• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р.  № 1256

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
  протизсувних заходів на 2005 — 2014 роки

  I. Стан поширення зсувних процесів

  На території України зафіксовано понад 20 тис. зсувів і їх кількість постійно зростає. Найбільшого поширення набули зсуви на узбережжі Чорного та Азовського морів, берегах р. Дніпра, в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій та деяких інших областях (додаток 1).

  Активізація зсувів у багатьох регіонах має руйнівний, а інколи катастрофічний характер. Тільки за останні роки від зсувів постраждали гірські райони Закарпатської області, численні об’єкти в Автономній Республіці Крим, будівлі в мм. Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Чернівцях, Луганську та багатьох інших населених пунктах. Це створює постійну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, а також небезпеку для здоров’я та життя людей. Так, прямі збитки від зсуву на житловому масиві “Тополя-1” в м. Дніпропетровську становлять 34 млн., у м. Чернівцях — 20 млн. гривень.

  Поширення зсувів значною мірою зумовлено:

  невиконанням заходів щодо запобігання зсувам на забудованих територіях;

  наявністю витоків з водонесучих комунікацій;

  незадовільним станом дренажних систем в агропромисловому комплексі;

  недосконалістю системи контролю за станом протизсувних споруд;

  відсутністю у більшості регіонів підрозділів з інженерного захисту територій, промислових та житлових об’єктів і споруд від зсувів;

  неналежним урахуванням під час виконання проектно-вишукувальних робіт можливого негативного впливу споруд, що будуватимуться, на інженерно-геологічні умови суміжних територій;

  недостатнім інженерно-геологічним вивченням зсувонебезпечних територій з метою визначення їх меж, основних факторів активізації зсувів, заходів щодо їх інженерно-геологічної реабілітації та посилення стійкості ´рунтів, а також розвитку системи моніторингу зсувних процесів;

  недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності на зсувонебезпечних територіях.

  Значне поширення зсувів на території України пояснюється її геологічною будовою та геоморфологічними умовами, що потребують поглибленого вивчення.

  Основними природними факторами активізації зсувів є метеорологічні (атмосферні опади, температура повітря), гідрологічні (рівень та об’єм річкового стоку води, хвильовий режим морів, озер, інших водойм, ерозійна та абразивна дія поверхневих вод), гідрогеологічні (рівень, хімічний склад, умови живлення та дренажу підземних вод), сейсмічні (землетруси). Вплив цих факторів на активізацію зсувів можна істотно зменшити шляхом застосування засобів інженерного захисту для послаблення ерозійної та абразивної дії поверхневих вод, перепланування поверхні, дренування і закріплення схилів рослинністю, технічної меліорації ґрунтів, регулювання поверхневого стоку на схилах, механічного утримування зсувів підпірними стінами, палями та іншими інженерними спорудами.

  Вплив господарської діяльності на поширення зсувів може виявлятися безпосередньо або опосередковано. Безпосередній вплив пов’язаний з додатковим навантаженням на схили та їх підрізуванням під час будівельних робіт, додатковим обводненням зсувонебезпечних територій (унаслідок надмірного зрошення, підпору  ґрунтових вод водосховищами та іншими водоймами, витоків з водонесучих комунікацій), динамічним впливом на схили. Опосередкований вплив зумовлений зниженням рівня дренованості зсувонебезпечних територій (унаслідок замулювання річок і струмків та зміни рельєфу, пов’язаних із засипанням ярів і балок), збільшенням інфільтрації атмосферних опадів у зв’язку з проведенням снігозатримування,  розорюванням зсувонебезпечних схилів, вирубуванням лісів і знищенням природних пляжів.

  Негативний вплив господарської діяльності можна зменшити або повністю усунути шляхом регулювання порядку її провадження на зсувонебезпечних територіях, здійснення  відповідної інженерної підготовки територій до господарського освоєння, періодичного очищення русел річок і струмків від мулу, дренування перезволожених та підтоплених територій, регулювання поверхневого стоку на забудованих територіях, механічного утримування схилів.

