво місцевих трубопроводів, місцевих ліній зв’язку та електропередач,

  — будівництво допоміжних інженерних споруд,

  — монтаж і зведення збірних конструкцій на будівельних майданчиках.

  Цей клас не включає:

  — надання послуг, пов'язаних із добуванням нафти і газу, див. 11.20,

  — зведення цілих збірних конструкцій з елементів власного виробництва, матеріалом яких не є бетон, див. розділи 20, 26 та 28,

  — будівельних робіт із облаштування стадіонів, басейнів, спортивних залів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будівель, див. 45.23,

  — установлення інженерного обладнання будівель та споруд, див. 45.3,

  — робіт із завершення будівництва, див. 45.4,

  — діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, див. 74.20,

  — управління проєктами, пов'язаними з будівництвом, див. 74.20.

  45210000

  Крім:

  – 45213316

  45220000

  45231000

  45232000  45.22

  Зведення покрівель та каркасних конструкцій

  Цей клас включає:

  — зведення дахів,

  — укладання покрівель,

  — гідроізоляцію.

  45261000  45.23

  Будівництво автострад, доріг, аеродромів та спортивних споруд

  Цей клас включає:

  — будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок,

  — будівництво залізничних доріг,

  — будівництво злітно-посадкових смуг,

  — будівельні роботи з облаштування стадіонів, басейнів, спортивних залів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будівель,

  — розмітку фарбою поверхні доріг та автомобільних стоянок.

  Цей клас не включає:

  — попередніх земляних робіт, див. 45.11.

  45212212 та DA03

  45230000

  крім:

  – 45231000

  – 45232000

  – 45234115  45.4

  Будівництво водних споруд

  Цей клас включає:

  — будівництво:

  — водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для прогулянкових суден, шлюзів тощо,

  — гребель та дамб,

  — днопоглиблювальні роботи,

  — підводні роботи.

  45240000  45.25

  Інші спеціалізовані будівельні роботи

  Цей клас включає:

  — будівельні роботи, які спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або обладнання,

  — будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль,

  — буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів,

  — монтаж сталевих конструкцій невласного виробництва,

  — гнуття сталевої арматури,

  — кладку цегли та каменю,

  — установлення риштовань, робочих платформ та їх демонтаж, у тому числі орендованих риштовань та робочих платформ,

  — установлення димоходів і промислових печей.

  Цей клас не включає:

  — оренди риштовань без установлення та демонтажу, див. 71.32

  45250000

  45262000


  45.3


  Установлення інженерного обладнання будівель та споруд


  45300000  45.31

  Електромонтажні роботи

  Цей клас включає:

  монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах:

  — електропроводки та електроарматури,

  — систем телекомунікації,

  — систем електроопалення,

  — антен у житлових будинках,

  — систем протипожежної сигналізації,

  — систем охоронної сигналізації,

  — ліфтів та ескалаторів,

  — блискавковідводів тощо.

  45213316

  45310000

  Крім:

  — 45316000  45.32

  Ізоляційні роботи

  Цей клас включає:

  — улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції.

  Цей клас не включає:

  — забезпечення гідроізоляції див. 45.22.

  45320000  45.33

  Санітарно-технічні роботи

  Цей клас включає:

  — монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах:

  — водопровідного та санітарно-технічного обладнання,

  — газопровідної арматури,

  — опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем й обладнання, систем кондиціонування повітря та трубопроводів,

  — спринклерних систем.

  Цей клас не включає:

  — монтажу систем електроопалення, див. 45.31.

  45330000  45.34

  Інші будівельно-монтажні роботи

  Цей клас включає:

  — установлення систем освітлення та сигналізації на дорогах, залізницях, в аеропортах та портах,

  — монтаж в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та приладів, не віднесених до інших категорій.

  45234115

  45316000

  45340000


  45.4


  Роботи з завершення будівництва


  45400000  45.41

  Штукатурні роботи

  Цей клас включає:

  — зовнішні та внутрішні штукатурні роботи або штукатурне ліплення, у тому числі пов’язані матеріали для обрешітки, в будівлях та інших об'єктах будівництва.

  45410000  45.42

  Установлення столярних виробів

  Цей клас включає:

  — установлення виробів та конструкцій невласного виробництва: дверей, вікон, дверних коробок та віконних рам, вбудованих кухонь, сходів, обладнання підприємств торгівлі тощо з дерева або інших матеріалів,

  — внутрішнє оздоблення приміщень, таке як монтаж стелі, облицювання стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо.

  Цей клас не включає:

  — укладання паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги, див. 45.43.

  45420000  45.43

  Покриття підлоги й облицювання стін

  Цей клас включає:

  — укладання, наклеювання, підвішування або установлення в будівлях або на інших об’єктах будівництва:

  — керамічної, бетонної або кам'яної плитки для підлоги або стін,

  — паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, килимових покриттів та лінолеуму,

  — у тому числі гумових або пластмасових,

  — покриттів терраццо, мармурових, гранітних чи сланцевих покриттів для підлоги або стін,

  — шпалер.

  45430000  45.44

  Малярні роботи та скління

  Цей клас включає:

  — фарбування будівель зовні та всередині,

  — фарбування інженерних споруд,

  — установлення скла, дзеркал тощо.

  Цей клас не включає:

  — установлення віконних блоків, див. 45.42.

  45440000  45.45

  Інші роботи з завершення будівництва

  Цей клас включає:

  — установлення приватних плавальних басейнів,

  — пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель,

  — інші оздоблювальні та завершальні роботи, не віднесені до інших категорій.

  Цей клас не включає:

  — прибирання внутрішніх приміщень в будівлях та інших спорудах, див. 74.70.

  45212212 та DA04

  45450000


  45.5


  Оренда техніки для будівництва або знесення будівель з оператором


  45500000  45.50

  Оренда техніки для будівництва або знесення будівель з оператором

  Цей клас не включає:

  — оренди машин та обладнання для будівництва або знесення будівель без операторів, див. 71.32.

  45500000

  (1) Регламент Ради (ЄЕС) № 3037/90 від 09 жовтня 1990 року (ОВ L 293, 24.10.1990, с. 1).
  ДОДАТОК II

  ПЕРЕЛІК ПРАВОВИХ АКТІВ СОЮЗУ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 4(3)

  Права, надані за допомогою процедури, в рамках якої була забезпечена належна публічність, у випадках, якщо такі права були надані на підставі об’єктивних критеріїв, не є спеціальними або виключними правами в розумінні статті 4 цієї Директиви. Нижче перераховані процедури, що забезпечують належний попередній рівень прозорості, для надання дозволів на підставі інших правових актів Союзу, які не є спеціальними або виключними правами в розумінні статті 4 цієї Директиви:

  (a) надання дозволу на експлуатацію установок природного газу відповідно до процедур, встановлених у статті 4 Директиви 2009/73/ЄС;

  (b) надання дозволу або запрошення до участі в тендері для будівництва нових установок для виробництва електроенергії відповідно до Директиви 2009/72/ЄС;

  (c) надання відповідно до процедур, встановлених у статті 9 Директиви 97/67/ЄС, дозволів стосовно поштової послуги, яка не є або яка не повинна бути зарезервованою;

  (d) процедура надання дозволу на здійснення виду діяльності, пов’язаного з видобуванням вуглеводнів, відповідно до Директиви 94/22/ЄС;

  (e) договори про надання громадських послуг у розумінні Регламенту (ЄС) № 1370/2007 про надання громадських послуг пасажирських перевезень автобусом, трамваєм, залізничним транспортом чи метро, які були присуджені на підставі конкурентної тендерної процедури відповідно до статті 5(3) вказаного Регламенту, за умови що строк їх дії відповідає положенням статті 4(3) або (4) зазначеного Регламенту.
  ДОДАТОК III

  ПЕРЕЛІК ПРАВОВИХ АКТІВ СОЮЗУ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 34(3)

  A.  Транспортування або розподілення газу чи теплової енергії

  Директива 2009/73/ЄС

  B.  Виробництво, передача та розподілення електроенергії

  Директива 2005/72/ЄС

  C.  Виробництво, транспортування та розподілення питної води

  [Відсутня]

  D.  Замовники у сфері послуг перевезень залізничним транспортом

  Вантажний залізничний транспорт

  Директива 2012/34/ЄС

  Міжнародний залізничний пасажирський транспорт

  Директива 2012/34/ЄС

  Національний залізничний пасажирський транспорт

  [Відсутня]

  E.  Замовники у сфері послуг перевезень міським залізничним транспортом, трамваєм чи автобусом

  [Відсутня]

  D.  Замовники у сфері поштових послуг

  Директива 97/67/ЄС

  G.  Добування нафти чи газу

  Директива 94/22/ЄС

  H.  Розвідування родовищ вугілля чи інших видів твердого палива та їх видобування

  [Відсутня]

  D.  Замовники у сфері обслуговування обладнання морських чи внутрішніх портів або інших терміналів

  [Відсутня]

  J.  Замовники у сфері обслуговування аеропортів

  [Відсутня]
  ДОДАТОК IV

  КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ УХВАЛЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИХ АКТІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 35

  1. Імплементаційні акти, зазначені в статті 35, ухвалюють впродовж таких періодів:

  (a) 90 робочих днів, якщо вважається, що є вільний доступ до відповідного ринку на підставі першого підпараграфа статті 34(3);

  (b) 130 робочих днів у випадках, що не належать до зазначених у пункті (a).

  Якщо запит не супроводжується обґрунтованим рішенням, ухваленим незалежним національним органом, компетентним у сфері відповідної діяльності, яке містить ретельний аналіз умов можливого застосування статті 34(1) до відповідного виду діяльності згідно зі статтею 34(2) та (3), періоди, визначені в пунктах (a) та (b) цього параграфа подовжують на 15 робочих днів.

  Перебіг таких строків починається в перший робочий день після дати отримання Комісією запиту, зазначеного в статті 35(1), або, якщо інформація, яку необхідно надати разом із запитом, неповна, в робочий день після дати отримання повної інформації.

