• In English
 • 02008R1295 — UA — 06.05.2022 — 007.001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ


  (До Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво"

  Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій)


  Регламент Комісії (ЄС) 1295/2008
  від 18 грудня 2008 р.
  про ввезення хмелю з третіх країн

  Зі змінами, внесеними:

   

   

  Офіційний вісник

    №

  сторінка

  дата

   M1

  РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄC) № 267/2009 від 1 квітня 2009 року

    L 90

  3

  02.04.2009

   M2

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 117/2012 від 10 лютого 2012 року

    L 38

  33

  11.02.2012

   M3

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 631/2012 від 12 липня 2012 року

    L 182

  27

  13.07.2012

   M4

  РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 519/2013 від 21 лютого 2013 року

    L 158

  74

  10.06.2013

  ►M5

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/2000 від 9 листопада 2015 року

    L 292

  4

  10.11.2015

   M6

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/2103 від 15 грудня 2020 року

    L 425

  87

  16.12.2020

  ►M7

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2022/700 від 4 травня 2022 року

    L 131

  1

  05.05.2022
  ▼B

  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄC) № 1295/2008

  від 18 грудня 2008 року

  про ввезення хмелю з третіх країн

  (Кодифікована версія)  Стаття 1

  1. Введення у вільний обіг у Співтоваристві продуктів із третіх країн, зазначених у пункті (f) статті 1 Регламенту (ЄС) № 1234/2007, можливе за умови надання доказів виконання вимог, визначених у статті 158(1) того самого регламенту.
  2. Доказ, згаданий у статті 1(1) цього Регламенту, надають шляхом пред’явлення підтвердження, передбаченого у статті 158(2) Регламенту (ЄС) № 1234/2007, яке далі іменоване «підтвердження еквівалентності».


  Стаття 2

  Для цілей цього Регламенту «відправлення» означає кількість продукту з тими самими характеристиками, відправлену тим самим відправником у той самий час тому самому одержувачу.


  Стаття 3

  Підтвердження, які супроводжують хміль і хмелепродукти, що ввозять із третіх країн, та які видані агентством, що уповноважене третьою країною походження та зазначене в додатку І, визнають підтвердженнями еквівалентності.

  Додаток І переглядають на основі інформації, повідомленої відповідними третіми країнами.


  Стаття 4

  1. Підтвердження еквівалентності видають для кожного відправлення, і воно складається з оригіналу і двох копій, які складають за формою, що відповідає зразку, визначеному в додатку ІІ, та відповідно до правил, визначених у додатку IV.
  2. Підтвердження еквівалентності є дійсним, лише якщо його належним чином заповнено й засвідчено одним із агентств, зазначених у додатку І.
  3. Підтвердження еквівалентності вважають належним чином засвідченим, якщо в ньому вказано місце й дату видачі та якщо воно містить підпис та відбиток печатки агентства, що його видало.


  Стаття 5

  1. На кожній одиниці паковання, на яку поширюється підтвердження еквівалентності, повинні міститися зазначені нижче дані однією з офіційних мов Співтовариства:
  (a) опис продукту;
  (b) сорт або сорти;
  (c) країна походження;
  (d) знаки й номери, вказані в секції 9 підтвердження еквівалентності або витягу.
  2. Дані, передбачені в параграфі 1, повинні бути нанесені розбірливими незмивними символами однакового розміру на зовнішній поверхні паковання.


  Стаття 6

  1. Якщо до введення у вільний обіг відправлення, на яке поширюється підтвердження еквівалентності, розділяють і відправляють повторно, підтвердження-витяг складають стосовно кожного нового відправлення, утвореного в результаті такого розділення.

  Підтвердження замінюють необхідною кількістю підтверджень-витягів.

  Кожен витяг складає відповідна сторона в одному оригінальному примірнику і двох копіях за формою, що відповідає зразку, наданому в додатку ІІІ, та відповідно до правил, визначених у додатку IV.

  2. Митні органи візують відповідно оригінал і дві копії підтвердження еквівалентності та підписують оригінал і дві копії кожного витягу.

  Вони залишають у себе оригінал підтвердження еквівалентності, надсилають дві копії компетентному органу, зазначеному у статті 21 Регламенту (ЄС) № 1850/2006, та повертають оригінал і дві копії кожного витягу відповідній особі.


