• In English
 • 02014R0251 — UA — 07.12.2021 — 001.001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ


  (До Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею

  Глава 9. Інтелектуальна власність)

  Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 251/2014
  від 26 лютого 2014 р.
  про визначення, опис, представлення та маркування ароматизованих винних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91

  Зі змінами, внесеними:

   

   

  Офіційний вісник

    №

  сторінка

  дата

  ►M1

  РЕГЛАМЕНТОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2021/2117 від 2 грудня 2021 року

    L 435

  262

  06.12.2021


  Із виправленнями, внесеними:

  ►C1

  Виправленням, ОВ L 105, 08.04.2014, с.  12 (№ 251/2014)
  ▼B

  ▼M1

  РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 251/2014

  від 26 лютого 2014 року

  про визначення, опис, представлення та маркування ароматизованих винних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91

  ▼B  ГЛАВА І

  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ

  Стаття 1

  Предмет і сфера застосування

  ▼M1

  1. Цей Регламент встановлює правила щодо визначення, опису, представлення та маркування ароматизованих винних продуктів.

  ▼B

  2. Регламент (ЄС) № 1169/2011 застосовується до представлення та маркування ароматизованих винних продуктів, якщо інше не передбачено цим Регламентом.
  3. Цей Регламент застосовується до всіх ароматизованих винних продуктів, уведених в обіг на ринку Союзу, незалежно від того, чи вони вироблені у державах-членах, чи в третіх країнах, а також до ароматизованих винних продуктів, вироблених у Союзі для експорту.


  Стаття 2

  Терміни та означення

  Для цілей цього Регламенту, застосовуються такі терміни та означення:

  (1) «торгова назва» означає назву будь-якого ароматизованого винного продукту, встановлену в цьому Регламенті;
  (2) «опис» означає перелік специфічних характеристик ароматизованого винного продукту;

  ▼M1 —————

  ▼B  ГЛАВА II

  ВИЗНАЧЕННЯ, ОПИС, ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА МАРКУВАННЯ АРОМАТИЗОВАНИХ ВИННИХ ПРОДУКТІВ

  Стаття 3

  Визначення та класифікація ароматизованих винних продуктів

  1. Ароматизовані винні продукти — це продукти, отримані з продуктів сектора вина, як зазначено у Регламенті (ЄС) № 1308/2013, до яких було додано смак і аромат. Їх класифікують за такими категоріями:
  (a) ароматизовані вина;
  (b) ароматизовані напої на основі вина;
  (c) ароматизовані виновмісні коктейлі.
  2. Ароматизоване вино — це напій:
  (a) отриманий з одного або декількох продуктів виноградарства, визначених у пункті 5 частини IV додатка II та в пунктах 1 і 3-9 частини II додатка VII до Регламенту (ЄС) № 1308/2013, за винятком вина «Retsina»;
  (b) у якому продукти виноградарства, зазначені в пункті (а), складають не менше 75 % загального об’єму;
  (c) до якого може бути доданий спирт; та
  (d) до якого можуть бути додані барвники;
  (e) до якого може бути додане виноградне сусло, частково зброджене виноградне сусло, або і те й інше;
  (f) який може бути підсолоджений;
  (g) який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 14,5 % об. і меншу ніж 22 % об., і загальну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу за 17,5 % об.
  3. Ароматизований напій на основі вина — це напій:
  (a) отриманий з одного або декількох продуктів виноградарства, визначених у пунктах 1, 2 і 4–9 частини II додатка VII до Регламенту (ЄС) № 1308/2013, за винятком вин, вироблених із доданням спирту, і вина «Retsina»;
  (b) у якому продукти виноградарства, зазначені в пункті (а), складають не менше 50 % загального об’єму;
  (c) до якого не було додано спирт, якщо інше не передбачено у додатку ІІ;
  (d) до якого можуть бути додані барвники;
  (e) до якого може бути додане виноградне сусло, частково зброджене виноградне сусло, або і те й інше;
  (f) який може бути підсолоджений;
  (g) який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 4,5 % об., але меншу ніж 14,5 % об.
  4. Ароматизований виновмісний коктейль — це напій:
  (a) отриманий з одного або декількох продуктів виноградарства, визначених у пунктах 1, 2 і 4–11 частини II додатка VII до Регламенту (ЄС) № 1308/2013, за винятком вин, вироблених із доданням спирту, і вина «Retsina»;
  (b) у якому продукти виноградарства, зазначені в пункті (а), складають не менше 50 % загального об’єму;
  (c) до якого не було додано спирт;
  (d) до якого можуть бути додані барвники;
  (e) який може бути підсолоджений;
  (f) який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту більшу ніж 1,2 % об. і меншу ніж 10 % об.