  Комісія може подовжити періоди, визначені в першому підпараграфі, за згодою держави-члена чи замовника, які подали запит.

  2. Комісія може вимагати від відповідної держави-члена, відповідного замовника або незалежного національного органу, зазначеного в параграфі 1, чи будь-якого іншого компетентного національного органу надання всієї необхідної інформації або доповнення чи уточнення інформації, наданої в належні строки. У разі надання несвоєчасних або неповних відповідей періоди, визначені в першому підпараграфі параграфа 1, призупиняють на період від завершення строку, визначеного в запиті на надання інформації, до отримання повної та правильної інформації.
  ДОДАТОК V

  ВИМОГИ ДО ІНСТРУМЕНТІВ І ПРИЛАДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ, ЗАЯВОК НА КВАЛІФІКАЦІЮ, А ТАКОЖ КОНКУРСНИХ ПЛАНІВ ТА ПРОЄКТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

  Інструменти й прилади для отримання тендерних пропозицій, заявок на участь, заявок на кваліфікацію, а також конкурсних планів та проєктів в електронному вигляді повинні принаймні гарантувати за допомогою технічних засобів та відповідних процедур, що:

  (a) можливе визначення точного часу й дати отримання тендерних пропозицій, заявок на участь, заявок на кваліфікацію, а також подання планів і проєктів;

  (b) можливо обґрунтовано забезпечити, щоб до встановлених строків ніхто не мав доступу до даних, переданих відповідно до цих вимог;

  (c) лише уповноважені особи можуть визначати або змінювати дати відкриття отриманих даних;

  (d) під час різних етапів процедури кваліфікації, процедури закупівлі або конкурсу доступ до всіх наданих даних або до їх частини можуть мати лише уповноважені особи;

  (e) лише уповноважені особи повинні надавати доступ до переданих даних та лише після встановленої дати;

  (f) дані, які були отримані та відкриті відповідно до цих вимог, повинні залишатися доступними лише особам, уповноваженим ознайомлюватися з ними;

  (g) у разі порушення або спроби порушення заборон чи умов стосовно доступу, зазначених у пунктах (b)–(f), може бути обґрунтовано забезпечена можливість чіткого виявлення таких порушень або спроб.
  ДОДАТОК VI

  ЧАСТИНА А

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПЕРІОДИЧНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОВІДОМЛЕННІ

  (як зазначено у статті 67)

  I.  Інформація, яка повинна міститися в повідомленнях в усіх випадках

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3.


  (a) Для договорів про постачання продуктів: характер та обсяг чи вартість послуг або продуктів, які будуть постачені (коди CPV).

  (b) Для договорів про виконання робіт: характер та обсяг послуг, які будуть надані, основні характеристики робіт чи лотів стосовно таких робіт (коди CPV).

  (c) Для договорів про надання послуг: загальна запланована закупівля стосовно кожної з передбачених категорій послуг (коди CPV).

  4. Дата відправлення повідомлення або дата відправлення повідомлення про опублікування такого повідомлення в профілі покупця.

  5. Інша відповідна інформація.

  II.  Додаткова інформація, яку необхідно надати, якщо повідомлення використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі або воно дозволяє зменшення строків отримання тендерних пропозицій (стаття 67(2))

  6. Покликання на факт того, що зацікавлені суб’єкти господарювання повинні повідомити суб’єкта про свою зацікавленість у договорі або договорах.

  7. Електронна адреса або інтернет-адреса, за якою специфікації та закупівельна документація будуть наявні в необмеженому та повному прямому безкоштовному доступі.

  У випадках, коли необмежений і повний прямий безкоштовний доступ відсутній із причин, визначених у третьому й четвертому підпараграфах статті 73(1), зазначення того, яким чином можна отримати доступ до закупівельної документації.

  8. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  9. Строк отримання заявок на запрошення до участі в тендері або переговорах.

  10. Характер та кількість продуктів, які будуть постачені, або загальний характер робіт чи категорії послуг та опис із зазначенням того, чи передбачена(і) рамкова(і) угода(и), включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі. Зазначення того, чи залучені купівля, оренда, прокат або купівля на виплат із правом викупу чи будь-яке їх поєднання.

  11. Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів чи місця надання послуг у випадку продуктів та послуг; якщо договір поділений на лоти, таку інформацію надають стосовно кожного лоту.

  12. Строки виконання, завершення чи дії договору про надання послуг та, за можливості, початкова дата.

  13. Адреса, на яку зацікавлені підприємства повинні надіслати в письмовій формі свої висловлення зацікавленості.

  14. Строки отримання висловлень зацікавленості.

  15. Мова або мови, якими дозволено подавати кандидатури конкурсантів або тендерні пропозиції.

  16. Економічні та технічні умови, фінансові та технічні гарантії, що їх вимагають від постачальників.

  17.


  (a) Розрахована дата початку процедур закупівель стосовно договору чи договорів (якщо відома);

  (b) Тип процедури закупівлі (процедури з обмеженою участю, з використанням чи без використання динамічної системи закупівель або переговорні процедури).

  18. У відповідних випадках, особливі умови, які поширюються на виконання договору.

  19. У відповідних випадках, зазначення того, чи:

  (a) обов’язкове/дозволене подання тендерних пропозицій або заявок на участь в електронному вигляді,

  (b) передбачене здійснення електронних замовлень,

  (c) передбачене електронне виставлення рахунків-фактур,

  (d) передбачене прийняття електронних платежів.

  20. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  21. Якщо відомо, критерії, зазначені в статті 82, які були використані для присудження договору. Крім випадків визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції лише на основі ціни, зазначають критерії визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, а також їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, зазначають пріоритетність таких критеріїв, якщо вони не вказані в специфікаціях чи не будуть вказані в запрошенні до підтвердження зацікавленості, зазначеному в пункті (b) статті 67(2), або в запрошенні до участі в тендері чи в переговорах.

  ЧАСТИНА B

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО ОПУБЛІКУВАННЯ В ПРОФІЛІ ПОКУПЦЯ ПЕРІОДИЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ, ЯКЕ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРЕНТНІЙ ПРОЦЕДУРІ

  (як зазначено у статті 67(1))

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Коди CPV.

  4. Інтернет-адреса «профілю покупця» (URL).

  5. Дата відправлення повідомлення про опублікування попереднього інформаційного повідомлення в профілі покупця.
  ДОДАТОК VII

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ (СТАТТЯ 53(4))

  Якщо замовники вирішили проводити електронний аукціон, закупівельна документація повинна включати принаймні таку інформацію:

  (a) компоненти, вартості яких будуть предметом електронного аукціону, за умови що ці компоненти кількісно обчислювані та можуть бути виражені в числах або у відсотках;

  (b) будь-які обмеження щодо вартостей, що можуть бути подані, якщо вони випливають зі специфікацій, що стосуються предмета договору;

  (c) інформацію, що буде надана учасникам процедури закупівлі під час електронного аукціону, та, у відповідних випадках, коли вона буде їм надана;

  (d) відповідну інформацію стосовно процесу проведення електронного аукціону;

  (e) умови подання тендерних пропозицій учасниками процедури закупівлі і, зокрема, мінімальні різниці, що, у відповідних випадках, будуть обов’язкові при поданні тендерної пропозиції;

  (f) відповідну інформацію щодо використовуваного електронного обладнання й технічних умов та технічних специфікацій підключення.
  ДОДАТОК VIII

  ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ

  Для цілей цієї Директиви

  (1) «технічна специфікація» означає одне з такого:

  (a) у випадку договорів про надання послуг або постачання продуктів, специфікація в документі, що визначає характеристики, яких вимагають від продукту або послуги, такі як рівні якості, рівні екологічної ефективності та ефективності боротьби зі зміною клімату, план усіх вимог (у тому числі вимог із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю) та оцінювання відповідності, рівень ефективності, особливості використання продукту, рівень безпеки або розміри, у тому числі вимоги до продукту, що стосуються назви, під якою його продають, термінології, символів, умов та методів випробування, пакування, маркування, інструкцій для користувачів, процесів та методів виробництва на будь-якому етапі життєвого циклу продукту або послуги та процедур оцінювання відповідності;

  (b) у випадку договорів про виконання робіт, сукупність технічних приписів, що містяться, зокрема, в закупівельній документації, які визначають характеристики, що їх вимагають від матеріалу, продукту, постачання, які дозволяють опис матеріалу, продукту чи постачання як таких, що відповідають призначеному їм замовником використанню; до таких характеристик належать рівень екологічної ефективності та рівень ефективності боротьби зі зміною клімату, план усіх вимог (у тому числі вимог із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю) та оцінювання відповідності, рівень ефективності, безпеки або розміри, включно з процедурами, що стосуються забезпечення якості, використання термінології та символів, умови та методи випробування, пакування, маркування, інструкції для користувачів та процеси й методи виробництва на будь-якому етапі життєвого циклу робіт; до таких характеристик також належать правила, що стосуються проєктування та складання кошторису, умов випробування, інспектування й приймання робіт та методів або прийомів будівництва, а також усі інші технічні умови, які замовник може встановити відповідно до загальних чи конкретних нормативно-правових актів стосовно готових робіт і матеріалів або складових частин, необхідних для їх виконання;

  (2) «стандарт» означає технічну специфікацію, ухвалену визнаним органом зі стандартизації, для повторного або тривалого застосування, дотримання якої не є обов’язковим, та яка є одним із такого:

  (a) «міжнародний стандарт» означає стандарт, ухвалений Міжнародною організацією зі стандартизації та оприлюднений для громадськості,

  (b) «європейський стандарт» означає стандарт, ухвалений європейською організацією зі стандартизації та оприлюднений для громадськості,

  (c) «національний стандарт» означає стандарт, ухвалений національною організацією зі стандартизації та оприлюднений для громадськості;

  (3) «Європейська технічна оцінка» означає задокументовану оцінку експлуатаційних характеристик будівельної продукції, які стосуються її суттєвих характеристик, згідно з відповідним Європейським документом з визначення прийнятності, як визначено в пункті 12 статті 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 305/2011 ( 19 );

  (4) «загальна технічна специфікація» означає технічну специфікацію у сфері ІКТ, встановлену відповідно до статей 13 та 14 Регламенту (ЄС) № 1025/2012;

  (5) «технічне покликання» означає будь-який документ, інший ніж європейські стандарти, розроблений європейськими органами зі стандартизації відповідно до процедури, адаптованої до змін в ринкових потребах.
  ДОДАТОК IX

  ОСОБЛИВОСТІ ОПУБЛІКУВАННЯ

  1.  Опублікування повідомлень

  Замовники повинні надсилати повідомлення, зазначені в статтях 67, 68, 69, 70, 92 та 96, до Офісу публікацій Європейського Союзу, такі повідомлення публікують відповідно до таких правил:

  (a) Повідомлення, зазначені в статтях 67, 68, 69, 70, 92 та 96, публікує Офіс публікацій Європейського Союзу або їх публікують замовники у випадку періодичного інформаційного повідомлення, опублікованого в профілі покупця відповідно до статті 67(1).

