• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 02 червня 2023 р. № 552
  Київ
  Про умови оплати праці працівників Вищої школи публічного управління

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  схему посадових окладів працівників Вищої школи публічного управління та її регіональних підрозділів (відділень) (у коефіцієнтах) (далі — схема посадових окладів);

  ставки погодинної оплати праці осіб, які залучаються до науково-педагогічної діяльності у Вищій школі публічного управління та її регіональних підрозділах (відділеннях).

  2. Установити директору Вищої школи публічного управління надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 70 відсотків посадового окладу.

  3. Надати право директору Вищої школи публічного управління у межах затвердженого фонду оплати праці:

  1) установлювати:

  працівникам посадові оклади відповідно до схеми посадових окладів;

  заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені схемою посадових окладів, посадові оклади у розмірі на 3—7 відсотків нижче визначеного зазначеною схемою посадового окладу відповідного керівника;

  надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

  працівникам (крім заступника директора, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основним місцем роботи з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

  2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадового окладу, та економії фонду оплати праці.

  Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Вищої школи публічного управління;

  3) надавати працівникам допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, а педагогічним і науково-педагогічним працівникам Вищої школи публічного управління — у розмірі місячного посадового окладу.

  Працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  4. Виплачувати працівникам Вищої школи публічного управління:

  1) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності — у граничних розмірах 15 і 25 відсотків посадового окладу відповідно;

  2) доплату науково-педагогічним працівникам за вчене звання:

  доцента — у граничному розмірі 25 відсотки посадового окладу;

  професора — у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

  3) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

  Доплата за науковий ступінь, вчене звання та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним науковим ступенем, вченим званням або почесним званням.

  За наявності у працівника двох або більше наукових ступенів або звань доплата та надбавка виплачуються за одним (вищим) науковим ступенем або званням.

  5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам Вищої школи публічного управління виплачувати надбавку за вислугу років у порядку і розмірах, що визначені у Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 184).

  6. Умови оплати праці інших категорій працівників Вищої школи публічного управління, посади яких не передбачені схемою посадових окладів, встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

  7. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки директорові Вищої школи публічного управління здійснюються у порядку та розмірах, що встановлені цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці за погодженням із суб’єктом призначення.

  8. Національному агентству з питань державної служби здійснити заходи щодо приведення у відповідність із цією постановою структури та штатної чисельності працівників Вищої школи публічного управління.

  9. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2023 року.

  Прем’єр-міністр України                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 81