  Стаття 4

  Виробничі процеси та методи аналізу ароматизованих винних продуктів

  1. Ароматизовані винні продукти виробляються відповідно до вимог, обмежень і описів, встановлених у додатках І і ІІ.
  2.  Комісія повинна бути уповноважена ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 33 стосовно встановлення авторизованих виробничих процесів для отримання ароматизованих винних продуктів з урахуванням очікувань споживачів.

  У встановленні авторизованих виробничих процесів, зазначених в першому підпараграфі, Комісія повинна враховувати виробничі процеси, рекомендовані та опубліковані OIV.

  3. Якщо необхідно, Комісія ухвалює, за допомогою імплементаційних актів, методи аналізу для визначення складу ароматизованих винних продуктів. Такі методи ґрунтуються на релевантних методах, рекомендованих та опублікованих OIV, окрім випадків, коли вони можуть бути недієвими або неадекватними з огляду на поставлені цілі. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, зазначеної в статті 34(2).

  До ухвалення таких методів Комісією, використовуються методи, дозволені відповідною державою-членом.

  4. Енологічні практики й обмеження, встановлені відповідно до статей 74, 75(4) і 80 Регламенту (ЄС) № 1308/2013, застосовуються до продуктів виноградарства, які використовують при виробництві ароматизованих винних продуктів.


  Стаття 5

  Торгові назви

  1. Торгові назви, визначені в додатку ІІ, використовують для будь-якого ароматизованого винного продукту, введеного в обіг у Союзі, за умови, що він відповідає вимогам до відповідних торгових назв, встановлених у зазначеному додатку. Торгові назви можуть бути доповнені звичною назвою, як визначено в статті 2(2)(o) Регламенту (ЄС) № 1169/2011.
  2. Якщо ароматизований винний продукт відповідає вимогам до більш ніж однієї торгової назви, дозволяється використання лише однієї торгової назви, якщо інше не передбачено у додатку ІІ.
  3. Алкогольний напій, який не відповідає вимогам, встановленим у цьому Регламенті, не повинен бути описаний, представлений або маркований за допомогою таких асоціативних слів або словосполучень, як «подібний», «типу», «виду», «вироблений», «зі смаком і ароматом», або будь-якого іншого позначення, подібного до будь-якої з торгових назв.

  ▼M1

  4. Торгові назви можуть бути доповнені або замінені географічним зазначенням ароматизованих винних продуктів, охоронюваним відповідно до Регламенту (ЄС) № 1151/2012.

  ▼B

  5. Без обмеження статті 26, торгові назви не можуть бути доповнені охоронюваними зазначеннями походження або охоронюваними географічними зазначеннями, дозволеними для винних продуктів.

  ▼M1

  6. У випадку з ароматизованими винними продуктами, які виробляють у Союзі та які призначені для експорту до третіх країн, законодавство яких вимагає інших торгових назв, держави-члени можуть дозволити, щоб такі торгові назви зазначали поряд із торговими назвами, визначеними в додатку ІІ. Такі додаткові торгові назви можуть бути представлені мовами, які не є офіційними мовами Союзу.
  7. Комісію уповноважено ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 33 для доповнення додатка ІІ з метою врахування технічного прогресу, змін у сфері науки та на ринку, міркувань щодо здоров’я споживачів або потреб споживачів в інформації.

  ▼B


  Стаття 6

  Додаткові дані до торгових назв

  1. Торгові назви, зазначені в статті 5, можуть бути також доповнені такими додатковими даними стосовно вмісту цукру в ароматизованому винному продукті:

  (a)

  «екстра сухе»: для продуктів із вмістом цукру менше ніж 30 грамів на літр і, для категорії ароматизованих вин, як відступ від статті 3(2)(g), мінімальною загальною міцністю за об’ємною часткою спирту 15 % об.;

  (b)

  «сухе»: для продуктів із вмістом цукру менше ніж 50 грамів на літр і, для категорії ароматизованих вин, як відступ від статті 3(2)(g), мінімальною загальною міцністю за об’ємною часткою спирту 16 % об.;

  (c)

  «напівсухе»: для продуктів із вмістом цукру від 50 до 90 грамів на літр;

  (d)

  «напівсолодке»: для продуктів із вмістом цукру від 90 до 130 грамів на літр;

  (e)

  «солодке»: для продуктів із вмістом цукру від 130 грамів на літр або більше;

  Вміст цукру, вказаний у пунктах (a)–(e) першого підпараграфа, виражається як інвертний цукор.