  Крім того, замовники можуть публікувати таку інформацію в Інтернеті в «профілі покупця», як зазначено нижче в пункті 2(b);

  (b) Офіс публікацій Європейського Союзу надасть замовнику підтвердження, зазначене в другому підпараграфі статті 71(5).

  2.  Опублікування додаткової інформації

  (a) Якщо іншого не передбачено в третьому та четвертому підпараграфах статті 73(1), замовники повинні публікувати в Інтернеті закупівельну документацію в повному обсязі.

  (b) Профіль покупця може містити періодичні інформаційні повідомлення, як зазначено в статті 67(1), інформацію про поточні запрошення до участі в тендері, заплановані купівлі, укладені договори, скасовані процедури та будь-яку корисну загальну інформацію, наприклад, контактний пункт, номер телефону та факсу, поштову адресу та адресу електронної пошти. Крім того, профіль покупця може містити періодичні інформаційні повідомлення, використовувані як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі, які опубліковані на національному рівні відповідно до статті 72.

  3.  Формат та процедури надсилання повідомлень в електронному вигляді

  Інформація щодо встановлених Комісією формату та процедури надсилання повідомлень в електронному вигляді доступна за інтернет-адресою http://simap.eu.int
  ДОДАТОК X

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО НАЯВНІСТЬ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

  (як зазначено в пункті (b) статті 44(4) та в статті 68)

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  4. Мета системи кваліфікації (опис продуктів, послуг чи робіт або їх категорій, які будуть надані з використанням такої системи — коди CPV). Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів або місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг.

  5. Умови, які повинні виконати суб’єкти господарювання з огляду на їхні кваліфікації згідно з системою, та методи перевірки дотримання кожної з таких умов. Якщо опис таких умов та методів перевірки об’ємний і складений на основі документів, до яких мають доступ зацікавлені суб’єкти господарювання, достатньо стислого опису основних умов та методів та покликання на такі документи.

  6. Строк дії системи кваліфікації та процедура його поновлення.

  7. Покликання на факт того, що таке повідомлення використовують як запрошення до участі в конкурентній процедурі.

  8. Адреса, за якою можна отримати подальшу інформацію та документацію стосовно системи кваліфікації (якщо відрізняється від адрес, зазначених у пункті (1)).

  9. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  10. Якщо відомо, критерії, зазначені в статті 82, які будуть використані для присудження договору. Крім випадків визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції лише на основі ціни, зазначають критерії визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, а також їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, зазначають пріоритетність таких критеріїв, якщо вони не вказані в специфікаціях чи не будуть вказані в запрошенні до участі в тендері чи в переговорах.

  11. У відповідних випадках, зазначення того, чи:

  (a) обов’язкове/дозволене подання тендерних пропозицій або заявок на участь в електронному вигляді,

  (b) передбачене здійснення електронних замовлень,

  (c) передбачене електронне виставлення рахунків-фактур,

  (d) передбачене прийняття електронних платежів.

  12. Інша відповідна інформація.
  ДОДАТОК XI

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР

  (як зазначено у статті 69)

  A. ВІДКРИТІ ПРОЦЕДУРИ

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  4. Характер договору (про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг, у відповідних випадках, зазначення того, чи це рамкова угода чи динамічна система закупівель), опис (коди CPV). У відповідних випадках, зазначення того, чи тендери стосуються купівлі, оренди, прокату, купівлі на виплат із правом викупу або їх поєднання.

  5. Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів або місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг.

  6. У випадку постачання продуктів та виконання робіт:

  (a) характер та кількість продуктів, які будуть постачені (коди CPV), включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, за можливості, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі для закупівель продуктів або характер та обсяг послуг, що будуть надані, та загальний характер робіт (коди CPV);

  (b) зазначення того, чи можуть постачальники подавати тендерну пропозицію стосовно деяких та/або всіх необхідних продуктів.

  Якщо, у випадку договорів про виконання робіт, договір про виконання робіт розділений на декілька лотів, сортування таких лотів за розміром та можливість подання тендерної пропозиції для одного, декількох чи всіх лотів;

  (c) для договорів про виконання робіт: інформація щодо мети роботи або договору, якщо останній також передбачає розробку проєктів.

  7. У випадку надання послуг:

  (a) характер та кількість продуктів, які будуть постачені, включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, якщо можливо, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі щодо надання послуг;

  (b) зазначення того, чи надання послуги зарезервоване для окремої професії законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи адміністративним положенням;

  (c) покликання на закон, підзаконний нормативно-правовий акт чи адміністративне положення;

  (d) зазначення того, чи повинні юридичні особи зазначати імена та професійні кваліфікації членів персоналу, що відповідає за надання послуги;

  (e) зазначення того, чи можуть надавачі послуг подавати тендерні пропозиції щодо частини відповідних послуг.

  8. Якщо відомо, зазначення того, чи дозволене подання варіантів.

  9. Строки виконання, завершення чи дії договору про надання послуг та, за можливості, початкова дата.

  10. Електронна адреса або інтернет-адреса, за якою закупівельна документація буде наявна в необмеженому та повному прямому безкоштовному доступі.

  У випадках, коли необмежений і повний прямий безкоштовний доступ відсутній із причин, визначених у третьому й четвертому підпараграфах статті 73(1), зазначення того, яким чином можна отримати доступ до закупівельної документації.

  11.


  (a) Кінцева дата отримання тендерних пропозицій чи орієнтовних тендерних пропозицій у разі введення динамічної системи закупівель;

  (b) адреса, на яку вони повинні бути надіслані;

  (c) мова чи мови, якими вони повинні бути складені.

  12.


  (a) Якщо застосовно, особи, уповноважені бути присутніми на відкритті тендерів;

  (b) дата, час і місце такого відкриття.

  13. Якщо застосовно, будь-які обов’язкові внески та гарантії.

  14. Основні умови фінансування й здійснення виплат та/або покликання на положення, де вони зазначені.

  15. У відповідних випадках, правова форма, якої повинна набути група суб’єктів господарювання, яким присуджують договір.

  16. Мінімальні економічні та технічні умови, що їх вимагають від суб’єктів господарювання, яким присуджують договір.

  17. Період, впродовж якого учасник процедури закупівлі зобов’язаний зберігати відкритою свою тендерну пропозицію.

  18. У відповідних випадках, особливі умови, які поширюються на виконання договору.

  19. Критерії, зазначені в статті 82, які будуть використані для присудження договору. Крім випадків визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції лише на основі ціни, зазначають критерії визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, а також їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, зазначають пріоритетність таких критеріїв, якщо вони не вказані в специфікаціях.

  20. У відповідних випадках, дата(и) опублікування та покликання на публікацію в Офіційному віснику Європейського Союзу періодичного інформаційного повідомлення або повідомлення про опублікування такого повідомлення в профілі покупця, зазначеного в договорі.

  21. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти підрозділу, де можна отримати таку інформацію.

  22. Дата відправлення повідомлення замовником.

  23. Інша відповідна інформація.

  B. ПРОЦЕДУРИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  4. Характер договору (про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг; у відповідних випадках, зазначення того, чи це рамкова угода), опис (коди CPV). У відповідних випадках, зазначення того, чи тендери стосуються купівлі, оренди, прокату, купівлі на виплат із правом викупу або їх поєднання.

  5. Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів або місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг.

  6. У випадку постачання продуктів та виконання робіт:

  (a) характер та кількість продуктів, які будуть постачені (коди CPV), включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, за можливості, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі для закупівель продуктів або характер та обсяг послуг, що будуть надані, та загальний характер робіт (коди CPV);

  (b) зазначення того, чи можуть постачальники подавати тендерну пропозицію стосовно деяких та/або всіх необхідних продуктів.

  Якщо, у випадку договорів про виконання робіт, договір про виконання робіт розділений на декілька лотів, сортування таких лотів за розміром та можливість подання тендерної пропозиції для одного, декількох чи всіх лотів;

  (c) інформація щодо мети роботи або договору, якщо останній також передбачає розробку проєктів.

  7. У випадку надання послуг:

  (a) характер та кількість продуктів, які будуть постачені, включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, якщо можливо, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі щодо надання послуг;

  (b) зазначення того, чи надання послуги зарезервоване для окремої професії законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи адміністративним положенням;

  (c) Покликання на закон, підзаконний нормативно-правовий акт чи адміністративне положення;

  (d) зазначення того, чи повинні юридичні особи зазначати імена та професійні кваліфікації членів персоналу, що відповідає за надання послуги;

  (e) зазначення того, чи можуть надавачі послуг подавати тендерні пропозиції щодо частини відповідних послуг.

  8. Якщо відомо, зазначення того, чи дозволене подання варіантів.

  9. Строки виконання, завершення чи дії договору та, за можливості, початкова дата.

  10. У відповідних випадках, правова форма, якої повинна набути група суб’єктів господарювання, яким присуджують договір.

  11.


  (a) Кінцева дата отримання заявок на участь;

  (b) адреса, на яку вони повинні бути надіслані;

  (c) мова чи мови, якими вони повинні бути складені.

  12. Кінцева дата відправлення запрошень до участі в тендері.

