• In English
 • 02020R1794 — UA — 01.12.2020 — 000.001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/1794
  від 16 вересня 2020 р.
  про внесення змін до частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 щодо використання отриманого в перехідний період і неорганічного репродуктивного матеріалу рослин

  (Текст стосується ЄЕП)

  (OВ L 402 01.12.2020, с. 23)


  Із виправленнями, внесеними:

  ►C1

  Виправленнями, OВ L 439, 29.12.2020, с. 32 (2020/1794)
  ▼B

  ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/1794

  від 16 вересня 2020 року

  про внесення змін до частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 щодо використання отриманого в перехідний період і неорганічного репродуктивного матеріалу рослин

  (Текст стосується ЄЕП)


  Стаття 1

  Внести зміни до частини I додатку IІ до Регламенту (ЄС) 2018/848 згідно з додатком до цього Регламенту.

  Стаття 2

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з ►C1  1 січня 2022 року ◄ .

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.
  ДОДАТОК

  До частини І додатку ІІ до Регламенту (ЄС) № 2018/848 внести такі зміни:

  (1) пункти 1.8.5.1–1.8.5.5 викласти в такій редакції:

  «1.8.5.1. Як відступ від пункту 1.8.1, якщо дані, зібрані в базі даних, зазначеній у статті 26(1), або в системі, зазначеній у пункті (a) статті 26(2), свідчать, що потреби оператора щодо якості або кількості відповідного органічного репродуктивного матеріалу рослин не задовольняються, оператору дозволено використовувати вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин відповідно до пункту (a) другого підпараграфа статті 10(4).

  Якщо органічний та вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин відсутній у достатній кількості або якості, щоб задовольнити потреби оператора, компетентні органи можуть дозволити використання неорганічного репродуктивного матеріалу рослин на умовах, встановлених у пунктах 1.8.5.3–1.8.5.7.

  Таке окреме погодження надають тільки в одній з таких ситуацій:

  (a) якщо жоден сорт виду, який бажає отримати оператор, не зареєстрований у базі даних, зазначеній у статті 26(1), або в системі, зазначеній у пункті (a) статті 26(2);

  (b) якщо жоден постачальник у значенні оператора, який реалізовує репродуктивний матеріал рослин, не може здійснити постачання відповідного органічного або отриманого у перехідний період репродуктивного матеріалу рослин вчасно для сівби або посадки в ситуаціях, коли користувач замовив репродуктивний матеріал рослин у належний строк, який дає можливість підготувати та доставити органічний або вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин;

  (c) якщо сорт, який бажає отримати оператор, не зареєстрований як органічний або вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин у базі даних, зазначеній у статті 26(1), або в системі, зазначеній в пункті (a) статті 26(2), і оператор може довести, що жодна з зареєстрованих альтернатив такого самого виду не є відповідною, зокрема, з огляду на агротехнічні та педокліматичні умови, а також на необхідні технологічні властивості продукції, які планують отримати, а отже, що таке погодження є важливим для його виробництва;

  (d) якщо це виправдано для застосування з метою досліджень, тестів у дрібномасштабних польових випробуваннях, для цілей збереження сорту або для розробки нового продукту, та узгоджено з компетентними органами відповідної держави-члена.

  Перш ніж просити про такий виняток, оператор звіряється з базою даних, зазначеною у статті 26(1), або з системою, зазначеною у пункті (a) статті 26(2), щоб перевірити, чи наявний відповідний органічний чи вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин, а отже, чи є його прохання виправданим.

  За дотримання статті 6 (i), оператори можуть використовувати і органічний, і вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин, одержаний з їхнього власного господарства, незалежно від наявності за кількістю або якістю відповідно до бази даних, зазначеної у статті 26(1), або системи, зазначеної у пункті (а) статті 26(2).

  1.8.5.2. Як відступ від пункту 1.8.1, оператори в третіх країнах можуть використовувати вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин відповідно до пункту (a) другого підпараграфа статті 10(4), якщо доведено, що органічний репродуктивний матеріал рослин відсутній у достатній кількості або якості на території третьої країни, у якій знаходиться оператор.

  Без обмеження відповідних національних норм оператори в третіх країнах можуть використовувати і органічний, і отриманий у перехідний період репродуктивний матеріал рослин, одержаний з їхнього власного господарства.