  Позначення «напівсолодке» та «солодке» можуть супроводжуватися зазначенням вмісту цукру, вираженим у грамах інвертного цукру на літр.

  2. Якщо торгова назва доповнена або включає позначення «ігристе», кількість використаного ігристого вина повинна бути не меншою ніж 95 %.
  3. Торгові назви також можуть бути доповнені зазначенням основної використаної смако-ароматичної добавки.


  Стаття 7

  Зазначення походження

  Якщо походження ароматизованих винних продуктів зазначене, воно повинно відповідати місцю виробництва ароматизованого винного продукту. Походження повинно бути зазначене словами «вироблено в (…)» або виражене рівнозначними позначеннями, доповненими назвою відповідної держави-члена чи третьої країни.


  Стаття 8

  Використання мови в представленні та маркуванні ароматизованих винних продуктів

  1. Торгові назви, виділені курсивом у додатку ІІ, не перекладаються ні на етикетці, ні в представленні ароматизованих винних продуктів.

  Додаткові дані, передбачені у цьому Регламенті, якщо вони виражені словами, наводяться принаймні однією з офіційних мов Союзу.

  ▼M1

  2. Найменування географічного зазначення ароматизованих винних продуктів, охоронюваних відповідно до Регламенту (ЄС) № 1151/2012, повинне бути зазначене на етикетці мовою чи мовами, якою чи якими його зареєстровано, навіть якщо таке географічне зазначення замінює торгову назву відповідно до статті 5(4) цього Регламенту.

  Якщо найменування географічного зазначення ароматизованих винних продуктів, охоронюваних відповідно до Регламенту (ЄС) № 1151/2012, написане не латинськими літерами, воно також може бути зазначене однією чи декількома з офіційними мовами Союзу.

  ▼M1 —————

  ▼B  ГЛАВА IV

  ЗАГАЛЬНІ, ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 31

  Перевірки та верифікація ароматизованих винних продуктів

  1. Держави-члени є відповідальними за перевірку ароматизованих винних продуктів. Вони повинні вживати заходів, необхідних для забезпечення відповідності положенням цього Регламенту, зокрема вони повинні призначити компетентний орган або органи, відповідальні за перевірки у зв’язку з обов’язками, встановленими цим Регламентом відповідно до Регламенту (ЄС) № 882/2004.
  2. У разі необхідності, Комісія, за допомогою імплементаційних актів, ухвалює правила щодо адміністративних і фізичних перевірок, які повинні проводити держави-члени у зв’язку з обов’язками, що виникають на підставі застосування цього Регламенту.

  Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, зазначеної в статті 34(2).


  Стаття 32

  Обмін інформацією

  1. Держави-члени та Комісія повідомляють один одному будь-яку інформацію, необхідну для застосування цього Регламенту і для дотримання міжнародних зобов’язань стосовно ароматизованих винних продуктів. Така інформація, де це доречно, може бути передана або до неї наданий доступ компетентним органам третіх країн і може бути оприлюднена.
  2. Для того, щоб зробити повідомлення інформації, зазначені в параграфі 1, швидкими, ефективними, точними та результативними за витратами, Комісія повинна бути уповноважена ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 33, щоб визначити:
  (a) характер і тип інформації, яку необхідно повідомляти;
  (b) методи повідомлення;
  (c) правила, пов’язані з правами доступу до інформації або до доступних інформаційних систем;
  (d) умови та способи публікування інформації.
  3. Комісія, за допомогою імплементаційних актів, ухвалює:
  (a) правила надання інформації, необхідної для застосування цієї статті;
  (b) механізми управління інформацією, яку необхідно повідомляти, а також правила щодо змісту, форми, строків, частоти та кінцевих термінів повідомлення інформації;
  (c) механізми передання або надання доступу до інформації та документів державам-членам, компетентним органам у третіх країнах, або громадськості.

  Такі імплементаційні акти ухвалюють згідно з експертною процедурою, зазначеною у статті 229(2).


  Стаття 33

  Здійснення делегування

  1. Повноваження ухвалювати делеговані акти надано Комісії відповідно до умов, встановлених у цій статті.
  2. Повноваження ухвалювати делеговані акти, зазначені в статтях 4(2), 28, 32(2) і 36(1), надаються Комісії на п’ятирічний період, починаючи з 27 березня 2014 року. Комісія повинна скласти звіт про делегування повноваження не пізніше ніж за дев’ять місяців до кінця такого п’ятирічного періоду. Делеговані повноваження автоматично подовжуються на періоди такої ж тривалості, якщо Європейський Парламент або Рада не висловлюють заперечення щодо такого подовження не пізніше ніж за три місяці до кінця кожного такого періоду.