  Таким чином, з метою запобігання виникненню зсувів та пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру необхідно здійснювати економічно та екологічно обґрунтовані протизсувні заходи перед початком господарського освоєння зсувонебезпечних територій.

  Залежно від ступеня впливу природних і техногенних факторів зсувонебезпечні території можна поділити на три групи:

  території з незначною зміною природного ландшафту, де на утворення та активізацію зсувів впливають переважно природні фактори;

  території, на яких господарська діяльність підсилює дію природних факторів, де на утворення та активізацію зсувів впливають природно-техногенні фактори;

  території, де на утворення та активізацію зсувів впливають переважно техногенні фактори, - промислові агломерації, гірничодобувні регіони, території, що зазнають інтенсивного техногенного впливу (в тому числі підпір ґрунтових вод водосховищами).

  Наведена класифікація зсувонебезпечних територій дає змогу визначати необхідні для їх захисту протизсувні заходи за видами, строками, черговістю здійснення та обсягами фінансування, що забезпечить підвищення їх ефективності.

  II. Мета та основні завдання

  Мета цієї Програми полягає в упровадженні дієвого механізму створення сприятливих умов для життєдіяльності населення на зсувонебезпечних територіях, зменшення завданих зсувами матеріальних збитків та ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

  Основними завданнями Програми є:

  визначення та забезпечення підвищення ефективності здійснення протизсувних заходів, спрямованих на мінімізацію впливу природних факторів і господарської діяльності на активізацію зсувів та зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, формування  системи запобігання утворенню зсувів;

  удосконалення механізму регулювання та контролю за провадженням господарської діяльності на зсувонебезпечних територіях;

  оптимізація реальних у межах можливостей державного бюджету фінансових інструментів здійснення протизсувних заходів з урахуванням соціально-економічного значення об’єктів, що потребують інженерного захисту;

  підвищення ефективності науково-методичного та інформаційного забезпечення здійснення протизсувних заходів.

  III. Основні етапи виконання Програми

  Програма виконується двома етапами.

  На першому етапі (2005 — 2007 роки) передбачається:

  уточнити межі та інженерно-геологічні умови зсувонебезпечних територій;

  створити регіональні підрозділи інженерного захисту територій, промислових та житлових об’єктів і споруд від зсувів;

  розробити науково-методичне та інформаційне забезпечення для здійснення протизсувних заходів;

  удосконалити систему моніторингу зсувів.

   

   

   На другому етапі (2008 — 2014 роки) передбачається продовжити роботу з:

  удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення протизсувних заходів, системи моніторингу зсувів, забезпечення інженерно-геологічної стійкості зсувонебезпечних територій;

  інженерно-геологічного вивчення зсувонебезпечних територій.

  На кожному етапі слід проводити аналіз стану виконання робіт із запобігання та ліквідації підтоплення як основного фактора активізації зсувів і здійснення передбачених державними програмами захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, заходів щодо ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах.

  IV. Механізм виконання Програми

  Організаційне забезпечення

  Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань природних ресурсів, який є державним замовником цієї Програми.

  Державний замовник Програми:

  самостійно здійснює заходи, визначені Програмою;

  залучає до виконання Програми інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

  визначає для здійснення заходів, передбачених Програмою, на конкурсних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми в обсязі 42885 тис. гривень здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення визначено у додатку 2 на підставі результатів аналізу фінансування аналогічних робіт у цінах 2003 року.

  Об´рунтування фактичного обсягу фінансування подається щороку разом з проектами державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України центральним органом виконавчої влади з питань природних ресурсів.

  Виділення бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених Програмою, проводиться в установленому законом порядку.

  Інформаційне забезпечення

  Передбачається інформування громадськості про хід виконання Програми. 