  Установи контролю або органи контролю, визнані відповідно до статті 46(1), можуть дозволяти операторам у третіх країнах використовувати неорганічний репродуктивний матеріал рослин у органічному виробничому підрозділі, якщо органічний чи вироблений у перехідний період репродуктивний матеріал рослин відсутній у достатній кількості або якості на території третьої країни, у якій знаходиться оператор, на умовах, встановлених у пунктах 1.8.5.3, 1.8.5.4 і 1.8.5.5.

  1.8.5.3. Неорганічний репродуктивний матеріал рослин після збирання не піддають обробці засобами захисту рослин, крім погоджених для обробки репродуктивного матеріалу рослин відповідно до статті 24(1) цього Регламенту, за винятком випадків, коли хімічна обробка передбачена компетентним органом відповідної держави-члена відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/2031 для фітосанітарних цілей для всіх сортів і гетерогенного матеріалу даного виду на території, де планується використовувати репродуктивний матеріал рослин.

  Якщо до неорганічного репродуктивного матеріалу рослин застосована передбачена хімічна обробка, зазначена у першому параграфі, до земельної ділянки, на якій росте оброблений репродуктивний матеріал, у відповідних випадках застосовують перехідний період, передбачений у пунктах 1.7.3 та 1.7.4.

  1.8.5.4. Погодження на використання неорганічного репродуктивного матеріалу рослин необхідно отримати до сівби або посадки культури.

  1.8.5.5. Погодження на використання неорганічного репродуктивного матеріалу рослин надається окремим користувачам одноразово на один сезон, при цьому компетентні органи, установа контролю або орган контролю, відповідальні за видачу погоджень, реєструють кількість репродуктивного матеріалу рослин, стосовно якого надається таке погодження.»;

  (2) додати пункти 1.8.5.6 і 1.8.5.7 такого змісту:

  «1.8.5.6. Компетентні органи держав-членів складають офіційний список видів, підвидів або сортів (у відповідних випадках згрупованих), для яких встановлена наявність на їхній території у достатніх кількостях органічного або виробленого в перехідний період репродуктивного матеріалу рослин відповідних сортів. Для видів, підвидів або сортів, включених у такий список на території відповідної держави-члена, не надають погоджень згідно з пунктом 1.8.5.1, крім випадків, коли це обґрунтовано однією з цілей, зазначених у пункті 1.8.5.1(d). Якщо кількість чи якість органічного або виробленого в перехідний період репродуктивного матеріалу, наявного для включеного в список виду, підвиду або сорту, виявилася недостатньою або неналежною, з огляду на виняткові обставини, компетентні органи держав-членів можуть вилучити вид, підвид або сорт зі списку.

  Компетентні органи держав-членів щорічно актуалізують свій список і забезпечують його доступність для широкого загалу.

  До 30 червня кожного року, а вперше до 30 червня 2022 року компетентні органи держав-членів передають Комісії та іншим державам-членам покликання на вебсайт в мережі Інтернет, на якому оприлюднений актуальний список. Комісія публікує покликання на актуальні національні списки на спеціальному вебсайті.

  1.8.5.7. Як відступ від пункту 1.8.5.5, компетентні органи держав-членів можуть щорічно надавати всім відповідним операторам загальне погодження на використання:

  (a) певного виду або підвиду, якщо жоден сорт не зареєстрований у базі даних, зазначеній у статті 26(1), або в системі, зазначеній у пункті (a) статті 26(2);

  (b) певного сорту, якщо виконуються умови, встановлені в пункті 1.8.5.1(c).

  У разі використання загального погодження оператори зберігають документацію щодо використаної кількості, а відповідальний за видачу погоджень компетентний орган реєструє кількість неорганічного репродуктивного матеріалу рослин стосовно якого надається таке погодження.

  Компетентні органи держав-членів щорічно актуалізують список видів, підвидів або сортів, для яких надають загальне погодження, і забезпечують його доступність для широкого загалу.

  До 30 червня кожного року, а вперше до 30 червня 2022 року компетентні органи держав-членів передають Комісії та іншим державам-членам покликання на вебсайт в мережі Інтернет, на якому оприлюднений актуальний список. Комісія публікує покликання на актуальні національні списки на спеціальному вебсайті.»