  ▼M1

  2a. Повноваження ухвалювати делеговані акти, зазначені у статті 5(7), надано Комісії на п’ятирічний період з 7 грудня 2021 року. Повноваження ухвалювати делеговані акти, зазначені у статті 6a(4), надано Комісії на п’ятирічний період з 8 грудня 2023 року. Комісія повинна скласти звіт про делегування повноваження не пізніше ніж за дев’ять місяців до кінця такого п’ятирічного періоду. Делеговані повноваження автоматично подовжуються на періоди такої ж тривалості, якщо Європейський Парламент або Рада не висловлюють заперечення щодо такого подовження не пізніше ніж за три місяці до кінця кожного такого періоду.

  ▼M1

  3. Делеговані повноваження, зазначені у статті 4(2), статті 5(7), статті 6a(4), статті 28, статті 32(2) та статті 36(1), можуть бути в будь-який час відкликані Європейським Парламентом або Радою. Рішення про відкликання припиняє дію делегованих повноважень, указаних у такому рішенні. Рішення набуває чинності на наступний день після публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу або в пізнішу дату, вказану в рішенні. Воно не впливає на чинність делегованих актів, що вже набули чинності.

  ▼B

  4. Як тільки Комісія ухвалює делегований акт, вона надає його одночасно Європейському Парламенту і Раді.

  ▼M1

  5. Делегований акт, ухвалений відповідно до статті 4(2), статті 5(7), статті 6a(4), статті 28, статті 32(2) та статті 36(1), набуває чинності, лише якщо з боку Європейського Парламенту чи Ради впродовж двох місяців із дати повідомлення про такий акт не було висловлено жодних заперечень або якщо ще до закінчення такого періоду і Європейський Парламент, і Рада повідомили Комісію, що вони не заперечуватимуть. Такий період продовжують ще на два місяці за ініціативи Європейського Парламенту або Ради.

  ▼B


  Стаття 34

  Процедура Комітету

  1. Комісії допомагає Комітет з ароматизованих винних продуктів. Зазначений Комітет є комітетом у розумінні Регламенту (ЄС) № 182/2011.
  2. У разі покликання на цей параграф застосовують статтю 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

  У випадку імплементаційних актів, зазначених у першому підпараграфі статті 4(3) і статті 29(1)(b), якщо Комітет не надає жодного висновку, Комісія не ухвалює проект імплементаційного акта, і застосовується третій підпараграф статті 5(4) Регламенту (ЄС) № 182/2011.


  Стаття 35

  Скасування

  Регламент (ЄЕС) № 1601/91 скасувати з 28 березня 2015 року.

  Покликання на скасований регламент необхідно тлумачити як покликання на цей Регламент і читати згідно з кореляційною таблицею, наведеною у додатку ІІІ до цього Регламенту.


  Стаття 36

  Перехідні положення

  1. Щоб полегшити перехід від правил, передбачених Регламентом (ЄЕС) № 1601/91, до правил, встановлених цим Регламентом, Комісія повинна бути уповноважена, де це доречно, ухвалювати делеговані акти відповідно до статті 33 щодо ухвалення інструментів для внесення змін і доповнень до цього Регламенту та відступів від нього, які залишаються чинними до 28 березня 2018 року
  2. Ароматизовані винні продукти, які не відповідають вимогам цього Регламенту, але були вироблені відповідно до Регламенту (ЄЕС) № 1601/91 раніше ►C1  28 березня 2015 року ◄ , можна продовжувати вводити в обіг, доки не будуть вичерпані запаси.
  3. Ароматизовані винні продукти, які відповідають статтям 1–6 і статті 9 цього Регламенту і які були вироблені раніше ►C1  28 березня 2015 року ◄ , можна продовжувати вводити в обіг, доки не будуть вичерпані запаси, за умови, що такі продукти відповідають Регламенту (ЄЕС) № 1601/91 стосовно всіх аспектів, які не регулюються статтями 1–6 і статтею 9 цього Регламенту.


  Стаття 37

  Набуття чинності

  Цей Регламент набуває чинності на сьомий день після дня його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 28 березня 2015 року. Однак, стаття 36(1) і (3) застосовується з 27 березня 2014 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.
  ДОДАТОК І

  ТЕХНІЧНІ ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ, ВИМОГИ І ОБМЕЖЕННЯ

  (1)   Ароматизування

  (a) Для ароматизування ароматизованих вин дозволені такі продукти:
  (i) натуральні смако-ароматичні речовини та/або смако-ароматичні препарати, згідно з означеннями в статті 3(2)(с) і (d) Регламенту (ЄС) № 1334/2008;
  (ii) смако-ароматичні добавки, згідно з означенням у статті 3(2)(а) Регламенту (ЄС) № 1334/2008, які:
  — ідентичні ваніліну,
  — із запахом та/або смаком мигдалю,
  — із запахом та/або смаком абрикосів,
  — із запахом та/або смаком яєць; та
  (iii) ароматичні трави та/або прянощі та/або смако-ароматичні харчові продукти.

