• In English
 • 30.09.2022

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 253/1

  Рішення Спільного комітету ЄЕС-КСТ 1/2022
  від 25 серпня 2022 р.
  про внесення змін до вимог до елементів даних транзитних декларацій та правил адміністративної допомоги у доповненнях I, IIIa та IV до Конвенції про процедуру спільного транзиту [2022/1669]

  СПІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЄЕС-КСТ,

  Беручи до уваги Конвенцію від 20 травня 1987 року про процедуру спільного транзиту, зокрема її статтю 15(3), пункт (a),

  Оскільки:

  (1)

  Відповідно до статті 15(3), пункту (a) Конвенції від 20 травня 1987 року про процедуру спільного транзиту («Конвенція») (1), Спільний комітет, створений відповідно до цієї Конвенції, ухвалює своїм рішенням зміни до доповнень до Конвенції.


  (2)

  Додаток B до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2015/2446 (2) був змінений Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2021/234 (3). Цей додаток встановлює вимоги до елементів даних транзитної декларації з метою кращої гармонізації спільних елементів даних для обміну інформацією та зберігання інформації між митними органами, а також між митними органами та економічними операторами. Така горизонтальна гармонізація була необхідною для забезпечення взаємодії між електронними системами митниці, які використовують для різних видів декларацій та сповіщень. Додаток B6a до доповнення IIIa до Конвенції відображає додаток B до Делегованого регламенту (ЄС) 2015/2446 і, отже, до нього необхідно внести відповідні зміни.


  (3)

  Додаток B до Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2015/2447 (4) був змінений Імплементаційним регламентом Комісії (ЄС) 2021/235 (5). Цей додаток встановлює формати та коди спільних елементів даних транзитної декларації, щоб краще гармонізувати формати і коди спільних елементів даних для зберігання інформації та обміну інформацією між митними органами, а також між митними органами та економічними операторами. Формати та коди спільних елементів даних необхідно гармонізувати, аби забезпечити, щоб електронні системи митниці, які використовують для різних видів декларацій та сповіщень, могли взаємодіяти після гармонізації вимог до спільних даних. Додаток A1a до доповнення IIIa до Конвенції відображає додаток B до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2015/2447 і, отже, до нього необхідно внести відповідні зміни.


  (4)

  Щоб покращити читабельність вимог до елементів даних транзитних декларацій, відповідних форматів та кодів, додаток A1a та додаток B6a до доповнення IIIa до Конвенції необхідно об’єднати у єдиний додаток A1a.


  (5)

  Доповнення I до Конвенції, покликання на доповнення ІІI необхідно виправити та замінити на доповнення IIIa у випадку положень, застосовних з запровадження модернізації Нової комп’ютеризованої транзитної системи, як зазначено у додатку до Імплементаційного рішення Комісії (ЄС) 2016/578 (6).


  (6)

  Правила взаємної допомоги щодо стягнення за вимогами встановлені у доповненні IV до Конвенції залишалися відносно довгий час незмінними. Ці правила важливі, оскільки вони захищають фінансові інтереси країн спільного транзиту, Союзу та його держав-членів. Ці правила необхідно переглянути, щоб узгодити їх з відповідними правилами Союзу.


  (7)

  Тому до Конвенції необхідно внести відповідні зміни,

  УХВАЛИВ ЦЕ РІШЕННЯ:

  Стаття 1

  (1) До доповнення I до Конвенції внести зміни, визначені у додатку A до цього Рішення.

  (2) До доповнення IIIa до Конвенції внести зміни, визначені у додатку B до цього Рішення.

  (3) До доповнення IV до Конвенції внести зміни, визначені у додатку C до цього Рішення.

  Стаття 2

  Це Рішення набуває чинності в день його ухвалення.

  Вчинено у м. Брюссель 25 серпня 2022 року,

  За Спільний комітет

  Президент

  Matthias PETSCHKE


  (1) ОВ L 226, 13.08.1987, с. 2.

  (2) Делегований регламент Комісії (ЄС) 2015/2446 від 28 липня 2015 року на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 стосовно детальних правил щодо певних положень Митного кодексу Союзу (ОВ L 343, 29.12.2015, с. 1).

  (3) Делегований регламент Комісії (ЄС) 2021/234 від 7 грудня 2020 року про внесення змін до Делегованого регламенту (ЄС) 2015/2446 стосовно вимог до спільних даних та до Делегованого регламенту (ЄС) 2016/341 стосовно кодів, які необхідно використовувати у певних формах (ОВ L 63, 23.02.2021, с. 1).

  (4) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2015/2447 від 24 листопада 2015 року про встановлення детальних правил імплементації деяких положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу (ОВ L 343, 29.12.2015, с. 558).

  (5) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2021/235 від 8 лютого 2021 року про внесення змін до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2015/2447 стосовно вимог до форматів та кодів спільних даних, деяких правил щодо нагляду та компетентних митниць для поміщення товарів під митну процедуру (ОВ L 63, 23.02.2021, с. 386).

  (6) Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2016/578 від 11 квітня 2016 року про встановлення робочої програми розроблення та розгортання електронних систем, передбачених у Митному кодексі Союзу (ОВ L 99, 15.04.2016, с. 6).


  ДОДАТОК A

  До доповнення I до Конвенції внести такі зміни:

  (1)

  У статті 25, другий параграф, текст «додатках A1a та B6a до доповнення III» викласти в такій редакції:

  «додатку A1a до доповнення IIIa»;


  (2)

  У статті 27, другий параграф, текст «додатка B6a до доповнення III» викласти в такій редакції:

  «додатку A1a до доповнення IIIa»;


  (3)

  У статті 41, пункт 3, текст «доповнення III» викласти в такій редакції:

  «доповнення IIIa»;


  ДОДАТОК B

  До доповнення IIIa до Конвенції внести такі зміни:

  (1)

  До статті 2 внести такі зміни:

  (a)

  «додатку B6a» викласти в такій редакції:

  «додатку A1a»;


  (b)

  «у додатку A1a» викласти в такій редакції:

  «у такому додатку»;


  (2)

  До статті 7(1) внести такі зміни:

  (a)

  після тексту «додатку B4» додати такий текст:

  «до доповнення ІІІ»;


  (b)

  текст «у додатку B5» замінити текстом:

  «у додатку B5a до доповнення IIIa»;


  (3)

  У статті 8 текст «до цього доповнення» викласти в такій редакції:

  «до доповнення ІІІ»;


  (4)

  У статті 9 після тексту «додатку B10» додати такий текст:

  «до доповнення ІІІ»;


  (5)

  У статті 10(1) після тексту «додатку C3» додати такий текст:

  «до доповнення ІІІ»;


  (6)

  До статті 11(1) внести такі зміни:

  (a)

  після тексту «додатку C6» додати такий текст:

  «до доповнення ІІІ»;


  (b)

  після тексту «додатку C7» додати такий текст:

  «такого доповнення»;


  (7)

  Додаток A1a викласти в такій редакції:

  «ДОДАТОК A1a

  ВИМОГИ ДО СПІЛЬНИХ ДАНИХ ТРАНЗИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

  Цей додаток застосовується з дат запровадження модернізації NCTS, зазначених у додатку до Імплементаційного рішення (ЄС) 2016/578, за винятком положень про елементи даних, що стосуються електронного перевізного документа як транзитної декларації, відповідно до статті 55(1)(h) доповнення I, які застосовуються щонайпізніше з 1 травня 2018 року.

  РОЗДІЛ I

  ВИМОГИ ДО ДАНИХ

  ГЛАВА I

  Вступні примітки до таблиці вимог до даних


  (1)

  Елементи даних, формати, коди та, у відповідних випадках, структура елементів даних, визначені в цьому додатку, застосовуються до транзитних декларацій, створених із використанням засобів електронного опрацювання даних, а також до декларацій у паперовій формі.  (2)

  Елементи даних, які можуть бути надані для кожної процедури транзиту, та формати елементів даних визначені у таблиці вимог до даних у розділі II. Конкретні положення, що стосуються кожного елемента даних, як описано в розділі ІІІ, застосовуються без обмеження статусу елементів даних, як визначено у таблиці вимог до даних.

  Елементи даних перелічені у порядку їхніх номерів елементів даних.  (3)

  Символи «A», «B» або «C» у таблиці у розділі II не впливають на той факт, що певні дані збираються лише за наявності відповідних обставин. Наприклад, Е.Д. 1809057000 коду Комбінованої номенклатури (статус «A») збиратимуться, лише якщо це вимагається законодавством Договірних сторін.

  Вони можуть бути доповнені умовами чи уточненнями, переліченими у пронумерованих поясненнях щодо вимог до даних у главі II, розділі II та у поясненнях до розділу III.  (4)

  Без впливу на обов’язки надавати дані відповідно до цього додатка та без обмеження статті 29 доповнення I, зміст даних, які надають митниці за певною вимогою ґрунтуватиметься на інформації, яка відома економічному оператору, що її надає, на момент її надання митниці.  (5)

  Коли інформація у транзитній декларації, визначена цим додатком, має форму кодів, застосовується перелік кодів, передбачений розділом ІІІ, або національні коди, якщо вони передбачені.  (6)

  Країни можуть використовувати національні коди для елементів даних 1201000000 Попередній документ (піделемент 1201005000 Одиниця виміру та умовне позначення), 1202000000 Додаткова інформація (піделемент 1202008000 Код), 1203000000 Підтвердні документи (піделементи 1203002000 Тип), 1204000000 Додаткові покликання (піделемент 1204002000 Тип), сертифікати та авторизації.

  У випадку держав-членів Європейського Союзу, вони повинні повідомити Комісію про перелік національних кодів, які використовуються для цих елементів даних. Комісія публікує перелік таких кодів.  (7)

  Максимальна кардинальність для кожної транзитної процедури:

  D

  1x

  MC

  1x (щодо кожного заголовку декларації)

  HC

  999x (щодо кожного MC для транзиту)

  HI

  9,999x (щодо кожного HC)  (8)

  Використовуються такі покликання на переліки кодів, визначені у міжнародних стандартах або правових актах Договірних сторін:


  Коротка назва

  Джерело

  Терміни та означення

  1.

  Код типу паковання

  Рекомендація Європейської економічної комісії ООН № 21

  Код типу паковання, як визначено в останній редакції додатка IV до Рекомендації Європейської економічної комісії ООН № 21

  2.

  Код валюти

  ISO 4217

  Тризначний літерний код, визначений у Міжнародному стандарті ISO 4217

  3.

  Код країни

  Код країни ISO 3166- alpha-2

  У контексті транзитних операцій необхідно використовувати код країни відповідно до ISO 3166- alpha-2 та код «XI» для Північної Ірландії.

  4.

  UN/LOCODE

  Рекомендація Європейської економічної комісії ООН № 16

  UN/LOCODE, як визначено у Рекомендації Європейської економічної комісії ООН № 16

  6.

  Код виду транспортного засобу

  Рекомендація Європейської економічної комісії ООН № 28

  Код виду транспортного засобу, як визначено у Рекомендації Європейської економічної комісії ООН № 28

  9.

  Коди CUS

  ECICS (Європейський митний реєстр хімічних речовин)

  Номер Митного союзу і статистики (CUS), що присвоюється відповідно до Європейського митного реєстру хімічних речовин (ECICS) переважно для хімічних речовин і препаратів.  (9)

  Коди, зазначені у розділі III, які можна знайти у базі даних TARIC, визначають за спільним погодженням з Договірними сторонами.

  ГЛАВА II

  Умовні позначення в таблиці

  Секція 1

  Заголовки стовпців

  Стовпці

  Декларації/сповіщення/підтвердження митного статусу товарів Союзу

  Правова підстава

  № Е.Д.

  Порядковий номер, присвоєний відповідному елементу даних


  Минулий № графи

  Номер графи у ДОДАТКУ B6 доповнення III, встановлений Рішенням № 1/2008 Спільного комітету ЄЕС-ЄАВТ зі спільного транзиту від 16 червня 2008 року.


  Назва елемента/класу даних

  Назва відповідного елемента/класу даних.


  Назва піделемента/підкласу даних

  Назва відповідного піделемента/підкласу даних.


  Назва піделемента даних

  Назва відповідного піделемента даних


  D1

  Транзитна декларація

  статті 15 та 26 доповнення I

  D2

  Транзитна декларація зі скороченим набором даних – (Перевезення залізничним, повітряним та морським транспортом)

  стаття 55(1)(i) доповнення I

  D3

  Транзит – використання електронного перевізного документа як митної декларації – (Перевезення повітряним транспортом)

  стаття 55(1)(h) доповнення I

  D4

  Сповіщення про пред’явлення у зв’язку з попередньо поданою транзитною декларацією.

  стаття 29a доповнення I

  D

  Кардинальність вказує, скільки разів елемент даних може бути використаний на рівні заголовка декларації у транзитній декларації.


  MC

  Кардинальність вказує, скільки разів елемент даних може бути використаний на рівні Мастер відправлення (Master Consignment – MC).


  HC

  Кардинальність вказує, скільки разів елемент даних може бути використаний на рівні Домашнього відправлення (House Consignment – HC).


  HI

  Кардинальність вказує, скільки разів елемент даних може бути використаний на рівні товарної одиниці в Домашньому відправленні (House Consignment Goods Item – HI).


  Формат

  Тип та довжина даних.


  Коди у розділі ІІІ

  Вказує, чи доступні у розділі III додаткові примітки щодо формату або кодів.


  Секція 2

  Заголовки стовпців

  Група

  Назва групи

  Група 11

  Інформація про повідомлення (у тому числі коди процедур)

  Група 12

  Покликання на повідомлення, документи, сертифікати та авторизації

  Група 13

  Сторони

  Група 16

  Місця/країни/регіони

  Група 17

  Митниці

  Група 18

  Ідентифікація товарів

  Група 19

  Інформація про транспортування (види транспорту, транспортний засіб та обладнання)

  Група 99

  Інші елементи даних (статистичні дані, гарантії, дані, пов’язані з тарифами)

  Секція 3

  Символи у стовбцях «Декларація»

  Символ

  Опис символу

  A

  Обов’язково: дані, що вимагаються кожною країною, без обмеження вступної примітки 3.

  B

  Опційно для країн: дані, зазначення яких країни можуть не вимагати.

  C

  Опційно для економічних операторів: дані, які економічні оператори можуть вирішити надати, але які не можуть вимагати країни. Якщо економічний оператор вирішує надати інформацію, повинні бути заявлені усі піделементи.

  Якщо «C» використовується для елемента/класу даних, усі піделементи/підкласи даних, які належать до цього елементу/класу даних є обов’язкими, якщо декларант вирішує надати інформацію, крім випадків, коли інше визначено у розділі II глави I.

  D

  Елемент даних, який вимагається на рівні заголовка транзитної декларації.

  Елементи даних рівня декларації містять інформацію, яка застосовується до усієї декларації.

  MC

  Елемент даних, який вимагається на рівні Мастер відправлення.

  Елементи даних рівня Мастер відправлення містять інформацію, яка стосується договору перевезення, виданого перевізником та безпосередньо стороною договору. Ця інформація заголовка застосовна до кожної товарної одиниці Мастер відправлення у випадку декларацій та сповіщень, зазначених у розділі II глави I.

  HC

  Елемент даних, який вимагається на рівні Домашнього відправлення.

  Елементи даних рівня Домашнього відправлення містять інформацію, яка стосується договору перевезення найнижчого рівня, виданого експедитором, перевізником, який не є експлуатантом морських (NVOCC) чи авіаційних суден, його агентом чи поштовим оператором. Ця інформація заголовка є дійсною до кожної товарної одиниці Домашнього відправлення у випадку декларацій та сповіщень, зазначених у розділі II глави I.

  HI

  Елемент даних, який вимагається на рівні товарної одиниці Домашнього відправлення.

