• In English
 • Урядом визначено умови оплати праці працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, у тому числі порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років, схеми коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників, а також розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів.

  Постанову прийнято відповідно до вимог Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» та Закону України “Про судову експертизу”.

  Рішення сприятиме забезпеченню ефективного функціонування експертного забезпечення правосуддя.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 грудня 2018 р. № 1127
  Київ
  Про умови оплати праці працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, що додається;

  схему коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції згідно з додатком 1;

  схему коефіцієнтів для обчислення посадових окладів працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, які виконують функції з обслуговування, згідно з додатком 2;

  розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатком 3.

  2. Установити, що посадові оклади заступників директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, заступників завідувачів структурних підрозділів таких установ встановлюються на
  5—15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10—30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений відповідно до схеми коефіцієнтів для обчислення посадових окладів, затвердженої цією постановою.

  3. Надати право директорам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції у межах затвердженого фонду оплати праці:

  1) установлювати працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2:

  посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем коефіцієнтів для обчислення посадових окладів;

  надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  за високі досягнення у праці;

  за виконання особливо важливої роботи;

  за складність, напруженість у роботі.

  Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (для працівників, які мають кваліфікацію судового експерта, — 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років).

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або розмір їх зменшується;

  надбавки за почесне звання “заслужений” — у розмірі 20 відсотків посадового окладу. Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

  доплати за вчене звання:

  - професора — у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

  - доцента, старшого наукового співробітника — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

  доплати за науковий ступінь:

  - доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  - кандидата наук, доктора філософії — у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

  Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції.

  Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством;

  2) надавати працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати працівника;

  3) здійснювати преміювання працівників, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, врахованого у розрахунках до кошторису, та економії фонду оплати праці.

  Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції;

  4) установлювати надбавку за кваліфікаційний клас судового експерта у розмірах, зазначених у додатку 3;

  5) установлювати щомісячну надбавку за вислугу років працівникам, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас судового експерта і залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад три роки — 10 відсотків, понад п’ять років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків.

  4. Преміювання директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Міністерства юстиції у межах наявних коштів на оплату праці.

  5. Посадові оклади працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції, посади яких передбачені у додатках 1 і 2, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

  6. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без урахування премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без урахування премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

  7. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) зміни, що додаються.

  8. Ця постанова набирає чинності одночасно з відновленням дії частини другої статті 18 Закону України “Про судову експертизу”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73