  ▼M1

  (iv) спиртні напої в кількості, що не перевищує 1% від загального об’єму.

  ▼B

  (b) Для ароматизування ароматизованих напоїв на основі вина та ароматизованих виновмісних коктейлів дозволено використання таких продуктів:
  (i) смако-ароматичні речовини та/або смако-ароматичні препарати, згідно з означеннями в статті 3(2)(b) і (d) Регламенту (ЄС) № 1334/2008; та
  (ii) ароматичні трави та/або прянощі та/або смако-ароматичні харчові продукти.

  Додання таких речовин надає кінцевому продукту органолептичні характеристики, інші ніж ті, що властиві вину.

  (2)   Підсолоджування

  Для підсолоджування ароматизованих винних продуктів дозволено використання таких продуктів:

  (a) напівбілий цукор, білий цукор, білий цукор «екстра», декстроза, фруктоза, глюкозний сироп, цукровий розчин, інвертний цукровий розчин, інвертний цукровий сироп, згідно з означеннями у Директиві Ради 2001/111/ЄС ( 1 );
  (b) виноградне сусло, концентроване виноградне сусло та ректифіковане концентроване виноградне сусло, згідно з означеннями у пунктах 10, 13 і 14 частини ІІ додатка VII до Регламенту (ЄС) № 1308/2013;
  (c) карамелізований цукор, що є продуктом, який отримують винятково методом контрольованого нагрівання цукрози без основ, мінеральних кислот чи інших хімічних добавок;
  (d) мед, визначений у Директиві Ради 2001/110/ЄС ( 2 )
  (e) сироп із плодів ріжкового дерева;
  (f) будь-які інші натуральні вуглеводневі речовини з подібним до згаданих продуктів ефектом.

  (3)   Додавання спирту

  Для приготування деяких ароматизованих вин і деяких ароматизованих напоїв на основі вина дозволено використання таких продуктів:

  (a) етиловий спирт сільськогосподарського походження, згідно з означенням у пункті 1 додатка І до Регламенту (ЄС) № 110/2008, у тому числі виноградарського походження;
  (b) винний спирт або спирт із сушеного винограду;
  (c) винний дистилят або дистилят із сушеного винограду;
  (d) дистилят сільськогосподарського походження, згідно з означенням у пункті 2 додатка І до Регламенту (ЄС) № 110/2008;
  (e) винний спиртний напій, згідно з означенням у пункті 4 додатка ІІ до Регламенту (ЄС) № 110/2008;
  (f) спиртний напій із виноградної м’язги, згідно з означенням у пункті 6 додатка ІІ до Регламенту (ЄС) № 110/2008;
  (g) спиртні напої, дистильовані зі збродженого висушеного винограду.

  Етиловий спирт, який використовують для розбавлення чи розчинення барвників, смако-ароматичних добавок або будь-яких інших дозволених добавок, що їх використовують під час приготування ароматизованих винних продуктів, повинен бути сільськогосподарського походження і повинен використовуватися у дозах, що є строго необхідними, і це не вважається доданням спирту для цілей виробництва ароматизованого винного продукту.

  (4)   Добавки та барвники

  До ароматизованих винних продуктів застосовуються правила щодо харчових добавок, у тому числі барвників, встановлені в Регламенті (ЄС) № 1333/2008.

  (5)   Додавання води

  Для приготування ароматизованих винних продуктів дозволено додання води, за умови, що вона використовується в дозах необхідних для:

  — приготування ароматичної есенції,
  — розчинення барвників і підсолоджувачів,
  — коригування кінцевого складу продукту.

  Якість доданої води повинна відповідати положенням Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/54/ЄС ( 3 ) і Директиви Ради 98/83/ЄC ( 4 ), і додана вода не повинна змінювати характер продукту.

  Така вода може бути дистильована, демінералізована, оброблена за допомогою технології зворотного осмосу або пом’якшена.

  (6)

  Для приготування ароматизованих винних продуктів дозволено додання діоксиду вуглецю.