  Рівень товарної одиниці Домашнього відправлення є підрівнем Домашнього відправлення. Елементи даних на рівні товарної одиниці Домашнього відправлення містять інформацію з різних позицій у перевізному документі, вказаному в поточному Домашньому відправленні. Ця інформація про товарну одиницю застосовна у випадку декларацій та сповіщень, зазначених у розділі II глави I.

  Секція 4

  Символи у стовбці «Формат»

  Термін «тип/довжина» в поясненні атрибута вказує на вимоги до типу даних та довжини даних. Коди для типів даних:

  a

  літерний

  n

  цифровий

  an

  літерно-цифровий

  Число, що слідує за кодом, вказує на допустиму довжину даних. Застосовується таке:

  Додаткові дві крапки перед індикатором довжини означають, що дані не мають фіксованої довжини, але можуть мати кількість символів не більшу, ніж вказано індикатором довжини. Кома у довжині даних означає, що атрибут може містити десяткові знаки, символ перед комою вказує на загальну довжину атрибута, а символ після коми позначає максимальну кількість знаків після коми.

  Приклади довжини полів та форматів:

  a1

  1 літерний символ, фіксована довжина

  n2

  2 цифрові символи, фіксована довжина

  an3

  3 літерно-цифрові символи, фіксована довжина

  a..4

  до 4-х літерних символів

  n..5

  до 5-и цифрових символів

  an..6

  до 6-и літерно-цифрових символів

  n..7,2

  до 7-и цифрових символів, включно з максимум 2 десятковими знаками, роздільник не фіксований.

  РОЗДІЛ II

  ТАБЛИЦЯ ВИМОГ ДО СПІЛЬНИХ ДАНИХ У ТРАНЗИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЯХ

  ГЛАВА I

  Таблиця

  № Е.Д.

  Минулий

  № графи

  Назва елемента/класу даних

  Назва піделемента/підкласу даних

  Назва піделемента даних

  Декларація

  Кардинальність

  Формат

  Коди у розділі ІІІ

  D1

  D2

  D3

  D4

  D

  MC

  HC

  HI  Група 11 — Інформація про повідомлення (у тому числі коди процедур)  1101000000

  1

  Тип декларації  A

  A

  A


  1x  1x

  an..5

  Так


  D

  HI

  D

  HI

  D

  HI
  1102000000

  Нове

  Додатковий тип декларації  A

  A

  A


  1x
  a1

  Так


  D

  D

  Ds
  1103000000

  32

  Номер товарної одиниці  A

  A


  1x

  n..5

  Ні


  HI

  HI

  1107000000

  Нове

  Безпека  A

  A  1x
  n1

  Так


  D

  D

  1108000000

  Нове

  Ідентифікатор скороченого набору даних  A

  A  1x
  n1

  Так


  D

  D

  Група 12 — Покликання на повідомлення, документи, сертифікати та авторизації  1201000000

  40

  Попередній документ  A

  A

  A  9,999x

  99x

  99x


  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1201001000  Референтний номер


  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an..70

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1201002000  Тип


  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an4

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1201003000  Тип паковання


  A

  A

  A

  1x

  an..2

  Так


  HI

  HI

  HI
  1201004000  Кількість паковань


  A

  A

  A

  1x

  n..8

  Ні


  HI

  HI

  HI
  1201005000  Одиниця виміру та умовне позначення


  A

  A

  A

  1x

  an..4

  Так


  HI

  HI

  HI
  1201006000  Кількість


  A

  A

  A

  1x

  n..16,6

  Ні


  HI

  HI

  HI
  1201007000  Ідентифікатор товарної одиниці


  A

  A

  A

  1x

  n..5

  Ні


  HI

  HI

  HI
  1201079000  Додаткова інформація


  C

  C
  1x

  1x

  1x

  an..35

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  1202000000

  44

  Додаткова інформація  C

  C

  C  99x


  99x


  Ні


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1202008000  Код


  A

  A

  A  1x


  1x

  an5

  Так


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1202009000  Текст


  A

  A

  A  1x


  1x

  an..512

  Ні


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1203000000

  44

  Підтвердний документ  A

  A

  A  99x


  99x


  Ні


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1203001000  Референтний номер


  A

  A

  A  1x


  1x

  an..70

  Ні


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1203002000  Тип


  A

  A

  A  1x


  1x

  an4

  Так


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1203013000  Номер позиції в документі


  C

  C

  C  1x


  1x

  n..5

  Ні


  MC

  HI

  MC

  HI

  MC

  HI
  1203079000  Додаткова інформація


  C

  1x


  1x

  an..35

  Ні  MC

  HI


  1204000000

  44

  Нове

  Додаткове покликання  A

  A

  A  99x

  99x

  99x


  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1204001000  Референтний номер


  C

  C

  C  1x

  1x

  1x

  an..70

  Ні  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1204002000  Тип


  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an4

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1205000000

  44

  Нове

  Перевізний документ  A

  [8]

  A

  [8]

  A

  [8]  99x

  99x  Ні


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1205001000  Референтний номер


  A

  A

  A  1x

  1x


  an..70

  Ні


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1205002000  Вид


  A

  A

  A  1x

  1x


  an4

  Так


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1208000000


  Референтний номер/UCR  C

  C

  C  1x

  1x

  1x

  an..35

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1209000000

  Нове

  LRN  A

  A

  A

  A

  1x
  an..22

  Ні


  D

  D

  D

  D  1212000000

  44

  Нове

  Авторизація  A

  [60]

  A

  [60]

  A

  [60]


  9x

  Ні


  D

  D

  D
  1212001000  Референтний номер


  A

  [60]

  A

  [60]

  A

  [60]


  1x
  an..35

  Ні


  D

  D

  D
  1212002000  Вид


  A

  A

  A


  1x
  an..4

  Так

  D

  D

  D
  Група 13 — Сторони  1302000000

  2

  Вантажовідправник  C

  1x

  1x  Ні


  MC

  HC


  1302016000  Ім’я/найменування


  A

  [6]

  1x

  1x


  an..70

  Ні

  MC

  HC


  1302017000

  2(no)


  Ідентифікаційний номер


  A

  1x

  1x


  an..17

  Так


  MC

  HC


  1302018000  Адреса


  A

  [6]

  1x

  1x  Ні


  MC

  HC


  1302018019
  Вулиця і номер будинку

  A

  1x

  1x


  an..70

  Ні


  MC

  HC


  1302018020
  Країна

  A

  1x

  1x


  a2

  Так


  MC

  HC


  1302018021
  Поштовий індекс

  A

  1x

  1x


  an..17

  Ні


  MC

  HC


  1302018022
  Населений пункт

  A

  1x

  1x


  an..35

  Ні


  MC

  HC


  1302074000  Контактна особа


  C

  9x

  9x  Ні  MC

  HC


  1302074016
  Ім’я

  A

  1x

  1x


  an..70

  Ні  MC

  HC


  1302074075
  Номер телефону

  A

  1x

  1x


  an..35

  Ні  MC

  HC


  1302074076
  Електронна адреса

  A

  1x

  1x


  an..256

  Ні  MC

  HC


  1303000000

  8

  Вантажоодержувач  A

  A

  A  1x

  1x

  1x


  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303016000  Ім’я/найменування


  A

  [6]

  A

  [6]

  A

  [6]  1x

  1x

  1x

  an..70

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303017000

  8 (немає)


  Ідентифікаційний номер


  A

  [8]

  A

  [8]

  A

  [8]  1x

  1x

  1x

  an..17

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303018000  Адреса


  A

  [6]

  A

  [6]

  A

  [6]  1x

  1x

  1x


  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303018019
  Вулиця і номер будинку

  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an..70

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303018020
  Країна

  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  a2

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303018021
  Поштовий індекс

  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an..17

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1303018022
  Населений пункт

  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an..35

  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1306000000

  14

  Представник  A

  A

  A

  A

  1x

  Ні


  D

  D

  D

  D  1306017000

  4 (немає)


  Ідентифікаційний номер


  A

  A

  A

  A

  1x
  an..17

  Так


  D

  D

  D

  D  1306030000

  14


  Статус


  A

  A

  A

  A

  1x
  n1

  Так


  D

  D

  D

  D  1306074000  Контактна особа


  C

  C

  C

  C

  9x

  Ні


  D

  D

  D

  D  1306074016
  Ім’я

  A

  A

  A

  A

  1x
  an..70

  Ні


  D

  D

  D

  D  1306074075
  Номер телефону

  A

  A

  A

  A

  1x
  an..35

  Ні


  D

  D

  D

  D  1306074076
  Електронна адреса

  A

  A

  A

  A

  1x
  an..256

  Ні


  D

  D

  D

  D  1307000000

  50

  Суб’єкт процедури транзиту  A

  A

  A

  A

  1x

  Ні


  D

  D

  D

  D  1307016000  Ім’я/найменування


  A

  [6]

  A

  [6]

  A

  [6]


  1x
  an..70

  Ні


  D

  D

  D
  1307017000

  50 (немає)


  Ідентифікаційний номер


  A

  A

  A

  A

  1x
  an..17

  Так


  D

  D

  D

  D  1307018000  Адреса


  A

  [6]

  A

  [6]

  A

  [6]


  1x

  Ні


  D

  D

  D
  1307018019
  Вулиця і номер будинку

  A

  A

  A


  1x
  an..70

  Ні


  D

  D

  D
  1307018020
  Країна

  A

  A

  A


  1x
  a2

  Так


  D

  D

  D
  1307018021
  Поштовий індекс

  A

  A

  A


  1x
  an..17

  Ні


  D

  D

  D
  1307018022
  Населений пункт

  A

  A

  A


  1x
  an..35

  Ні


  D

  D

  D
  1307074000  Контактна особа


  C

  C

  C


  1x

  Ні


  D

  D

  D
  1307074016
  Ім’я

  A

  A

  A


  1x
  an..70

  Ні


  D

  D

  D
  1307074075
  Номер телефону

  A

  A

  A


  1x
  an..35

  Ні


  D

  D

  D
  1307074076
  Електронна адреса

  A

  A

  A


  1x
  an..256

  Ні


  D

  D

  D
  1314000000

  44

  Додатковий учасник ланцюга постачання  C

  C

  C  99x

  99x

  99x


  Ні


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1314017000  Ідентифікаційний номер


  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  an..17

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1314031000  Роль


  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  a..3

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  Група 16 – Місця/країни/регіони  1603000000

  17a

  Країна призначення  A

  A

  A  1x

  1x

  1x

  a2

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI
  1606000000

  15

  Країна відправлення  A

  C
  1x

  1x

  1x

  a2

  Так


  MC

  HC

  HI

  MC

  HC

  HI

  1612000000

  Нове

  Країна маршруту відправлення  A

  A
  99x
  Ні


  MC

  MC

  1612020000  Країна


  A

  A
  1x  a2

  Так


  MC

  MC

  1613000000

  27

  Місце завантаження  B

  [61]

  B

  B

  B


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1613020000  Країна


  A

  A

  A

  A


  1x  a2

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1613036000  UN/LOCODE


  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1613037000  Локація


  A

  A

  A

  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615000000

  30

  Місце розташування товарів  A

  [75]

  A

  [75]

  A

  [75]

  A

  [75]


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615036000  UN/LOCODE


  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615045000  Тип місця розташування


  A

  A

  A

  A


  1x  a1

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615046000  Умовне позначення ідентифікації


  A

  A

  A

  A


  1x  a1

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615047000  Митниця


  A

  A

  A

  A


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615047001
  Референтний номер

  A

  A

  A

  A


  1x  an8

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615048000  GNSS


  A

  A

  A

  A


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615048049
  Широта

  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615048050
  Довгота

  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615051000  Економічний оператор


  A

  A

  A

  A


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615051017
  Ідентифікаційний номер

  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615052000  Номер авторизації


  A

  A

  A

  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615053000  Додатковий ідентифікатор


  A

  A

  A

  A


  1x  an..4

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615018000  Адреса


  A

  A

  A

  A


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615018019
  Вулиця і номер будинку

  A

  A

  A

  A


  1x  an..70

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615018020
  Країна

  A

  A

  A

  A


  1x  a2

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615018021
  Поштовий індекс

  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615018022
  Населений пункт

  A

  A

  A

  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615081000  Адреса за поштовим індексом


  A

  A

  A

  A


  1x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615081020
  Країна

  A

  A

  A

  A


  1x  a2

  Так


  MC

  MC

  MC

  MC  1615081021
  Поштовий індекс

  A

  A

  A

  A


  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615081025
  Номер будинку

  A

  A

  A

  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615074000  Контактна особа


  C

  C

  C

  C


  9x
  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615074016
  Ім’я

  A

  A

  A

  A


  1x  an..70

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615074075
  Номер телефону

  A

  A

  A

  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1615074076
  Електронна адреса

  A

  A

  A

  A


  1x  an..256

  Ні


  MC

  MC

  MC

  MC  1617000000

  Нове

  Обов’язковий маршрут  A

  A  1x
  n1

  Так  D

  D

  Група 17 – Митниці  1703000000

  НОВЕ

  Митниця відправлення  A

  A

  A

  A

  1x

  Ні


  D

  D

  D

  D  1703001000  Референтний номер


  A

  A

  A

  A

  1x
  an8

  Так


  D

  D

  D

  D  1704000000

  51

  Митниця транзиту  A

  A  9x

  Ні


  D

  D

  1704001000  Референтний номер


  A

  A  1x
  an8

  Так


  D

  D

  1705000000

  53

  Митниця призначення  A

  A

  A


  1x

  Ні


  D

  D

  D
  1705001000  Референтний номер


  A

  A

  A


  1x
  an8

  Так


  D

  D

  D
  1706000000

  Нове

  Митниця виїзду для транзиту  A

  A  9x

  Ні


  D

  D

  1706001000  Референтний номер


  A

  A  1x
  an8

  Так


  D

  D

  Група 18 — Ідентифікація товарів  1801000000

  38

  Маса нетто  A  1x

  n..16,6

  Ні


  HI


  1804000000

  35

  Маса брутто  A

  A

  A
  1x

  1x

  n..16,6

  Ні


  HC

  HI

  HC

  HI

  HC

  HI
  1805000000

  31

  Опис товарів  A

  A

  A

  1x

  an..512

  Ні


  HI

  HI

  HI-
  1806000000

  Нове

  Паковання  A

  A

  A

  99x


  Ні


  HI

  HI

  HI
  1806003000

  31


  Тип паковання


  A

  A

  A

  1x

  an2

  Так


  HI

  HI

  HI
  1806004000

  31


  Кількість паковань


  A

  A

  A

  1x

  n..8

  Ні


  HI

  HI

  HI
  1806054000

  31


  Вантажні марковання


  A

  [8]

  A

  [8]

  A

  [8]

  1x

  an..512

  Ні


  HI

  HI

  HI
  1808000000

  31

  Код CUS  C

  C

  C

  1x

  an9

  Так


  HI

  HI

  HI
  1809000000


  Код товару  A

  A

  C

  1x


  Ні


  HI

  HI

  HI
  1809056000

  Нове


  Код підзаголовка Гармонізованої системи


  A

  A

  C

  1x

  an6

  Так


  HI

  HI

  HI
  1809057000

  33


  Код комбінованої номенклатури


  B

  B

  C

  1x

  an2

  Так


  HI

  HI

  HI
  Група 19 — Інформація про транспортування (вид транспорту, транспортний засіб та обладнання)  1901000000

  19

  Індикатор контейнера  A

  [61]

  A

  A

  A


  1x  n1

  Так


  MC

  MC

  MC
  1903000000

  25

  Вид транспорту на кордоні  A

  [30]

  [61]

  A

  [30]


  A


  1x  n1

  Так


  MC

  MC

  1904000000

  26

  Вид транспорту в межах країни  B

  1x  n1

  Так


  MC


  1905000000

  18(1)

  Вид транспорту відправлення  A

  [34]

  [35]

  [36]

  A

  [34]

  [35]