  13. Якщо застосовно, будь-які обов’язкові внески та гарантії.

  14. Основні умови фінансування й здійснення виплат та/або покликання на положення, де вони зазначені.

  15. Інформація стосовно поточного стану суб’єкта господарювання та мінімальні економічні й технічні умови, що їх вимагають від нього.

  16. Критерії, зазначені в статті 82, які були використані для присудження договору. Крім випадків визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції лише на основі ціни, зазначають критерії визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, а також їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, зазначають пріоритетність таких критеріїв, якщо вони не вказані в специфікаціях чи не будуть вказані в запрошенні до участі в тендері.

  17. У відповідних випадках, особливі умови, які поширюються на виконання договору.

  18. У відповідних випадках, дата(и) опублікування та покликання на публікацію в Офіційному віснику Європейського Союзу періодичного інформаційного повідомлення або повідомлення про опублікування такого повідомлення в профілі покупця, зазначеного в договорі.

  19. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  20. Дата відправлення повідомлення замовниками.

  21. Інша відповідна інформація.

  C. ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕДУРИ

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  4. Характер договору (про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг; у відповідних випадках, зазначення того, чи це рамкова угода), опис (коди CPV). У відповідних випадках, зазначення того, чи тендери стосуються купівлі, оренди, прокату, купівлі на виплат із правом викупу або їх поєднання.

  5. Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів або місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг.

  6. У випадку постачання продуктів та виконання робіт:

  (a) характер та кількість продуктів, які будуть постачені (коди CPV), включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, за можливості, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі для закупівель продуктів або характер та обсяг послуг, що будуть надані, та загальний характер робіт (коди CPV);

  (b) зазначення того, чи можуть постачальники подавати тендерну пропозицію стосовно деяких та/або всіх необхідних продуктів.

  Якщо, у випадку договорів про виконання робіт, договір про виконання робіт розділений на декілька лотів, сортування таких лотів за розміром та можливість подання тендерної пропозиції для одного, декількох чи всіх лотів;

  (c) для договорів про виконання робіт: інформація щодо мети роботи або договору, якщо останній також передбачає розробку проєктів.

  7. У випадку надання послуг:

  (a) характер та кількість послуг, які будуть надані, включно з будь-якими необов’язковими положеннями щодо подальших закупівель, та, за можливості, розрахований наявний час для виконання таких положень, а також кількість поновлень, якщо вони передбачені. Крім того, у випадку повторних договорів, якщо можливо, розраховані часові рамки подальших запрошень до участі в конкурентній процедурі щодо надання послуг;

  (b) зазначення того, чи надання послуги зарезервоване для окремої професії законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи адміністративним положенням;

  (c) покликання на закон, підзаконний нормативно-правовий акт чи адміністративне положення;

  (d) зазначення того, чи повинні юридичні особи зазначати імена та професійні кваліфікації членів персоналу, що відповідає за надання послуги;

  (e) зазначення того, чи можуть надавачі послуг подавати тендерні пропозиції щодо частини відповідних послуг.

  8. Якщо відомо, зазначення того, чи дозволене подання варіантів.

  9. Строки виконання, завершення чи дії договору та, за можливості, початкова дата.

  10. У відповідних випадках, правова форма, якої повинна набути група суб’єктів господарювання, яким присуджують договір.

  11.


  (a) Кінцева дата отримання заявок на участь;

  (b) адреса, на яку вони повинні бути надіслані;

  (c) мова чи мови, якими вони повинні бути складені.

  12. У відповідних випадках, будь-які обов’язкові внески та гарантії.

  13. Основні умови фінансування й здійснення виплат та/або покликання на положення, де вони зазначені.

  14. Інформація стосовно поточного стану суб’єкта господарювання та мінімальні економічні й технічні умови, що їх вимагають від нього.

  15. Критерії, зазначені в статті 82, які були використані для присудження договору. Крім випадків визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції лише на основі ціни, зазначають критерії визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, а також їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, зазначають пріоритетність таких критеріїв, якщо вони не вказані в специфікаціях чи не будуть вказані в запрошенні до участі в переговорах.

  16. У відповідних випадках, назви й адреси суб’єктів господарювання, уже відібраних замовником.

  17. У відповідних випадках, особливі умови, які поширюються на виконання договору.

  18. У відповідних випадках, дати опублікування та покликання на публікацію в Офіційному віснику Європейського Союзу періодичного інформаційного повідомлення або повідомлення про опублікування такого повідомлення в профілі покупця, зазначеного в договорі.

  19. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  20. Дата відправлення повідомлення замовником.

  21. Інша відповідна інформація.
  ДОДАТОК XII

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ

  (як зазначено у статті 70)

  I.  Інформація для опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу ( 20 )

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Характер договору (про постачання продуктів, виконання робіт чи надання послуг та коди CPV, у відповідних випадках, зазначення того, чи це рамкова угода).

  4. Принаймні стисле зазначення характеру та кількості постачених продуктів, виконаних робіт та наданих послуг.

  5.


  (a) Форма запрошення до участі в конкурентній пропозиції (повідомлення про наявність системи кваліфікації; періодичне повідомлення; запрошення до подання тендерних пропозицій);

  (b) дата(и) опублікування та покликання на публікацію повідомлення в Офіційному віснику Європейського Союзу;

  (c) у випадку договорів, які присуджують без попереднього запрошення до участі в конкурентній процедурі, зазначення відповідного положення статті 50.

  6. Процедура закупівлі (відкрита, з обмеженою участю, переговорна).

  7. Кількість отриманих тендерних пропозицій із зазначенням

  (a) кількості тендерних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання, які є МСП,

  (b) кількості тендерних пропозицій, отриманих з-за кордону,

  (c) кількості тендерних пропозицій, отриманих в електронному вигляді.

  У випадку декількох присуджень (лотів, рамкових угод), таку інформацію надають стосовно кожного присудження.

  8. Дата укладення договору(ів) чи рамкової(их) угоди(угод) після рішення про їх присудження чи укладення.

  9. Ціна, сплачена за вигідні покупки відповідно до статті 50(h).

  10. Стосовно кожного присудження — назва, адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та інтернет-адреса переможця(ів) процедури закупівлі, зокрема:

  (a) інформація стосовно того, чи переможець процедури закупівлі належить до МСП,

  (b) інформація стосовно того, чи договір був присуджений консорціуму.

  11. У відповідних випадках, зазначення того, чи виконання договору було чи може бути передане третій особі на умовах субпідряду.

  12. Сплачена ціна або ціни тендерних пропозицій з найвищою та найнижчою вартостями, що були враховані при присудженні договору.

  13. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  14. Необов’язкова інформація:

  — вартість та частина договору, яка була передана чи може бути передана третім особам на умовах субпідряду,

  — критерії присудження.

  II.  Інформація, не призначена для опублікування

  15. Вартість присуджених договорів (якщо присудження було розділене між декількома постачальниками).

  16. Вартість кожного присудженого договору.

  17. Країна походження продукту чи послуги (в межах чи поза межами Співтовариства; в останньому випадку, в розрізі третьої країни).

  18. Які критерії присудження були використані?

  19. Чи був договір присуджений учаснику процедури закупівлі, який подав варіант відповідно до статті 64(1)?

  20. Чи були тендерні пропозиції відхилені у зв’язку з їх незвичайно низькою вартістю відповідно до статті 84?

  21. Дата відправлення повідомлення замовником.
  ДОДАТОК XIII

  ЗМІСТ ЗАПРОШЕНЬ ДО ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, ДО УЧАСТІ В ДІАЛОЗІ, ПЕРЕГОВОРАХ АБО ДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТАТТІ 74

  1. Запрошення до подання тендерної пропозиції або до участі в діалозі чи в переговорах, передбачені в статті 74, повинні містити принаймні:

  (a) кінцеву дату отримання тендерних пропозицій, адресу, за якою їх надсилають, та мову чи мови, якими вони повинні бути складені.

  Однак, у випадку договорів, присуджених за допомогою конкурентного діалогу або інноваційного партнерства, така інформація не повинна бути вказана в запрошенні до участі в переговорах, але повинна бути зазначена в запрошенні до подання тендерної пропозиції;

  (b) у випадку конкурентного діалогу, дату та адресу, встановлені для початку консультації, а також мову або мови проведення такого діалогу;

  (c) покликання на будь-яке опубліковане запрошення до участі в конкурентній процедурі;

  (d) зазначення будь-яких документів, які необхідно додати;

  (e) критерії присудження договору, якщо вони не зазначені в повідомленні про наявність системи кваліфікації, яке використовують як засіб запрошення до участі в конкурентній процедурі;

  (f) відповідні вагові коефіцієнти критеріїв присудження договору або, у відповідних випадках, пріоритетність таких критеріїв, якщо така інформація не надана в повідомленні про намір укласти договір, у повідомленні про наявність системи кваліфікації або в специфікаціях.

  2. Якщо запрошення до участі в конкурентній процедурі здійснюють за допомогою періодичного інформаційного повідомлення, замовники повинні після цього запросити всіх конкурсантів підтвердити свою зацікавленість на основі детальної інформації стосовно відповідного договору перед початком відбору учасників процедури закупівлі або учасників переговорів.