  (7)

  Алкогольна міцність

  «Міцність за об’ємною часткою спирту» означає співвідношення між об’ємом чистого спирту, що міститься у відповідному продукті за температури 20 °С, та загальним об’ємом продукту за такої самої температури.

  «Фактична міцність за об’ємною часткою спирту» означає число об’ємів чистого спирту, що міститься за температури 20 °С у 100 об’ємах продукту за такої температури.

  «Потенційна міцність за об’ємною часткою спирту» означає число об’ємів чистого спирту за температури 20 °С, яке можна виробити в результаті повного збродження цукрів, що містяться в 100 об’ємах продукту за такої температури.

  «Загальна міцність за об’ємною часткою спирту» означає суму фактичної та потенційної міцності за об’ємною часткою спирту.
  ДОДАТОК II

  ТОРГОВІ НАЗВИ ТА ОПИСИ АРОМАТИЗОВАНИХ ВИННИХ ПРОДУКТІВ

  A.   ТОРГОВІ НАЗВИ ТА ОПИСИ АРОМАТИЗОВАНИХ ВИН

  (1)   Ароматизоване вино

  Продукти, що відповідають означенню, встановленому в статті 3(2).

  (2)   Аперитив на основі вина

  Ароматизоване вино, до якого міг бути доданий спирт.

  Використання терміна «аперитив» у цьому контексті не обмежує його використання для означення продуктів, які не підпадають під сферу застосування цього Регламенту.

  (3)   Вермут

  Ароматизоване вино:

  ▼M1

  — до якого може бути доданий спирт; та

  ▼B

  — характерний смак якого був отриманий шляхом використання відповідних речовин з рослин роду Artemisia.

  (4)   Гірке ароматизоване вино

  Ароматизоване вино з характерним гірким смаком і ароматом, до якого був доданий спирт.

  Торгова назва «гірке ароматизоване вино» супроводжується назвою основної гіркої смако-ароматичної речовини.

  Торгова назва «гірке ароматизоване вино» може бути доповнена або замінена такими термінами:

  — «Quinquina wine», основною смако-ароматичною речовиною якого є натуральна смако-ароматична добавка хінін,
  — «Bitter vino», основною смако-ароматичною речовиною якого є натуральна смако-ароматична добавка з тирличу і яке забарвлене дозволеним жовтим та/або червоним барвником; використання слова «bitter» у цьому контексті не обмежує його використання для означення продуктів, які не підпадають під сферу застосування цього Регламенту,
  — «Americano», смак і аромат якого зумовлений присутністю натуральних смако-ароматичних речовин, отриманих з полину та тирличу, і яке забарвлене дозволеним жовтим та/або червоним барвником.

  (5)   Ароматизоване вино на основі яєчних жовтків

  Ароматизоване вино:

  — до якого був доданий спирт,
  — до якого був доданий високоякісний яєчний жовток або його екстракти,
  — яке має вміст цукру, вираженого як інвертний цукор, більше ніж 200 грамів, та
  — при приготуванні якого мінімальна кількість яєчного жовтка, використаного в суміші, складає 10 грамів на літр.

  Торгова назва «ароматизоване вино на основі яєчних жовтків» може супроводжуватися терміном «cremovo», якщо такий продукт містить вино з охоронюваним зазначенням походження «Marsala» у пропорції не менше ніж 80 %.

  Торгова назва місця походження «ароматизоване вино на основі яєчних жовтків» може супроводжуватися терміном «cremovo zabaione», якщо такий продукт містить вино з охоронюваним зазначенням походження «Marsala» у пропорції не менше ніж 80 % і має вміст яєчного жовтка не менше ніж 60 грамів на літр.

  (6)    Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

  Ароматизоване вино:

  — до якого був доданий спирт, та
  — характерний смак якого був отриманий шляхом використання гвоздики та/або кориці.

  B.   ТОРГОВІ НАЗВИ ТА ОПИСИ АРОМАТИЗОВАНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ВИНА

  (1)   Ароматизований напій на основі вина

  Продукти, що відповідають означенню, встановленому в статті 3(3).

  (2)   Ароматизований кріплений напій на основі вина

  Ароматизований напій на основі вина

  — до якого був доданий спирт,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не менше ніж 7 % об.,
  — який був підсолоджений,
  — який отриманий з білого вина,
  — до якого був доданий дистилят із сушеного винограду, та
  — який був ароматизований виключно екстрактом кардамону;

  або

  — до якого був доданий спирт,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не менше ніж 7 % об.,
  — який був підсолоджений,
  — який отриманий з червоного вина, та
  — до якого були додані смако-ароматичні препарати, отримані виключно з прянощів, женьшеню, горіхів, цитрусових есенцій та ароматичних трав.

