• In English
 • 03.05.2021

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 151/1

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/715
  від 20 січня 2021 р.
  про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо вимог до груп операторів

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (1), і зокрема його статтю 36(3),

  Оскільки:

  (1)

  Стаття 36(1) Регламенту (ЄС) 2018/848 встановлює певні вимоги до груп операторів. В інтересах гармонізованого тлумачення географічної близькості членів групи операторів слід чітко зазначити, що діяльність членів повинна здійснюватися в тій самій країні.


  (2)

  З метою встановлення мінімальних вимог до створення та функціонування системи внутрішнього контролю (СВК) слід визначити такі аспекти: реєстрація членів, внутрішні інспектування, затвердження нових членів або нових виробничих підрозділів, або діяльності чинних членів, підготовка інспекторів СВК, заходи у випадку невідповідностей і внутрішня простежуваність.


  (3)

  У цьому контексті необхідно додати вимогу щодо призначення керівника СВК і одного або кількох інспекторів СВК з метою забезпечити належну імплементацію СВК компетентним персоналом.


  (4)

  Крім цього, щоб забезпечити гармонізовану структуру оцінювання СВК, доцільно включити список ситуацій, які слід вважати неналежними.


  (5)

  У зв’язку з цим належить внести відповідні зміни в Регламент (ЄС) 2018/848.


  (6)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Зміни до Регламенту (ЄС) 2018/848

  До тексту статті 36 Регламенту (ЄС) № 2018/848 внести такі зміни:

  (1)

  до параграфа 1 внести такі зміни:

  (a)

  пункт (e) викласти в такій редакції:

  «(e)

  складається тільки з членів, які ведуть виробничу діяльність або можливу додаткову діяльність, згадану в пункті (a), у географічній близькості один до одного в тій самій державі-члені або в тій самій третій країні;


  (b)

  у пункті (g) додати такий параграф:

  «Система внутрішнього контролю (СВК) включає задокументовані процедури щодо:

  (i)

  реєстрації членів групи;


  (ii)

  внутрішніх інспектувань, які включають щорічні внутрішні фізичні виїзні інспектування кожного члена групи та будь-які додаткові інспектування на основі аналізу ризиків, які в будь-якому разі призначає керівник СВК, а проводять інспектори СВК, ролі яких визначені в пункті (h);


  (iii)

  затвердження нових членів наявної групи або, у відповідних випадках, затвердження нових виробничих підрозділів або нової діяльності чинних членів після затвердження керівником СВК на основі звіту про внутрішнє інспектування;


  (iv)

  навчання інспекторів СВК, яке повинно відбуватися щонайменше раз на рік і супроводжуватися оцінюванням отриманих учасниками знань;


  (v)

  навчання членів групи з процедур СВК та вимог цього Регламенту;


  (vi)

  контролю документів і записів;


  (vii)

  заходів, які вживають у випадках невідповідності, виявленої під час внутрішніх інспектувань, включно з відповідними подальшими діями;


  (viii)

  внутрішньої простежуваності, яка відображає походження продуктів, які постачають в системі спільного збуту групи, та дозволяє простежити всі продукти всіх членів на всіх етапах, зокрема: виробництва, переробки, підготовки або введення в обіг, включно з оцінюванням і перехресною перевіркою виходу продуктів кожного члена групи.»;


  (c)

  додати пункт (h) такого змісту:

  «(h)

  призначити керівника СВК і одного або кількох інспекторів СВК, які можуть бути членами групи. Їх посади не можна поєднувати. Кількість інспекторів СВК є відповідною та пропорційною, зокрема: типу, структурі, розміру, продуктам, видам діяльності та виходу органічної продукції групи. Інспектори СВК компетентні по відношенню до продуктів і видів діяльності групи.