  Ознайомлення представників громадськості та громадських організацій із станом здійснення протизсувних заходів сприятиме налагодженню соціального партнерства та пом’якшенню конфліктних ситуацій, виникнення яких можливе у зв’язку з тимчасовим зниженням якості надання комунальних і транспортних послуг у районах будівництва протизсувних споруд, підвищенням рівня шуму.

   Роз’яснення правил і порядку безпечного провадження господарської діяльності на зсувонебезпечних територіях, особливо в сільській місцевості, сприятиме запобіганню виникненню несанкціонованих дій, які призводять до техногенних факторів активізації зсувів.

  Контроль за виконанням Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів України.

   Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених Програмою, ефективним і цільовим використанням коштів здійснює державний замовник.

  З метою визначення ефективності виконання Програми державний замовник подає Кабінетові Міністрів України:

  щороку до 1 березня — звіт про хід виконання Програми;

  до 1 квітня 2015 р. — заключний звіт про результати виконання Програми.

  Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до закону.

  V. Очікувані результати

  У результаті виконання Програми передбачається:

  створити сприятливі умови для життєдіяльності населення на зсувонебезпечних територіях, зменшення економічних та соціально-екологічних збитків від зсувів та ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

  підвищити рівень безпеки безаварійного функціонування житлових і промислових об’єктів;

  удосконалити науково-методичну базу з питань здійснення протизсувних заходів, поліпшити координацію заходів державного і регіонального рівня;

  визначити межі зсувонебезпечних територій, основні фактори активізації зсувів і заходи щодо запобігання зсувонебезпеці;

  забезпечити належний рівень інформування населення з питань здійснення протизсувних заходів.

   

  _______________  Додаток 1

  до Програми

  ПОКАЗНИКИ
  поширення зсувів
  Найменування

  адміністративно- територіальної одиниці

  Площа,

  кв. кілометрів

  Загальна кількість зсувів

   

  Площа зсувів‚

  кв. кіломет-рів

  Кількість міст, у яких спостеріга-ється активізація зсувів

  Кількість зсувів

  Автономна Республіка Крим

  26100

  1475

  57,57

  10

  218

  Область:

   

   

   

   

   

  Вінницька

  26500

  402

  15,7

  1

  2

  Волинська

  20200

   

   

   

   

  Дніпропетровська

  31900

  273

  4,3

  2

  49

  Донецька

  26500

  188

  9

  3

  5

  Житомирська

  29900

  10

  0,01

   

   

  Закарпатська

  12800

  2880

  350

  6

  61

  Запорізька

  27200

  205

  3,2

   

   

  Івано-Франківська

  13900

  643

  246

  8

  58

  Київська

  28100

  689

  18,35

  5

  33

  Кіровоградська

  24600

  143

  3,11

  2

  4

  Луганська

  26700

  1138

  6,6

  1

  33

  Львівська

  21800

  413

  1200

  8

  17

  Миколаївська

  24600

  1207

  7,8

  1

  3

  Одеська

  33300

  5200

  63,8

  6

  49

  Полтавська

  28800

  806

  48

  5

  29

  Рівненська

  20100

   

   

   

   

  Сумська

  23800

  433

  8,6

  2

  14

  Тернопільська

  13800

  117

  12

  9

  21

  Харківська

  31400

  557

  22

  3

  4

  Херсонська

  28500

  38

  0,5

  1

  1

  Хмельницька

  20600

  397

  18,1

  3

  3

  Черкаська

  20900

  1034

  31,3

  7

  15

  Чернівецька

  8100

  1612

  740

  10

  129

  Чернігівська

  31900

  11

  0,07

   

   

  м. Київ

  800

  106

  5,45

   

   

  м. Севастополь

  900

  25

  0,31

   

   

  Усього

  603700

  20002

  2871,5

  93

  748

  ____________________  Додаток 2

   до Програми

  ПЕРЕЛІК
  протизсувних заходів та орієнтовний обсяг їх фінансування
   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

