• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 вересня 2021 р. № 1187-р
  Київ
  Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україниˮ

  Відповідно до статей 33, 51 і 52 Закону України “Про акціонерні товариства”, підпункту 1 пункту 47, підпунктів 2 і 31 пункту 70 та підпунктів 4 і 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україниˮ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044:

  1. Попередньо погодити рішення правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україниˮ (далі — НАК “Нафтогаз України”) щодо погодження вчинення акціонерним товариством “Укртрансгазˮ правочинів, сума за якими перевищує 3 млрд. гривень та які є значними правочинами для акціонерного товариства “Укртрансгазˮ, шляхом погодження рішення акціонера акціонерного товариства “Укртрансгаз”, що додається до оригіналу, а саме щодо укладення:

  з товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ угоди про відшкодування коригування необхідного доходу;

  додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ № 1911000192 від 22 листопада 2019 року;

  додаткової угоди № 2 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ № 1911000192 від 22 листопада 2019 року.

  2. Попередньо погодити рішення правління НАК “Нафтогаз України” щодо погодження рішень дочірньої компанії “Газ Україниˮ НАК “Нафтогаз Україниˮ як єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдингˮ шляхом погодження рішень учасника зазначеного товариства, що додається до оригіналу, а саме щодо укладення:

  договору про утворення балансуючої групи;

  примірної додаткової угоди до договору постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 2021—2024 роки;

  рамкового та індивідуального договорів купівлі-продажу природного газу.

  3. Рекомендувати НАК “Нафтогаз України” разом з акціонерним товариством “Укртрансгазˮ, Міністерству енергетики разом з акціонерним товариством “Магістральні газопроводи Україниˮ та товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ, Міністерству фінансів, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 жовтня 2021 р. вжити заходів до укладення з товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ угоди про відшкодування коригування необхідного доходу, а також укладення додаткових угод до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи Україниˮ № 1911000192 від 22 листопада 2019 р. відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

  4. Правлінню НАК “Нафтогаз України” вжити заходів до укладення договорів відповідно до пункту 2 цього розпорядження.

  5. Передати правлінню НАК “Нафтогаз України” на період до обрання наглядової ради НАК “Нафтогаз України” повноваження (крім повноважень, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради) затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю, призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми і фінансового контролера, якими регулюється діяльність НАК “Нафтогаз України” та:

  юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК “Нафтогаз України” згідно із законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік);

  юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК “Нафтогаз України”, юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК “Нафтогаз України” (частка НАК “Нафтогаз України” у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків), якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів таких юридичних осіб НАК “Нафтогаз України” згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік).

  6. Призначення на посади і звільнення з посад працівників НАК “Нафтогаз України” здійснюється головою правління НАК “Нафтогаз України” без погодження з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України”.

  7. Припинити дію підпункту 2.1 пункту 2 рішення наглядової ради НАК “Нафтогаз України” від 13—14 травня 2021 р. щодо скасування делегованих правлінню НАК “Нафтогаз України” повноважень (протокол № 8/21), а також дію пункту 5 рішення наглядової ради НАК “Нафтогаз України” від 24 травня 2021 р. в частині необхідності погодження рішень з кадрових питань з наглядовою радою НАК “Нафтогаз України” (протокол № 9/21).

            Прем’єр-міністр України                             Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37