  Стаття 7

  Після завершення митних процедур, які вимагаються для випуску у вільний обіг у Співтоваристві продукту, якого стосується підтвердження еквівалентності або витяг, оригінал і дві копії подають митним органам, які їх підписують і залишають у себе оригінал. Одну копію митні органи передають компетентному органу, зазначеному у статті 21 Регламенту (ЄС) № 1850/2006, держави-члена, в якій продукт вводять у вільний обіг. Другу копію повертають імпортеру, який повинен зберігати її протягом принаймні трьох років.


  Стаття 8

  Якщо відправлення перепродають або розділяють після того, як його було випущено у вільний обіг, продукт повинен супроводжуватися рахунком-фактурою або іншим комерційним документом, складеним постачальником, із зазначенням референтного номера підтвердження еквівалентності або витягу разом із назвою органу, який їх видав.

  У рахунку-фактурі або комерційному документі повинна бути також вказана зазначена нижче інформація з підтвердження еквівалентності або, у відповідних випадках, витягу:

  (a) стосовно шишок хмелю:
  (i) опис продукту;
  (ii) маса брутто;
  (iii) місце виробництва;
  (iv) рік збору врожаю;
  (v) сорт;
  (vi) країна походження;
  (vii) знаки та ідентифікаційні номери, вказані в секції 9 підтвердження;
  (b) стосовно продуктів, вироблених із хмелю, на додаток до даних, перерахованих у пункті (а): місце та дата перероблення.


  Стаття 9

  1. Держави-члени повинні регулярно проводити перевірки на вибірковій основі для верифікації відповідності хмелю, який ввозять відповідно до статті 158 Регламенту (ЄС) № 1234/2007, мінімальним вимогам щодо реалізації, визначеним у додатку І до Регламенту (ЄС) № 1850/2006.
  2. Держави-члени повинні щороку, до 30 червня, звітувати Комісії про частоту, тип і результат таких перевірок, проведених протягом року, що передує вказаній даті. Такі перевірки повинні охоплювати принаймні 5% від кількості відправлень хмелю, які очікувано буде ввезено з третьої країни у відповідну державу-член протягом року.
  3. Якщо компетентні органи держави-члена виявлять, що вивчені зразки не відповідають мінімальним вимогам щодо реалізації, згаданим у параграфі 1, відповідні відправлення не можуть бути реалізовані у Співтоваристві.
  4. Якщо держава-член дізнається про те, що характеристики продукту не відповідають даним із переліку в підтвердженні еквівалентності, що супроводжує продукт, вона повинна повідомити про це Комісію.

  Згідно з процедурою, передбаченою у статті 195(2) Регламенту (ЄС) № 1234/2007, може бути ухвалене рішення про вилучення агентства, що видало підтвердження відповідності для таких продуктів, з переліку в додатку І.

  ▼M5

  5. Повідомлення, згадані в параграфах 2 та 4, повинні надаватися відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 792/2009 ( 1 ).

  ▼B

  Стаття 10

  Як відступ від цього Регламенту ані пред’явлення підтвердження, згадане у статті 1(2), ані відповідність положенням статті 5 не вимагаються для випуску у вільний обіг зазначених нижче хмелю і хмелепродуктів, якщо маса окремого пакунку не перевищує 1 кг у випадку шишок хмелю та порошку хмелю і 300 г у випадку екстрактів хмелю:

  (a) малі пакунки для продажу приватним особам для власного використання;
  (b) для науково-технічних експериментів;
  (c) для ярмарків, на які поширюються спеціальні митні умови для ярмарків.

  Опис, маса і дата закінчення строку придатності продукту повинні бути зазначені на пакованні.


  Стаття 11

  Регламенти (ЄЕС) № 3076/78 та (ЄЕС) № 3077/78 скасовано.

  Покликання на скасовані регламенти необхідно тлумачити як покликання на цей Регламент та читати відповідно до кореляційної таблиці в додатку VI.