  (3)    Sangría/Sangria

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий з вина,
  — який ароматизований доданням натуральних цитрусових екстрактів або есенцій, з соком таких фруктів або без нього,
  — до якого могли бути додані прянощі,
  — до якого міг бути доданий діоксид вуглецю,
  — який не був забарвлений,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не менше ніж 4,5 % об. і менше ніж 12 % об., та
  — який може містити тверді частинки м’якоті або шкірки цитрусових фруктів, а його колір повинен походити виключно від використаної сировини.

  «Sangría» або «Sangria» може бути використано як торгову назву тільки у випадку, якщо продукт вироблений в Іспанії або Португалії. Якщо продукт вироблений в інших державах-членах, термін «Sangría» або «Sangria» може бути використаний лише як доповнення до торгової назви «ароматизований напій на основі вина» за умови, що він супроводжується словами: «вироблено в...» та назвою держави-члена або більш обмеженого регіону як виробника.

  (4)    Clarea

  Ароматизований напій на основі вина, який отриманий з білого вина за тих самих умов, що і Sangría/Sangria.

  «Clarea» може бути на використано як торгову назву тільки у випадку, якщо продукт вироблений в Іспанії. Якщо продукт вироблений в інших державах-членах, термін «Clarea» може бути використаний лише як доповнення до торгової назви «ароматизований напій на основі вина» за умови, що він супроводжується словами: «вироблено в...» та назвою держави-члена або більш обмеженого регіону як виробника.

  (5)    Zurra

  Ароматизований напій на основі вина, отриманий шляхом додання бренді або винного спиртного напою, як визначених у Регламенті (ЄС) № 110/2008, до Sangría/Sangria та Clarea, можливо з доданням шматочків фруктів. Фактична міцність за об’ємною часткою спирту повинна бути не меншою ніж 9 % об., але меншою ніж 14 % об.

  (6)    Bitter soda

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий із «bitter vino», вміст якого у готовому продукті повинен бути не менше 50 % за об’ємом,
  — до якого був доданий діоксид вуглецю або газована вода, та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 8 % об., але меншу ніж 10,5 % об.

  Використання слова «bitter» у цьому контексті не обмежує його використання для означення продуктів, які не підпадають під сферу застосування цього Регламенту.

  (7)    Kalte Ente

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий шляхом змішування вина, напівігристого вина або газованого напівігристого вина з ігристим вином або газованим ігристим вином,
  — до якого були додані натуральні лимонні речовини або їх екстракти, та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 7 % об.

  Готовий продукт повинен містити не менше 25 % ігристого вина чи газованого вина за об’ємом.

  (8)    Glühwein

  Ароматизований напій на основі вина

  ▼M1

  — який отримують виключно з червоного чи білого вина або з обох видів вин,

  ▼B

  — який ароматизований переважно корицею та/або гвоздикою, та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 7 % об.

  Додання води заборонене, за винятком кількостей води у зв’язку із застосуванням пункту 2 додатка І.

  Якщо його було приготовано з білого вина, торгова назва «Glühwein» повинна бути доповнена словами, що позначають біле вино, такими як слово «біле».

  (9)    Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий виключно з червоного або білого вина,
  — який ароматизований переважно корицею та/або гвоздикою, та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 7 % об.

  Якщо його було приготовано з білого вина, торгова назва «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» повинна бути доповнена словами, що позначають біле вино, такими як слово «біле».

  (10)    Maiwein

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий з вина, до якого були додані рослини виду Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) або їх екстракти, щоб забезпечити переважний смак Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.), та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 7 % об.

  (11)    Maitrank

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий з білого вина методом мацерації у ньому рослин виду Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.), або до якого були додані їх екстракти, із доданням апельсинів та/або інших фруктів, можливо у формі соку, концентрату чи екстрактів, і з максимальним підсолодженням цукром у 5 %, та
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 7 % об.

  (12)    Pelin

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий з червоного чи білого вина та спеціальної суміші трав,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 8,5 % об., та
  — який має вміст цукру 45–50 грамів на літр, вираженого як інвертний цукор, і загальну кислотність не меншу за 3 грами на літр, виражену як винна кислота.

  (13)    Aromatizovaný dezert

  Ароматизований напій на основі вина

  — який отриманий з білого або червоного вина, цукру та суміші десертних прянощів,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не меншу ніж 9 % об., але меншу ніж 12 % об., та
  — який має вміст цукру 90–130 грамів на літр, вираженого як інвертний цукор, і загальну кислотність щонайменше 2,5 грами на літр, виражену як винна кислота.

