• In English
 • 03.05.2021

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 151/5

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2021/716
  від 09 лютого 2021 р.
  про внесення змін до додатку II до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо правил органічного виробництва, які стосуються пророщеного насіння та качанів цикорію, щодо кормів для окремих тварин аквакультури та щодо засобів боротьби з паразитами в аквакультурі

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 (1), зокрема, статтю 12(2)(a) та статтю 15(2)(b) і (c) зазначеного Регламенту,

  Оскільки:

  (1)

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/427 (2) нещодавно вніс зміни в пункт 1.3 частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 щодо органічного пророщеного насіння, щоб гарантувати його виробництво з органічного насіння. Оскільки пророщене насіння включає паростки, пагони та крес-салат (3), які можуть проростати виключно за рахунок резервів насіння, для органічного виробництва слід використовувати тільки воду. Тому слід уточнити, що виняток щодо вимоги виробництва, пов’язаного з ґрунтом, для пророщеного насіння обмежується зволоженням насіння, і необхідно чітко зазначити, що не дозволяється використання живильного середовища, крім інертного середовища для підтримання рівня вологи насіння, якщо компоненти такого інертного середовища погоджені відповідно до статті 24 Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (2)

  Що стосується качанів цикорію, специфічний цикл їх виробництва може складатися з двох фаз, одна з яких проходить у ґрунті, а інша — так звана «фаза вигонки» — може проходити як у ґрунті, так і у воді чи субстраті. Тому необхідно роз’яснити, що відступ від пов’язаного з ґрунтом виробництва для качанів цикорію включає занурення в чисту воду, і що використання живильного середовища дозволене тільки за умови, що його компоненти погоджені відповідно до статті 24 Регламенту (ЄС) 2018/848.


  (3)

  Стаття 25l(3)(b) Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008 (4) дозволяла використання органічного холестеролу для доповнення природних кормів на стадії відгодівлі та на ранніх стадіях життя креветок з родини Penaeidae і прісноводних креветок (Macrobrachium spp.). Тому в пункті 3.1.3.4 частини III додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 необхідно передбачити можливість доповнення кормів для таких креветок органічним холестеролом.


  (4)

  У 2019 році, у процесі обговорення проекту Делегованого Регламенту (ЄС) 2020/427, деякі держави-члени надали запити на перегляд інших правил щодо органічної аквакультури. Ці запити оцінила експертна група з технічного дорадництва щодо органічного виробництва (EGTOP), створена Рішенням Комісії 2017/C 287/03 (5). Беручи до уваги висновки EGTOP, опубліковані (6)в січні 2020 року, Комісія виявила потребу в оновленні існуючих правил виробництва тварин аквакультури, зокрема щодо ветеринарного лікування.


  (5)

  Незалежно від вимог щодо профілактики хвороб, таких як рекомендація біологічного контролю паразитів, під час якого слід надавати перевагу використанню риб-чистильників та прісної води, морської води й розчинів хлориду натрію, у випадку сильного ураження паразитами наразі дозволена обмежена кількість обробок на загальних підставах для всіх видів. На основі згаданих вище висновків EGTOP доцільно внести зміни в чинні положення щодо протипаразитарної обробки, встановлені в пункті 3.1.4.2 частини III додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, запровадивши підхід, який би більше враховував специфіку конкретного виду, щоб краще забезпечувати потреби тварин аквакультури без порушення органічного характеру виробництва.


  (6)

  Зокрема, враховуючи різну тривалість циклів виробництва різних видів, крім лосося, і потенційну появу паразитів на етапі вирощування молодняка, у поєднанні з тим, що оператори намагаються максимально відкладати всілякі курси обробки у зв’язку з обмеженням максимальної частоти таких обробок, на першому році життєвого циклу повідомляють про високий рівень смертності мальків і молодняка. Тому для інших видів, окрім лосося, доцільно узгодити частоту й максимальну кількість обробок від паразитів з максимальною частотою, встановленою для інших хімічно синтезованих алопатичних ветеринарних лікарських засобів, щоб дати можливість втручання, коли це дійсно необхідно, та щоб уникнути високої смертності на перших етапах життєвого циклу.