  Таке запрошення повинне містити принаймні таку інформацію:

  (a) характер та кількість, включно з усіма необов’язковими положеннями стосовно додаткових договорів, та, якщо можливо, розрахований наявний час для застосування таких положень стосовно поновлюваних договорів, характер та кількість, а також, якщо можливо, розраховані дати опублікування майбутніх повідомлень про конкурс щодо робіт, продуктів або послуг, стосовно яких буде оголошений тендер;

  (b) тип процедури: процедура з обмеженою участю чи переговорна процедура;

  (c) у відповідних випадках, дату початку або завершення постачання продуктів, надання послуг або виконання робіт;

  (d) якщо електронний доступ не може бути наданий, адресу та кінцеву дату подання запитів на надання закупівельної документації, а також мову чи мови, якими повинні подавати такі запити;

  (e) адресу замовника;

  (f) економічні та технічні умови, фінансові гарантії та інформацію, яку вимагають від суб’єктів господарювання;

  (g) форму договору, який є предметом запрошення до участі в тендері: договір про купівлю, оренду, наймання чи купівлю на виплат із правом викупу або будь-яке поєднання зазначених форм; та

  (h) критерії присудження договору та їхні вагові коефіцієнти або, у відповідних випадках, їх пріоритетність, якщо така інформація не надана в періодичному інформаційному повідомленні, в специфікаціях або в запрошенні до участі в тендері чи в переговорах.
  ДОДАТОК XIV

  ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 36(2)

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 29 про примусову чи обов'язкову працю;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 105 про скасування примусової праці;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 138 про мінімальний вік для прийому на роботу;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності;

  — Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) № 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці;

  — Віденська конвенція про охорону озонового шару та Монреальський протокол про речовини, що шкодять озоновому шару;

  — Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (Базельська конвенція);

  — Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (Стокгольмська конвенція про СОЗ);

  — Конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі (Програма ООН з довкілля/Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), Роттердам, 10.09.1998, та 3 її регіональні протоколи.
  ДОДАТОК XV

  ПЕРЕЛІК ПРАВОВИХ АКТІВ СОЮЗУ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 83(3)

  Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/33/ЄС.
  ДОДАТОК XVI

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ВПРОДОВЖ СТРОКУ ЙОГО ДІЇ

  (як зазначено у статті 89(1))

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Коди CPV.

  4. Код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів або місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг.

  5. Опис закупівлі до та після внесення змін: характер та обсяг робіт, характер та кількість або вартість продуктів, характер та обсяг послуг.

  6. Якщо застосовно, підвищення ціни, спричинене внесенням змін.

  7. Опис обставин, які зумовили необхідність внесення змін.

  8. Дата рішення про присудження договору.

  9. Якщо застосовно, назва, адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та інтернет-адреса нового суб’єкта або суб’єктів господарювання.

  10. Інформація стосовно того, чи пов’язаний договір із проєктом та/або програмою, фінансованими за рахунок фондів Союзу.

  11. Назва та адреса органу, який відповідає за перегляд, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно кінцевого терміну для процедур перегляду або, за необхідності, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.
  ДОДАТОК XVII  ПОСЛУГИ, ЗАЗНАЧЕНІ В СТАТТІ 91

  Код CPV

  Опис

  75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Послуги з підбору домашньої прислуги]; 79624000-4 [Послуги із забезпечення молодшим медичним персоналом] та 79625000-1 [Послуги із забезпечення медичним персоналом]; від 85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 та; 98500000-8 [Послуги приватних домогосподарств із найманим працівниками] та від 98513000-2 до 98514000-9 [Послуги із забезпечення домогосподарств робочою силою, послуги агентств з підбору персоналу для домогосподарств, послуги конторського персоналу для домогосподарств, послуги тимчасового персоналу для домогосподарств, послуги хатніх робітниць та побутові послуги]

  Послуги у сфері охорони здоров’я, соціальні послуги та пов’язані послуги

  85321000-5 та 85322000-2, 75000000-6 [Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; від 79995000-5 до 79995200-7; від 80000000-4 [Послуги у сфері освіти та навчання] до 80660000-8; від 92000000-1 до 92700000-8; 79950000-8 [Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів], 79951000-5 [Послуги з організації семінарів], 79952000-2 [Послуги з організації заходів], 79952100-3 [Послуги з організації культурних заходів], 79953000-9 [Послуги з організації фестивалів], 79954000-6 [Послуги з організації вечірок], 79955000-3 [Послуги з організації модних показів], 79956000-0 [Послуги з організації ярмарок і виставок]

  Адміністративні соціальні послуги, адміністративні послуги у сфері освіти, охорони здоров’я та культури

  75300000-9

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування (1)

  75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

  Послуги з виплати соціальної допомоги

  98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 та 98130000-3

  Інші громадські, соціальні та особисті послуги, у тому числі послуги професійних спілок, політичних організацій, молодіжних об’єднань та послуги інших членських організацій

  98131000-0

  Релігійні послуги

  від 55100000-1 до 55410000-7; від 55521000-8 до 55521200-0 [55521000-8 Послуги з доставки їжі додому, 55521100-9 Послуги пересувних кухонь, 55521200-0 Послуги з доставки їжі] 55510000-8 [Послуги їдалень], 55511000-5 [Послуги їдалень та інших кафе закритого типу], 55512000-2 [Послуги адміністраторів їдалень], 55523100-3 [Послуги з організації шкільного харчування], 55520000-1 [Кейтерингові послуги], 55522000-5 [Кейтерингові послуги для транспортних підприємств], 55523000-2 [Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ], 55524000-9 [Кейтерингові послуги для шкіл]

  Готельні та ресторанні послуги

  від 79100000-5 до 79140000-7; 75231100-5;

  Юридичні послуги, які не підлягають виключенню зі сфери застосування відповідно до статті 21(c)

  від 75100000-7 до 75120000-3; 75123000-4; від 75125000-8 до 75131000-3

  Інші адміністративні послуги та урядові послуги

  від 75200000-8 до 75231000-4

  Надання громадських послуг

  від 75231210-9 до 75231230-5; від 75240000-0 до 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

  Послуги, пов’язані з ув’язненням, послуги із забезпечення громадської безпеки та рятувальні послуги, які не підлягають виключенню зі сфери застосування відповідно до статті 21(h)

  від 79700000-1 до 79721000-4 [Послуги у сфері розслідувань та охорони, охоронні послуги, послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації, послуги з охорони об’єктів та особистої охорони, послуги зі спостереження, послуги з розшуку, послуги з розшуку осіб, що переховуються від правосуддя, послуги з патрулювання, послуги з видачі службових перепусток, послуги з проведення розслідувань та послуги детективних агентств], 79722000-1 [Послуги з проведення графологічної експертизи], 79723000-8 [Послуги з аналізу відходів]

  Послуги у сфері розслідувань та охорони

  98900000-2 [Послуги іноземних організацій та органів] та 98910000-5 [Послуги міжнародних організацій та органів]

  Міжнародні послуги

  64000000-6 [Поштові та телекомунікаційні послуги], 64100000-7 [Поштові та кур’єрські послуги], 64110000-0 [Поштові послуги], 64111000-7 [Поштові послуги з доставки газет і періодичних видань], 64112000-4 [Поштові послуги з доставки письмової кореспонденції], 64113000-1 [Поштові послуги з доставки пакунків], 64114000-8 [Послуги поштових відділень], 64115000-5 [Оренда поштових скриньок], 64116000-2 [Поштові послуги «до запитання»], 64122000-7 [Послуги з доставки пошти і повідомлень у межах організації]

  Поштові послуги

  50116510-9 [Послуги з відновлення шин], 71550000-8 [Ковальські послуги]

  Різні послуги

  (1) На такі послуги не поширюється дія цієї Директиви, якщо їх організовують як неекономічні послуги загального інтересу. Держави-члени мають право вільно організовувати надання обов’язкових соціальних послуг або інших послуг як послуг загального інтересу або як неекономічних послуг загального інтересу.
  ДОДАТОК XVIII

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР, У ВИПАДКУ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНШИХ СПЕЦИФІЧНИХ ПОСЛУГ

  (як зазначено у статті 92)

  Частина A  Повідомлення про намір укласти договір

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Опис послуг або їх категорій та, якщо застосовно, допоміжних робіт та продуктів, що будуть постачені, включно з зазначенням відповідних кількостей та вартостей, коди CPV.

  4. Код NUTS для основного місця надання послуг.

  5. У відповідних випадках, зазначення того, чи договір зарезервований для майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання зарезервоване в контексті програм захищеної зайнятості.

  6. Основні умови, які повинні виконати суб’єкти господарювання у зв’язку з участю, або, у відповідних випадках, електронна адреса, за якою можна отримати детальну інформацію.

  7. Строк(и) звернення до замовника у зв’язку з участю.

  8. Інша відповідна інформація.

  Частина B  Періодичне інформаційне повідомлення

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, адреса електронної пошти та інтернет-адреса замовника.

  2. Стислий опис відповідного договору, включно з кодами CPV.

  3. Настільки це відомо:

  (a) код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів чи місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг,

  (b) строки доставлення або постачання продуктів, виконання робіт або надання послуг та строк дії договору,

  (c) умови участі, зокрема:

  у відповідних випадках, зазначення того, чи договір стосується лише майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання обмежене рамками програм захисту робочих місць,

  у відповідних випадках, зазначення того, чи надання послуги зарезервоване для окремої професії законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи адміністративним положенням,

  (d) стислий опис основних характеристик процедури присудження, яка буде застосована.

  4. Покликання на факт того, що зацікавлені суб’єкти господарювання повинні повідомляти замовника про свою зацікавленість у договорі або договорах, строки отримання висловлень зацікавленості та адреса, за якою такі висловлення повинні бути передані.

  Частина C  Повідомлення про наявність системи кваліфікації

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, адреса електронної пошти та інтернет-адреса замовника.

  2. Стислий опис відповідного договору, включно з кодами CPV.

  3. Настільки це відомо:

  (a) код NUTS для основного місця виконання робіт у випадку виконання робіт або код NUTS для основного місця доставлення продуктів чи місця надання послуг у випадку постачання продуктів та надання послуг,

  (b) строки доставлення або постачання продуктів, виконання робіт або надання послуг та строк дії договору,

  (c) умови участі, зокрема:

  у відповідних випадках, зазначення того, чи договір стосується лише майстерень для людей з інвалідністю або чи його виконання обмежене рамками програм захисту робочих місць,

  у відповідних випадках, зазначення того, чи надання послуги зарезервоване для окремої професії законом, підзаконним нормативно-правовим актом чи адміністративним положенням,

  (d) стислий опис основних характеристик процедури присудження, яка буде застосована.

  4. Покликання на факт того, що зацікавлені суб’єкти господарювання повинні повідомляти замовника про свою зацікавленість у договорі або договорах, строки отримання висловлень зацікавленості та адреса, за якою такі висловлення повинні бути передані.