  [36]

  A

  [34]

  [35]

  [36]  999x

  999x  Ні


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1905017000  Ідентифікаційний номер


  A

  A

  A  1x

  1x


  an..35

  Ні


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1905061000  Тип ідентифікації


  A

  A

  A  1x

  1x


  n2

  Так


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1905062000

  18(2)


  Країна реєстрації


  A

  A

  A  1x

  1x


  a2

  Так


  MC

  HC

  MC

  HC

  MC

  HC
  1907000000

  Нове

  Транспортне обладнання  A

  A

  A  9,999x
  Ні


  MC

  MC

  MC
  1907044000  Покликання на товари


  A

  A

  A  9,999x  n..5

  Ні

  MC

  MC

  MC
  1907063000

  31


  Ідентифікаційний номер контейнера


  A

  A

  A  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC

  MC
  1908000000

  Нове

  Активний транспортний засіб на кордоні  A

  [34]

  [35]

  [36]

  [61]

  [70]

  [71]

  A

  [34]

  [35]

  [36] [61]

  [70]

  [71]


  A

  [34]

  [35] [36]

  [70]

  [71]


  9x
  Ні


  MC

  MC


  MC  1908000047  Референтний номер митниці на кордоні


  A

  A


  A


  1x  an8

  Так

  MC

  MC


  MC  1908017000

  21(1)


  Ідентифікаційний номер


  A

  A


  A


  1x  an..35

  Ні


  MC

  MC


  MC  1908061000  Тип ідентифікації


  A

  A


  A


  1x  n2

  Так


  MC

  MC


  MC  1908062000

  21(2)


  Країна реєстрації


  A

  A


  A


  1x  a2

  Так


  MC

  MC


  MC  1902000000  Реєстраційний номер перевезення


  B

  B


  B


  1x  an..17

  Ні


  MC

  MC


  MC  1910000000

  D

  Пломба  A

  A

  A

  [65]  99x
  Ні


  MC

  MC

  MC
  1910068000  Кількість пломб


  A

  A

  A  1x (*1)  n..4

  Ні


  MC

  MC

  MC
  1910015000  Ідентифікатор


  A

  A

  A  1x  an..20

  Ні


  MC

  MC

  MC
  Група 99 — Інші елементи даних (статистичні дані, гарантії, дані, пов’язані з тарифами)  9902000000

  52

  Тип гарантії  A

  A  9x
  an1

  Так


  D

  D

  9903000000

  52

  Покликання на гарантію  A

  A  99x

  Ні


  D

  D

  9903069000  GRN


  A

  A  1x
  an..24

  Ні


  D

  D

  9903070000  Код доступу


  A

  A  1x
  an..4

  Ні


  D

  D

  9903012000  Валюта


  A

  A  1x
  a3

  Так


  D

  D

  9903071000  Сума забезпечення


  A

  A  1x
  n..16,2

  Ні


  D

  D

  9903073000


  Інше покликання на гарантію  A

  A  9x
  an..35

  Ні


  D

  D

  ГЛАВА II

  Примітки

  Номер примітки

  Опис примітки

  [6]

  Якщо надається номер EORI, унікальний ідентифікаційний номер, виданий країною спільного транзиту чи третьою країною, що визнається митницею відправлення, ім’я/найменування та адреса не надаються.

  [8]

  Ця інформація надається тільки за наявності.

  [30]

  Країни можуть відмовитися від цієї вимоги щодо видів транспорту, відмінних від залізничного у випадку, якщо транзитне переміщення не передбачає перетин зовнішнього кордону Договірних сторін.

  [34]

  Не використовується у випадку поштових відправлень або транспортування за допомогою стаціонарних засобів транспортування.

  [35]

  Якщо товари перевозяться за допомогою мультимодальних засобів перевезення, зокрема контейнерів, знімних кузовів і напівпричепів, митні органи можуть авторизувати суб’єкта процедури транзиту не надавати цю інформацію, якщо логістика в пункті відправлення не дає змоги надати ідентифікаційні дані та інформацію про країну реєстрації транспортного засобу на момент випуску товарів для транзиту, за умови що мультимодальні засоби перевезення мають унікальні номери і такі номери вказані в Е.Д. 1907063000 «Ідентифікаційний номер контейнера».

  [36]

  Країни надають звільнення від зобов’язання щодо внесення цієї інформації до транзитної декларації, поданої до митниці відправлення, щодо транспортного засобу, на який безпосередньо завантажують товари, у таких випадках:

  якщо логістика не дозволяє надати цей елемент даних і якщо суб’єкт процедури транзиту має статус AEOC у Союзі або подібний статус у країні спільного транзиту, та


  якщо відповідна інформація може бути простежена, за необхідності, митними органами через відомості суб’єкта процедури транзиту.

  [60]

  Цей елемент даних необхідно надавати, коли існує авторизація відповідно статті 55 доповнення I.

  [61]

  Цей елемент даних є опційним, якщо декларація подається до пред’явлення товарів.

  [65]

  Ця інформація надається тільки якщо митний орган вирішив опломбувати товари.

  [70]

  Не для використання у разі, якщо не задекларована митниця транзиту (Е.Д. 1704000000 ).

  [71]

  Ця інформація не надається, якщо вид транспорту є тим самим, що і Вид транспорту відправлення (Е.Д. 1905000000 ).

  [75]

  Підлягає заповненню, тільки якщо це передбачено законодавством Договірної сторони.

  РОЗДІЛ ІІІ

  ПРИМІТКИ ТА КОДИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИМОГ ДО СПІЛЬНИХ ДАНИХ ТРАНЗИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

  Термін «тип/довжина» в поясненні атрибута вказує на вимоги до типу даних та довжини даних. Коди для типів даних:

  Група 11 – Інформація про повідомлення (у тому числі коди процедур)

  1101000000

  Тип декларації

  Зазначається відповідний код.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код

  Опис

  Набір даних у таблиці вимог до даних у розділі І цього додатка

  C

  Товари Союзу, які не поміщені під процедуру транзиту в контексті застосування статті 55(1)(h) доповнення I.

  D3

  T

  Змішані відправлення, що містять як товари, які будуть поміщені під процедуру T1, так і товари, які будуть поміщені під процедуру T2, що регулюються статтею 28 доповнення I.

  D1, D2

  T1

  Товари, які не мають митного статусу товарів Союзу та поміщені під процедуру транзиту.

  D1, D2, D3

  T2

  Товари, які мають митний статус товарів Союзу та поміщені під процедуру транзиту.

  D1, D2, D3

  T2F

  Товари, які мають митний статус товарів Союзу і переміщуються між частиною митної території Союзу, де не діють положення Директиви 2006/112/ЄС або Директиви 2008/118/ЄС, і країною спільного транзиту.

  D1, D2, D3

  TD

  Товари, які вже поміщені під процедуру транзиту в контексті застосування статті 55(1)(h) доповнення I.

  D3

  X

  Товари Союзу, для яких експорт завершився, вивезення яких підтверджене та які не поміщені під процедуру транзиту в контексті застосування статті 55(1)(h) доповнення I.

  D3


  1102000000

  Додатковий тип декларації

  Зазначається відповідний код.

  Коди, які потрібно використовувати:

  A

  для стандартної митної декларації (відповідно до статті 25 та 26 доповнення I)

  D

  для подання стандартної митної декларації (такої, що позначена кодом А) відповідно до статті 29a доповнення I


  1103000000

  Номер товарної одиниці

  Номер товарної одиниці, яка міститься у декларації, якщо є більше однієї товарної одиниці.

  1107000000

  Безпека

  З використанням відповідних кодів зазначається, чи декларація доповнюється Загальною декларацією вибуття (EXS) або Загальною декларацією прибуття (ENS) відповідно до законодавства щодо заходів безпеки та захисту відповідних Договірних сторін.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код

  Опис

  Пояснення

  0

  Ні

  Декларація не доповнена Загальною декларацією вибуття або Загальною декларацією прибуття.

  1

  ENS

  Декларація доповнена Загальною декларацією прибуття.

  2

  EXS

  Декларація доповнена Загальною декларацією вибуття.

  3

  ENS та EXS

  Декларація доповнена Загальною декларацією вибуття та Загальною декларацією прибуття.


  1108000000

  Ідентифікатор скороченого набору даних

  Зазначається, з використанням відповідних кодів, чи декларація містить скорочений набір даних.

  Коди, які потрібно використовувати:

  0

  Ні (Товари задекларовані без використання скороченого набору даних)

  1

  Так (Товари задекларовані з використанням скороченого набору даних)

  Група 12 — Покликання на повідомлення, документи, сертифікати та авторизації

  1201000000

  Попередній документ

  Зазначаються дані щодо попереднього документа.

  Для держав-членів Європейського Союзу зазначаються дані про списання товарів, задекларованих у відповідній декларації, у зв’язку із завершенням тимчасового зберігання. Такі дані повинні включати кількість, що списується, і відповідну одиницю виміру.

  1201001000

  Референтний номер

  Надається покликання на тимчасове зберігання, попередню митну процедуру або відповідні митні документи.

  Для держав-членів Європейського Союзу, якщо після експорту здійснюється транзит, зазначається MRN або експортна декларація.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Тут зазначається ідентифікаційний номер або інше покликання, яке дозволяє визначити документ.

  Якщо надається покликання на MRN як попередній документ, референтний номер має таку структуру:

  Поле

  Зміст

  Формат

  Приклади

  1

  Останні дві цифри року офіційного прийняття декларації (РР)

  n2

  21

  2

  Ідентифікатор країни, в якій подано декларацію / сповіщення (Код країни як зазначено у вступній примітці 8, номер 3)

  a2

  RO

  3

  Унікальний ідентифікатор повідомлення на рік і країну

  an 12

  9876AB889012

  4

  Ідентифікатор процедури

  a1

  B

  5

  Контрольний символ

  an1

  1

  Поля 1 і 2, як пояснено вище.

  У полі 3 зазначається ідентифікатор відповідного повідомлення. За використання такого поля несуть відповідальність національні адміністрації, але кожне повідомлення, опрацьоване протягом одного року в межах певної країни, повинно мати унікальний номер стосовно відповідної процедури.

  Національні адміністрації, які бажають включити референтний номер компетентного підрозділу митниці до MRN, можуть використовувати не більше перших 6 знаків для його відображення.

  У полі 4 зазначається ідентифікатор процедури, визначеної в таблиці нижче.

  У полі 5 зазначається значення, що є контрольною сумою для всього MRN. Це поле дозволяє виявити помилку при введенні всього MRN.

  Коди, що використовуються у полі 4 «Ідентифікатор процедури»:

  Код

  Процедура

  A

  Тільки експорт

  B

  Експорт і загальна декларація вибуття

  C

  Тільки загальна декларація вибуття

  D

  Сповіщення про реекспорт

  E

  Відправлення товарів, пов’язаних із спеціальною фіскальною територією

  J

  Тільки транзитна декларація

  K

  Транзитна декларація та загальна декларація вибуття

  L

  Транзитна декларація та загальна декларація прибуття

  M

  Транзитна декларація, загальна декларація вибуття та загальна декларація прибуття

  P

  Підтвердження митного статусу товарів Союзу/Митний вантажний маніфест

  R

  Тільки імпортна декларація

  S

  Імпортна декларація та загальна декларація прибуття

  T

  Тільки загальна декларація прибуття

  U

  Декларація тимчасового зберігання

  V

  Переміщення товарів, пов’язаних зі спеціальною фіскальною територією

  W

  Декларація тимчасового зберігання та загальна декларація прибуття

  Z

  Сповіщення про прибуття


  1201002000

  Вид

  Зазначається тип документа з використанням відповідного коду.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Коди можна знайти у базі даних TARIC.

  1201003000

  Тип паковання

  Зазначається код, який означає тип паковання, релевантний для списання кількості паковань.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код типу паковання, як зазначено у вступній примітці 8, номер 1.

  1201004000

  Кількість паковань

  Зазначається відповідна кількість паковань до списання.

  1201005000

  Одиниця виміру та умовне позначення

  Зазначається відповідна одиниця виміру та умовне позначення списання.

  Коди, які потрібно використовувати, та їх формати:

  Необхідно використовувати одиниці виміру та умовні позначення, визначені у TARIC. У такому випадку формат одиниць виміру та умовних позначень буде an..4, але ніколи не буде формат n..4, призначений для національних одиниць виміру та умовних позначень.

  Якщо такі одиниці виміру та умовні позначення відсутні в TARIC, можна використовувати національні одиниці виміру та умовні позначення. Їх формат буде n..4.

  1201006000

  Кількість

  Зазначається відповідна кількість списання.

  1201007000

  Ідентифікатор товарної одиниці

  Зазначається номер товарної одиниці, задекларований у Попередньому документі.

  1201079000

  Додаткова інформація

  Зазначається додаткова інформація щодо Попереднього документа

  Цей елемент даних дозволяє економічному оператору надати будь-яку додаткову інформацію, що стосується Попереднього документа.

  1202000000

  Додаткова інформація:

  Цей елемент даних використовується стосовно інформації, для якої законодавством Договірних сторін не визначено поле, у якому її необхідно зазначати.

  1202008000

  Код

  Зазначається відповідний код та, якщо застосовно, код, передбачений відповідною країною.

  Коди, які потрібно використовувати, та їх формати:

  П’ятизначний цифровий код використовується, щоб закодувати додаткову інформацію митного характеру:

  Код 0xxxx - Загальна категорія


  Код 2xxxx - Транзит

  Коди «00200», «20100» і «20300» використовуються у транзитних деклараціях у паперовій та електронній формі, у відповідних випадках.

  Код

  Правова підстава

  Предмет

  Додаткова інформація

  00200

  Додаток A1a, розділ III

  Декілька згадок документів і сторін

  «Різне»

  20100

  Стаття 18 Конвенції

  Експорт із однієї Договірної сторони або з Союзу з обмеженням.


  20200

  Стаття 18 Конвенції

  Експорт із однієї Договірної сторони або з Союзу зі сплатою митних платежів.


  20300

  Стаття 18 Конвенції

  Експорт

  «Експорт»

  Країни можуть визначати національна коди.

  Національні коди повинні бути у форматі a1an4.

  1202009000

  Текст

  Може надаватися будь-який пояснювальний текст до заявленого коду, якщо необхідно.

  1203000000

  Підтвердний документ

  1203001000

  Референтний номер

  Ідентифікація або референтні номери документів Договірних сторін або міжнародних документів чи сертифікатів, оформлених для підтвердження декларації.

  Із використанням відповідних кодів зазначаються дані, які вимагаються відповідно до будь-яких особливих застосовних правил, разом із покликанням на документи, оформлені на підтвердження декларації.

  Ідентифікація або референтні номери національних документів або сертифікатів, оформлених для підтвердження декларації.

  1203002000

  Вид

  З використанням відповідних кодів зазначається тип документа.

  Зазначаються дані про списання товарів, задекларованих у відповідній декларації, стосовно ліцензій на імпорт та експорт і сертифікатів.

  Коди, які потрібно використовувати, та їх формати:

  Документи Договірних сторін або міжнародні документи, сертифікати і авторизації, оформлені для підтвердження транзитної декларації, необхідно зазначати у форматі a1an3. Перелік документів, сертифікатів та авторизацій та їхні відповідні коди можна знайти у базі даних TARIC.

  Національні документи, сертифікати і авторизації, оформлені для підтвердження транзитної декларації, необхідно зазначати у форматі n1an3 (Напр.: 2123, 34d5). Чотири знаки представляють коди на основі власної номенклатури такої країни.

  1203013000

  Номер позиції в документі:

  Зазначається порядковий номер товарної одиниці у підтвердному документі (наприклад, сертифікаті, ліцензії, дозволі, ввізному документі тощо), що відповідає такій товарній одиниці.