  за роками виконання

  перший етап

  другий етап

  усього

  2005

  2006

  2007

  1. Розроблення і затвердження                         державного стандарту “Зсуви (терміни та визначення)”

  Держкомприродресурсів Держбуд Держжитлокомунгосп Національна академія наук

  2006 — 2007

   

  30

  30

  60

   

  60

  2. Розроблення і затвердження Правил технічної експлуатації протизсувних споруд

  Держжитлокомунгосп Держбуд

  —“—

   

  40

  40

  80

   

  80

  3. Підготовка посібника до ДБН В.1.1.3-97 “Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення”

  Держбуд
  МНС

  Держкомприродресурсів Національна академія наук

  2005 — 2006

  250

  250

   

  500

   

  500

  4. Розроблення і затвердження   методичних рекомендацій з інженерно-геологічного вивчення та проведення оцінки зсувонебезпечних територій

  Держкомприродресурсів Мінпромполітики

  Держбуд

  Держжитлокомунгосп

  Національна академія наук

  —“—

  120

  120

   

  240

   

  240

  5. Розроблення нових та вдосконалення існуючих програмно-технічних засобів моніторингу зсувів

  Держкомприродресурсів Мінпромполітики

  2005 — 2012

   

  200

  200

  400

  600

  1000

  6. Створення системи ранньої діагностики впливу зсувних процесів на стан будинків, споруд

  Держбуд Держжитлокомунгосп Національна академія наук

  2005 — 2007

  40

  30

  30

  100

   

  100

  7.  Розроблення методичних рекомендацій з проектування анкерних конструкцій, протизсувних та берегоукріплювальних споруд

  Держбуд

  2005 — 2006

  100

  100

   

  200

   

  200

  8.  Розроблення додатка до програмного забезпечення для розрахунку стійкості схилів та укосів

  —“—

  2006

   

  25

   

  25

   

  25

  9. Підготовка нормативного документа “Геофізичні дослідження методом реєстрації природних імпульсів електромагнітного поля Землі при інженерно-геологічних вишукуваннях для будівництва”

  Держбуд Держкомприродресурсів

  2005

  50

   

   

  50

   

  50

  10. Інженерно-геологічне вивчення зсувонебезпечних територій із складенням кадастрів зсувів

  Держкомприродресурсів

  2005 — 2014

  2000

  2000

  2000

  6000

  14000

  20000

  11. Проведення оцінки інженерно-геологічного та еколого-геологічного ризику розвитку небезпечних процесів природного та техногенного характеру

  МНС

  —“—

  410

  70

  90

  570

  250

  820

  12. Створення інформаційно-аналітичної підсистеми оцінки та прогнозування допустимого ризику  виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на територіях підвищеної небезпеки

  МНС

  2005 — 2007

  100

  100

  210

  410

   

  410

  13. Проведення аналізу стану моніторингового дослідження зсувонебезпечних територій та визначення заходів щодо його удосконалення

  Держкомприродресурсів Мінпромполітики

  Держбуд
  Держжитлокомунгосп

  2005 — 2012

  100

  100

  100

  300

  700

  1000

  14. Проведення моніторингу зсувонебезпечних територій з виділенням зсувів, активізація яких може призвести до надзвичайних ситуацій

  —“—

  —“—

  1500

  1500

  1500

  4500

  10500

  15000

  15. Упровадження нових програмно-технічних засобів проведення моніторингу зсувонебезпечних територій

  Держкомприродресурсів МНС
  Мінпромполітики

  Держбуд
  Держжитлокомунгосп

  —“—

  300

  300

  300

  900

  2100

  3000

  16. Розроблення схеми інженерного захисту узбережжя Чорного та Азовського морів,  прибережних зон Дніпровського каскаду водосховищ

  Держбуд Держкомприродресурсів Держводгосп

  2005 — 2007

  100

  100

  200

  400

   

  400

  Усього

   

   

  5070

  4965

  4700

  14735

  28150

  42885

   

   

  _______________________