  Керівник СВК:

  (i)

  верифікує відповідність кожного члена групи критеріям, встановленим у пунктах (a), (b) і (e);


  (ii)

  забезпечує наявність підписаного письмового договору членства між групою і кожним її членом, згідно з яким члени зобов’язуються:

  дотримуватися вимог цього Регламенту;


  брати участь у СВК і дотримуватися процедур СВК, в тому числі завдань і обов’язків, покладених на них керівником СВК, та зобов’язання вести документацію;


  надавати доступ до виробничих підрозділів і потужностей і бути присутніми під час внутрішніх інспектувань, які проводять інспектори СВК, і під час офіційного контролю, який здійснює компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю, надавати їм усі документи й записи та ставити свій підпис на звітах про інспектування;


  приймати та реалізовувати заходи у випадках невідповідності згідно з рішенням керівника СВК або компетентного органу або, у відповідних випадках, установи контролю чи органу контролю, у визначений строк,


  негайно інформувати керівника СВК про підозрювану невідповідність;


  (iii)

  розробляє процедури СВК та відповідні документи й записи, актуалізує їх і надає їх на першу вимогу інспекторам СВК і, у відповідних випадках, членам групи;


  (iv)

  складає список членів групи та актуалізує його;


  (v)

  покладає завдання та обов’язки на інспекторів СВК;


  (vi)

  є сполучною ланкою між членами групи та компетентним органом або, у відповідних випадках, установою контролю чи органом контролю, в тому числі стосовно запитів щодо відступів;


  (vii)

  щорічно верифікує заяви інспекторів СВК про відсутність конфлікту інтересів;


  (viii)

  призначає внутрішні інспектування та забезпечує їх належне проведення згідно з планом керівника СВК, зазначеним у пункті (ii) другого параграфа пункту (g);


  (ix)

  забезпечує належне навчання інспекторів СВК та проводить щорічне оцінювання компетенцій і кваліфікації інспекторів СВК;


  (x)

  затверджує нових членів або нові виробничі підрозділи або нову діяльність чинних членів;


  (xi)

  ухвалює рішення щодо заходів у випадку невідповідності згідно з заходами СВК, виявленої завдяки задокументованим процедурам відповідно до пункту g, і забезпечує подальші дії у зв’язку з такими заходами;


  (xii)

  ухвалює рішення щодо субпідрядної діяльності, включно з передаванням на субпідряд завдань інспекторів СВК, і підписує відповідні договори або контракти.

  Інспектор СВК:

  (i)

  здійснює внутрішні інспектування членів групи згідно з планом і процедурами, які надає керівник СВК;


  (ii)

  складає проєкти звітів про внутрішнє інспектування на основі зразка й подає їх у належний строк керівнику СВК;


  (iii)

  подає під час призначення письмову підписану заяву про відсутність конфлікту інтересів і щорічно актуалізує її;


  (iv)

  бере участь у навчанні.»;


  (2)

  у параграфі 2 додати підпараграф такого змісту:

  «Неналежними в СВК вважаються принаймні такі ситуації:

  (a)

  виробництво, переробка, підготовка або введення в обіг продуктів від членів або виробничих підрозділів, членство яких тимчасово припинене/скасоване;


  (b)

  введення в обіг продуктів, для яких керівник СВК заборонив використання покликання на органічне виробництво на їх маркуванні або в рекламі;


  (c)

  додавання нових членів до переліку членів або зміна діяльності чинних членів без дотримання внутрішньої процедури затвердження;


  (d)

  непроведення щорічного фізичного виїзного інспектування члена групи в даному році;


  (e)

  незазначення у списку членів тих членів, членство яких було тимчасово припинене або скасоване;


  (f)

  серйозні розбіжності між фактами, встановленими під час внутрішніх інспектувань, які проводять інспектори СВК, і офіційним контролем, який здійснює компетентний орган або, у відповідних випадках, установа контролю чи орган контролю;


  (g)

  серйозні недоліки у запровадженні відповідних заходів або у здійсненні необхідних подальших дій у відповідь на невідповідність, виявлену інспекторами СВК або компетентним органом або, у відповідних випадках, установою контролю чи органом контролю;


  (h)

  невідповідна кількість інспекторів СВК або компетенції інспекторів СВК, що не відповідають типу, структурі, розміру, продуктам, діяльності та виходу органічної продукції групи.

  Стаття 2

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 20 січня 2021 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.