  1203079000

  Додаткова інформація

  Зазначається додаткова інформація щодо Підтвердного документа

  Цей елемент даних дозволяє економічному оператору надати будь-яку додаткову інформацію, що стосується Підтвердного документа.

  1204000000

  Додаткове покликання

  1204001000

  Референтний номер

  Референтний номер для оформлених додаткових декларацій, не підтверджений Підтвердним документом, Перевізним документом або Додатковою інформацією.

  1204002000

  Вид

  З використанням відповідних кодів зазначаються дані, які вимагаються відповідно до будь-яких особливих застосовних правил.

  Коди, які потрібно використовувати, та їх формати:

  Коди Договірних сторін для Додаткових покликань необхідно зазначати у форматі a1an3. Перелік додаткових покликань і їхніх відповідних кодів можна знайти у базі даних TARIC.

  Країни можуть визначати національна коди. Національні Додаткові покликання необхідно зазначати у форматі n1an3, за можливості разом із ідентифікаційним номером або іншим покликанням, яке дозволяє визначити документ. Чотири знаки представляють коди на основі власної номенклатури такої країни.

  1205000000

  Перевізний документ

  Цей елемент даних включає тип перевізного документа і покликання на нього.

  1205001000

  Референтний номер

  Для стовпця D3:

  Цей елемент даних включає покликання на перевізний документ, використаний як транзитна декларація.

  1205002000

  Вид

  З використанням відповідних кодів зазначається тип документа.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Коди можна знайти у базі даних TARIC.

  1208000000

  Референтний номер/UCR

  Цей запис стосується унікального референтного номера відправлення, призначеного відповідною особою такому відправленню.

  Він може вказуватися у формі кодів WCO (ISO 15459) або в еквівалентній формі. Він забезпечує доступ до базових комерційних даних, що становлять інтерес для митниці.

  1209000000

  LRN

  Використовується місцевий референтний номер (LRN). Він визначається на національному рівні та присвоюється декларантом за погодженням із компетентними органами для ідентифікації кожної окремої декларації.

  1212000000

  Авторизація

  1212001000

  Референтний номер

  Зазначається референтний номер усіх необхідних авторизацій для декларації та повідомлення.

  1212002000

  Вид

  З використанням відповідних кодів зазначається тип документа.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Коди можна знайти у базі даних TARIC.

  Група 13 — Сторони

  1302000000

  Вантажовідправник

  Сторона, що відправляє товари, визначена в договорі перевезення стороною, що замовляє перевезення.

  Цей елемент повинен надаватися, якщо це особа, інша ніж декларант.

  1302016000

  Ім’я/найменування

  Зазначається повне ім’я/найменування та, якщо застосовно, організаційно-правова форма сторони.

  1302017000

  Ідентифікаційний номер:

  Зазначається номер EORI вантажовідправника або ідентифікаційний номер трейдера у країні спільного транзиту.

  Якщо спрощення надані в рамках програми партнерства трейдерів із третіх країн, що визнана відповідною Договірною стороною, ця інформація може надаватися у формі унікального ідентифікаційного номера третьої країни, повідомленого відповідний Договірній стороні відповідною третьою країною. Цей номер може використовуватись у всіх випадках, коли він відомий декларанту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Структура унікального ідентифікаційного номера третьої країни, повідомленого відповідний Договірній стороні:

  Поле

  Зміст

  Формат

  1

  Код країни

  a2

  2

  Унікальний ідентифікаційний номер у третій країні

  an..15

  Код країни: Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1302018000

  Адреса:

  1302018019

  Вулиця і номер будинку

  Зазначається назва вулиці та адреса сторони, а також номер будинку або споруди.

  1302018020

  Країна

  Зазначається код країни.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1302018021

  Поштовий індекс:

  Зазначається відповідний поштовий індекс для відповідних деталей адреси.

  1302018022

  Населений пункт

  Зазначається назва населеного пункту та адреса сторони.

  1302074000

  Контактна особа

  1302074016

  Ім’я

  Зазначається ім’я та прізвище контактної особи.

  1302074075

  Номер телефону

  Зазначається номер телефону контактної особи.

  1302074076

  Електронна адреса

  Зазначається адреса електронної пошти контактної особи.

  1303000000

  Вантажоодержувач

  Сторона, якій фактично відправлено товари.

  Цей елемент даних та його піделементи можуть заявлятися на рівні HI до дат запровадження модернізації NCTS, зазначених у додатку до Імплементаційного рішення (ЄС) 2016/578, усіма Договірними сторонами.

  1303016000

  Ім’я/найменування

  Зазначається повне ім’я/найменування та, якщо застосовно, організаційно-правова форма сторони.

  1303017000

  Ідентифікаційний номер

  Зазначається номер EORI або ідентифікаційний номер трейдера у країні спільного транзиту.

  Якщо спрощення надані в рамках програми партнерства трейдерів із третіх країн, що визнана відповідною Договірною стороною, ця інформація може надаватися у формі унікального ідентифікаційного номера третьої країни, повідомленого відповідний Договірній стороні відповідною третьою країною. Цей номер може використовуватись у всіх випадках, коли він відомий декларанту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер»

  1303018000

  Адреса:

  1303018019

  Вулиця і номер будинку

  Зазначається назва вулиці та адреса сторони, а також номер будинку або споруди.

  1303018020

  Країна

  Зазначається код країни.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  Для країн спільного транзиту код XI є необов’язковим.

  1303018021

  Поштовий індекс

  Зазначається відповідний поштовий індекс для відповідних деталей адреси.

  1303018022

  Населений пункт:

  Зазначається назва населеного пункту та адреса сторони.

  1306000000

  Представник

  Ця інформація вимагається, якщо вона відмінна від Е.Д. 1305000000 «Декларант» або, у відповідних випадках, Е.Д. 1307000000 «Суб’єкт процедури транзиту».

  1306017000

  Ідентифікаційний номер

  Зазначається номер EORI відповідної особи або ідентифікаційний номер трейдера у країні спільного транзиту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер»

  1306030000

  Статус

  Зазначається відповідний код, що відображає статус представника.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Вноситься один із таких кодів перед повним іменем/найменуванням для визначення статусу представника:

  2

  Пряме представництво (митний представник діє від імені та за дорученням іншої особи)

  3

  Непряме представництво (митний представник діє від свого імені, але за дорученням іншої особи)

  Код 3 нерелевантний для процедур митного транзиту.

  1306074000

  Контактна особа:

  1306074016

  Ім’я

  Зазначається ім’я та прізвище контактної особи.

  1306074075

  Номер телефону

  Зазначається номер телефону контактної особи.

  1306074076

  Електронна адреса

  Зазначається адреса електронної пошти контактної особи.

  1307000000

  Суб’єкт процедури транзиту:

  1307016000

  Ім’я/найменування:

  Зазначається повне ім’я/найменування (особи чи компанії) та адреса суб’єкта процедури транзиту. У відповідних випадках зазначається повне ім’я/найменування (особи чи компанії) уповноваженого представника, який подає транзитну декларацію від імені суб’єкта процедури.

  1307017000

  Ідентифікаційний номер

  Зазначається номер EORI суб’єкта процедури транзиту або ідентифікаційний номер трейдера у країні спільного транзиту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер»

  1307018000

  Адреса:

  1307018019

  Вулиця і номер будинку

  Зазначається назва вулиці та адреса сторони, а також номер будинку або споруди.

  1307018020

  Країна

  Зазначається код країни.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1307018021

  Поштовий індекс

  Зазначається відповідний поштовий індекс для відповідних деталей адреси.

  1307018022

  Населений пункт

  Зазначається назва населеного пункту та адреса сторони.

  1307074000

  Контактна особа:

  1307074016

  Ім’я

  Зазначається ім’я та прізвище контактної особи.

  1307074075

  Номер телефону

  Зазначається номер телефону контактної особи.

  1307074076

  Електронна адреса

  Зазначається адреса електронної пошти контактної особи.

  1314000000

  Додатковий учасник ланцюга постачання

  Можуть зазначатися додаткові учасники ланцюга постачання, щоб продемонструвати, що весь ланцюг постачання був покритий економічними операторами, які мають статус АЕО.

  Якщо використовується цей клас даних, необхідно вказати Роль та Ідентифікаційний номер, в іншому випадку цей елемент даних є необов’язковим.

  1314017000

  Ідентифікаційний номер

  Декларується номер EORI або унікальний ідентифікаційний номер третьої країни, якщо стороні такий номер присвоєно.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер»

  1314031000

  Роль

  Зазначається відповідний код ролі, що вказує роль додаткових учасників ланцюга.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Можуть декларуватися такі сторони:

  Код ролі

  Сторона

  Опис

  CS

  Консолідатор

  Експедитор, який об’єднує окремі менші відправлення в єдине більше відправлення (в процесі консолідації), яке відправляється контрагенту, що вчиняє зворотні дії, розділяючи консолідовані відправлення на їх первинні компоненти

  FW

  Експедитор

  Сторона, яка здійснює експедитування товарів

  MF

  Виробник

  Сторона, яка виробляє товари

  WH

  Власник складу

  Сторона, яка бере на себе відповідальність за товари, що прибувають на склад

  Група 16 – Місця/країни/регіони

  1603000000

  Країна призначення

  Із використанням відповідного коду зазначається остання країна призначення товарів.

  Остання відома країна призначення визначається як остання країна, до якої, як відомо на момент поміщення під митну процедуру, будуть доставлені товари.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  Для країн спільного транзиту код XI є необов’язковим.

  1606000000

  Країна відправлення

  З використанням відповідного коду зазначається назва країни, з якої відправляються/експортуються товари.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1612000000

  Країна маршруту відправлення

  Цей елемент даних необхідний, коли обов’язковий маршрут визначений митницею відправлення (див. 1617000000 Обов’язковий маршрут).

  Ідентифікація у хронологічному порядку країн, через які товари прямують між країною відправлення та пунктом призначення. Вона також включає країни відправлення та призначення товарів.

  1612020000

  Країна

  Зазначається відповідний код (коди) країни у правильній послідовності маршруту відправлення.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1613000000

  Місце завантаження

  Ідентифікаційні дані морського порту, аеропорту, вантажного терміналу, залізничної станції або іншого місця, у якому товари завантажують на транспортний засіб, що використовується для їх переміщення, у тому числі країна, у якій таке місце розташоване. За наявності, для ідентифікації локації надається інформація у формі кодів.

  У разі відсутності UN/LOCODE для відповідної локації необхідно надати код країни та назву місця з максимально можливим рівнем точності.

  1613020000

  Країна

  Якщо UN/LOCODE відсутній, зазначається код країни для місця, в якому товари завантажуються на транспортний засіб, який використовують для перетину кордону Договірної сторони.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Якщо місце завантаження не кодовано відповідно до UN/LOCODE, країна, в якій розташоване місце завантаження, ідентифікується за Кодом країни, зазначеним у вступній примітці 8, номер 3.

  1613036000

  UN/LOCODE

  Зазначається UN/LOCODE для місця, в якому товари завантажуються на транспортний засіб, який використовують для їх переміщення для перетину кордону Договірної сторони.

  Коди, які потрібно використовувати:

  UN/LOCODE, як зазначено у вступній примітці 8, номер 4.

  1613037000

  Локація

  Якщо UN/LOCODE відсутній, зазначається назва місця, в якому товари завантажуються на транспортний засіб, який використовують для їх переміщення для перетину кордону Договірної сторони.

  1615000000

  Місце розташування товарів

  Із використанням відповідних кодів зазначається місце, де товари можуть бути перевірені. Це місце повинне бути достатньо точним, щоб митниця могла здійснити фізичний контроль товарів.

  Лише один Тип місця розташування може бути використаний одночасно.

  1615036000

  UN/LOCODE

  Використовуються коди, визначені у Переліку кодів за країнами UN/LOCODE

  Коди, які потрібно використовувати:

  UN/LOCODE, як зазначено у вступній примітці 8, номер 4.

  1615045000

  Тип місця розташування

  Зазначається відповідний код, вказаний у типі місця розташування.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Для типу місця розташування використовуються коди, визначені нижче:

  A

  Визначене місце розташування

  B

  Авторизоване місце

  C

  Погоджене місце

  D

  Інше


  1615046000

  Умовне позначення ідентифікації

  Зазначається відповідний код для ідентифікації місця розташування. На основі використаного умовного позначення надається тільки відповідний ідентифікатор.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Для ідентифікації місця розташування використовується один із таких ідентифікаторів:

  Умовне позначення

  Ідентифікатор

  Опис

  T

  Адреса за поштовим індексом

  Використовуються поштові індекси з номером будинку або без нього для відповідного місця розташування.

  U

  UN/LOCODE

  UN/LOCODE, як зазначено у вступній примітці 8, номер 4.

  V

  Ідентифікатор митниці

  Використовуються коди, визначені відповідно до Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер»

  W

  Координати GNSS

  Десяткові градуси із від’ємними значеннями для півдня та заходу.

  Приклади: 44.424896°/8.774792° або 50.838068°/ 4.381508°

  X

  Номер EORI

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер» Якщо економічний оператор має більше одного об’єкта, номер заповнюється унікальним ідентифікатором відповідного місця розташування.

  Так

  Номер авторизації

  Зазначається номер авторизації, що стосується відповідного місця розташування, тобто авторизації на надання статусу авторизованого вантажовідправника. Якщо авторизація стосується більше одного об’єкта, номер авторизації заповнюється унікальним ідентифікатором відповідного місця розташування.

  Z

  Адреса

  Зазначається адреса відповідного місця розташування.

  У разі використання кодів «Х» (номер EORI) або «Y» (номер авторизації) для ідентифікації місця розташування, і якщо є декілька місць розташування, пов’язаних із номером EORI або відповідним номером авторизації, може бути використаний додатковий ідентифікатор для однозначної ідентифікації об’єкта.

  1615047000

  Митниця

  Зазначається відповідний код митниці, де товари доступні для подальшого митного контролю.

  1615047001

  Референтний номер

  Із використанням відповідних кодів, зазначається референтний номер підрозділу митниці, де товари доступні для подальшого митного контролю.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Ідентифікатор підрозділу митниці повинен відповідати структурі, визначеній для Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер».

  1615048000

  GNSS

  Зазначаються відповідні координати глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), за якими доступні товари;

  1615048049

  Широта

  Зазначається широта локації, де доступні товари.

  1615048050

  Довгота

  Зазначається довгота локації, де доступні товари.

  1615051000

  Економічний оператор

  Використовується ідентифікаційний номер економічного оператора, у приміщеннях якого можуть бути перевірені товари.

  1615051017

  Ідентифікаційний номер

  Зазначається номер EORI або ідентифікаційний номер трейдера у країні спільного транзиту власника авторизації.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовується ідентифікаційний номер, як визначено для Е.Д. 1302017000 «Вантажовідправник/Ідентифікаційний номер»

  1615052000

  Номер авторизації

  Зазначається номер авторизації відповідного місця розташування.

  1615053000

  Додатковий ідентифікатор

  У разі наявності декількох приміщень, щоб більш точно зазначити місце розташування відносно EORI, ідентифікації трейдера у країні спільного транзиту або авторизації, зазначається відповідний код, за наявності.

  1615018000

  Адреса:

  1615018019

  Вулиця і номер будинку

  Зазначається відповідна вулиця та номер будинку.

  1615018020

  Країна

  Зазначається код країни.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1615018021

  Поштовий індекс

  Зазначається відповідний поштовий індекс для відповідних деталей адреси.

  1615018022

  Населений пункт

  Зазначається назва населеного пункту та адреса сторони.

  1615081000

  Адреса за поштовим індексом

  Цей підклас можна використовувати, якщо можливо встановити місце розташування товарів з поштовим індексом, доповненим номером будинку, у разі необхідності.

  1615081020

  Країна

  Зазначається код країни.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1615081021

  Поштовий індекс

  Зазначається відповідний поштовий індекс для пов’язаного місця розташування товарів.

