• In English
 • 27.12.2021

  EN

  Офіційний Вісник Європейського Союзу

  L 461/30

  Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/2307
  від 21 жовтня 2021 р.
  про встановлення правил щодо документів і повідомлень, необхідних для органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, призначених для імпортування до Союзу

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (1), зокрема, статтю 39(2), пункти (b) і (c) та статтю 43(7) зазначеного Регламенту,

  Оскільки:

  (1)

  Відповідно до статті 45(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, продукт може імпортуватися з третьої країни для цілей введення в обіг у Союзі як органічний продукт або як продукт перехідного періоду. Тому необхідно встановити детальні правила для окремих операторів у Союзі стосовно відправлень у момент надходження до Союзу і після випуску відправлення або його частини для вільного обігу у Союзі. Ці оператори є імпортерами, які представляють відправлення для випуску для вільного обігу у Союзі, або операторами, які діють від їхнього імені, а також першими вантажоодержувачами та вантажоодержувачами, які отримають відправлення або його частину.


  (2)

  З метою організувати систему офіційного контролю відправлень, яка забезпечує простежуваність, імпортер повинен попередньо повідомляти про прибуття відправлення компетентний орган і свою установу контролю або орган контролю, подаючи відповідну інформацію щодо сертифіката інспекції, передбаченого в Делегованому Регламенті Комісії (ЄС) 2021/2306 (2).


  (3)

  Крім цього необхідно сформулювати детальні правила щодо змісту витягу з сертифіката інспекції, а також щодо технічних засобів, за допомогою яких його видають.


  (4)

  Імпортер, перший вантажоодержувач і вантажоодержувач надають сертифікат інспекції або витяг з сертифіката інспекції на запит установ контролю або органів контролю. Необхідно визначити додаткові зобов’язання щодо інформації, яку імпортер, перший вантажоодержувач і вантажоодержувач, відповідно, включає в опис органічного виробничого підрозділу або виробничого підрозділу перехідного періоду, зазначений у статті 39(1), пункті (d)(i) Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (5)

  Щоб забезпечити належне опрацювання випадків невідповідності, держави-члени та Комісія повинні за допомогою Інформаційної системи органічного сільського господарства (Organic Farming Information System) обмінюватися інформацією про будь-яку невідповідність, підозрювану або виявлену під час верифікації відправлення, проведеної компетентним органом держави-члена.


  (6)

  Що стосується паперового сертифіката інспекції та паперового витягу з сертифікатів інспекції, засвідчених у паперовій формі власноручним підписом згідно з Делегованим Регламентом (ЄС) 2021/2306, необхідно встановити перехідні вимоги щодо використання такого сертифіката й витягів із сертифікатів першим вантажоодержувачем і вантажоодержувачем, а також вимогу, щоб такий сертифікат і витяги з сертифікатів супроводжували товари до приміщень першого вантажоодержувача та вантажоодержувача.


  (7)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (8)

  Інструменти, передбачені в цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету з питань органічного виробництва,

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Предмет

  Цей Регламент встановлює правила щодо:

  (a)

  декларацій і повідомлень з боку імпортерів, операторів, відповідальних за відправлення, перших вантажоодержувачів і вантажоодержувачів щодо імпорту продуктів із третіх країн з метою введення таких продуктів в обіг у Союзі як органічних продуктів або продуктів перехідного періоду; і


  (b)

  повідомлення компетентними органами держав-членів про підозрювану або виявлену невідповідність відправлень.

  Стаття 2

  Терміни та означення

  Для цілей цього Регламенту застосовують такі терміни та означення:

  (1)

  «імпортер» означає фізичну або юридичну особу, яка має осідок у Союзі та підлягає системі контролю, зазначеній у Регламенті (ЄС) 2018/848, яка самостійно або через представника представляє відправлення з метою випуску для вільного обігу у Союзі;


  (2)

  «відповідальний за відправлення оператор» означає для цілей статті 6(4) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306 і Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2123 (3), імпортера або фізичну чи юридичну особу, яка має осідок у Союзі та представляє відправлення у пункті прикордонного контролю від імені імпортера;


  (3)

