• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 11 грудня 2019 р. № 1412-р
  Київ
  Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки

  1. Дія цього розпорядження поширюється на окремі категорії закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, а саме:

  1) вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації, що мають статус окремих юридичних осіб і визначені у додатку 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, включаючи вищі навчальні заклади, які з 2020 року набувають статусу:

  закладів фахової передвищої освіти;

  коледжу відповідно до Закону України “Про вищу освіту”;

  2) вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, що входять до складу вищих навчальних закладів
  III—IV рівня акредитації (університетів, академій, інститутів) і в установленому законодавством порядку будуть виділені з їх складу з набуттям статусу окремої юридичної особи з метою подальшої передачі їх для фінансування з відповідних місцевих бюджетів.

  2. Визначити, що до завершення процедури передачі з державної у комунальну власність окремих категорій закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки:

  1) обласним, Київській міській державним адміністраціям передаються для тимчасового виконання окремі повноваження засновника стосовно закладів освіти, зазначених у пункті 1 цього розпорядження і переданих для фінансування з відповідного місцевого бюджету, а саме:

  здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти;

  формування та затвердження обсягів фінансування з відповідного місцевого бюджету для надання здобувачам освіти фахової передвищої освіти та вищої освіти; розподіл відповідно до законодавства коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти;

  здійснення контролю за організацією освітнього процесу у закладах освіти, сприяння впровадженню сучасних освітніх технологій;

  забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту працівників закладів освіти та здобувачів освіти;

  забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та вимог стандартів освіти відповідного рівня;

  у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти з урахуванням положень статті 24 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”:

  - забезпечення можливості продовження здобувачами освіти навчання за обраними ними спеціальностями;

  - дотримання відповідно до законодавства про працю прав працівників, які вивільнюються;

  забезпечення створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, зокрема спеціального навчально-реабілітаційного супроводу та вільного доступу до інфраструктури закладу освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

  здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

  створення та затвердження персонального складу наглядових рад закладів освіти;

  оголошення та проведення конкурсів (конкурсного відбору) на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти;

  призначення на посаду керівників закладів освіти за результатами конкурсів (конкурсного відбору) шляхом укладення контракту, укладення додаткових угод до таких контрактів;

  звільнення з посад керівників закладів освіти у зв’язку із закінченням строку дії контракту, а також у разі дострокового розірвання контракту відповідно до законодавства;

  ведення та зберігання трудових книжок і особових справ керівників закладів освіти;

  заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів освіти;

  2) обласним, Київській міській державним адміністраціям надаються додаткові повноваження стосовно закладів освіти, зазначених у пункті 1 цього розпорядження і переданих для фінансування з відповідного місцевого бюджету, а саме:

  проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;

  здійснення контролю за виконанням показників регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітників;

  складення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях з вищою та фаховою передвищою освітою, кваліфікованих робітниках на регіональному ринку праці.

  3. Дозволити забезпечити виготовлення за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів документації, необхідної для передачі закладів вищої, фахової передвищої освіти, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, з державної у комунальну власність.

  4. Міністерству освіти і науки надавати обласним і Київській міській державним адміністраціям організаційно-методичну та консультаційну допомогу щодо виконання функцій з управління державними закладами освіти, переданими їм згідно з пунктом 2 цього розпорядження.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73