  1615081025

  Номер будинку

  Зазначається відповідний номер будинку для пов’язаного місця розташування товарів.

  1615074000

  Контактна особа

  1615074016

  Ім’я

  Зазначається ім’я та прізвище контактної особи.

  1615074075

  Номер телефону

  Зазначається номер телефону контактної особи.

  1615074076

  Електронна адреса

  Зазначається адреса електронної пошти контактної особи.

  1617000000

  Обов’язковий маршрут

  З використанням відповідних кодів зазначається, чи застосовується Обов’язковий маршрут.

  Обов’язковий маршрут визначає маршрут, яким товари переміщуються від митниці відправлення до митниці призначення економічно обґрунтованим маршрутом.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Відповідні коди наведені нижче:

  0

  Товари будуть переміщуватися від митниці відправлення до митниці призначення без дотримання обов’язкового маршруту.

  1

  Товари будуть переміщуватися від митниці відправлення до митниці призначення з дотриманням обов’язкового маршруту.

  Група 17 – Митниці

  1703000000

  Митниця відправлення

  1703001000

  Референтний номер

  Із використанням відповідних кодів, зазначається референтний номер митниці, де починається операція транзиту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Ідентифікатор підрозділу митниці повинен відповідати структурі, визначеній для Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер».

  1704000000

  Митниця транзиту

  1704001000

  Референтний номер

  Зазначається код очікуваного підрозділу митниці, відповідального за пункт виїзду на територію Договірної сторони, коли товари переміщуються під процедурою транзиту, або підрозділу митниці, відповідального за пункт виїзду з території Договірної сторони, коли товари залишають таку територію під час транзитної операції через кордон між такою Договірною стороною та третьою країною.

  Із використанням відповідного коду зазначається референтний номер відповідного підрозділу митниці.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Ідентифікатор підрозділу митниці повинен відповідати структурі, визначеній для Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер».

  1705000000

  Митниця призначення

  1705001000

  Референтний номер

  Із використанням відповідних кодів, зазначається референтний номер митниці, де закінчується операція транзиту.

  Коди, які потрібно використовувати, та їх формати:

  Використовуються коди (an8), структуровані таким чином:

  перші два знаки (a2) використовуються для ідентифікації країни за допомогою Коду країни, зазначеного у вступній примітці 8 номер 3,


  наступні шість знаків (an6) позначають відповідний підрозділ у такій країні. Для цього рекомендується така структура:

  Перші три знаки (an3) заповнюються назвою місця розташування з UN/LOCODE, а останні три — національним літерно-цифровим підрозділом (an3). Якщо цей підрозділ не використовується, вставляються знаки «000».

  Приклад: BEBRU000: BE = ISO 3166 для Бельгії, BRU = назва місця розташування з UN/LOCODE для міста Брюссель, 000 для підрозділу, що не використовується.

  1706000000

  Митниця виїзду для транзиту

  1706001000

  Референтний номер

  Із використанням відповідного коду зазначається референтний номер відповідного підрозділу.

  Цей елемент даних необхідний, коли транзитна декларація доповнюється загальною декларацією вибуття. Зазначається код очікуваного підрозділу митниці, де транзитне переміщення залишає зону безпеки.

  Для держав-членів Європейського Союзу цей елемент даних не вимагається, якщо транзитне переміщення відбувається після процедури експорту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Ідентифікатор підрозділу митниці повинен відповідати структурі, визначеній для Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер».

  Група 18 — Ідентифікація товарів

  1801000000

  Маса нетто

  Зазначається маса нетто відповідних товарів, виражена в кілограмах, відповідної товарної одиниці у декларації. Маса нетто — це маса товарів без жодного паковання.

  Якщо маса нетто перевищує 1 кг та містить дробову частину одиниці виміру (кг), вона може бути округлена таким чином:

  від 0,001 до 0,499: округлюється в бік зменшення до найближчого цілого кілограма,


  від 0,5 до 0,999: округлюється в бік збільшення до найближчого цілого кілограма.

  Маса нетто менша ніж 1 кг зазначається як «0», після якої вказуються до 6 десяткових знаків, відкидаючи всі «0» у кінці числа (напр., 0,123 — для паковання масою 123 грами, 0,00304 — для паковання масою 3 грами і 40 міліграмів, або 0,000654 — для паковання масою 654 міліграми).

  1804000000

  Маса брутто

  Маса брутто — це вага товарів, включаючи паковання, але не включаючи обладнання перевізника для декларування.

  Якщо маса брутто перевищує 1 кг та містить дробову частину одиниці виміру (кг), вона може бути округлена таким чином:

  від 0,001 до 0,499: округлюється в бік зменшення до найближчого цілого кілограма,


  від 0,5 до 0,999: округлюється в бік збільшення до найближчого цілого кілограма.

  Маса брутто менша ніж 1 кг зазначається як «0», після якої вказуються до 6 десяткових знаків, відкидаючи всі «0» у кінці числа (напр., 0,123 — для паковання масою 123 грами, 0,00304 — для паковання масою 3 грами і 40 міліграмів, або 0,000654 — для паковання масою 654 міліграми).

  Зазначається виражена в кілограмах маса брутто відповідних товарів за відповідною товарною одиницею.

  Якщо декларація містить кілька товарних одиниць, які стосуються товарів, що запаковані разом таким чином, що неможливо визначити масу брутто товарів для будь-якої товарної одиниці, загальну масу брутто необхідно вказати тільки на рівні заголовка.

  1805000000

  Опис товарів

  Якщо декларант вказує код CUS для хімічних речовин та сполук, країни можуть відмовитись від вимоги щодо надання точного опису товарів.

  Це означає звичайний торговий опис. Якщо необхідно надати код товару, опис повинен бути достатньо точним, щоб дати змогу класифікувати товари.

  1806000000

  Паковання

  Цей елемент даних стосується деталей паковання товарів, які є предметом декларації або сповіщення.

  1806003000

  Тип паковання

  Код, який означає тип паковання.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код типу паковання, як зазначено у вступній примітці 8, номер 1.

  1806004000

  Кількість паковань

  Загальна кількість паковань на основі найменшої одиниці зовнішнього паковання. Це кількість окремих товарних одиниць, запакованих таким чином, що їх неможливо розділити без попереднього розпакування, або кількість штук, якщо товари не запаковані.

  Ця інформація не надається, якщо товари переміщуються навалом.

  1806054000

  Вантажні марковання

  Опис у довільній формі марковань та кількості транспортних одиниць або паковань.

  1808000000

  Код CUS

  Номер Митного союзу і статистики (CUS) є ідентифікатором, що присвоюється у рамках Європейського митного реєстру хімічних речовин (ECICS) переважно для хімічних речовин і препаратів.

  Декларант може надати цей код за власним бажанням, якщо у законодавстві Договірних сторін не визначені приписи щодо відповідних товарів, тобто якщо надання цього коду є менш обтяжливим, ніж надання повного текстового опису продукту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код CUS відповідно до вступної примітки 8, номер 9.

  1809000000

  Код товару

  Необхідно використовувати принаймні код підзаголовка Гармонізованої системи.

  1809056000

  Код підзаголовка Гармонізованої системи

  Зазначається код підзаголовка Гармонізованої системи (шестизначний код HS).

  Коди, які потрібно використовувати:

  Коди можна знайти у базі даних TARIC.

  1809057000

  Код комбінованої номенклатури

  Зазначаються два додаткові символи Комбінованої номенклатури, якщо це вимагається законодавством Договірних сторін.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Коди можна знайти у базі даних TARIC.

  Група 19 — Інформація про транспортування (вид транспорту, транспортний засіб та обладнання)

  1901000000

  Індикатор контейнера

  Зазначається передбачувана ситуація при перетині зовнішнього кордону Договірної сторони на основі інформації, наявної на момент виконання транзитних формальностей, із використанням відповідного коду.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Застосовні коди наведено нижче:

  0

  Товари транспортуються не в контейнерах

  1

  Товари транспортуються в контейнерах.


  1903000000

  Вид транспорту на кордоні

  Із використанням відповідного коду зазначається вид активного транспортного засобу, що, як очікується, буде використовуватися під час виїзду з митної території Договірної сторони.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Застосовні коди наведено нижче:

  Код

  Опис

  1

  Морський транспорт

  2

  Залізничний транспорт

  3

  Автомобільний транспорт

  4

  Повітряний транспорт

  5

  Пошта (Активний вид транспорту невідомий)

  7

  Стаціонарні засоби транспортування

  8

  Внутрішній водний транспорт

  9

  Інші види транспорту (наприклад, транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар)


  1904000000

  Вид транспорту в межах країни

  Із використанням відповідного коду зазначається вид транспорту після відправлення.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Використовуються коди, передбачені в цьому розділі щодо Е.Д. 1903000000 «Вид транспорту на кордоні».

  1905000000

  Вид транспорту відправлення

  1905017000

  Ідентифікаційний номер

  Ця інформація вказується у формі ідентифікаційного номера судна МMO або унікального європейського ідентифікаційного номера судна (коду ENI) для перевезень морським або внутрішнім водним транспортом.

  Для інших видів транспорту метод ідентифікації має бути таким:

  Транспортний засіб

  Метод ідентифікації

  Внутрішній водний транспорт

  Назва судна

  Повітряний транспорт

  Номер і дата рейсу (якщо немає номера рейсу, зазначається реєстраційний номер повітряного судна)

  Автомобільний транспорт

  Реєстраційний номер транспортного засобу та/або причепа

  Залізничний транспорт

  Номер вагона

  Якщо товари транспортуються за допомогою причепа та тягача, зазначається як реєстраційний номер тягача, так і реєстраційний номер причепа. Якщо реєстраційний номер тягача невідомий, зазначається реєстраційний номер причепа.

  1905061000

  Тип ідентифікації

  Із використанням відповідного коду зазначається тип ідентифікаційного номера.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Застосовні коди наведено нижче:

  Код

  Опис

  10

  Ідентифікаційний номер IMO судна

  11

  Назва морського судна

  20

  Номер вагона

  21

  Номер поїзда

  30

  Реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу

  31

  Реєстраційний номер автомобільного причепа

  40

  Номер рейсу ІАТА

  41

  Реєстраційний номер повітряного судна

  80

  Європейський ідентифікаційний номер морського судна (код ENI)

  81

  Назва судна внутрішнього плавання


  1905062000

  Країна реєстрації

  Зазначається країна реєстрації транспортного засобу (або транспортного засобу, який забезпечує рух інших транспортних засобів, якщо є декілька транспортних засобів), на який товари безпосередньо завантажені на момент виконання транзитних формальностей, у формі відповідного коду.

  Якщо товари транспортуються за допомогою причепа та тягача, зазначається як країна реєстрації тягача, так і країна реєстрації причепа. Якщо країна реєстрації тягача невідома, зазначається країна реєстрації причепа.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1907000000

  Транспортне обладнання

  1907044000

  Покликання на товари

  Для кожного контейнера зазначається номер(и) товарної одиниці для товарів, які транспортуються у цьому контейнері.

  1907063000

  Ідентифікаційний номер контейнера

  Марковання (літери та/або цифри), які ідентифікують контейнер.

  Для видів транспорту, відмінних від повітряного транспорту, контейнер — це спеціальний ящик для перевезення вантажів, зміцнений і такий, який можна штабелювати та переміщувати горизонтально або вертикально.

  Для повітряного транспорту, контейнери — це спеціальні ящики для перевезення вантажів, зміцнені та які можна переміщувати горизонтально або вертикально.

  У контексті цього елемента даних знімні кузови і напівпричепи, які використовуються для автомобільного та залізничного транспорту, вважаються контейнерами.

  Якщо застосовно, для контейнерів, на які поширюється стандарт ISO 6346, додатково до ідентифікаційного номера контейнера вказується ідентифікатор (умовне позначення), присвоєний Міжнародним бюро контейнерів та інтермодального транспорту (BIC).

  Для змінних кузовів і напівпричепів використовується код ILU (інтермодальні вантажні одиниці), запроваджений згідно з Європейським стандартом EN 13044.

  1908000000

  Активний транспортний засіб на кордоні

  1908000047

  Референтний номер митниці на кордоні

  Із використанням відповідного коду зазначається референтний номер підрозділу, в якому активний транспортний засіб перетинає кордон Договірної сторони.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Ідентифікатор підрозділу митниці повинен відповідати структурі, визначеній для Е.Д. 1705001000 «Митниця призначення/Референтний номер».

  1908017000

  Ідентифікаційний номер

  Зазначаються ідентифікаційні дані активного транспортного засобу під час перетину кордону Договірної сторони.

  У випадку комбінованого перевезення, або якщо використовуються декілька транспортних засобів, активним транспортним засобом є той, який забезпечує рух для всієї комбінації. Як приклад, у випадку вантажівки на морському судні активним транспортним засобом є судно. У випадку тягача та причепа активним транспортним засобом є тягач. Залежно від виду транспорту вказуються такі ідентифікаційні дані:

  Транспортний засіб

  Метод ідентифікації

  Морський і внутрішній

  водний транспорт

  Назва судна

  Повітряний транспорт

  Номер і дата рейсу (якщо немає номера рейсу, зазначається реєстраційний номер повітряного судна)

  Автомобільний транспорт

  Реєстраційний номер транспортного засобу та/або причепа

  Залізничний транспорт

  Номер вагона


  1908061000

  Тип ідентифікації

  Із використанням відповідного коду зазначається тип ідентифікаційного номера.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Для типу ідентифікації використовуються коди, визначені у цьому розділі для Е.Д. 1905061000 «Вид транспорту відправлення/Тип ідентифікації».

  1908062000

  Країна реєстрації

  Із використанням відповідного коду зазначається країна реєстрації активного транспортного засобу під час перетину кордону Договірної сторони.

  У випадку комбінованого перевезення, або якщо використовуються декілька транспортних засобів, активним транспортним засобом є той, який забезпечує рух для всієї комбінації. Як приклад, у випадку вантажівки на морському судні активним транспортним засобом є судно. У випадку тягача та причепа активним транспортним засобом є тягач.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код країни, як зазначено у вступній примітці 8, номер 3.

  1902000000

  Реєстраційний номер перевезення

  Ідентифікаційні дані рейсу транспортного засобу, наприклад, номер морського рейсу, номер IATA повітряного рейсу, номер автомобільного рейсу, якщо застосовно.

  Стосовно повітряних перевезень, якщо оператор повітряного судна перевозить товари відповідно до угоди про спільне використання кодів або подібної угоди з партнерами, використовуються номери рейсів партнерів за такою угодою.

  1910000000

  Пломба:

  1910068000

  Кількість пломб

  Зазначається кількість пломб, накладених на транспортне обладнання, у відповідних випадках.

  1910015000

  Ідентифікатор

  Інформація надається, якщо авторизований вантажовідправник подає декларацію, для якої його авторизація вимагає використання пломб спеціального типу, або якщо суб’єкту процедури транзиту дозволено використання пломби спеціального типу.

  Група 99 — Інші елементи даних (статистичні дані, гарантії, дані, пов’язані з тарифами)

  9902000000

  Тип гарантії

  З використанням відповідних кодів зазначається тип гарантії, що використовується для операції транзиту.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Застосовні коди наведено нижче:

  Код

  Опис

  0

  Стосовно звільнення від гарантії (стаття 75(2)(c) доповнення I)

  1

  Стосовно загальної гарантії (стаття 75(1) і (2)(a) і (b) доповнення I)

  2

  Стосовно індивідуальної гарантії у формі зобов’язання, наданого гарантом (стаття 20 доповнення І)

  3

  Стосовно індивідуальної гарантії у формі грошової застави чи будь-якого іншого платіжного засобу, що його митні органи визнають еквівалентним грошовій заставі, в євро або у валюті країни, де вимагається гарантія (стаття 19 доповнення I)

  4

  Стосовно індивідуальної гарантії у формі ваучерів (стаття 21 доповнення I)

  8

  Стосовно гарантії, що не вимагається для деяких публічних органів (*2).