  «перший вантажоодержувач» означає фізичну або юридичну особу, яка має осідок у Союзі та підлягає зазначеній у Регламенті (ЄС) 2018/848 системі контролю, якій імпортер доставляє відправлення після випуску для вільного обігу, і яка отримує його для подальшої підготовки та/або реалізації;


  (4)

  «вантажоодержувач» означає фізичну або юридичну особу, яка має осідок у Союзі та підлягає зазначеній у Регламенті (ЄС) 2018/848 системі контролю, якій імпортер доставляє отриману в результаті розділення відправлення партію після випуску для вільного обігу, і яка отримує її для подальшої підготовки та/або реалізації;


  (5)

  «відправлення» означає відправлення, у розумінні статті 3 пункт (37) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625(4), продуктів, призначених для введення в обіг у Союзі як органічних продуктів або продуктів перехідного періоду; проте у випадку органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, звільнених від офіційного контролю в пункті прикордонного контролю згідно з Делегованим Регламентом Комісії (ЄС) 2021/2305(5) цей термін означає кількість продуктів з одним або кількома кодами за Комбінованою номенклатурою, на які поширюється єдиний сертифікат інспекції, які перевозять тим самим транспортним засобом та імпортують з тієї самої третьої країни.

  Стаття 3

  Перед повідомленням про прибуття

  1. Для кожного відправлення імпортер або, у відповідних випадках, відповідальний за відправлення оператор подає попереднє повідомлення про прибуття відправлення до пункту прикордонного контролю або до пункту випуску для вільного обігу шляхом заповнення й подання в Системі контролю торгівлі та експертизи (TRACES), зазначеній у статті 2 пункт (36) Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2019/1715 (6), відповідної частини сертифіката інспекції за зразком і відповідно до приміток, викладених у додатку до Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306 таким суб’єктам:

  (a)

  компетентному органу, зазначеному в статті 6 Делегованого регламенту (ЄС) 2021/2306;


  (b)

  установі контролю або органу контролю імпортера.

  2. Для кожного відправлення, яке підлягає офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю, параграф 1 застосовується додатково до вимог щодо попереднього повідомлення компетентних органів у пунктах прикордонного контролю про прибуття відправлень на підставі статті 56(3) пункт (a) Регламенту (ЄС) 2017/625.

  3. Попередні повідомлення на підставі параграфа 1 подають із дотриманням вимог щодо мінімального строку, встановлених у Імплементаційному Регламенті Комісії (ЄС) 2019/1013 (7).

  Стаття 4

  Сертифікат інспекції та витяг із сертифіката інспекції

  1. Імпортер і перший вантажоодержувач заповнює сертифікат інспекції в системі TRACES як зазначено нижче:

  (a)

  у графі 23 щодо особливих митних процедур імпортер вносить у систему TRACES всю інформацію, крім інформації про верифікацію, проведену відповідним компетентним органом;


  (b)

  у графі 24 щодо першого вантажоодержувача імпортер вносить інформацію в систему TRACES, якщо цю інформацію не внесла установа контролю або орган контролю в третій країні перед верифікацією відправлення та засвідченням сертифіката інспекції компетентним органом; і


  (c)

  графу 31 декларації першого вантажоодержувача перший вантажоодержувач заповнює в системі TRACES у момент отримання відправлення після його випуску для вільного обігу.

  2. Якщо рішення, ухвалене щодо відправлення відповідно до статті 6(3) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306, вказує, що відправлення має бути випущене для вільного обігу, імпортер зазначає номер сертифіката інспекції в митній декларації для випуску для вільного обігу, зазначеній у статті 158(1) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 (8).

  3. Якщо відправлення розділяють на різні партії під митним наглядом і перед випуском для вільного обігу відповідно до статті 6(6) Делегованого регламенту (ЄС) 2021/2306, імпортер заповнює і подає витяг з сертифіката інспекції через систему TRACES для кожної з цих партій за зразком і відповідно до приміток, визначених у додатку до цього Регламенту.

  Це також стосується випадків розділення відправлення на різні партії відповідно до статті 7(3) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306 після верифікації та засвідчення сертифіката інспекції.