  Стаття 12

  Цей Регламент набуває чинності на 20-й день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  ▼M7
  ДОДАТОК I

  АГЕНТСТВА, УПОВНОВАЖЕНІ ВИДАВАТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТОСОВНО:

  Шишок хмелю з кодом за КН: ex 12 10

  Порошків хмелю з кодом за КН: ex 12 10

  Соків та екстрактів хмелю з кодом за КН: 1302 13 00  Країна походження

  Уповноважені агентства

  Адреса

  Код

  Телефон

  Факс

  Адреса електронної пошти (необов’язково)

  (AR) Аргентина

  Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

  Centro Regional Patagonia Norte

  Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

  (54-298)

  44 28 594

  44 32 190

  44 28 594

  44 32 190

  groca@senasa.gov.ar

  cpaulovich@senasa.gov.ar

  jesparza@senasa.gov.ar

  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

  Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

  (54-11)

  41 21 50 00

  41 21 50 00

  webmaster@senasa.gob.ar

  cdei@senasa.gob.ar

  (AU) Австралія

  Biosecurity Tasmania -Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

  13 St John’s Avenue, New Town TAS 7008

  Hobart TAS 7000, Australia

  (61-317:52 30.11.2022)

  62 33 33 52

  03 6165 3777

  Biosecurity.Tasmania @dpipwe.tas.gov.au

  або

  Export.Enquiries.Tas @dpipwe.tas.gov.au

  (CA) Canada

  Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

  3402 32nd Avenue, Vernon, British Columbia, Canada, V1T2N1

  (1-613)

  1-250- 558-7927

  1- 250-558-7947

  admin @pacscertifiedorganic.ca

  (CH) Швейцарія

  Labor Veritas

  Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

  (41-44)

  283 29 30

  201 42 49

  admin@laborveritas.ch

  (CN) Китай

  Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

  No 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

  (86-22)

  28 13 40 78

  28 13 40 78

  ciqtj2002@163.com

  Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

  No 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

  (86-22)

  662 98-343

  662 98-245

  zhujw@tjciq.gov.cn

  Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

  No 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

  (86-471)

  434-1943

  434-2163

  zhaoxb@nmciq.gov.cn

  Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

  No 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

  (86-991)

  464-0057

  464-0050

  xjciq_jw@xjciq.gov.cn

  (NZ) Нова Зеландія

  Ministry for Primary Industries

  P.O. Box 2526, Wellington 6140

  (64-4)

  830 1574

  894 0300

   


  (RS) Сербія

  Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

  Institute of Field and Vegetable Crops

  21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

  (381-21)

  780 365

  Оператор:

  4898 100

  780 198

  institut@ifvcns.ns.ac.rs

  (UA) Україна

  Productional-Technical Centre (PTZ)

  Ukrhmel

  Hlebnaja 27262028 Zhitomir

  (380)

  37 21 11

  36 73 31

   


  (GB) Велика Британія (1)

  Rural Payments Agency (RPA)

  Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

  United Kingdom

  (44)

  3300 416 500

  -

  hops.exports@rpa.gov.uk

  (US) Сполучені Штати Америки

  Washington Department of Agriculture

  State Chemical and Hop Lab

  21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

  (1-509)

  225 76 26

  454 76 99

   


  Idaho Department of Agriculture

  Division of Plant Industries

  Hop Inspection Lab

  2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

  (1-208)

  332 86 20

  334 22 83

   


  Oregon Department of Agriculture

  Commodity Inspection Division

  635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

  (1-503)

  986 46 20

  986 47 37

   


  California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

  Division of Inspection Services

  Analytical Chemistry Laboratory

  3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

  (1-916)

  445 00 29 or 262 14 34

  262 15 72

   


  USDA, GIPSA, FGIS

  1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

  (1-503)

  326 78 87

  326 78 96

   


  USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

  10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

  (1-816)

  891 04 01

  891 04 78

   


  (ZA) Південно-Африканська Республіка

  CSIR Food Science and Technology

  PO Box 3950001 Pretoria

  (27-12)

  841 31 72

  841 35 94

   


  (ZW) Зімбабве

  Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

  Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

  (263-4)

  88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

  88 20 20

  info@saz.org.zw

  saz.org.zw

  (1)   

  Згідно з Угодою про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейського Співтовариства з атомної енергії, зокрема зі статтею 5(4) Протоколу щодо Ірландії/Північної Ірландії в поєднанні з додатком 2 до зазначеного протоколу, для цілей цього додатка згадки про Велику Британію не охоплюють Північну Ірландію.

  ▼B
  ДОДАТОК ІІ

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ
  ДОДАТОК III

  ВИТЯГ ІЗ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
  ДОДАТОК IV

  ПРАВИЛА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ФОРМИ, ЗАЗНАЧЕНІ У СТАТТЯХ 4 ТА 6

  I.   ПАПІР

  Повинен використовуватися білий папір щільністю не менше 40 г/м2.