  «Aromatizovaný dezert» може бути використано як торгову назву тільки у випадку, якщо продукт вироблений у Чеській Республіці. Якщо продукт вироблений в інших державах-членах, термін «Aromatizovaný dezert» може бути використаний лише як доповнення до торгової назви «ароматизований напій на основі вина» за умови, що він супроводжується словами: «вироблено в...» та назвою держави-члена або більш обмеженого регіону як виробника.

  ▼M1

  (14)   Wino ziołowe

  Ароматизований напій на основі вина:

  (a) який отримують із вина та в якому продукти виноградарства складають не менше 85% від загального об’єму,
  (b) до якого додано смак і аромат виключно за допомогою смако-ароматичних препаратів, що отримують із трав чи спецій або і з трав, і зі спецій,
  (c) який не був забарвлений,
  (d) який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту не менше 7% .

  ▼B

  С.   ТОРГОВІ НАЗВИ ТА ОПИСИ АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНОВМІСНИХ КОКТЕЙЛІВ

  (1)   Ароматизований виновмісний коктейль

  Продукт, що відповідає означенню, встановленому в статті 3(4).

  Використання терміна «коктейль» у цьому контексті не обмежує його використання для означення продуктів, які не підпадають під сферу застосування цього Регламенту.

  (2)   Коктейль на основі вина

  Ароматизований виновмісний коктейль

  — у якому пропорція концентрованого виноградного сусла не перевищує 10 % від загального об’єму готового продукту,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту меншу ніж 7 % об., та
  — у якому вміст цукру, вираженого як інвертний цукор, є меншим ніж 80 грамів на літр.

  (3)   Ароматизований напівігристий коктейль на основі винограду

  Ароматизований виновмісний коктейль

  — який отриманий виключно з виноградного сусла,
  — який має фактичну міцність за об’ємною часткою спирту меншу ніж 4 % об., та
  — який містить діоксид вуглецю, отриманий виключно шляхом бродіння використаних продуктів.

  (4)   Ігристий винний коктейль

  Ароматизований виновмісний коктейль, який змішаний з ігристим вином.
  ДОДАТОК III  КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

  Регламент (ЄЕС) № 1601/91

  Цей Регламент

  Стаття 1

  Стаття 1

  Стаття 2(1)–(4)

  Стаття 3 і додаток ІІ

  Стаття 2(5)

  Стаття 6(1)

  Стаття 2(6)

  Стаття 6(2)

  Стаття 2(7)

  Стаття 3

  Стаття 4(1) і додаток І

  Стаття 4(1)–(3)

  Стаття 4(1) і додаток І

  Стаття 4(4)

  Стаття 4(3)

  Стаття 5

  Стаття 4(2)

  Стаття 6(1)

  Стаття 5(1) і (2)

  Стаття 6(2)(а)

  Стаття 5(4)

  Стаття 6(2)(b)

  Стаття 20(1)

  Стаття 6(3)

  Стаття 5(5)

  Стаття 6(4)

  Стаття 9

  Стаття 7(1) і (3)

  Стаття 7(2)

  Стаття 5(3)

  Стаття 8(1)

  Стаття 8(2)

  Стаття 5(1) і (2)

  Стаття 8(3)

  Стаття 6(3)

  Стаття 7

  Стаття 8(4), перший і другий параграфи

  Стаття 8(4), третій параграф

  Додаток I, пункт 3, другий параграф

  Стаття 8(4а)

  Стаття 8(5)–(8)

  Стаття 8

  Стаття 8(9)

  Стаття 9(1)–(3)

  Стаття 31

  Стаття 9(4)

  Стаття 32

  Стаття 10

  Стаття 11

  Стаття 10a

  Стаття 2 пункт 3 і статті 10–30

  Стаття 11

  Стаття 1(3)

  Статті 12–15

  Статті 33 та 34

  Стаття 35

  Стаття 16

  Стаття 36

  Стаття 17

  Стаття 37

  Додаток I

  Додаток I(3)(а)

  Додаток ІІ  ( 1 ) Директива Ради 2001/111/ЄС від 20грудня 2001 року про деякі цукри, призначені для споживання людиною (ОВL10, 12.01.2002, с. 53).

  ( 2 ) Директива Ради 2001/110/EC від 20 грудня 2001 року про мед (ОВ L 10, 12.01.2002, с. 47).

  ( 3 ) Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/54/ЄС від 18 червня 2009 року про використання та реалізацію природних мінеральних вод (нова редакція) (ОВ L 164, 26.06.2009, c. 45).

  ( 4 ) Директива Ради 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною (ОВ L 330, 05.12.1998, с.32).