  Якщо рішення щодо партії, записане у витязі з сертифіката інспекції відповідно до статей 6(6) і 7(4) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306, вказує, що партію слід випустити у вільний обіг, номер витягу з сертифіката інспекції зазначають у митній декларації для випуску для вільного обігу, зазначеній у статті 158(1) Регламенту (ЄС) № 952/2013.

  У момент прийняття партії вантажоодержувач заповнює в системі TRACES графу 13 витягу з сертифіката інспекції, підтверджуючи, що в момент прийняття партії паковання або контейнер і, у відповідних випадках, сертифікат інспекції відповідають пункту 6 додатка III до Регламенту (ЄС) 2018/848.

  4. Витяг із сертифіката інспекції оформлюють офіційною мовою або однією з офіційних мов держави-члена, в якій партію випускають для вільного обігу. Держава-член може надати згоду на оформлення витягу з сертифікатів іншою офіційною мовою Союзу і його супроводження, за необхідності, засвідченим перекладом.

  Стаття 5

  Документація

  На запит відповідного компетентного органу, установи контролю або органу контролю імпортер, перший вантажоодержувач або вантажоодержувач надає сертифікат інспекції або, у відповідних випадках, витяг із сертифіката інспекції, в якому вони згадані.

  Стаття 6

  Опис виробничих підрозділів і діяльності

  У випадку імпортера, який декларує відправлення для випуску для вільного обігу, повний опис органічного виробничого підрозділу або виробничого підрозділу перехідного періоду та діяльності, зазначеної у статті 39(1) пункт (d)(i) Регламенту (ЄС) 2018/848 включає:

  (a)

  приміщення;


  (b)

  діяльність, із зазначенням пунктів випуску для вільного обігу у Союзі;


  (c)

  будь-які інші об’єкти, які імпортер має намір використовувати для зберігання імпортованих продуктів перед їх доставленням до першого вантажоодержувача; і


  (d)

  зобов’язання забезпечити, щоб всі об’єкти, які будуть використовуватися для зберігання імпортованих продуктів, піддавалися контролю, який здійснює установа контролю чи орган контролю, або, якщо ці складські потужності розташовані в іншій державі-члені чи в іншому регіоні — установа контролю або орган контролю, визнаний для здійснення контролю у такій державі-члені або в такому регіоні.

  У випадку першого вантажоодержувача та вантажоодержувача опис включає об’єкти, які використовують для прийняття відправлень і їх зберігання.

  Стаття 7

  Повідомлення про підозрювану або виявлену невідповідність

  Якщо під час верифікації відповідності відправлення згідно зі статтею 6 Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306 виявлені випадки підозрюваної або виявленої невідповідності, відповідна держава-член негайно повідомляє Комісію та інші держави-члени з використанням Інформаційної системи органічного сільського господарства (OFIS) і зразка, встановленого у секції 4 додатка II до Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2021/279 (9). Комісія інформує компетентний орган або, у відповідних випадках, установу контролю чи орган контролю відповідної третьої країни.

  Стаття 8

  Перехідні положення щодо паперових сертифікатів інспекції і витягів з них

  1. Паперовий сертифікат інспекції, засвідчений власноручним підписом відповідно до статті 11(2) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306, і паперовий витяг із сертифіката інспекції, засвідчений власноручним підписом відповідно до статті 11(5) згаданого Регламенту, супроводжують товар до приміщень першого вантажоодержувача або вантажоодержувача.

  2. Після отримання паперового сертифіката інспекції, зазначеного у параграфі 1, перший вантажоодержувач верифікує відповідність інформації, яку містить цей сертифікат, інформації, внесеній у цей сертифікат у системі TRACES.

  Якщо інформація щодо кількості паковань, зазначена у графі 13 сертифіката інспекції, та інформація в графах 16 і 17 згаданого сертифіката не внесена в паперовий сертифікат інспекції, або якщо ця інформація відрізняється від інформації, внесеної в сертифікат у системі TRACES, перший вантажоодержувач бере до уваги інформацію, внесену в сертифікат у системі TRACES.