  II.   РОЗМІР

  Розмір: 210 × 297 мм.

  III.   МОВИ

  A. Підтвердження еквівалентності повинне бути надруковане однією з офіційних мов Співтовариства; його також можна надрукувати офіційною мовою або однією з офіційних мов країни видачі.

  B. Витяг із підтвердження еквівалентності повинен бути надрукований однією з офіційних мов Співтовариства, визначеною компетентними органами держави-члена, в якій його видано.

  IV.   ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ

  A. Форми заповнюють за допомогою друкарської машинки або вручну; в останньому випадку їх потрібно заповнювати розбірливо з використанням чорнила та друкованими символами.

  B. Кожну форму індивідуалізують за допомогою номера, присвоєного органом видачі, і такий номер однаковий і для оригінального примірника, і для двох копій.

  C. У випадку підтвердження еквівалентності і витягів із нього:

  1. Секцію 5 не заповнюють для хмелепродуктів, вироблених із сумішей хмелю;
  2. Секції 7 та 8 заповнюють для всіх продуктів, вироблених із хмелю;
  3. продукти повинні мати один із зазначених нижче описів (секція 9):
  (a) «непідготовлений хміль»: тобто хміль, який пройшов лише попереднє висушування та пакування,
  (b) «підготовлений хміль»: тобто хміль, який пройшов остаточне висушування та пакування,
  (c) «порошок хмелю» (що включає порошок хмелю у вигляді пелетів та збагачений порошок хмелю),
  (d) «ізомеризований екстракт хмелю»: тобто екстракт, у якому альфа-кислоти були майже повністю ізомеризовані,
  (e) «екстракт хмелю»: тобто інші екстракти, які не є ізомеризованими екстрактами хмелю,
  (f) «змішані продукти з хмелю»: тобто суміш продуктів, зазначених у пунктах (c), (d) та (e) вище, за винятком хмелю;
  4. до опису «непідготовлений хміль» або «підготовлений хміль» додають слово «без насіння» після цих виразів, якщо вміст насіння становить менше 2% від маси хмелю, або слово «з насінням» в інших випадках;
  5. у випадках, коли продукти, вироблені з хмелю, отримують із хмелю різних сортів та/або з різних місць виробництва, такі різні сорти та/або місця виробництва зазначають у секції 9 із доданням інформації про масову частку в суміші кожного сорту з кожного району вирощування, виражену у відсотках.
  ДОДАТОК V  Скасовані регламенти з переліком подальших змін до них

  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3076/78

  (ОВ L 367, 28.12.1978, с. 17)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 1465/79

  (ОВ L 177, 14.07.1979, с. 35)

  Стаття 2 лише в частині покликань на статтю 3 Регламенту (ЄЕС) № 3076/78

  Регламент Комісії (ЄЕС) № 4060/88

  (ОВ L 356, 24.12.1988, с. 42)

  Тільки стаття 1

  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2264/91

  (ОВ L 208, 30.07.1991, с. 20)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2940/92

  (ОВ L 294, 10.10.1992, с. 8)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 717/93

  (ОВ L 74, 27.03.1993, с. 45)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2918/93

  (ОВ L 264, 23.10.1993, с. 37)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3077/78

  (ОВ L 367, 28.12.1978, с. 28)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 673/79

  (ОВ L 85, 05.04.1979, с. 25)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 1105/79

  (ОВ L 138, 06.06.1979, с. 9)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 1466/79

  (ОВ L 177, 14.07.1979, с. 37)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3042/79

  (ОВ L 343, 31.12.1979, с. 5)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3093/81

  (ОВ L 310, 30.10.1981, с. 17)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 541/85

  (ОВ L 62, 01.03.1985, с. 57)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3261/85

  (ОВ L 311, 22.11.1985, с. 20)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3589/85

  (ОВ L 343, 20.12.1985, с. 19)

  Стаття 1(2)

  Регламент Комісії (ЄЕС) № 1835/87

  (ОВ L 174, 01.07.1987, с. 14)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 3975/88

  (ОВ L 351, 21.12.1988, с. 23)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 4060/88

  (ОВ L 356, 24.12.1988, с. 42)

  Тільки стаття 2

  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2835/90

  (ОВ L 268, 29.09.1990, с. 88)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2238/91

