• In English
 • 02.12.2021

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 430/24

  Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/2119
  від 01 грудня 2021 р.
  про встановлення детальних правил щодо окремих видів документації та декларацій, яких вимагають від операторів і груп операторів, і щодо технічних засобів видачі сертифікатів згідно з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 і про внесення змін у Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2021/1378 у частині видачі сертифікатів операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (1), і зокрема його статтю 35(10), статтю 39(2), пункти (a) і (b) та статтю 45(4),

  Оскільки:

  (1)

  Відповідно до статті 35(1), пункту (a), Регламенту (ЄС) 2018/848 сертифікат, який компетентні органи або, у відповідних випадках, установи контролю чи органи контролю надають операторам або групам операторів, видають у електронній формі, коли це можливо. З розробкою і повним введенням в дію електронної Системи торгового контролю й експертизи (TRACES), зазначеної у статті 2, пункті (36) Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2019/1715 (2), видача сертифікатів у електронній формі стане можливою із 1 січня 2023 року для всіх компетентних органів, установ контролю та органів контролю у Союзі. Тому слід передбачити необхідність видавати сертифікат, зазначений у статті 35 Регламенту (ЄС) 2018/848, в електронній формі з використанням TRACES з 1 січня 2023 року.


  (2)

  Регламент (ЄС) 2018/848 вимагає від операторів і груп операторів ведення документації з метою довести дотримання ними вимог згаданого Регламенту. Окремі мінімальні вимоги та детальна інформація щодо ведення документації встановлені у статті 9(10), пункті (c), і у статті 34(5) Регламенту (ЄС) 2018/848, а також в додатках II та III до згаданого Регламенту.


  (3)

  Відповідно до загальних правил виробництва Регламенту (ЄС) 2018/848, необхідно у відповідних випадках вживати превентивних і застережних заходів на кожному етапі виробництва, підготовки й розповсюдження. Тому відповідний офіційний контроль включає, зокрема, верифікацію вжиття таких заходів операторами та групами операторів. Хоча вжиття деяких із цих заходів можна верифікувати шляхом фізичного виїзного інспектування, для інших заходів необхідно вести документацію, щоб довести їх вжиття. Тому оператори та групи операторів повинні вести таку документацію, яка дасть їм можливість за необхідності надати докази. Наприклад, підтвердити вживання заходів з метою уникнути забруднення недозволеними продуктами й речовинами та змішування з неорганічними продуктами можна, зберігаючи докази очищення споруд, обладнання та транспортних засобів, а також докази навчання.


  (4)

  Документація також має значення для цілей простежуваності та перевірки матеріального балансу, а отже для оцінювання відповідності Регламенту (ЄС) 2018/848. Перевірка простежуваності та матеріального балансу згідно з Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2021/771 (3) охоплює конкретну інформацію, яку необхідно підкріпити відповідними документами. Оператори та групи операторів повинні зберігати такі документи, щоб надати доказ відповідності їхньої діяльності.


  (5)

  Відповідно до статті 38(2) Регламенту (ЄС) 2018/848, офіційний контроль здійснюють, зокрема, з урахуванням імовірності невідповідності. З цією метою компетентні органи або, у відповідних випадках, установи контролю чи органи контролю потребують відповідної інформації. У зв’язку з цим стаття 39(1), пункт (b), Регламенту (ЄС) 2018/848 накладає на операторів і групи операторів обов’язок робити всі заяви та інші повідомлення, необхідні для офіційного контролю. Крім цього, стаття 39(1), пункт (d)(i) згаданого Регламенту вимагає, між іншим, повного опису їхніх органічних виробничих підрозділів або виробничих підрозділів перехідного періоду та їх діяльності.


  (6)

  Щоб забезпечити можливість належного планування офіційного контролю, необхідно зазначити інформацію, яку слід включати в такі декларації та інші повідомлення, зокрема інформацію, пов’язану з діяльністю, яку віддають на субпідряд, і окремі дані щодо виробничих підрозділів та інших приміщень, споруд і підрозділів, які оператори та групи операторів використовують для ведення діяльності, а також прогнозований вихід продукції.


  (7)

  Відповідно до першого параграфа та другого параграфа пункту (a) статті 1 Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2021/1378 (4), який застосовується з 1 січня 2022 року, органи контролю та органи сертифікації, визнані відповідно до статті 46(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, надають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, які були об’єктом контролю, зазначеного в статті 45(1), пункт (b)(i) згаданого Регламенту, сертифікат, який видається в електронній формі та з використанням системи TRACES. Оскільки систему TRACES неможливо використовувати до 01 січня 2023 року, зобов’язання використовувати TRACES необхідно відтермінувати також і в Імплементаційному регламенті (ЄС) 2021/1378.


  (8)

  Тому необхідно внести відповідні зміни до Імплементаційного регламенту (ЄС) № 2021/1378.


