• In English
 • 14.12.2020

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 420/9

  Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2020/2042
  від 11 грудня 2020 р.
  про внесення змін до Імплементаційного регламенту (ЄС) 2020/464 стосовно дати застосування та деяких інших дат, пов’язаних із застосуванням Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту і Ради 2018/848 щодо органічного виробництва

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування Регламенту Ради (ЄС) №834/2007 (1), і зокрема його статтю 10(6), статтю 14(3), статтю 15(3), статтю 16(3), статтю 17(3) та статтю 26(7)(d),

  Оскільки:

  (1)

  В наслідок спалаху пандемії COVID-19 та пов’язаної з нею кризи у сфері громадського здоров’я Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2020/1693 (2) було на один рік відтерміновано на один рік дату застосування Регламенту (ЄС) 2018/848, разом з іншими пов’язаними датами, зазначеними в Регламенті (ЄС) 2018/848.


  (2)

  Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2020/464 (3), що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) 2018/848, зокрема щодо документів, необхідних для ретроспективного визнання перехідних періодів, щодо виробництва органічних продуктів та інформації, яку повинні надавати держави-члени. З метою забезпечення юридичної визначеності ці правила застосовуються з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (3)

  Необхідно узгодити дату застосування Імплементаційного регламенту (ЄС) 2020/464 та інші наступні дати у ньому з датою застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (4)

  Тому необхідно внести відповідні зміни до Імплементаційного регламенту (ЄС) № 2020/464.


  (5)

  З огляду на необхідність негайно забезпечити юридичну визначеність для органічного сектора щодо відтермінування дати початку застосування Імплементаційного регуламенту (ЄС) 2020/464, цей Регламент набуває чинності якомога раніше.


  (6)

  Заходи, передбачені в цьому Регламенті, відповідають висновкам Комітету з органічного виробництва,

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Внести такі зміни в Імплементаційний регламент (ЄС) 2020/464:

  (1)

  у статті 25 параграф 4, друге речення викласти в такій редакції:

  «Таку інформацію представляють щороку до 30 червня, а вперше — до 30 червня 2023 року за 2022 рік.»


  (2)

  у статті 26, параграфах 1, 5, 6 та 7 слова «щонайпізніше з 1 січня 2029 року» замінити словами «щонайпізніше з 1 січня 2030 року»;


  (3)

  у статті 26, параграфах 2, 3, 6 та 4 слова «щонайпізніше з 1 січня 2024 року» замінити словами «щонайпізніше з 1 січня 2025 року»;


  (4)

  у статті 27 другий параграф викласти в такій редакції:

  «Він застосовується з 1 січня 2022 року.»

  Стаття 2

  Цей Регламент набуває чинності на наступний день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 11 грудня 2020 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.

  (2) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2020/1693 від 11 листопада 2020 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів щодо дати його застосування та деяких інших дат, зазначених у згаданому Регламенті, ОВ L 381, 13.11.2020, с. 1.

  (3) Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2020/464 від 26 березня 2020 року, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо документів, необхідних для ретроспективного визнання перехідних періодів, щодо виробництва органічних продуктів та інформації, яку повинні надавати держави-члени (ОВ L 98, 31.03.2020, с. 2).