• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 червня 2020 р. № 483
  Київ
  Деякі питання оренди державного та комунального майна

  Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі — Закон) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, що додається (далі — Порядок).

  2. Визначити державне підприємство “Прозорро.Продажі”, що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи — адміністратором електронної торгової системи.

  3. Установити, що:

  1) до правовідносин, які регулюються договорами експлуатації газорозподільних систем, або їх складових, власником яких є держава, а також газорозподільних систем або їх складових, які перебувають на балансі акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та його дочірніх підприємств, застосовуються положення відносин оренди, передбачених Порядком;

  2) Фонд державного майна є органом, уповноваженим відповідно до частини сьомої статті 6 Закону на скасування або зміну рішення балансоутримувача (уповноваженого органу управління) або орендодавця про включення/відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків відповідного типу;

   3) майно, щодо якого до введення в дію Закону були укладені договори про передачу права на експлуатацію, а також договори, передбачені частиною третьою статті 2 Закону, після закінчення строку їх дії, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду згідно з вимогами Порядку. Сторона такого договору після його припинення має переважне право на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору;

   4) орендар, що уклав договір оренди до введення в дію Закону, здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна з урахуванням вимог Закону України від 10 квітня 1992 р. № 2269-XIІ “Про оренду державного та комунального майна” та умов договору оренди, дія якого продовжена з чинним орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, має право на зарахування визначеної відповідно до пункту 164 Порядку частини вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у рахунок нової орендної плати рівними частинами щомісячними платежами протягом строку дії продовженого договору, але не довше ніж протягом п’яти років. При цьому розмір зменшеної в такий спосіб місячної орендної плати не може бути меншим за розмір орендної плати, яку сплачував такий орендар на місяць, що передував даті проведення аукціону на продовження договору оренди;

  5) орендодавці не застосовують право, передбачене абзацом четвертим частини першої статті 19 Закону, не здійснюють дії, передбачені абзацом другим пункту 135 Порядку, і не відмовляють у продовженні договорів оренди, строк дії яких закінчився в період з 1 грудня 2019 р. по 1 липня 2020 р., на підставі того, що орендар звернувся із заявою про продовження договору оренди до закінчення строку його дії, але пропустив установлений Законом строк подачі звіту про оцінку об’єкта оренди;

  6) до початку роботи електронної торгової системи Порядок у частині внесення (включення) та оприлюднення інформації в електронній торговій системі, надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в електронній торговій системі, оприлюднення в електронній торговій системі Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, що передбачені статтями 5, 6, 11, 14, частиною восьмою статті 15, частиною шостою статті 16 Закону (в частині роботи електронної торгової системи), застосовується у такий спосіб:

  шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах орендодавців, а також у друкованих засобах масової інформації, якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу;

  шляхом внесення, подання, надсилання в паперовій або в електронній формі (без використання електронної торгової системи).

  Надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди до початку роботи електронної торгової системи може здійснюватися через електронну торгову систему в разі наявності такої технічної можливості;

  пункт 149 Порядку в частині надання чинним орендарем згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, попередньої згоди на сплату орендної плати, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, шляхом натискання відповідної електронної кнопки в електронній торговій системі вступає в дію з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі. До початку роботи електронної торгової системи згода (попередня згода) надається шляхом подання заяви про надання такої згоди у формі, визначеній Фондом державного майна, разом з підписаним протоколом аукціону у порядку та строки, визначені Порядком для підписання та передачі переможцем аукціону такого протоколу;

  пункти 63, 85, 149, 152 Порядку в частині оголошення в електронній торговій системі аукціонів застосовуються шляхом автоматичного оголошення аукціонів електронною торговою системою  з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі. До моменту появи такої можливості оголошення аукціонів в електронній торговій системі здійснюється орендодавцем у порядку та строки, визначені Законом і Порядком;

  пункт 56 Порядку в частині порядку та строку виправлення технічних помилок (описок) в оголошенні, оприлюдненому в електронній торговій системі, застосовується з моменту появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі. До моменту появи такої можливості порядок та строк виправлення технічних помилок (описок) в оголошенні, оприлюдненому в електронній торговій системі (внесення змін до оголошення, наслідки внесення таких змін), визначаються згідно з Регламентом роботи електронної торгової системи, затвердженим адміністратором електронної торгової системи;

  пункти 113, 116 та 118 Порядку в частині порядку подання, розгляду заяв на оренду об’єкта оренди, що подаються особами, передбаченими абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, та визначення особи, з якою укладатиметься договір оренди, до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі застосовуються відповідно до додатка 1 до цієї постанови.

  Адміністратор повідомляє про появу технічної можливості шляхом оприлюднення відповідної інформації на власному веб-сайті;

  7) у випадках, передбачених пунктом 3 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, оголошення про передачу відповідного майна в оренду формується з урахуванням вартості майна, що була визначена згідно із законодавством, яке діяло до введення в дію Закону.

  4. Балансоутримувачам державного і комунального майна протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою передати інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, відповідним уповноваженим органам управління таким майном.

  Уповноваженим органам управління протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою передати Фонду державного майна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) за встановленою Фондом формою інформацію, отриману від балансоутримувачів.

  Балансоутримувачам та уповноваженим органам управління протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою передати Фонду державного майна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку. 

  5. Фонду державного майна, органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування:

  1) протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою опублікувати на власних офіційних веб-сайтах, а також у друкованих засобах масової інформації та в інформаційно-аналітичних автоматизованих системах (за наявності) інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в обсязі, що наявний в орендодавців на момент публікації, а протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою ― в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку;

  2) протягом одного місяця після початку роботи електронної торгової системи внести до електронної торгової системи інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, які станом на дату початку роботи електронної торгової системи не були передані в оренду, в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку.

  6. Балансоутримувачам та уповноваженим органам управління державного і комунального майна у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою:

  оприлюднити на власних офіційних веб-сайтах договори, передбачені підпунктом 3 пункту 3 цієї постанови, а також інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички;

  подати Фонду державного майна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію щодо таких договорів в обсязі згідно з додатком 2 до цієї постанови.

  7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім додатка 4 до Порядку, що набирає чинності у місячний строк з дня опублікування цієї постанови.

           Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 25