  (7)

  Що стосується лосося, враховуючи тривалість виробничого циклу та потребу попередити появу морських вошей на етапі розвитку риби в прісній воді, необхідно зберегти чинну граничну частоту й максимальну кількість курсів обробки від паразитів.


  (8)

  До того ж важливо роз’яснити чинні положення, встановивши чітке загальне обмеження максимальної можливої кількості обробок від паразитів, незалежно від видів, до яких вони застосовуються.


  (9)

  У зв’язку з цим до додатка ІІ до Регламенту (ЄС) № 2018/848 необхідно внести відповідні зміни.


  (10)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Внести зміни до додатку IІ до Регламенту (ЄС) 2018/848 згідно з додатком до цього Регламенту.

  Стаття 2

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 9 лютого 2021 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.

  (2) Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/427 від 13 січня 2020 року про внесення змін до додатку II до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо окремих детальних правил виробництва органічних продуктів (OВ L 87, 23.03.2020, с. 1).

  (3) Опис їхніх виробничих циклів у Науковій думці EFSA щодо ризику, який створює бактерія Escherichia coli, що утворює шига-токсин (STEC), та інші патогенні бактерії в насінні та пророщеному насінні — EFSA Journal (Вісник EFSA) 2011; 9(11):2424. [101 с.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

  (4) Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 року про встановлення детальних правил імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво і маркування органічних продуктів стосовно органічного виробництва, маркування та контролю (ОВ L 250,18.09.2008, с. 1).

  (5) Рішення Комісії від 30 серпня 2017 року про призначення членів групи з технічного дорадництва щодо органічного виробництва та складання резервного списку (OВ C 287, 30.08.2017, с. 3).

  (6) Підсумковий звіт EGTOP щодо аквакультури IV — 13 грудня 2019 року.


  ДОДАТОК

  До додатка ІІ до Регламенту (ЄС) № 2018/848 внести такі зміни:

  (1)

  частину І пункт 1.3 викласти в такій редакції:

  «1.3.

  Як відступ від пункту 1.1, дозволено таке:

  (a)

  виробництво пророщеного насіння, що включає проростки, пагони та крес-салат, які живуть виключно за рахунок наявних у насінні запасів поживних речовин, шляхом його зволоження у чистій воді, за умови, що насіння є органічним. Використання живильного середовища заборонене, крім використання інертного середовища, призначеного виключно для підтримання насіння у вологому стані, якщо компоненти такого інертного середовища погоджені відповідно до статті 24;


  (b)

  отримання качанів цикорію, в тому числі у спосіб занурення їх у чисту воду, за умови, що репродуктивний матеріал рослин є органічним. Використання живильного середовища дозволене тільки якщо його компоненти погоджені відповідно до статті 24.»


  (2)

  До частини III внести такі зміни:

  (a)

  до пункту 3.1.3.4. додати параграф такого змісту:

  «На етапі відгодівлі та на більш ранніх етапах життя у розплідниках та інкубаторах можна використовувати органічний холестерол для доповнення раціону креветок з родини Penaeidae і прісноводних креветок (Macrobrachium spp.), щоб забезпечити їхні кормові потреби за кількістю.


  (b)

  у пункті 3.1.4.2. пункт (e) викласти в такій редакції:

  «(e)

  використання обробок від паразитів, за винятком обов’язкових схем контролю, які застосовують держави-члени, обмежене таким:

  (i)

  для лосося — максимум двома курсами обробки на рік або одним курсом обробки на рік, якщо цикл виробництва є коротшим ніж 18 місяців;


  (ii)

  для всіх видів, окрім лосося — двома курсами обробки на рік або одним курсом обробки на рік, якщо цикл виробництва є коротшим ніж 12 місяців;


  (iii)

  для всіх видів — загалом не більше ніж чотири курси обробки, незалежно від тривалості циклу виробництва виду;».