• In English
 • Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо оптимізації системи надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України.

  Реалізація положень постанови забезпечить впровадження електронної взаємодії між органами Пенсійного фонду України та іншими органами виконавчої влади, що дасть змогу використати потенціал 5—7 функціонуючих у державі електронних інформаційних реєстрів.

  А також скоротити перелік документів, які надаються під час призначення, перерахунку, виплати пенсій, встановлення надбавок та доплат до них, або переведення з одного виду пенсії на інший; досягнути прозорості та законності призначення пенсій за рахунок використання актуальної (достовірної) інформації, яка міститься у державних інформаційних ресурсах.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 липня 2019 р. № 681
  Київ
  Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення

  З метою зниження адміністративного навантаження на громадян, а також оптимізації та підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) для призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший (далі — призначення пенсії) на запит органів, які призначають пенсію, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання подаються такі відомості:

  з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Відомості подаються Державною фіскальною службою відповідно до закону;

  з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — дата та місце народження і походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інші акти цивільного стану особи.  Відомості подаються в порядку, встановленому Міністерством юстиції та Пенсійним фондом України;

  з централізованого банку даних з проблем інвалідності — про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Відомості подаються у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України;

  з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, — про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. Відомості подаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України;

  з реєстрів даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, — про здобуття такими дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти. Відомості подаються структурними підрозділами, відповідальними за створення та постійне оновлення зазначених реєстрів, відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2325; 2018 р., № 80, ст. 2663). Відомості подаються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України;

  з реєстрів територіальних громад — про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування. Відомості подаються органами реєстрації;

  2) забороняється вимагати від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, документи, що підтверджують відомості, зазначені у підпункті 1 цього пункту (крім випадку, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи), а також відомості, які містяться в інформаційних системах Пенсійного фонду України та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Положення щодо обміну відомостями, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, діють до організації електронної інформаційної взаємодії відповідних інформаційних ресурсів згідно з Порядком організації електронної  інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

  Доступ  до  зазначених  у  підпункті  1  цього  пункту  реєстрів здійснюється авторизовано із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка зробила запит, з використанням засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного  соціального  страхування на центральному рівні за умови надання особою, яка подає заяву для призначення пенсії, а у випадках, передбачених законом, — також членами її сім’ї згоди на отримання та обробку їх персональних даних.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Пенсійному фонду України забезпечити створення інтерфейсів прикладного програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів, передбачених Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), а також їх подальше підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  привести у тримісячний строк власні акти у відповідність із цією постановою;

  забезпечити подання в установлений строк Пенсійному фонду України відомостей, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цієї постанови.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 49