• In English
 • Уряд створив умови для суттєвого збільшення розмірів оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки починаючи з 2020 року.

  Законом “Про освіту” передбачено поетапне (до 2023 року) щорічне збільшення розмірів посадових окладів педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника при цьому встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

  Щодо наукових працівників, то відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” їх посадові оклади встановлюються виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника, встановленого на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні. Проте, зважаючи на фінансові можливості держави, такі розміри оплати праці нереально установити одночасно і протягом одного фінансового року.

  Постанова Уряду започатковує виконання положень вищезгаданих законів з 2020 року і передбачає таке збільшення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів і установ освіти і науки до 2023 року.

  Запровадження цього проекту обумовлено також необхідністю поліпшення соціально-фінансового стану працівників галузі освіти.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 липня 2019 р. № 822
  Київ
  Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки

  З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить:

  з 1 січня 2020 р. — 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2020 р.;

  з 1 січня 2021 р. — 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 р.;

  з 1 січня 2022 р. — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 р.;

  з 1 січня 2023 р. — 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2023 року.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року;

  схему посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року;

  схему посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

  3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників закладів, установ освіти та науки, заступників керівників структурних підрозділів таких закладів та установ встановлюються на 5—15 відсотків, головних бухгалтерів, керівників самостійних планово-фінансових (планових) відділів — на 10—30 відсотків, помічників керівників — на 30—40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, що визначений за схемою посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженою цією постановою.

  4. Надати право керівникам закладів, установ освіти і науки:

  1) виплачувати підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати):

  педагогічним працівникам, які мають педагогічні звання (10—15 відсотків) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

  за роботу у відповідних типах навчальних закладів (5—30 відсотків) у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

  керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими і народними учнівськими колективами; розроблення, апробацію та впровадження авторських програм, нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження; неодноразову підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському м. Києва) рівні; науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання “Народний майстер” (10 відсотків);

  2) зберігати для працівників закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних, під час визначення максимальних розмірів посадових окладів, ставок погодинної оплати праці право на підвищення їх розмірів, що здійснювалося для зазначених працівників згідно з раніше діючим законодавством, але не більше ніж на 10 відсотків;

  3) формувати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національного авіаційного університету з урахуванням вимог законодавства;

  4) встановлювати доплати:

  за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт — у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

  Такі доплати не встановлюються керівникам закладів, установ освіти та науки, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;

  у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) — за роботу в нічний час, якщо вищий розмір оплати не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22 до 6 години;

  за науковий ступінь: кандидата наук (доктора філософії) — у граничному розмірі 15 відсотків; доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  за вчене звання: професора — у граничному розмірі 33 відсотки; доцента, старшого наукового співробітника — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням. За наявності у працівників двох наукових ступенів, вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем, вченим званням;

  за класне керівництво — 20—25 відсотків у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;

  за перевірку зошитів та письмових робіт — 10—20 відсотків у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.

  Зазначена доплата проводиться залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача;

  за завідування:

  - навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями — 10—15 відсотків;

  - майстернями та паспортизованими музеями — 15—20 відсотків.

  Конкретний розмір доплат за завідування визначається керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом;

  за успішне проходження сертифікації — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката;


  5) встановлювати надбавки:

  у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

  - за високі досягнення у праці;

  - за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

  - за складність, напруженість у роботі.

  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

  за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної, наукової роботи у таких розмірах: понад три роки — 10 відсотків, понад десять років — 20 відсотків і понад 20 років — 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: “народний” — у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), “заслужений” — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” — у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” — 15 відсотків, “майстер спорту” — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

  6) виплачувати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі, що не перевищує одного посадового окладу (ставки заробітної плати), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України;

  7) виплачувати педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки.

  5. Розміри надбавок, доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги керівникам закладів, установ освіти і науки встановлюються у контракті, укладеному з органом вищого рівня, відповідно до законодавства. Преміювання керівників закладів, установ освіти і науки здійснюється за погодженням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

  6. У разі коли працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

  7. Міністерству освіти і науки переглянути свої нормативно-правові акти щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з урахуванням положень цієї постанови та специфіки і характеру роботи працівників установ, закладів освіти і науки.

  8. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджені цією постановою, застосовується:

  1) з 1 січня 2020 р. — схема посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року;

  2) з 1 вересня 2020 р. — схема посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схема посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

  Обмеження виплат 10 відсотками, передбачене підпунктом 2 пункту 4 цієї постанови, застосовується одночасно із запровадженням схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року, затверджених цією постановою.

  9. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, облдержадміністраціями протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо затвердження комплексного плану заходів щодо реформування, підвищення ефективності, наближення до сучасних стандартів мережі закладів загальної середньої освіти на середньостроковий період та щодо перегляду діючої системи надбавок, доплат та грошових винагород з метою збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів.

  Застосування удосконаленої системи надбавок, доплат та грошових винагород здійснюється одночасно із запровадженням схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на період до 2023 року, схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників на період до 2023 року та схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року, затверджених цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73