  3. Після верифікації, зазначеної в параграфі 2, перший вантажоодержувач від руки підписує паперовий сертифікат інспекції в графі 31 і надсилає цей сертифікат імпортеру, зазначеному в графі 12 цього сертифіката.

  4. Імпортер зберігає паперовий сертифікат інспекції, зазначений в параграфі 3, для надання на запит установи контролю або органу контролю протягом щонайменше двох років.

  5. У випадку паперового витягу з сертифіката інспекції, зазначеного в параграфі 1, в момент прийняття партії вантажоодержувач від руки підписує цей паперовий витяг у графі 13.

  6. Одержувач партії зберігає паперовий витяг із сертифіката інспекції, зазначений у параграфі 5, для надання на запит установ контролю та/або органів контролю протягом щонайменше двох років.

  7. Перший вантажоодержувач або, у відповідних випадках, імпортер може зробити копію паперового сертифіката інспекції, зазначеного в параграфі 3, з метою інформувати установи контролю та органи контролю відповідно до статті 5. На кожній такій копії друкують або проставляють за допомогою штампа позначку «КОПІЯ».

  8. Вантажоодержувач або, у відповідних випадках, імпортер може зробити копію витягу з паперового сертифіката інспекції, зазначеного в параграфі 5, з метою інформувати установи контролю та органи контролю відповідно до статті 5. На кожній такій копії друкують або проставляють за допомогою штампа позначку «КОПІЯ».

  Стаття 9

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на третій день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 21 жовтня 2021 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.

  (2) Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 2021/2306 від 21 жовтня 2021 року, який доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 правилами щодо офіційного контролю по відношенню до відправлень органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, призначених для імпортування до Союзу, і щодо сертифіката інспекції (див. сторінку 13 Офіційного вісника).

  (3) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2019/2123 від 10 жовтня 2019 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 правилами щодо випадків, у яких перевірку тотожності та фізичну перевірку окремих товарів дозволено здійснювати в пунктах контролю, а перевірку документів дозволено здійснювати на відстані від пунктів прикордонного контролю, і умов, за яких це дозволено (ОВ L 321, 12.12.2019, с. 64).

  (4) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 від 15 березня 2017 року про офіційний контроль та іншу офіційну діяльність, що провадиться для забезпечення застосування положень харчового та кормового права, правил щодо здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин та засобів захисту рослин, внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №999/2001, (ЄС) №396/2005, (ЄС) №1069/2009, (ЄС) №1107/2009, (ЄС) №1151/2012, (ЄС) №652/2014, (ЄС) 2016/429 і (ЄС) 2016/2031, регламентів Ради (ЄС) № 1/2005 і (ЄС) № 1099/2009 та директив Ради 98/58/ЄС, 1999/74/ЄС, 2007/43/ЄС, 2008/119/ЄС і 2008/120/ЄС, а також про скасування регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 854/2004 і (ЄС) № №882/2004, директив Ради 89/608/ЄЕС, 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС, 91/496/ЄЕС, 96/23/ЄС, 96/93/ЄС і 97/78/ЄС та Рішення Ради 92/438/ЄЕС (Регламент про офіційний контроль) (ОВ L 95, 07.04.2017, с. 1).

  (5) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/2305 від 21 жовтня 2021 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 правилами щодо випадків, коли органічні продукти та продукти перехідного періоду звільняють від офіційного контролю в пунктах прикордонного контролю, і умов, за яких це може відбуватися, місця проведення офіційного контролю таких продуктів і про внесення змін у Делеговані Регламенти Комісії (ЄС) 2019/2123 і (ЄС) 2019/2124 (див. стор. 5 цього Офіційного вісника).

  (6) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/1715 від 30 вересня 2019 року про встановлення правил функціонування системи управління інформацією для офіційного контролю та її системних компонентів («Регламент IMSOC») (OВ L 261, 14.10.2019, с. 37).

  (7) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/1013 від 16 квітня 2019 року щодо попереднього сповіщення про відправлення певних категорій тварин і товарів, що надходять до Союзу (ОВ L 165, 21.06.2019, с. 8).

  (8) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (OВ L 269, 10.10.2013, с. 1).

