• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 березня 2022 р. № 334
  Київ
  Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  1) статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного до обраного нею міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі — центри зайнятості) особисто, під час безпосереднього відвідування, в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Форми заяв про надання статусу безробітного, про призначення допомоги по безробіттю та про припинення реєстрації безробітного визначається Державним центром зайнятості, крім форми заяв, які подаються особою засобами мобільного додатку Порталу Дія.

  Подати заяву в електронній формі за допомогою Порталу Дія, у тому числі мобільного додатку Порталу Дія (далі — заява в електронній формі), може особа, яка:

  а) пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

  б) є громадянином України;

  в) має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  2) заява про надання статусу безробітного, про призначення допомоги по безробіттю та про припинення реєстрації безробітного може подаватися засобами мобільного додатку Порталу Дія особою, яка після введення воєнного стану, має та/або мала визначене місце роботи на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”.

  Для подання заяви такій особі необхідно:

  установити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання;

  заповнити заяву, яка формується засобами Порталу Дія;

  обрати та/або відкрити поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6376);

  подати до обраного нею центру зайнятості заяву.

  У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17—19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня
  2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662) (далі — Порядок) не поширюються.

  Заява про надання статусу безробітного містить такі відомості:

  прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон (серія та номер свідоцтва про народження дитини, дата народження дитини (за наявності);

  інформація про відсутність роботи, заробітку або інших, передбачених законодавством доходів, у тому числі про незабезпечення себе роботою самостійно, про здобуття освіти за денною (очною) формою здобуття освіти.

  Заява про призначення допомоги по безробіттю містить такі відомості:

  прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  номер відкритого поточного рахунка.

  Заява про припинення реєстрації безробітного містить такі відомості:

  прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

  найменування центру зайнятості, в якому особа зареєстрована;

  підстава для припинення реєстрації;

  дата припинення реєстрації.

  Особа несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у поданій заяві;

  3) для подання заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю через Портал Дія особі необхідно:

  створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія;

  заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія;

  подати до обраного нею центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю;

  обрати та/або відкрити поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272;

  4) за наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих Порталом Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:

  з Державного реєстру фізичних осіб платників податків — про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — про наявність чи відсутність статусу фізичної особи — підприємця;

  з Єдиної державної електронної бази з питань освіти — про студентський квиток (форму здобуття освіти) та документ про освіту (тип, серію, номер, найменування закладу освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень);

  із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — про особу згідно з персональною обліковою карткою системи персоніфікованого обліку та Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  з інформаційної системи Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ — про недійсні, викрадені або втрачені паспорти та про перетин кордону особою, яка шукає роботу, на момент подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного;

  з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб — про довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  5) заява в електронній формі сформована та надіслана засобами Порталу Дія вважається отриманою, реєструється та розглядається співробітниками центру зайнятості з урахуванням вимог, визначених цією постановою.

  Порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія здійснюється відповідно до вимог законодавства.

  Про прийняте рішення щодо надання статусу безробітного (перереєстрацію безробітного), відмову у наданні такого статусу (перереєстрації) особі повідомляється шляхом надсилання інформаційного повідомлення програмними засобами Порталу Дія;

  6) під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), строк якого встановлюється протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов’язаний подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17—19 Порядку. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

  2. Вимоги, визначені пунктом 29 Порядку, не поширюються на безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204. Реєстрація таких безробітних не припиняється, надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються або центром зайнятості, на який тимчасово покладено функції з обслуговування безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які не можуть працювати в штатному режимі.

  3. Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного може здійснюватися під час безпосереднього звернення зареєстрованого безробітного до центру зайнятості або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  4. Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації). Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день.

  Директор Державного центру зайнятості може приймати рішення про здійснення повноважень центрів зайнятості в особливому режимі (без переміщення, з переміщенням та розгортанням на іншій території, з тимчасовим припиненням роботи, з відновленням роботи тощо), в тому числі стосовно перерозподілу функцій регіональних центрів зайнятості щодо нарахування і здійснення виплат безробітним, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, що не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування виплат (далі — регіональний центр зайнятості, на який покладено функції нарахування і здійснення виплат).

  5. В адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” (далі — АТ “Ощадбанкˮ) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється.

  6. Фінансування виплат допомоги по безробіттю здійснюється Державним центром зайнятості або відповідним регіональним центром зайнятості, на який покладено функції з нарахування і здійснення виплат, на підставі даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості, щодо одержувачів допомоги по безробіттю.

  Державний центр зайнятості формує інформацію (реєстри), щодо одержувачів, які отримували виплати через уповноважені банки, для перерахування АТ “Ощадбанк” коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача або для здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

  Виплата грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” регулюється нормативно-правовими актами Національного банку та правилами АТ “Ощадбанк”.

  АТ “Ощадбанк” на кожне 1 число місяця інформує Державний центр зайнятості про здійснені виплати грошових переказів одержувачам.

  Якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ “Ощадбанк” одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються до АТ “Ощадбанк” для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу.

  7. Зарахування допомоги по безробіттю на банківські рахунки (за стандартом IBAN) банкам, в яких відкриті рахунки одержувачів, здійснюється за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності у банку даних про смерть застрахованої особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою.

  Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження коштів, повертаються банками до АТ “Ощадбанк” для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості протягом трьох операційних днів після надходження коштів від банків. Одночасно АТ “Ощадбанк” надає Державному центру зайнятості інформацію в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини не зарахування коштів, суму і дату повернення коштів на рахунок Державного центру зайнятості або регіонального центру зайнятості, який здійснював фінансування.

  Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів в системі електронних платежів Національного банку не справляється.

  8. Інформація (реєстри) про одержувачів допомоги по безробіттю подається Державним центром зайнятості з використанням кваліфікованого електронного підпису та накладеною кваліфікованою електронною печаткою за допомогою програмно- технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої передачі АТ “Ощадбанк”.

  Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ “Ощадбанк” здійснюється за форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для програми “єПідтримка”.

  9. Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України, Єдиною інформаційно-аналітичною системою державної служби зайнятості та Державним центром зайнятості здійснюється внутрішніми захищеними каналами.

  10. Державному центру зайнятості забезпечити інформування громадян про особливості передбачені цією постановою.

  11. Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662) і Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6376), зміни, що додаються.

                Прем’єр-міністр України                  Д. ШМИГАЛЬ


  Інд. 73