  5. Строк дії системи кваліфікації та процедура його поновлення.

  Частина D  Повідомлення про присудження договору

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Принаймні стисле зазначення характеру та обсягу послуг, які будуть надані, та, якщо застосовно, допоміжних робіт та продуктів, які будуть виконані чи постачені.

  4. Покликання на публікацію повідомлення в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  5. Кількість отриманих тендерних пропозицій.

  6. Назва та адреса обраного(их) суб’єкта(ів) господарювання.

  7. Інша відповідна інформація.
  ДОДАТОК XIX

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО КОНКУРС ПРОЄКТІВ

  (як зазначено у статті 96(1))

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Опис проєкту (коди CPV).

  4. Характер конкурсу: відкритий чи з обмеженою участю.

  5. У випадку відкритих конкурсів: кінцева дата отримання проєктів.

  6. У випадку конкурсів з обмеженою участю:

  (a) запланована кількість учасників або їх максимальна й мінімальна кількість;

  (b) якщо застосовно, назви вже відібраних учасників;

  (c) критерії відбору учасників,

  (d) кінцева дата отримання заявок на участь.

  7. Якщо застосовно, зазначення того, чи участь зарезервована для окремої професії.

  8. Критерії, які будуть застосовані під час оцінювання проєктів.

  9. Якщо застосовно, імена обраних членів журі.

  10. Зазначення того, чи рішення журі є обов’язковим для публічного замовника.

  11. Якщо застосовно, кількість та вартість призів.

  12. Якщо застосовно, деталі здійснення виплат усім учасникам.

  13. Зазначення того, чи дозволене присудження переможцям будь-яких подальших договорів.

  14. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  15. Дата відправлення повідомлення.

  16. Інша відповідна інформація.
  ДОДАТОК XX

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОВИННА МІСТИТИСЯ В ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ

  (як зазначено у статті 96(1))

  1. Назва, ідентифікаційний номер (якщо передбачено в національному законодавстві), адреса, включно з кодом NUTS, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти й інтернет-адреса замовника та, якщо відрізняється, служби, де можна отримати додаткову інформацію.

  2. Основний вид діяльності.

  3. Опис проєкту (коди CPV).

  4. Загальна кількість учасників.

  5. Кількість іноземних учасників.

  6. Переможець(переможці) конкурсу.

  7. Якщо застосовно, приз(и).

  8. Інша інформація.

  9. Покликання на повідомлення про конкурс проєктів.

  10. Назва та адреса органу, який відповідає за процедури оскарження, та, у відповідних випадках, процедури медіації. Точна інформація стосовно строків подання заяв про оскарження або, за потреби, назва, адреса, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти служби, де можна отримати таку інформацію.

  11. Дата відправлення повідомлення.
  ДОДАТОК ХХІ  КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

  Ця Директива

  Директива 2004/17/ЄС

  Стаття 1

  Стаття 2, 1-е речення

  Стаття 1, параграф 1

  Стаття 2, пункт 1

  Стаття 1, параграф 2, пункт (а)

  Стаття 2, пункт 2

  Стаття 1, параграф 2, пункт (b), 1-е речення

  Стаття 2, пункт 3

  Стаття 1, параграф 2, пункт (b), 2-е речення

  Стаття 2, пункт 4

  Стаття 1, параграф 2, пункт (c)

  Стаття 2, пункт 5

  Стаття 1, параграф 2, пункт (d), 1-й підпараграф

  Стаття 2, пункт 6

  Стаття 1, параграф 7, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 2, пункт 7

  Стаття 1, параграф 7, 3-й підпараграф

  Стаття 2, пункт 8

  Стаття 1, параграф 7, 3-й підпараграф

  Стаття 2, пункт 9

  Стаття 34, параграф 1

  Стаття 2, пункт 10

  Стаття 1, параграф 8

  Стаття 2, пункт 11

  Стаття 2, пункт 12

  Стаття 1, параграф 8

  Стаття 2, пункт 13

  Стаття 2, пункт 14

  Стаття 1, параграф 11

  Стаття 2, пункт 15

  Стаття 1, параграф 12

  Стаття 2, пункт 16

  Стаття 2, пункт 17

  Стаття 1, параграф 10

  Стаття 2, пункт 18

  Стаття 2, пункт 19

  Стаття 2, пункт 20

  Стаття 3, параграф 1

  Стаття 2, параграф 1, пункт (а), 1-й підпараграф

  Стаття 3, параграф 2

  Стаття 3, параграф 3

  Стаття 3, параграф 4

  Стаття 2, параграф 1, пункт (а), 2-й підпараграф

  Стаття 4, параграф 1

  Стаття 2, параграф 2

  Стаття 4, параграф 2

  Стаття 2, параграф 1, пункт (b)

  Стаття 4, параграф 3, 1-й підпараграф

  Стаття 2, параграф 3

  Стаття 4, параграф 3, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 4, параграф 4

  Стаття 5, параграф 1

  Стаття 5, параграф 2, 1-й підпараграф

  Стаття 5, параграф 2, 2-й підпараграф

  Стаття 1, параграф 2, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 5, параграф 3

  Стаття 5, параграф 4, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 5, параграф 4, 3-й підпараграф

  Стаття 5, параграф 5

  Стаття 6, параграф 1, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 6, параграф 1, 3-й підпараграф

  Стаття 9, параграф 1, 2-й підпараграф

  Стаття 6, параграф 2

  Стаття 9, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 6, параграф 3, пункт а

  Стаття 9, параграф 2

  Стаття 6, параграф 3, пункт b

  Стаття 6, параграф 3, пункт c

  Стаття 9, параграф 3

  Стаття 7

  Стаття 3, параграфи 1 та 3; стаття 4, параграф 1; стаття 7 пункт а

  Стаття 8

  Стаття 3, параграфи 1 та 2

  Стаття 9, параграф 1

  Стаття 3, параграф 3

  Стаття 9, параграф 2

  Стаття 3, параграф 4

  Стаття 10

  Стаття 4

  Стаття 11

  Стаття 5, параграф 1

  Стаття 5, параграф 2

  Стаття 12

  Стаття 7, пункт (b)

  Стаття 13, параграф 1

  Стаття 6, параграфи 1 та 2(c) in fine

  Стаття 13, параграф 2, пункт (а)

  Стаття 6, параграф 2, пункт (а)

  Стаття 13, параграф 2, пункт (b)

  Стаття 6, параграф 2, пункт (b)

  Стаття 13, параграф 2, пункт (c), підпункти i та ii

  Стаття 6, параграф 2, пункт (c), 1-й та 3-й абзаци

  Стаття 6, параграф 2, пункт (c), 2-й, 4-й, 5-й та 6-й абзаци

  Стаття 14, пункт (а)

  Стаття 7, пункт (а)

  Стаття 14, пункт (b)

  Стаття 7, пункт (а)

  Стаття 8

  Додатки I–X

  Стаття 15

  Статті 16 та 61

  Стаття 16, параграф 1

  Стаття 17, параграф 1; стаття 17, параграф 8

  Стаття 16, параграф 2

  Стаття 16, параграф 3

  Стаття 17, параграф 2; стаття 17, параграф 8

  Стаття 16, параграф 4

  Стаття 16, параграф 5

  Стаття 17, параграф 3

  Стаття 16, параграф 6

  Стаття 16, параграф 7

  Стаття 17, параграфи 4 та 5

  Стаття 16, параграф 8

  Стаття 17, параграф 6(a), 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 16, параграф 9

  Стаття 17, параграф 6(a), 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 16, параграф 10

  Стаття 17, параграф 6(a), 3-й підпараграф та параграф 6(b), 3-й підпараграф

  Стаття 16, параграф 11

  Стаття 17, параграф 7

  Стаття 16, параграф 12

  Стаття 17, параграф 9

  Стаття 16, параграф 13

  Стаття 17, параграф 10

  Стаття 16, параграф 14

  Стаття 17, параграф 11

  Стаття 17

  Стаття 69

  Стаття 18, параграф 1

  Стаття 19, параграф 1

  Стаття 18, параграф 2

  Стаття 19, параграф 2

  Стаття 19, параграф 1

  Стаття 20, параграф 1; стаття 62, пункт 1

  Стаття 19, параграф 2

  Стаття 20, параграф 2

  Стаття 20

  Стаття 22, стаття 62, пункт 1

  Стаття 21, пункт (а)

  Стаття 24, пункт (а)

  Стаття 21, пункт (b)

  Стаття 24, пункт (b)

  Стаття 21, пункт (c)

  Стаття 21, пункт (d)

  Стаття 24, пункт (c)

  Стаття 21, пункт (e)

  Стаття 21, пункт (f)

  Стаття 24, пункт (d)

  Стаття 21, пункт (g)

  Стаття 21, пункт (h)

  Стаття 21, пункт (i)

  Стаття 22

  Стаття 25

  Стаття 23

  Стаття 26

  Стаття 24, параграф 1

  Стаття 22a

  Стаття 24, параграф 2

  Стаття 21, стаття 62, пункт 1

  Стаття 24, параграф 3

  Стаття 21, стаття 62, пункт 1

  Стаття 25

  Стаття 26

  Стаття 27, параграф 1

  Стаття 22a in fine, стаття 12 Директиви 2009/81/ЄС

  Стаття 27, параграф 2

  Стаття 28

  Стаття 29, параграф 1

  Стаття 23, параграф 1

  Стаття 29, параграф 2

  Стаття 23, параграф 1

  Стаття 29, параграф 3

  Стаття 23, параграф 2

  Стаття 29, параграф 4

  Стаття 23, параграф 3, пункти (а)–(c)

  Стаття 29, параграф 5

  Стаття 23, параграф 3, 2-й підпараграф

  Стаття 29, параграф 6

  Стаття 23, параграф 3, 3-й підпараграф

  Стаття 30

  Стаття 23, параграф 4

  Стаття 31

  Стаття 23, параграф 5

  Стаття 32

  Стаття 24, пункт (e)

  Стаття 33, параграфи 1 та 2

  Стаття 27

  Стаття 33, параграф 3

  Стаття 34, параграф 1, 1-е та 2-е речення

  Стаття 30, параграф 1; стаття 62, пункт (2)