  (9) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/279 від 22 лютого 2021 року, що встановлює детальні правила імплементації Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо контролю та інших заходів, які забезпечують простежуваність і відповідність вимогам до органічного виробництва й маркування органічних продуктів (OВ L 62, 23.02.2021, с. 6).


  ДОДАТОК

  ЧАСТИНА I

  ВИТЯГ № ... З СЕРТИФІКАТА ІНСПЕКЦІЇ ДЛЯ ІМПОРТУІВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ І ПРОДУКТІВ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  1.

  Установа контролю або орган контролю, які видали основний сертифікат інспекції

  2.

  Процедури на підставі Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (1):

  Відповідність (стаття 46);


  Еквівалентна третя країна (стаття 48);


  Еквівалентна установа контролю або орган контролю (стаття 57); або


  Еквівалентність на основі торгової угоди (Стаття 47)

  3.

  Реєстраційний номер сертифіката інспекції

  4.

  Установа контролю чи орган контролю

  5.

  Імпортер

  6.

  Країна походження

  7.

  Країна експорту

  8.

  Пункт прикордонного контролю/пункт випуску для вільного обігу

  9.

  Країна призначення

  10.

  Одержувач партії, отриманої в результаті розділення

  11.

  Опис продуктів

  Органічні або вироблені в перехідний період Коди CN Кількість паковань Номер партії Маса нетто партії та маса нетто

  оригінального відправлення

  12.

  Декларація відповідного компетентного органу, який верифікував і засвідчив витяг із сертифіката.

  Цей витяг відповідає описаній вище партії, отриманій в результаті розділення відправлення, на яке поширюється оригінальний сертифікат інспекції за номером, зазначеним у графі 3.

  Можна випустити в обіг як органічний продукт;


  Можна випустити в обіг як продукт перехідного періоду;


  Можна випустити в обіг як неорганічний продукт;


  Партію не можна випускати для вільного обігу.

  Додаткова інформація:

  Орган і держава-член:

  Дата:

  Ім’я та прізвище і підпис уповноваженої особи/кваліфікована електронна печатка


  13.

  Декларація одержувача партії

  Цим підтверджую, що на момент прийняття продуктів паковання або контейнер і, у відповідних випадках, сертифікат інспекції:

  відповідають пункту 6 додатка III до Регламенту (ЄС) 2018/848; або


  не відповідають пункту 6 додатка III до Регламенту (ЄС) 2018/848.


  Прізвище, ім’я та підпис уповноваженої особи

  Дата:


  ЧАСТИНА II

  ПРИМІТКИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШАБЛОНУ ВИТЯГУ З СЕРТИФІКАТА ІНСПЕКЦІЇ


  Витяг № ...:

  Номер витягу відповідає номеру партії, отриманої в результаті розділення початкового відправлення.


  Графа 1

  :

  Назва, адреса та код установи контролю або органу контролю в третій країні, які видали основний сертифікат інспекції.

  Графа 2

  :

  В цій графі зазначають положення Регламенту (ЄС) 2018/848, які стосуються видачі та використання цього витягу; зазначають відповідні положення, згідно з якими було імпортовано основне відправлення, див. графу 2 основного сертифіката інспекції.

  Графа 3

  :

  Номер сертифіката інспекції, автоматично присвоєний основному сертифікату електронною Системою контролю торгівлі та експертизи (TRACES).

  Графа 4

  :

  Найменування, адреса й код установи контролю або органу контролю, відповідальних за контроль оператора, який розділив відправлення.

  Графи 5, 6 і 7:

  :

  Див. відповідну інформацію в основному сертифікаті інспекції.

  Графа 8

  :

  Це унікальний буквено-цифровий код, присвоєний системою TRACES, відповідно, пункту прикордонного контролю або пункту контролю, відмінному від пункту прикордонного контролю, зазначеного у статті 53(1) пункт (a) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 (2), або пункту випуску для вільного обігу у Європейському Союзі, включно з країною, в якій здійснюють офіційний контроль для верифікації партії відповідно до статті 6(1) і (2) Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2021/230 (3) , і в якій записують рішення щодо відправлення у графі 30 сертифіката інспекції.