  9

  Стосовно індивідуальної гарантії типу відповідно до пункту 3 додатка І до доповнення І.

  A

  Стосовно звільнення від гарантії за домовленістю (cтаття 10(2)(a) Конвенції)

  R

  Стосовно гарантії не вимагається для товарів, які перевозяться по Рейну, водними шляхами Рейну, по Дунаю чи водними шляхами Дунаю (стаття 13(1)(b) доповнення I).

  C

  Стосовно гарантії, що не вимагається для товарів, які переміщуються стаціонарними засобами транспортування (стаття 13(1)(c) доповнення I)

  H

  Стосовно гарантії, що не вимагається для товарів, поміщених під процедуру транзиту відповідно до статті 13(1)(a) доповнення I.

  J

  Гарантія не вимагається щодо поїздки між митницею відправлення і митницею транзиту (стаття 10(2)(b) Конвенції).


  9903000000

  Покликання на гарантію:

  9903069000

  GRN

  Зазначається референтний номер гарантії.

  9903070000

  Код доступу

  Зазначається код доступу.

  9903012000

  Валюта

  Використовуючи відповідний код, зазначається валюта, у якій наведено суму забезпечення.

  Коди, які потрібно використовувати:

  Код валюти, як зазначено у вступній примітці 8, номер 2.

  9903071000

  Сума забезпечення

  Зазначається сума митного боргу, що може виникнути або виникла стосовно конкретної декларації, а отже повинна забезпечуватися гарантією.

  9903073000

  Інше покликання на гарантію

  Зазначається референтний номер іншої гарантії, що використовується для операції.

  РОЗДІЛ IV

  ЛІНГВІСТИЧНІ ПОКЛИКАННЯ ТА ЇХНІ КОДИ

  Лінгвістичні покликання

  Опис

  BG

  Ограничена валидност

  Дія обмежена — 99200

  CS

  Omezená platnost

  DA

  Begrænset gyldighed

  DE

  Beschränkte Geltung

  EE

  Piiratud kehtivus

  EL

  Περιορισμένη ισχύς

  EN

  Limited validity

  ES

  Validez limitada

  FI

  Voimassa rajoitetusti

  FR

  Validité limitée

  GA

  Bailíocht theoranta

  HR

  Ograničena valjanost

  HU

  Korlátozott érvényű

  IS

  Takmarkað gildissvið

  IT

  Validità limitata

  LT

  Galiojimas apribotas

  LV

  Ierobežots derīgums

  MK

  Ограничено важење

  MT

  Validità limitata

  NL

  Beperkte geldigheid

  Begrenset gyldighet

  PL

  Ograniczona ważność

  PT

  Validade limitada

  RO

  Validitate limitată

  RS

  Ограничена важност

  SK

  Obmedzená platnosť

  SL

  Omejena veljavnost

  SV

  Begränsad giltighet

  TR

  Sınırlı Geçerli

  BG

  Освободено

  Звільнення — 99201

  CS

  Osvobození

  DA

  Fritaget

  DE

  Befreiung

  EE

  Loobutud

  EL

  Απαλλαγή

  EN

  Waiver

  ES

  Dispensa

  FI

  Vapautettu

  FR

  Dispense

  GA

  Tarscaoileadh

  HR

  Oslobođeno

  HU

  Mentesség

  IS

  Undanþegið

  IT

  Dispensa

  LT

  Leista neplombuoti

  LV

  Derīgs bez zīmoga

  MK

  Изземање

  MT

  Tneħħija

  NL

  Vrijstelling

  Fritak

  PL

  Zwolnienie

  PT

  Dispensa

  RO

  Derogarea

  RS

  Ослобођење

  SK

  Upustenie

  SL

  Opustitev

  SV

  Befrielse

  TR

  Vazgeçme

  BG

  Алтернативно доказателство

  Альтернативне підтвердження — 99202

  CS

  Alternativní důkaz

  DA

  Alternativt bevis

  DE

  Alternativnachweis

  EE

  Alternatiivsed tõendid

  EL

  Εναλλακτική απόδειξη

  EN

  Alternative proof

  ES

  Prueba alternativa

  FI

  Vaihtoehtoinen todiste

  FR

  Preuve alternative

  GA

  Cruthúnas malartach

  HR

  Alternativni dokaz

  HU

  Alternatív igazolás

  IS

  Önnur sönnun

  IT

  Prova alternativa

  LT

  Alternatyvusis įrodymas

  LV

  Alternatīvs pierādījums

  MK

  Алтернативен доказ

  MT

  Prova alternattiva

  NL

  Alternatief bewijs

  Alternativt bevis

  PL

  Alternatywny dowód

  PT

  Prova alternativa

  RO

  Probă alternativă

  RS

  Алтернативни доказ

  SK

  Alternatívny dôkaz

  SL

  Alternativno dokazilo

  SV

  Alternativt bevis

  TR

  Alternatif Kanıt

  BG

  Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

  Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені …… (назва і країна) — 99203

  CS

  Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

  DA

  Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

  DE

  Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land)

  EE

  Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

  EL

  Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

  EN

  Differences: office where goods were presented …… (name and country)

  ES

  Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

  FI

  Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

  FR

  Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

  GA

  Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair … (ainm agus tír)

  HR

  Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena . … (naziv i zemlja)

  HU

  Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

  IS

  Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað . … (nafn og land)

  IT

  Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …. (nome e paese)

  LT

  Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė)

  LV

  Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

  MK

  Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

  MT

  Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

  NL

  Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

  NO

  Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)

  PL

  Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

  PT

  Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

  RO

  Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume și țara)

  RS

  Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

  SK

  Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

  SL

  Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

  SV

  Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

  TR

  Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

  BG

  Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

  Вибуття із … з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № … — 99204

  CS

  Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

  DA

  Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

  DE

  Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

  EE

  Territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

  EL

  Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

  EN

  Exit from … subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

  ES

  Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

  FI

  … … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

  FR

  Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …

  GA

  Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …

  HR

  Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

  HU

  A kilépés . … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

  IS

  Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ….

  IT

  Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

  LT

  Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

  LV

  Izvešana no … , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

  MK

  Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …

  MT

  Ħruġ mill-… suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

  NL

  Bij uitgang uit de . …. zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

  NO

  Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

  PL

  Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

  PT

  Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.° …

  RO

  Ieșire din … supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

  RS

  Излаз из . … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

  SK

  Výstup z …. podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

  SL

  Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

  SV

  Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

  TR

  Eşyanın … 'dan çıkışı. … . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

  BG

  Одобрен изпращач

  Авторизований вантажовідправник — 99206

  CS

  Schválený odesílatel

  DA

  Godkendt afsender

  DE

  Zugelassener Versender

  EE

  Volitatud kaubasaatja

  EL

  Εγκεκριμένος αποστολέας

  EN

  Authorised consignor

  ES

  Expedidor autorizado

  FI

  Valtuutettu lähettäjä

  FR

  Expéditeur agréé

  GA

  Coinsíneoir údaraithe

  HR

  Ovlašteni pošiljatelj

  HU

  Engedélyezett feladó

  IS

  Viðurkenndur sendandi

  IT

  Speditore autorizzato

  LT

  Įgaliotasis siuntėjas

  LV

  Atzītais nosūtītājs

  MK

  Овластен испраќач

  MT

  Awtorizzat li jibgħat

  NL

  Toegelaten afzender

  NO

  Autorisert avsender

  PL

  Upoważniony nadawca

  PT

  Expedidor autorizado

  RO

  Expeditor agreat

  RS

  Овлашћени пошиљалац

  SK

  Schválený odosielateľ

  SL

  Pooblaščeni pošiljatelj

  SV

  Godkänd avsändare

  TR

  İzinli Gönderici

  BG

  Освободен от подпис

  Звільнено від підпису — 99207

  CS

  Podpis se nevyžaduje

  DA

  Fritaget for underskrift

  DE

  Freistellung von der Unterschriftsleistung

  EE

  Allkirjanõudest loobutud

  EL

  Δεν απαιτείται υπογραφή

  EN

  Signature waived

  ES

  Dispensa de firma

  FI

  Vapautettu allekirjoituksesta

  FR

  Dispense de signature

  GA

  Tharscaoileadh an síniú

  HR

  Oslobođeno potpisa

  HU

  Aláírás alól mentesítve

  IS

  Undanþegið undirskrift

  IT

  Dispensa dalla firma

  LT

  Leista nepasirašyti

  LV

  Derīgs bez paraksta

  MK

  Изземање од потпис

  MT

  Firma mhux meħtieġa

  NL

  Van ondertekening vrijgesteld

  NO

  Fritatt for underskrift

  PL

  Zwolniony ze składania podpisu

  PT

  Dispensada a assinatura

  RO

  Dispensă de semnătură

  RS

  Ослобођено од потписа

  SK

  Upustenie od podpisu

  SL

  Opustitev podpisa

  SV

  Befrielse från underskrift

  TR

  İmzadan Vazgeçme

  BG

  ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

  ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА — 99208

  CS

  ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

  DA

  FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

  DE

  GESAMTSICHERHEIT UNTERSAGT

  EE

  ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

  EL

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

  EN

  COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

  ES

  GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

  FI

  YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

  FR

  GARANTIE GLOBALE INTERDITE

  GA

  RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE

  HR

  ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

  HU

  ÖSSZKEZESSÉG TILOS

  IS

  ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

  IT

  GARANZIA GLOBALE VIETATA

  LT

  NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

  LV

  VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

  MK

  ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

  MT

  MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

  NL

  DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

  NO

  FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

  PL

  ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

  PT

  GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

  RO

  GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

  RS

  ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

  SK

  ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

  SL

  PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

  SV

  SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

  TR

  KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR.

  BG

  ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

  ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — 99209

  CS

  NEOMEZENÉ POUŽITÍ

  DA

  UBEGRÆNSET ANVENDELSE

  DE

  UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

  EE

  PIIRAMATU KASUTAMINE

  EL

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

  EN

  UNRESTRICTED USE

  ES

  UTILIZACIÓN NO LIMITADA

  FI

  KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

  FR

  UTILISATION NON LIMITÉE

  GA

  ÚSÁID NEAMHSHRIANTA

  HR

  NEOGRANIČENA UPORABA

  HU

  KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

  IS

  ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

  IT

  UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

  LT

  NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

  LV

  NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

  MK

  УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

  MT

  UŻU MHUX RISTRETT

  NL

  GEBRUIK ONBEPERKT

  NO

  UBEGRENSET BRUK

  PL

  NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

  PT

  UTILIZAÇÃO ILIMITADA

  RO

  UTILIZARE NELIMITATĂ

  RS

  НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

  SK

  NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

  SL

  NEOMEJENA UPORABA

  SV

  OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

  TR

  KISITLANMAMIȘ KULLANIM

  BG

  Издаден впоследствие

  Видано згодом — 99210

  CS

  Vystaveno dodatečně

  DA

  Udstedt efterfølgende

  DE

  Nachträglich ausgestellt

  EE

  Välja antud tagasiulatuvalt

  EL

  Εκδοθέν εκ των υστέρων

  EN

  Issued retrospectively

  ES

  Expedido a posteriori

  FI

  Annettu jälkikäteen

  FR

  Délivré a posteriori

  GA

  Eisithe go haisghníomhach

  HR

  Izdano naknadno

  HU

  Kiadva visszamenőleges hatállyal

  IS

  Útgefið eftir á

  IT

  Rilasciato a posteriori

  LT

  Retrospektyvusis išdavimas

  LV

  Izsniegts retrospektīvi

  MK

  Дополнително издадено

  MT

  Maħruġ b’mod retrospettiv

  NL

  Achteraf afgegeven

  NO

  Utstedt i etterhånd

  PL

  Wystawione retrospektywnie

  PT

  Emitido a posteriori

  RO

  Eliberat ulterior

  RS

  Накнадно издато

  SK

  Vyhotovené dodatočne

  SL

  Izdano naknadno

  SV

  Utfärdat i efterhand

  TR

  Sonradan Düzenlenmiştir

  BG

  Разни

  Різне — 99211

  CS

  Různí

  DA

  Diverse

  DE

  Verschiedene

  EE

  Erinevad

  EL

  Διάφορα

  EN

  Various

  ES

  Varios

  FI

  Useita

  FR

  Divers

  GA

  Éagsúil

  HR

  Razni

  HU

  Többféle

  IS

  Ýmis

  IT

  Vari

  LT

  Įvairūs

  LV

  Dažādi

  MK

  Различни

  MT

  Diversi

  NL

  Diversen

  NO

  Diverse

  PL

  Różne

  PT

  Diversos

  RO

  Diverse

  RS

  Разно

  SK

  Rôzne

  SL

  Razno

  SV

  Flera

  TR

  Çeșitli

  BG

  Насипно

  Навалювальний вантаж — 99212

  CS

  Volně loženo

  DA

  Bulk

  DE

  Lose

  EE

  Pakendamata

  EL

  Χύμα

  EN

  Bulk

  ES

  A granel

  FI

  Irtotavaraa

  FR

  Vrac

  GA

  Bulc

  HR

  Rasuto

  HU

  Ömlesztett

  IS

  Vara í lausu

  IT

  Alla rinfusa

  LT

  Nesupakuota

  LV

  Berams

  MK

  Рефус

  MT

  Bil-kwantitá

  NL

  Los gestort

  NO

  Bulk

  PL

  Luzem

  PT

  A granel

  RO

  Vrac

  RS

  Расуто

  SK

  Voľne ložené

  SL

  Razsuto

  SV

  Bulk

  TR

  Dökme

  BG

  Изпращач

  Вантажовідправник — 99213

  CS

  Odesílatel

  DA

  Afsender

  DE

  Versender

  EE

  Saatja

  EL

  Αποστολέας

  EN

  Consignor

  ES

  Expedidor

  FI

  Lähettäjä

  FR

  Expéditeur

  GA

  Coinsíneoir

  HR

  Pošiljatelj

  HU

  Feladó

  IS

  Sendandi

  IT

  Speditore

  LT

  Siuntėjas

  LV

  Nosūtītājs

  MK

  Испраќач

  MT

  Min jikkonsenja

  NL

  Afzender

  NO

  Avsender

  PL

  Nadawca

  PT

  Expedidor

  RO

  Expeditor

  RS

  Пошиљалац

  SK

  Odosielateľ

  SL

  Pošiljatelj

  SV

  Avsändare

  TR

  Gönderici

  ».


  (8)

  Додаток B6а вилучити.


  (*1) Кардинальність для Кількості пломб необхідно розуміти у відношенні до транспортного обладнання, тобто 1x на контейнер.

  (*2) Для держав-членів Європейського Союзу.


  ДОДАТОК C

  Доповнення IV до Конвенції викласти в такій редакції:

  «ДОПОВНЕННЯ IV

  ВЗАЄМНА ДОПОМОГА ПРИ СТЯГНЕННІ ЗА ВИМОГАМИ

  Предмет

  Стаття 1

  Це доповнення встановлює правила забезпечення стягнення в кожній країні за вимогами, зазначеними у статті 3, що виникають в іншій країні. Імплементаційні положення визначені у додатку I до цього доповнення.

  Терміни та означення

  Стаття 2

  У цьому доповненні:

  «орган-заявник» означає компетентний орган країни, що надсилає запит про допомогу стосовно вимоги, зазначеної у статті 3,


  «запитуваний орган» означає компетентний орган країни, до якого було надіслано запит про допомогу.

  Сфера застосування

  Стаття 3

  Це доповнення застосовується до:

  (a)

  усіх вимог, що стосуються боргів, охоплених статтею 3, пунктом l доповнення I, пов’язаних з операціями спільного транзиту, які почалися після набуття чинності цим доповненням;


  (b)

  відсотків і витрат, пов’язаних зі стягненням за зазначеними вище вимогами.

  Запит на інформацію

  Стаття 4

  1. На запит органу-заявника запитуваний орган надає будь-яку інформацію, яка була б корисною для органу-заявника щодо стягнення за його вимогою.