  Стаття 34, параграф 1, 3-є речення

  Стаття 34, параграф 1, 4-е речення

  Стаття 30, параграф 2, пункт преамбули 41

  Стаття 34, параграф 2, 1-й підпараграф

  Стаття 30, параграф 2

  Стаття 34, параграф 2, 2-й підпараграф

  Стаття 34, параграф 3

  Стаття 30, параграф 3

  Стаття 35, параграф 1

  Стаття 30, параграф 4, 1-й підпараграф; параграф 5, 1-й та 2-йпідпараграфи

  Стаття 35, параграф 2

  Стаття 30, параграф 5, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 35, параграф 3

  Стаття 30, параграф 4, 2-й підпараграф; параграф 5, 4-й підпараграф; стаття 62, пункт (2)

  Стаття 30, параграф 4, 3-й підпараграф

  Стаття 35, параграф 4

  Стаття 35, параграф 5

  Стаття 30, параграф 6, 2-й підпараграф

  Стаття 35, параграф 6

  Стаття 30, параграф 6, 3-й та 4-й підпараграфи

  Стаття 36, параграф 1

  Стаття 10

  Стаття 36, параграф 2

  Стаття 37

  Стаття 11

  Стаття 38, параграф 1

  Стаття 28, 1-й підпараграф

  Стаття 38, параграф 2

  Стаття 28, 2-й підпараграф

  Стаття 39

  Стаття 13

  Стаття 40, параграф 1

  Стаття 48, параграфи 1, 2 та 4; стаття 64, параграф 1

  Стаття 40, параграф 2

  Стаття 40, параграф 3

  Стаття 48, параграф 3; стаття 64, параграф 2

  Стаття 40, параграф 4

  Стаття 40, параграф 5

  Стаття 40, параграф 6

  Стаття 48, параграфи 5 та 6; стаття 64, параграф 3

  Стаття 40, параграф 7, 1-й підпараграф

  Стаття 70, параграф 2, пункт f та 2-й підпараграф

  Стаття 40, параграф 7, 2-й та 3-й підпараграфи


  Стаття 41, параграф 1

  Стаття 1, параграф 13

  Стаття 41, параграф 2

  Стаття 70, параграф 2, пункти (c) та (d); стаття 70, параграф 2, 2-й підпараграф

  Стаття 42

  Стаття 43

  Стаття 12

  Стаття 44, параграф 1

  Стаття 40, параграфи 1 та 2

  Стаття 44, параграф 2

  Стаття 40, параграф 2

  Стаття 44, параграф 3

  Стаття 44, параграф 4

  Стаття 42, параграф 1 та параграф 3, пункт b

  Стаття 44, параграф 5

  Початок статті 40(3)

  Стаття 45, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 1, параграф 9, пункт (а)

  Стаття 45, параграф 1, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 45, параграф 2

  Стаття 45, параграф 2

  Стаття 45, параграф 4

  Стаття 45, параграф 3

  Стаття 45, параграф 4

  Стаття 46

  Стаття 1, параграф 9, пункт (b); стаття 45, параграф 3

  Стаття 47

  Стаття 1, параграф 9, пункт (c); стаття 45, параграф 3

  Стаття 48

  Стаття 49

  Стаття 50, пункт (а)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (а)

  Стаття 50, пункт (b)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (b)

  Стаття 50, пункт (c)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (c)

  Стаття 50, пункт (d)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (d)

  Стаття 50, пункт (e)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (e)

  Стаття 50, пункт (f)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (g)

  Стаття 50, пункт (g)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (h)

  Стаття 50, пункт (h)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (j)

  Стаття 50, пункт (i)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (k)

  Стаття 50, пункт (j)

  Стаття 40, параграф 3, пункт (l)

  Стаття 51, параграф 1, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 14, параграф 1; стаття 1, параграф 4

  Стаття 51, параграф 1, 3-й підпараграф

  Стаття 51, параграф 2, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 51, параграф 2, 3-й підпараграф

  Стаття 14, параграф 4

  Стаття 52, параграф 1

  Стаття 1, параграф 5; стаття 15, параграф 1

  Стаття 52, параграф 2

  Стаття 15, параграф 2

  Стаття 52, параграф 3

  Стаття 15, параграф 2, останнє речення

  Стаття 52, параграф 4

  Стаття 15, параграф 3

  Стаття 52, параграф 5

  Стаття 15, параграф 4

  Стаття 52, параграф 6

  Стаття 15, параграф 6

  Стаття 52, параграф 7

  Стаття 52, параграф 8

  Стаття 52, параграф 9

  Стаття 15, параграф 7, 3-й підпараграф

  Стаття 53, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 1, параграф 6; стаття 56, параграф 1

  Стаття 53, параграф 1, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 1, параграф 6

  Стаття 53, параграф 2

  Стаття 56, параграф 2

  Стаття 53, параграф 3

  Стаття 56, параграф 2, 3-й підпараграф

  Стаття 53, параграф 4

  Стаття 56, параграф 3

  Стаття 53, параграф 5

  Стаття 56, параграф 4

  Стаття 53, параграф 6

  Стаття 56, параграф 5

  Стаття 53, параграф 7

  Стаття 56, параграф 6

  Стаття 53, параграф 8

  Стаття 56, параграф 7

  Стаття 53, параграф 9

  Стаття 56, параграф 8

  Стаття 54

  Стаття 55, параграф 1

  Стаття 29, параграф 1

  Стаття 55, параграф 2

  Стаття 29, параграф 2

  Стаття 55, параграф 3

  Стаття 55, параграф 4

  Стаття 29, параграф 2

  Стаття 56

  Стаття 57

  Стаття 58

  Пункт преамбули 15

  Стаття 59

  Стаття 60, параграф 1

  Стаття 34, параграф 1

  Стаття 60, параграф 2

  Стаття 34, параграф 2

  Стаття 60, параграф 3

  Стаття 34, параграф 3

  Стаття 60, параграф 4

  Стаття 34, параграф 8

  Стаття 60, параграф 5

  Стаття 34, параграф 4

  Стаття 60, параграф 6

  Стаття 34, параграф 5

  Стаття 61, параграф 1

  Стаття 34, параграф 6

  Стаття 61, параграф 2

  Стаття 34, параграф 6

  Стаття 62, параграф 1

  Стаття 34, параграф 4, 2-й підпараграф; 5, 2-й та 3-й підпараграфи; 6, 2-й підпараграф; параграф 7

  Стаття 62, параграф 2

  Стаття 34, параграф 4, 1-й підпараграф; 5, 1-й підпараграф; 6, 1-й підпараграф

  Стаття 62, параграф 3

  Стаття 63

  Стаття 35

  Стаття 64, параграф 1

  Стаття 36, параграф 1

  Стаття 64, параграф 2

  Стаття 36, параграф 2

  Стаття 65

  Стаття 66, параграф 1

  Стаття 45, параграф 1

  Стаття 66, параграф 2

  Стаття 45, параграф 9

  Стаття 45, параграф 10

  Стаття 66, параграф 3

  Стаття 45, параграф 9

  Стаття 67, параграф 1

  Стаття 41, параграфи 1 та 2

  Стаття 67, параграф 2

  Стаття 42, параграф 3; стаття 44, параграф 1

  Стаття 68

  Стаття 41, параграф 3

  Стаття 69

  Стаття 42, параграф 1, пункт (c); стаття 44, параграф 1

  Стаття 70, параграф 1

  Стаття 43, параграф 1, 1-й підпараграф; стаття 44, параграф 1

  Стаття 70, параграф 2

  Стаття 43, параграф 1, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 70, параграф 3

  Стаття 43, параграфи 2 та 3

  Стаття 70, параграф 4

  Стаття 43, параграф 5

  Стаття 71, параграф 1

  Стаття 44, параграф 1

  Стаття 70, параграф 1, пункт (b)

  Стаття 71, параграф 2, 1-е речення

  Стаття 44, параграфи 2, 3

  Стаття 71, параграф 2, 2-е та 3-є речення

  Стаття 44, параграф 4, 2-й підпараграф

  Стаття 71, параграф 3

  Стаття 44, параграф 4, 1-й підпараграф

  Стаття 71, параграф 4

  Стаття 71, параграф 5, 1-й підпараграф

  Стаття 44, параграф 6

  Стаття 71, параграф 5, 2-й підпараграф

  Стаття 44, параграф 7

  Стаття 71, параграф 6

  Стаття 44, параграф 8

  Стаття 72, параграф 1

  Стаття 44, параграф 5, 1-й підпараграф

  Стаття 72, параграфи 2 та 3

  Стаття 44, параграф 5, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 73, параграф 1

  Стаття 45, параграф 6

  Стаття 73, параграф 2

  Стаття 46, параграф 2

  Стаття 74, параграф 1

  Стаття 47, параграф 1, 1-е речення та параграф 5, 1-й підпараграф

  Стаття 74, параграф 2

  Стаття 47, параграф 1, 2-е речення та

  параграф 5, 2-й підпараграф

  Стаття 75, параграф 1

  Стаття 49, параграф 1

  Стаття 75, параграф 2

  Стаття 49, параграф 2, 1-й та 2-й підпараграфи

  Стаття 75, параграф 3

  Стаття 49, параграф 2, 3-й підпараграф

  Стаття 75, параграфи 4, 5 та 6

  Стаття 49, параграфи 3, 4 та 5

  Стаття 76, параграф 1

  Стаття 51, параграф 1

  Стаття 76, параграф 2

  Стаття 51, параграф 2

  Стаття 76, параграф 3

  Стаття 52, параграф 1

  Стаття 76, параграф 4

  Стаття 76, параграф 5

  Стаття 51, параграф 3

  Стаття 76, параграф 6

  Стаття 76, параграф 7

  Стаття 76, параграф 8

  Стаття 77, параграф 1

  Стаття 53, параграф 1

  Стаття 77, параграф 2

  Стаття 53, параграф 2

  Стаття 77, параграф 3

  Стаття 53, параграф 6

  Стаття 77, параграф 4

  Стаття 53, параграф 7

  Стаття 77, параграф 5

  Стаття 53, параграф 9

  Стаття 77, параграф 6

  Стаття 78, параграф 1

  Стаття 54, параграфи 1 та 2

  Стаття 78, параграф 2

  Стаття 54, параграф 3

  Стаття 79, параграф 1

  Стаття 53, параграфи 4 та 5

  Стаття 79, параграф 2

  Стаття 54, параграфи 5 та 6

  Стаття 79, параграф 3

  Стаття 80, параграф 1

  Стаття 53, параграф 3; стаття 54, параграф 4

  Стаття 80, параграф 2

  Стаття 80, параграф 3

  Стаття 53, параграф 3; стаття 54, параграф 4

  Стаття 81, параграф 1

  Стаття 52, параграф 2

  Стаття 81, параграф 2

  Стаття 52, параграф 3

  Стаття 81, параграф 3

  Стаття 82, параграф 1

  Стаття 55, параграф 1

  Стаття 82, параграф 2

  Стаття 55, параграф 1

  Стаття 82, параграф 3

  Стаття 82, параграф 4

  Пункт преамбули 1; пункт преамбули 55, 3-й параграф

  Стаття 82, параграф 5

  Стаття 55, параграф 2

  Стаття 83

  Стаття 84, параграф 1

  Стаття 57, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 84, параграф 2, пункт (а)