  (ОВ L 204, 27.07.1991, с. 13)

   


  Регламент Комісії (ЄЕС) № 2915/93

  (ОВ L 264, 23.10.1993, с. 29)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 812/94

  (ОВ L 94, 13.04.1994, с. 4)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 1757/94

  (ОВ L 183, 19.07.1994, с. 11)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 201/95

  (ОВ L 24, 01.02.1995, с. 121)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 972/95

  (ОВ L 97, 29.04.1995, с. 62)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 2132/95

  (ОВ L 214, 08.09.1995, с. 7)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 539/98

  (ОВ L 70, 10.03.1998, с. 3)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 81/2005

  (ОВ L 16, 20.01.2005, с. 52)

   


  Регламент Комісії (ЄС) № 495/2007

  (ОВ L 117, 05.05.2007, с. 6)

   

  ДОДАТОК VІ  Кореляційна таблиця

  Регламент (ЄЕС) № 3076/78

  Регламент (ЄЕС) № 3077/78

  Цей Регламент

  Стаття 1(1) та (2)

   


  Стаття 1(1) та (2)

  Стаття 1(3)

   


  Стаття 2

   


  Стаття 1, перше речення

  Стаття 3, перший параграф

   


  Стаття 1, друге речення

  Стаття 3, другий параграф

  Стаття 2

   


  Стаття 4

  Стаття 3(1), вступне речення

   


  Стаття 5(1), вступне речення

  Стаття 3(1), абзаци з першого по четвертий

   


  Стаття 5(1), пункти (a)–(d)

  Стаття 3(2)

   


  Стаття 5(2)

  Стаття 4

   


  Стаття 5(1), перше речення

   


  Стаття 6(1), перший підпараграф

  Стаття 5(1), друге речення

   


  Стаття 6(1), другий підпараграф

  Стаття 5(1), третє речення

   


  Стаття 6(1), третій підпараграф

  Стаття 5(2), перше речення

   


  Стаття 6(2), перше речення

  Стаття 5(2), друге речення

   


  Стаття 6(2), друге речення

  Стаття 6

   


  Стаття 7

  Стаття 7, перший параграф, крім останніх п’яти слів

   


  Стаття 8, перший параграф

  Стаття 7, останні п’ять слів першого параграфа та пункт 1

   


  Стаття 8, другий параграф, вступна частина

  Стаття 7, пункт 1(a), вступна частина

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a), вступна частина

  Стаття 7, пункт 1(a), перший абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(i)

  Стаття 7, пункт 1(a), другий абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(iі)

  Стаття 7, пункт 1(a), третій абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(iіі)

  Стаття 7, пункт 1(a), четвертий абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(iv)

  Стаття 7, пункт 1(a), п’ятий абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(v)

  Стаття 7, пункт 1(a), шостий абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(vі)

  Стаття 7, пункт 1(a), сьомий абзац

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (a)(vіі)

  Стаття 7, пункт 1(b)

   


  Стаття 8, другий параграф, пункт (b)

  Стаття 7(2)

   


  Стаття 7a, перший параграф, перше речення

   


  Стаття 9(1)

  Стаття 7a, перший параграф, друге речення

   


  Стаття 9(2)

  Стаття 7a, другий параграф

   


  Стаття 9(3)

  Стаття 7a, третій параграф, перше речення

   


  Стаття 9(4), перший підпараграф

  Стаття 7a, третій параграф, друге речення

   


  Стаття 9(4), другий підпараграф

  Стаття 8

   


  Стаття 10

  Стаття 9

   


  Стаття 10

   


  Стаття 11

  Стаття 12

   


  Додаток

  Додаток I

  Додаток I

   


  Додаток ІІ

  Додаток ІІ

   


  Додаток ІІІ

  Додаток ІІІ

   


  Додаток IV

   


  Додаток IV

  Додаток V

  Додаток VІ  ( 1 ) Регламент Комісії (ЄС) № 792/2009 від 31 серпня 2009 року про встановлення детальних правил щодо повідомлення державами-членами Комісії інформації та надання документів у ході впровадження спільної організації ринків, режиму прямих платежів, просування сільськогосподарських продуктів та режимів, що застосовуються до найвіддаленіших регіонів та малих Егейських островів (ОВ L 228, 01.09.2009, с. 3).