  (9)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848. Проте положення щодо використання системи TRACES застосовується з 01 січня 2023 року.


  (10)

  Заходи, передбачені в цьому Регламенті, відповідають висновкам Комітету з органічного виробництва,

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Видача сертифіката, зазначеного у статті 35(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, в електронній формі

  Сертифікат, зазначений у статті 35(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, видають:

  (a)

  за зразком, встановленим у додатку VI до Регламенту (ЄС) 2018/848;


  (b)

  в електронній формі з використанням електронної Системи торгового контролю й експертизи (TRACES), зазначеної у статті 2, пункті (36) Імплементаційного регламенту (ЄС) 2019/1715.

  Стаття 2

  Документація, яку ведуть оператори та групи операторів

  1. Оператори та групи операторів зберігають всі необхідні документи, в тому числі складську та фінансову документацію, яка дозволить компетентним органам або, у відповідних випадках, установам контролю чи органам контролю проводити, зокрема, такі перевірки:

  (a)

  перевірки превентивних і застережних заходів, вжитих відповідно до статті 9(6) і статті 28 Регламенту (ЄС) 2018/848;


  (b)

  перевірку простежуваності відповідно до статті 1(4) Делегованого регламенту (ЄС) 2021/771;


  (c)

  перевірку матеріально балансу відповідно до статті 1(5) Делегованого регламенту (ЄС) 2021/771.

  2. До документів, які належить зберігати для цілей перевірок, зазначених у параграфі 1, пункт (a), належать, зокрема, документи, які підтверджують, що оператор або група операторів вжили пропорційних і відповідних заходів, щоб:

  (a)

  запобігти появі шкідників і хвороб;


  (b)

  уникнути забруднення продуктами й речовинами, не дозволеними до використання в органічному виробництві відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/848, і змішування з неорганічними продуктами.

  Стаття 3

  Декларації та інші повідомлення, необхідні для офіційного контролю

  Оператори та групи операторів включають таку інформацію у свої декларації або повідомлення відповідно до статті 39(1), пункту (b) Регламенту (ЄС) 2018/848 компетентному органу, установі контролю або органу контролю, які здійснюють офіційний контроль:

  (a)

  яку діяльність, охоплену сертифікатом, зазначеним у статті 35(1) Регламенту (ЄС) 2018/848, передали на субпідряд;


  (b)

  адресу або геолокацію органічних, неорганічних виробничих підрозділів і виробничих підрозділів перехідного періоду, площі заготівлі дикоросів або водоростей та інших приміщень і підрозділів, які вони використовують для ведення діяльності;


  (c)

  у випадку господарств, розділених на різні виробничі підрозділи відповідно до статті 9(7) Регламенту (ЄС) 2018/848 — опис і адресу або геолокацію неорганічних виробничих підрозділів;


  (d)

  їхній прогнозований вихід продукції.

  Ці декларації та повідомлення у відповідних випадках актуалізують.

  Стаття 4

  Внесення змін до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2021/1378

  До Регламенту (ЄС) № 2021/1378 внести такі зміни:

  (1)

  у статті 1 другий параграф пункт (a) викласти в такій редакції:

  «(a)

  видають у такий спосіб:

  (i)

  за зразком, встановленим у додатку I до цього Регламенту;


  (ii)

  в електронній формі з використанням електронної Системи торгового контролю й експертизи (TRACES), зазначеної у статті 2, пункті (36) Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2019/1715 (*1);

  (*1) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/1715 від 30 вересня 2019 року про встановлення правил функціонування системи управління інформацією для офіційного контролю та її системних компонентів («Регламент IMSOC») (OВ L 261, 14.10.2019, с. 37).»;»


  (2)

  у статті 3 додати такий третій параграф:

  «Стаття 1, другий параграф, пункт (a)(ii) застосовується з 1 січня 2023 року.».

  Стаття 5

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на третій день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Стаття 1 пункт (b) застосовується з 1 січня 2023 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 1 грудня 2021 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, p. 1.

  (2) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2019/1715 від 30 вересня 2019 року про встановлення правил функціонування системи управління інформацією для офіційного контролю та її системних компонентів («Регламент IMSOC») (OВ L 261, 14.10.2019, с. 37).

  (3) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/771 від 21 січня 2021 року, що доповнює Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 шляхом встановлення конкретних критеріїв і умов для перевірки документації в рамках офіційного контролю в органічному виробництві та офіційного контролю груп операторів (OВ L 165, 11.5.2021, с. 25).

  (4) Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2021/1378 від 19 серпня 2021 року, який встановлює окремі правила щодо сертифікатів, які видають операторам, групам операторів і експортерам у третіх країнах, залученим до імпорту до Союзу органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, і створює перелік визнаних установ контролю та органів контролю відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 (OВ L 297, 20.08.2021, с. 24).