  Для отримання цієї інформації запитуваний орган користується повноваженнями, передбаченими законами, підзаконними нормативно-правовими актами та адміністративними положеннями, що застосовуються до стягнення за подібними вимогами, які виникають у країні, де розташований такий орган.

  2. Запит на інформацію повинен містити принаймні таку інформацію:

  (a)

  ім’я/найменування, адресу та інші дані, необхідні для ідентифікації особи, якої стосується інформація, що повинна бути надана;


  (b)

  інформацію щодо вимог(и), а також характер і суму вимоги;


  (c)

  будь-яку іншу інформацію, якщо необхідно.

  3. Запитуваний орган не зобов’язаний надавати інформацію:

  (a)

  яку він не зміг би отримати для стягнення за подібними вимогами, що виникають у країні, в якій він розташований;


  (b)

  яка розкрила б будь-яку комерційну, виробничу або професійну таємницю; або


  (c)

  розкриття якої могло б зашкодити безпеці чи порушити громадський порядок країни, в якій він розташований.

  4. Запитуваний орган повідомляє орган-заявника про причини відмови у наданні інформації.

  5. Інформація, отримана відповідно до цієї статті, використовується виключно для цілей цієї Конвенції та захищається країною-отримувачем як і інформація подібного характеру відповідно до національного законодавства такої країни. Така інформація може використовуватися для інших цілей тільки за наявності письмової згоди компетентного органу, який її надав, і з урахуванням будь-яких обмежень, встановлених таким органом.

  6. Запит на інформацію подається за формою, наведеною в додатку ІІ до цього доповнення.

  Запит на сповіщення

  Стаття 5

  1. Запитуваний орган на запит органу-заявника та відповідно до чинних правових норм щодо сповіщення про подібні офіційні документи чи рішення у країні, в якій розташований запитуваний орган, повинен сповіщати адресата про всі офіційні документи і рішення, в тому числі судового характеру, які надходять з країни, в якій розташований орган-заявник, та які стосуються вимоги та/або стягнення за нею.

  2. Запит на сповіщення повинен містити принаймні таку інформацію:

  (a)

  ім’я/найменування, адресу та інші дані, необхідні для ідентифікації адресата;


  (b)

  характер і предмет офіційного документа (або рішення), про які необхідно сповістити


  (c)

  інформацію щодо вимог(и), а також характер і суму вимоги;


  (d)

  будь-яку іншу інформацію, якщо необхідно.

  2a. Орган-заявник подає запит на сповіщення, тільки коли він не може надати документи у країні, де розташований орган-заявник, згідно з правилами, які регулюють надання відповідного документа, або коли таке надання зумовить непропорційні труднощі.

  3. Запитуваний орган негайно інформує орган-заявника про заходи, вжиті щодо його запиту на сповіщення, зокрема, про дату перенаправлення адресату офіційного документа або рішення.

  4. Запит на сповіщення подається за формою, наведеною в додатку ІІІ до цього доповнення.

  Запит на стягнення

  Стаття 6

  1. На запит органу-заявника запитуваний орган здійснює стягнення за вимогами, які є предметом офіційного документа, що дозволяє їх примусове виконання відповідно до законів, підзаконних нормативно-правових актів і адміністративних положень, які застосовуються до стягнень за подібними вимогами, що виникають у країні, де розташований запитуваний орган.

  2. Для цих цілей будь-яка вимога, щодо якої було подано запит на стягнення, розглядається як вимога країни, в якій розташований запитуваний орган, за винятком випадків, коли застосовується стаття 12.

  Стаття 7

  1. Запит на стягнення за вимогою, який направляється органом-заявником запитуваному органу, повинен супроводжуватися офіційним документом, що дозволяє її примусове виконання, виданим в країні, де розташований орган-заявник, або його засвідченою копією, і, за потреби, оригіналом або засвідченою копією інших документів, необхідних для стягнення.

  2. Орган-заявник може подавати запит на стягнення тільки якщо:

  (a)

  вимогу та/або офіційний документ, що дозволяє її примусове виконання, не оскаржено в країні, в якій він розташований;


  (b)

  у країні, де він розташований, він застосував процедуру стягнення, передбачену на підставі офіційного документа, зазначеного в параграфі 1, і вжиті заходи не призвели до сплати за вимогою в повному обсязі;


  (c)

  вимога перевищує 1 500 євро. Еквівалент у національній валюті суми, вираженої у євро, розраховується відповідно до положень статті 22 доповнення ІІ.

  3. Запит на стягнення повинен містити принаймні таку інформацію:

  (a)

  ім’я/найменування, адресу та інші дані, необхідні для ідентифікації відповідної особи;


  (b)

  точний характер вимог(и);


  (c)

  суму вимог(и);


  (d)

  будь-яку іншу інформацію, якщо необхідно.


  (e)

  заяву органу-заявника із зазначенням дати, з якої можливе примусове виконання згідно з чинним законодавством країни, в якій розташований орган-заявник, та підтвердження виконання умов, визначених у параграфі 2.

  4. Як тільки орган-заявник отримає будь-яку відповідну інформацію, що стосується справи, яка була підставою для запиту на стягнення, він невідкладно направляє її запитуваному органу.

  Стаття 8

  У відповідних випадках та згідно із законодавством, чинним у країні, в якій розташований запитуваний орган, офіційний документ, що дозволяє примусове виконання вимоги, приймається, визнається, доповнюється або замінюється офіційним документом, що надає можливість примусового виконання на території такої країни.

  Таке прийняття, визнання, доповнення чи заміна здійснюються якнайшвидше з моменту отримання запиту на стягнення. У цьому не може бути відмовлено, якщо офіційний документ, що дозволяє примусове виконання в країні, в якій розташований орган-заявник, складений належним чином.

  Якщо виконання будь-якої з цих формальностей є підставою для перевірки чи оскарження у зв’язку з вимогою та/або офіційним документом, що дозволяє примусове виконання, виданим органом-заявником, застосовується стаття 12.

  Стаття 9

  1. Стягнення за вимогами здійснюється у валюті країни, в якій розташований запитуваний орган.

  2. Запитуваний орган, якщо дозволяється законами, підзаконними нормативно-правовими актами та адміністративними положеннями, чинними у країні, в якій він розташований, може надати боржнику час для сплати або дозволити сплату частинами. Будь-які відсотки, які нараховуються запитуваним органом у зв’язку з таким додатковим часом для сплати, перераховують органу-заявнику.

  Будь-які інші відсотки, що нараховуються за прострочення оплати відповідно до законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень, чинних у країні, в якій розташований запитуваний орган, також перераховують органу-заявнику.

  Стаття 10

  У країні, де розташований запитуваний орган, не надається преференційний статус вимогам, за якими здійснюється стягнення.

  Стаття 11

  Запитуваний орган негайно повідомляє орган-заявника про заходи, яких він вжив щодо запиту на стягнення.

  Спори

  Стаття 12

  1. Якщо під час процедури стягнення вимога та/або офіційний документ, що дозволяє примусове виконання, виданий у країні, де розташований орган-заявник, оскаржується заінтересованою стороною, остання повинна подати позов до компетентного органу країни, в якій розташований орган-заявник, відповідно до чинного законодавства такої країни. Орган-заявник зобов’язаний повідомити запитуваний орган про такий позов. Відповідна сторона також може повідомити запитуваний орган про позов.

  2. Відразу після отримання запитуваним органом повідомлення, зазначеного у параграфі 1, від органу-заявника або від заінтересованої сторони такий орган призупиняє процедуру примусового виконання до ухвалення компетентним органом рішення у справі.

  2a Без обмеження статті 13, якщо запитуваний орган вважає за необхідне, він може вжити заходів забезпечення для гарантування стягнення, якщо закони чи підзаконні нормативно-правові акти, чинні в країні, в якій він розташований, допускають вживання таких заходів щодо подібних вимог.

  3. У разі оскарження заходів примусового виконання, вжитих в країні, в якій розташований запитуваний орган, таке оскарження передають до компетентного органу такої країни відповідно до її законів та підзаконних нормативно-правових актів.

  4. Якщо компетентний орган, до якого було подано позов відповідно до параграфа 1, є судом загальної юрисдикції або адміністративним судом, рішення такого суду, що ухвалене на користь органу-заявника та дозволяє стягнення за вимогою в країні, в якій розташований орган-заявник, є «офіційним документом, що дозволяє примусове виконання» у розумінні статей 6, 7 і 8, та на підставі такого рішення має здійснюватися стягнення за вимогою.

  Запит на вжиття заходів забезпечення

  Стаття 13

  1. На запит органу-заявника запитуваний орган застосовує заходи забезпечення, якщо вони дозволені національним правом чи відповідно до адміністративних практик, для гарантування стягнення, коли вимога або інструмент, що дозволяє примусове виконання у країні, де розташований орган, оскаржується на момент вчинення запиту, або якщо вимога ще не стала предметом офіційного документа, що дозволяє примусове виконання у країні, де розташований орган, наскільки заходи забезпечення є можливими у подібних ситуаціях відповідно до національного права та адміністративних практик цієї країни.

  1a. Запит на вжиття заходів забезпечення можуть супроводжувати інші документи стосовно вимоги, видані у країні, де розташований орган.

  2. Для виконання положень параграфа 1, статті 6, 7(3) і (4), 8, 11, 12 і 14 застосовують mutatis mutandis.

  3. Запит про заходи забезпечення подається за формою, наведеною в додатку IV до цього доповнення.

  Виключення

  Стаття 14

  Запитуваний орган не зобов’язаний:

  (a)

  надавати допомогу, передбачену в статтях 6–13, якщо стягнення за вимогою з огляду на становище боржника спричинило б серйозні економічні або соціальні труднощі в країні, в якій розташований такий орган, якщо такі винятки для національних вимог передбачені законами, підзаконними нормативно-правовими актами та адміністративними практиками, чинними у такій країні.


  (b)

  приймати стягнення за вимогою, якщо він вважає, що це може порушувати громадський порядок чи інші істотні інтереси країни, в якій розташований такий орган.


  (c)

  здійснювати стягнення за вимогою, якщо орган-заявник не вичерпав усіх засобів стягнення на території країни, в якій він розташований.


  (d)

  надавати допомогу, якщо сума за вимогою, стосовно якої подано запит про надання допомоги, є меншою ніж 1 500 євро.

  Запитуваний орган повідомляє орган-заявника про підстави відхилення запиту про допомогу.

  Стаття 15

  1. Питання стосовно строку давності регулюються виключно законами, чинними у країні, в якій розташований орган-заявник.

  2. Заходи, вжиті для стягнення за вимогами запитуваним органом на виконання запиту про допомогу, що у разі їх виконання органом-заявником мали б наслідком призупинення, переривання або продовження строку давності відповідно до законів, чинних у країні, в якій розташований орган-заявник, вважаються вжитими у останній країні з такими ж наслідками.

  3. Орган-заявник та запитуваний орган повинні інформувати один одного про будь-які дії, які переривають, тимчасово зупиняють або продовжують строки давності вимоги, стосовно якої подається запит про стягнення або забезпечення виконання, або які можуть мати такі самі наслідки.

  Конфіденційність

  Стаття 16

  Документи та інформація, надіслані запитуваному органу відповідно до цього доповнення, можуть розголошуватися таким органом лише:

  (a)

  особі, зазначеній у запиті про допомогу;


  (b)

  особам та органам, відповідальним за стягнення за вимогами, і виключно для таких цілей;


  (c)

  судовим органам, що розглядають справи щодо стягнення за вимогами.

  Мови

  Стаття 17

  1. Запити про допомогу та відповідні документи повинні супроводжуватися перекладом офіційною мовою або однією з офіційних мов країни, в якій розташований запитуваний орган, або мовою, прийнятною для такого органу.

  2. Інформація та інші відомості, передані запитуваним органом органу-заявнику, оформлюються офіційною мовою або однією з офіційних мов країни, в якій розташований запитуваний орган, або іншою мовою, погодженою між заявником та запитуваним органом.

  Витрати

  Стаття 18

  1. Відповідні країни відмовляються від усіх вимог одна до одної щодо відшкодування витрат, пов’язаних із взаємною допомогою, яку вони надають одна одній відповідно до цього доповнення.

  Однак якщо стягнення створює певну проблему, пов’язане з дуже великими витратами або стосується організованої злочинності, орган-заявник або запитуваний орган можуть домовитися про компенсацію відповідних заходів, які можуть бути вжиті у такому конкретному випадку.

  2. Незважаючи на параграф 1, країна, в якій розташований орган-заявник, залишається відповідальною перед країною, в якій розташований запитуваний орган, за витрати, понесені внаслідок заходів, які визнано необґрунтованими з огляду на суть вимоги або дійсність офіційного документа, виданого органом-заявником.

  Уповноважені органи

  Стаття 19

  Країни інформують Комісію про їхні компетентні органи, уповноважені робити чи отримувати запити про допомогу, а також про будь-які подальші зміни до цього переліку.

  Комісія надає країнам доступ до отриманої інформації.

  Статті 20-22

  (Це доповнення не містить статей 20-22)

  Прикінцеві положення

  Стаття 23

  Положення цього доповнення не перешкоджають досягненню більшої міри взаємної допомоги між конкретними країнами зараз або в майбутньому за будь-якими угодами чи домовленостями, у тому числі тими, що стосуються сповіщення про судові або інші правові акти.

  Статті 24-26

  (Це доповнення не містить статей 24-26)

  ДОДАТКИ ДО ДОПОВНЕННЯ IV

  ДОДАТОК І

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

  РОЗДІЛ I

  Сфера застосування

  Стаття 1

  1. Цей додаток встановлює детальні правила імплементації доповнення IV.

  2. Цей додаток також встановлює детальні правила щодо конвертації та перерахування сум, що стягуються.

  РОЗДІЛ II

  Загальні положення

  Стаття 1a

  1. Орган-заявник може подати запит про допомогу стосовно однієї вимоги або декількох вимог, якщо вони підлягають стягненню з однієї і тієї ж особи.

  2. Запит на інформацію, сповіщення, стягнення або заходи забезпечення може стосуватися однієї з таких осіб:

  (a)

  боржника або боржників;


  (b)

  будь-якої особи, яка несе відповідальність за врегулювання вимоги відповідно до чинного законодавства у країні, в якій розташований орган-заявник.

  Якщо орган-заявник знає, що третя сторона має активи, що належать одній із осіб, зазначених у попередньому підпараграфі, запит може також стосуватися такої третьої сторони.

  3. Якщо запитуваний орган відмовляється опрацьовувати запит про допомогу, він повідомляє орган-заявника про причини відмови, вказуючи відповідне положення статті 4(3) доповнення IV. Таке повідомлення подається запитуваним органом відразу після ухвалення рішення, але у будь-якому разі протягом одного місяця з дати підтвердження отримання запиту.

  4. Кожний запит на інформацію, сповіщення, стягнення або заходи забезпечення повинен вказувати, чи подібний запит направлявся будь-якому іншому органу.

  РОЗДІЛ ІІІ

  Запит на інформацію

  Стаття 2

  Запит на інформацію, зазначений у статті 4 доповнення IV, складають у письмовій формі відповідно до зразка у додатку ІІ. Зазначений запит скріплюється офіційним штампом органу-заявника та підписується посадовою особою, належним чином уповноваженою робити такий запит.

  (Цей додаток не містить статтю 3)

  Стаття 4

  Запитуваний орган підтверджує отримання запиту на інформацію у письмовій формі (наприклад, електронною поштою чи факсом) якнайшвидше та у будь-якому разі не пізніше ніж протягом семи днів з моменту його отримання.

  Після отримання запиту запитуваний орган, у відповідному випадку, просить орган-заявника надати додаткову необхідну інформацію. Орган-заявник надає усю необхідну додаткову інформацію, до якої він зазвичай має доступ.