  Графа 9

  :

  Країна призначення означає країну першого вантажоодержувача у Європейському Союзі.

  Графа 10:

  :

  Одержувач партії (отриманої в результаті розділення) у Європейському Союзі.

  Графа 11:

  :

  Опис продуктів, який включає:

  зазначення того, чи є продукти органічними чи продуктами перехідного періоду;


  код відповідних продуктів за Комбінованою номенклатурою (CN), зазначеною в Регламенті Ради (ЄЕС) № 2658/87 (4) для відповідних продуктів (за можливості восьмизначний);


  категорію продукту згідно з додатком II до Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 2021/1378 (5);


  кількість паковань (кількість коробок, ящиків, мішків, відер і тощо);


  масу нетто у відповідних одиницях (кг маси нетто, літри тощо) і масу нетто, зазначену в графі 13 основного сертифіката інспекції.

  Графа 12:

  :

  Цю графу компетентний орган заповнює для кожної партії, що є результатом операції розділення, зазначеної у статтях 6(6) і 7(3) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306.

  Компетентний орган повинен вибрати потрібний варіант і за необхідності додати будь-яку додаткову інформацію, яку вважають відповідною. Зокрема, якщо вибраний варіант «Партію не можна випускати для вільного обігу», у полі «додаткова інформація» необхідно надати відповідну інформацію.

  У випадку продуктів, які підлягають офіційному контролю в пунктах прикордонного контролю, цю графу заповнює компетентний орган у пункті прикордонного контролю.

  Власноручний підпис уповноваженої особи потрібен лише у випадку засвідчення витягів із сертифікатів на папері до 30 червня 2022 року відповідно до статті 11(5) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306.

  Графа 13

  :

  Цю графу заповнює вантажоодержувач у момент прийняття партії, вибираючи один варіант після проведення перевірок, передбачених у пункті 6 додатка III до Регламенту (ЄС) 2018/848.

  Власноручний підпис вантажоодержувача потрібен для засвідчення витягів із сертифікатів на папері до 30 червня 2022 року відповідно до статті 11(5) Делегованого Регламенту (ЄС) 2021/2306.


  (1) Регламент Європейського Парламенту І РАДИ (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (ОВ L 150, 14.6.2018, с. 1).

  (2) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/625 від 15 березня 2017 року про офіційний контроль та іншу офіційну діяльність, що провадиться для забезпечення застосування положень харчового та кормового права, правил щодо здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин та засобів захисту рослин, внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №999/2001, (ЄС) № 396/2005, (ЄС) № 1069/2009, (ЄС) № 1107/2009, (ЄС) № 1151/2012, (ЄС) № 652/2014, (ЄС) 2016/429 і (ЄС) 2016/2031, регламентів Ради (ЄС) №1/2005 і (ЄС) № 1099/2009 та директив Ради 98/58/ЄС, 1999/74/ЄС, 2007/43/ЄС, 2008/119/ЄС і 2008/120/ЄС, а також про скасування регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 854/2004 і (ЄС) № 882/2004, директив Ради 89/608/ЄЕС, 89/662/ЄЕС, 90/425/ЄЕС, 91/496/ЄЕС, 96/23/ЄС, 96/93/ЄС і 97/78/ЄС та Рішення Ради 92/438/ЄЕС (Регламент про офіційний контроль) (ОВ L 95, 07.04.2017, с. 1).

  (3) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/2306 від 21 жовтня 2021 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 правилами щодо офіційного контролю стосовно відправлень органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, призначених для імпортування до Союзу, і щодо сертифіката інспекції (ОВ L 461, 27.12.2021, p.13).

  (4) Регламент Ради (ЄЕС) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тарифну і статистичну номенклатуру та про спільний митний тариф (OВ L 256, 07.09.1987, с. 1).

  (5) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/1378, який встановлює окремі правила щодо сертифікатів, які видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, залученим до імпорту органічних продуктів і продуктів перехідного періоду до Союзу, і створює перелік визнаних установ контролю та органів контролю відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (OВ L 297, 20.08.2021, с. 24).