  Стаття 57, параграф 1, 2-й підпараграф, пункт (a)

  Стаття 84, параграф 2, пункт (b)

  Стаття 57, параграф 1, 2-й підпараграф, пункт (b)

  Стаття 84, параграф 2, пункт (c)

  Стаття 57, параграф 1, 2-й підпараграф, пункт (c)

  Стаття 84, параграф 2, пункт (d)

  Стаття 57, параграф 1, 2-й підпараграф, пункт (d)

  Стаття 84, параграф 2, пункт (e)

  Стаття 84, параграф 2, пункт (f)

  Стаття 57, параграф 1, 2-й підпараграф, пункт (e)

  Стаття 84, параграф 3, 1-й підпараграф

  Стаття 57, параграф 2

  Стаття 84, параграф 3, 2-й підпараграф

  Стаття 84, параграф 4

  Стаття 57, параграф 3

  Стаття 84, параграф 5

  Стаття 85, параграфи 1, 2, 3, 4 та стаття 86

  Стаття 58, параграфи 1–4; стаття 59

  Стаття 85, параграф 5

  Стаття 58, параграф 5

  Стаття 87

  Стаття 38

  Стаття 88, параграф 1

  Стаття 88, параграф 2

  Стаття 37, 1-е речення

  Стаття 88, параграф 3

  Стаття 88, параграф 4

  Стаття 37, 2-е речення

  Стаття 88, параграфи 5–8

  Стаття 89

  Стаття 90

  Стаття 91

  Стаття 92

  Стаття 93

  Стаття 94

  Стаття 95

  Стаття 61

  Стаття 96, параграф 1

  Стаття 63, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 96, параграф 2, 1-й підпараграф

  Стаття 63, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 96, параграф 2, 2-й та 3-й підпараграфи

  Стаття 63, параграф 1, 2-й підпараграф, 1-е та 2-е речення

  Стаття 96, параграф 3

  Стаття 63, параграф 2

  Стаття 97, параграф 1

  Стаття 65, параграф 1

  Стаття 97, параграф 2

  Стаття 60, параграф 2

  Стаття 97, параграфи 3 та 4

  Стаття 65, параграфи 2 та 3

  Стаття 98

  Стаття 66

  Стаття 99, параграф 1

  Стаття 72, 1-й підпараграф

  Стаття 99, параграфи 2–6

  Стаття 100

  Стаття 50

  Стаття 101

  Стаття 102

  Стаття 103

  Стаття 68, параграфи 3 та 4

  Стаття 104

  Стаття 68, параграф 5

  Стаття 105, параграфи 1 та 2

  Стаття 68, параграфи 1 та 2

  Стаття 105, параграф 3

  Стаття 106, параграф 1

  Стаття 71, параграф 1, 1-й підпараграф

  Стаття 106, параграф 2

  Стаття 106, параграф 3

  Стаття 71, параграф 1, 3-й підпараграф

  Стаття 107

  Стаття 73

  Стаття 108

  Стаття 109

  Стаття 74

  Стаття 110

  Стаття 75

  Додатки I–X

  Додаток І (крім 1-го речення)

  Додаток XII (крім виноски 1)

  1-е речення додатка І

  Виноска 1 до додатка XII

  Додаток II

  Додаток III, пункти A, B, C, E, F, G, H, I та J

  Додаток XI

  Додаток III пункт D

  Додаток IV, пункт 1, 1-й–3-й підпараграфи

  Стаття 30, параграф 6, 1-й підпараграф

  Додаток IV, пункт 1, 4-й підпараграф

  Додаток IV пункт 2

  Стаття 30, параграф 6, 1-й підпараграф, 2-е речення

  Додаток V, (a)–(f)

  Додаток XXIV, (b)–(h)

  Додаток V, (g)

  Додаток VI

  Додаток XV

  Додаток VII

  Стаття 56, параграф 3, 2-й підпараграф, пункти (a)–(f)

  Додаток VIII, крім пункту 4

  Додаток XXI, крім пункту 4

  Додаток VIII, пункт 4

  Додаток XXI, пункт 4

  Додаток IX

  Додаток XX

  Додаток X

  Додаток XIV

  Додаток XI

  Додаток XIII

  Додаток XII

  Додаток XVI

  Додаток XIII, пункт 1

  Стаття 47, параграф 4

  Додаток XIII, пункт 2

  Стаття 47, параграф 5

  Додаток XIV

  Додаток XXIII

  Додаток XV

  Додаток XVI

  Додаток XVI

  Додаток XVII

  Додаток XVII

  Додаток XVIII

  Додаток XIX

  Додаток XVIII

  Додаток XX

  Додаток XIX

  Додаток XXI

  Додаток XXVI

  Додаток XXII

  ДОДАТОК XXV  ( 1 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня 2003 року про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) (ОВ L 154, 21.06.2003, с. 1).

  ( 2 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування (ОВ L 15, 21.01.1998, с. 14).

  ( 3 ) Директива Ради 77/249/ЄЕС від 22 березня 1977 року про сприяння юристам у ефективному здійсненні права на свободу надання послуг (ОВ L 78, 26.03.1977, с. 17).

  ( 4 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2004/39/ЄС від 21 квітня 2004 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до директив Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/12/ЄС, а також про скасування Директиви Ради 93/22/ЄЕС (ОВ L 145, 30.04.2004, с. 1).

  ( 5 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг (Директива про аудіовізуальні медіапослуги) (ОВ L 95, 15.04.2010, с. 1).

  ( 6 ) Рішення Комісії 2002/205/ЄС від 04 березня 2002 року у відповідь на запит Австрії на надання їй спеціального режиму, передбаченого в статті 3 Директиви 93/38/ЄЕС (ОВ L 68, 12.03.2002, с. 31).

  ( 7 ) Рішення Комісії 2004/73/ЄС від 15 січня 2004 року щодо запиту Німеччини про застосування спеціальної процедури, встановленої в статті 3 Директиви 93/38/ЄЕС (ОВ L 16, 23.01.2004, с. 57).

  ( 8 ) Рішення Комісії 93/327/ЄЕС від 13 травня 1993 року про визначення умов, відповідно до яких замовники, які використовують географічні зони для цілей розвідування родовищ нафти, газу, вугілля чи інших видів твердого палива або їх видобування, повинні повідомляти Комісії інформацію щодо договорів, які вони присуджують (ОВ L 129, 27.05.1993, с. 25).

  ( 9 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 1999/93/ЄС від 13 грудня 1999 року про рамки Співтовариства для електронних підписів (ОВ L 13, 19.01.2000, с. 12).

  ( 10 ) Рішення Комісії 2009/767/ЄС від 16 жовтня 2009 року про заходи, що сприяють використанню процедур за допомогою електронних засобів через єдині пункти зв’язку відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку (ОВ L 274, 20.10.2009, с. 36).

  ( 11 ) Рішення Комісії 2011/130/ЄС від 25 лютого 2011 року про мінімальні вимоги до транскордонної обробки документів, скріплених електронним підписом компетентних органів відповідно до Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/123/ЄC про послуги на внутрішньому ринку (ОВ L 53, 26.02.2011, с. 66).

  ( 12 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1082/2006 від 05 липня 2006 року про Європейське групування територіальної співпраці (ОВ L 210, 31.07.2006, с. 19).

  ( 13 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 765/2008 від 09 липня 2008 року щодо вимог до акредитації та ринкового нагляду у сфері реалізації продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93 (ОВ L 218, 13.08.2008, с. 30).

  ( 14 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (ОВ L 269, 10.10.2013, с. 1).

  ( 15 ) Рекомендація Комісії від 06 травня 2003 року щодо визначення мікропідприємств, малих і середніх підприємств (ОВ L 124, 20.05.2003, с. 36).

  ( 16 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 95/46/ЄС від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних (ОВ L 281, 23.11.1995, с. 31).

  ( 17 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2002/58/ЄС від 12 липня 2002 року про опрацювання персональних даних і захист приватності у секторі електронних комунікацій (Директива про приватність та електронні засоби зв’язку) (ОВ L 201, 31.07.2002, с. 37).

  ( 18 ) Рішення Ради 71/306/ЄЕС від 26 липня 1971 року про створення Дорадчого комітету з питань публічних договорів про виконання робіт (ОВ L 185, 16.08.1971, с. 15).

  ( 19 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 305/2011 від 09 березня 2011 року про встановлення гармонізованих умов для реалізації будівельної продукції та скасування Директиви Ради 89/106/ЄЕС (ОВ L 88, 04.04.2011, с. 5).

  ( 20 ) Інформацію, зазначену під номерами 6, 9 та 11, вважають інформацією, що не призначена для опублікування, якщо суб’єкт, що присуджує договір, вважає, що її опублікування може мати негативний вплив на чутливий комерційний інтерес.