  Стаття 5

  1. Запитуваний орган передає кожен елемент запитуваної інформації органу-заявнику відразу після його отримання.

  2. Якщо вся запитувана інформація або її частина не може бути отримана протягом розумного строку, беручи до уваги конкретний випадок, запитуваний орган повідомляє про це орган-заявника з зазначенням причин.

  3. У будь-якому разі, наприкінці шести місяців з дати підтвердження отримання запиту запитуваний орган повідомляє орган-заявника про результати розслідування, проведеного ним для отримання запитуваної інформації.

  4. З урахуванням інформації, отриманої від запитуваного органу, орган-заявник може направити останньому запит щодо продовження його розслідування. Такий запит оформлюється в письмові формі (наприклад, електронною поштою чи факсом) протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення з результатами розслідування, проведеного запитуваним органом, і розглядається запитуваним органом відповідно до положень, які стосуються первинного запиту.

  (Цей додаток не містить статтю 6)

  Стаття 7

  Орган-заявник може у будь-який час відкликати запит на інформацію, який він надіслав запитуваному органу. Рішення про відкликання направляється запитуваному органу в письмовій формі (наприклад, електронною поштою або факсом).

  РОЗДІЛ IV

  Запит на сповіщення

  Стаття 8

  Запит на сповіщення, зазначений у статті 5 доповнення IV, оформлюється в письмовій формі у двох примірниках за формою, наведеною у додатку ІІI. Зазначений запит скріплюється офіційною печаткою органу-заявника та підписується посадовою особою, належним чином уповноваженою робити такий запит.

  До запиту, зазначеного у попередньому параграфі, долучаються два примірники офіційного документа або рішення, щодо яких подано запит на сповіщення.

  Стаття 9

  Запит на сповіщення може стосуватися будь-якої фізичної або юридичної особи, яка відповідно до законодавства, чинного в країні, в якій розташований орган-заявник, повинна бути повідомлена про будь-який офіційний документ або рішення, що стосується такої особи.

  Стаття 10

  1. Відразу після отримання запиту на сповіщення запитуваний орган вживає необхідних заходів щодо такого сповіщення відповідно до чинного законодавства країни, в якій він розташований.

  У разі необхідності, без обмеження терміну сповіщення, зазначеного у запиті на сповіщення, запитуваний орган просить заявника надати додаткову інформацію.

  Орган-заявник надає всю необхідну додаткову інформацію, до якої він зазвичай має доступ.

  2. Запитуваний орган повинен інформувати орган-заявника про дату сповіщення відразу після його направлення шляхом повернення йому одного з примірників його запиту, із належним чином заповненим сертифікатом на зворотній стороні.

  РОЗДІЛ V

  Запит на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення

  Стаття 11

  1. Запит на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення відповідно до статей 6 і 13 доповнення IV оформлюється письмово за формою, наведеною в додатку IV. Запит повинен включати заяву про виконання умов, визначених у додатку IV щодо ініціювання процедури взаємної допомоги у певній справі, скріплюватися офіційним штампом органу-заявника, та підписуватися посадовою особою, належним чином уповноваженою робити такий запит.

  2. Офіційний документ, що дозволяє примусове виконання у країні, в якій розташований запитуваний орган, що супроводжує запит, заповнюється органом-заявником або під його відповідальність на підставі первинного офіційного документа, що дозволяє примусове виконання у країні, де розташований орган-заявник.

  2a. Офіційний документ може бути виданий щодо декількох вимог, якщо він стосується однієї і тієї ж особи.

  Для цілей статей 12–19 всі вимоги, які є предметом одного і того ж самого офіційного документа, що дозволяє примусове виконання, вважаються однією вимогою.

  (Цей додаток не містить статтю 12)

  Стаття 13

  1. Орган-заявник зазначає суми за вимогами, що підлягають стягненню, як у валюті країни, в якій він розташований, так і у валюті країни, в якій розташований запитуваний орган.

  2. Обмінний курс, що використовується для цілей параграфа 1, є останнім курсом продажу, зафіксованим на найбільш показовому валютному ринку або ринках країни, в якій розташований орган-заявник, на дату підписання запиту на стягнення.

  Стаття 14

  1. Запитуваний орган підтверджує отримання запиту на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення у письмовій формі (наприклад, електронною поштою чи факсом) якнайшвидше та у будь-якому разі не пізніше ніж протягом семи днів з моменту його отримання.

  2. Запитуваний орган може попросити орган-заявника надати додаткову інформацію або заповнити офіційний документ, що дозволяє примусове виконання у запитуваній країні, якщо необхідно. Орган-заявник надає усю необхідну додаткову інформацію, до якої він зазвичай має доступ.

  Стаття 15

  1. Якщо протягом розумного строку, з урахуванням конкретного випадку, неможливо повністю або частково здійснити стягнення за вимогами або вжити заходів забезпечення, запитуваний орган повідомляє про це орган-заявника, зазначаючи відповідні причини.

  З урахуванням інформації, отриманої від запитуваного органу, орган-заявник може направити останньому запит про продовження процедури, здійсненої ним для стягнення та/або для вжиття заходів забезпечення. Такий запит оформлюється в письмові формі (наприклад, електронною поштою чи факсом) протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення з результатами процедури, здійсненої запитуваним органом для стягнення та/або для вжиття заходів забезпечення, і розглядається запитуваним органом відповідно до положень, які стосуються первинного запиту.

  2. Не пізніше ніж наприкінці кожних шести місяців з дати підтвердження отримання запиту запитуваний орган повідомляє орган-заявника про статус опрацювання або результати процедури щодо стягнення або щодо вжиття заходів забезпечення.

  3. Якщо закони, підзаконні нормативно-правові акти та адміністративні практики, чинні у країні, де розташований запитуваний орган, не дозволяють заходи забезпечення або заходи стягнення відповідно до статті 12(2a) доповнення IV, запитуваний орган повідомляє орган-заявника про це якомога швидше та у будь-якому випадку протягом одного місяця з моменту отримання повідомлення, зазначеного у статті 14(1).

  Стаття 16

  Будь-який позов, що оскаржує вимогу або офіційний документ, який дозволяє її примусове виконання, та який подається в країні, в якій розташований орган-заявник, повинен бути повідомлений запитуваному органу в письмовій формі (наприклад, електронною поштою чи факсом) органом-заявником негайно після того, як він був поінформований про такий позов.

  Стаття 17

  1. Якщо запит на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення втрачає підстави у результаті сплати за вимогою, її скасування або з будь-якої іншої причини, орган-заявник негайно інформує запитуваний орган у письмовій формі (наприклад, електронною поштою або факсом), щоб останній міг припинити будь-яке розпочате провадження.

  2. Якщо суму за вимогою, яка є предметом запиту на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення, з будь-якої причини змінено, орган-заявник негайно інформує запитуваний орган у письмовій формі (наприклад, електронною поштою або факсом).

  Якщо зміна полягає у зменшенні суми за вимогою, запитуваний орган продовжує провадження, яке він розпочав для стягнення та/або для вжиття заходів забезпечення, але таке провадження обмежується несплаченою сумою. Якщо на той момент, коли запитуваний орган одержав повідомлення про зменшення суми за вимогою, початкова сума була вже стягнена ним, але процедура перерахування, зазначена у статті 18, ще не була ініційована, тоді запитуваний орган повинен повернути суму переплати особі, яка має на неї право.

  Якщо зміна полягає у збільшенні суми вимоги, орган-заявник якнайшвидше направляє запитуваному органу додатковий запит на стягнення та/або про вжиття заходів забезпечення. Такий додатковий запит, наскільки це можливо, розглядається запитуваним органом одночасно із первинним запитом органу-заявника. Якщо, з урахуванням поточного статусу процедури, об’єднання додаткового запиту та первинного запиту неможливе, запитуваний орган зобов’язаний виконувати лише додатковий запит, якщо він стосується суми, не меншої ніж зазначена згідно зі статтею 7 доповнення IV.

  3. Для конвертації зміненої суми за вимогою у валюту країни, в якій розташований запитуваний орган, орган-заявник повинен використовувати обмінний курс, який був використаний у його первинному запиті.

  Стаття 18

  Будь-яка сума, стягнена запитуваним органом, включно з відсотками, нарахованими у відповідних випадках, згідно зі статтею 9(2) доповнення IV, підлягає перерахуванню органу-заявнику у валюті країни, в якій розташований запитуваний орган. Таке перерахування здійснюється протягом одного місяця з дати стягнення.

  Однак, якщо заходи стягнення, що застосовуються запитуваним органом, оскаржуються з причини неналежності до компетенції країни, де розташований запитуваний орган, запитуваний орган може утриматись від перерахування будь-яких сум, що відшкодовуються за вимогами, до вирішення спору, якщо одночасно виконанні такі умови:

  (a)

  Запитуваний орган вважає, що результат оскарження ймовірно буде на користь відповідної сторони, та


  (b)

  Орган-заявник не заявив, що він поверне вже перераховані суми, якщо результат оскарження буде на користь відповідної сторони.

  Стаття 19

  Незалежно від будь-яких сум, стягнутих запитуваним органом у формі відсотків згідно зі статтею 9(2) доповнення IV, вимога вважається стягнутою пропорційно стягненню суми, вираженої в національній валюті країни, в якій розташований запитуваний орган, за обмінним курсом згідно зі статтею 13(2).

  РОЗДІЛ VІ

  Загальні та прикінцеві положення

  Стаття 20

  1. Запит про допомогу може бути поданий органом-заявником стосовно однієї вимоги або декількох вимог, якщо вони підлягають стягненню з однієї і тієї ж особи.

  2. Інформація, представлена у додатках II, III і IV, може оформлюватися на звичайному папері за допомогою систем опрацювання даних, за умови що роздруковані документи відповідають формату форм, представлених у додатках.

  Стаття 21

  Інформація та інші відомості, передані запитуваним органом органу-заявнику, оформлюються офіційною мовою або однією з офіційних мов країни, в якій розташований запитуваний орган.

  ДОДАТОК II

  КОНВЕНЦІЯ ВІД 20 ТРАВНЯ 1987 РОКУ ПРО ПРОЦЕДУРУ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

  (стаття 4 доповнення IV)

  (Опис органу-заявника, адреса, телефон, електронна адреса та номер банківського рахунку тощо)


  (Місце і дата відправлення запиту)  (Реєстраційний номер справи органу-заявника)

  Кому

  (Найменування органу, якому направляється запит, а/с, населений пункт тощо)


  (Місце для органу, якому направляється запит)

  ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

  Я, особа, що підписалася нижче,

  (ім'я та прізвище і офіційна функція)

  діючи як агент, належним чином уповноважений органом-заявником, вказаним вище, цим направляю запит на отримання такої інформації відповідно до статті 4 доповнення IV до Конвенції

  Інформація щодо відповідної особи (1 2)

  Інформація щодо вимог(и)

  Запитувана інформація


  (a)

  Ім'я/найменування та адреса

  {

  Відомо (*1 *2)

  Імовірно (*1 *2)

  Сума відповідної вимоги або вимог (включаючи можливі відсотки та витрати)


  Точний характер вимог(и)


  Інша інформація  (b)

  Інша релевантна інформація щодо вищезазначеної особи

  основний боржник


  співборжник


  третя сторона, що утримує активи


  Інші запитувані органи  (Підпис)

  (Офіційна печатка)
  ДОДАТОК III

  КОНВЕНЦІЯ ВІД 20 ТРАВНЯ 1987 РОКУ ПРО ПРОЦЕДУРУ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

  (стаття 5 доповнення IV)

  (Опис органу-заявника, адреса, телефон, електронна адреса та номер банківського рахунку тощо)


  (Місце і дата відправлення запиту)  (Реєстраційний номер справи органу-заявника)

  Кому

  (Найменування органу, якому направляється запит, а/с, населений пункт тощо)


  (Місце для органу, якому направляється запит)

  ЗАПИТ НА СПОВІЩЕННЯ

  Я, особа, що підписалася нижче,

  (ім'я та прізвище і офіційна функція)

  діючи як агент, належним чином уповноважений органом-заявником, вказаним вище, цим направляю запит на сповіщення відповідно до статті 5 доповнення IV до Конвенції та такий офіційний документ / рішення (*1 *2).

  Інформація щодо відповідної особи (1 2)

  Характер і предмет офіційного документа (або рішення), про які необхідно сповістити

  Інформація щодо вимог(и)

  Інша інформація


  (a)

  Ім'я/найменування та адреса

  {

  Відомо (*1 *2)

  Імовірно (*1 *2)


  Сума вимог(и) (включаючи відсотки і витрати)


  Точний характер вимог(и)


  Інша інформація  (b)

  Ім’я/назва і адреса основного кредитора, якщо він відмінний від адресата


  (c)

  Інша інформація


  (Підпис)

  (Офіційна печатка)

  СЕРТИФІКАТ

  Особа, що підписалася нижче, цим засвідчує:

  що офіційний документ/рішення (*3), що долучається до рішення на звороті був повідомлений адресату, зазначеному у запиті від ………… Повідомлення було здійснено таким чином (3) (*3):
  що офіційний документ/рішення (*3), що долучається до рішення на звороті, не міг бути повідомлений адресату, вказаному в зазначеному запиті з таких причин (*3):


  (Дата)

  (Підпис)

  (Офіційна печатка)

  ».


  (*1) Зайве видалити.

  (1) Фізична чи юридична особа.

  (*2) Зайве видалити.

  (2) Фізична чи юридична особа.

  (*3) Зайве видалити.

  (3) Зазначити точно, чи повідомлення було здійснене адресату особисто або відповідно до іншої процедури.


  ДОДАТОК IV

  КОНВЕНЦІЯ ВІД 20 ТРАВНЯ 1987 РОКУ ПРО ПРОЦЕДУРУ СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

  (статті 6–13 доповнення IV)

  (Опис органу-заявника, адреса, телефон, електронна адреса та номер банківського рахунку тощо)


  (Місце і дата відправлення запиту)  (Реєстраційний номер справи органу-заявника)

  Кому

  (Найменування органу, якому направляється запит, а/с, населений пункт тощо)


  (Місце для органу, якому направляється запит)

  ЗАПИТ НА СТЯГНЕННЯ/ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ВЖИТИ (*1)

  Я, особа, що підписалася нижче,

  (ім'я та прізвище і офіційна функція)

  діючи як агент, належним чином уповноважений органом-заявником, вказаним вище, цим направляю запит на:

  стягнення за такою вимогою/вимогами, що покриваються долученою одиницею виконання відповідно до статті 7 доповнення IV до Конвенції; умови статті 7 (2) (a) та (b) задоволені (*1),


  заходи забезпечення, яких необхідно вжити, відповідно до статті 13 доповнення IV до Конвенції стосовно згаданої вище особи стосовно вимог(и), що покривається долученою одиницею виконання; я додаю заяву про підстави цього запиту (*1)


  Інформація щодо відповідної особи (1)

  Інформація щодо вимог(и)


  Точний характер вимог(и)

  Сума, виражена у валюті країни, в якій розташований орган-заявник

  Сума, виражена у валюті країни, в якій розташований запитуваний орган

  Застосований обмінний курс

  Інша інформація


  (a)

  Ім'я/найменування та адреса

  {

  Відомо (*1)

  Імовірно (*1)


  Сума основного боргу (2)


  Дата, з якої можливе примусове виконання

  Тривалість обмеження

  Активи боржника, що утримуються третьою особою  (b)

  Інша релевантна інформація:

  основний боржник


  співборжник


  третя сторона, що утримує активи

  Сума відсотків до дати підписання цього документа (2)  Сума витрат до дати підписання цього документа (2)


  (Підпис)

  (Офіційна печатка)  Усього


  ….


  Деталі долученого документа  (*1) Зайве видалити.

  (1) Фізична чи юридична особа.

  (2) Якщо сума виконання є загальною, зазначаються суми різних вимог.