• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 вересня 2007 р. № 1117

   

  ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
  професій з підготовки кваліфікованих робітників
  у професійно-технічних навчальних закладах

   

   Загальна частина

   Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах розроблено на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”, Національного класифікатора України ДК 003:2005 “Класифікатор професій”, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників з урахуванням вимог Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1040), Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1575), та інших нормативно-правових актів з метою забезпечення дотримання єдиних вимог у процесі розроблення державних стандартів з конкретних професій, ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також організації професійного навчання кадрів на виробництві, у сфері послуг.

   Застосування Державного переліку професій сприятиме:

   формуванню професійної кваліфікації за видами економічної діяльності та ступенями професійно-технічної освіти;

   стандартизації первинної професійної підготовки (від початкового до вищого кваліфікаційного розряду, класу, категорії, групи), перепідготовки та підвищення кваліфікації з конкретних робітничих професій;

   узгодженню дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій — замовників робітничих кадрів, наукових, науково-методичних установ, навчальних закладів, профспілок, громадських об’єднань для забезпечення економіки країни кваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці та громадян;

  здобуттю кількох конкурентоспроможних професій за кваліфікацією, яка відповідає потребам ринку праці, що передбачає збільшення можливостей для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів;

   створенню умов для провадження освітньої діяльності на належному рівні та поліпшення якості професійно-технічної освіти;

   оновленню змісту професійно-технічної освіти шляхом розроблення державних стандартів з конкретних професій, створення підручників, посібників, навчально-методичної та іншої навчальної літератури.

   Перелік професій визначає належність робітничих професій до видів (виду) економічної діяльності і встановлює діапазон робітничих кваліфікацій (розрядів, класів, категорій, груп) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційних рівнів професійно-технічних навчальних закладів, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг.

  Крім того, передбачається можливість підвищення відповідної робітничої кваліфікації та здобуття нової робітничої професії шляхом перепідготовки з технологічно суміжних професій у професійно-технічних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів, а також на виробництві, у сфері послуг.

  Цей Перелік містить понад 2500 професій (професійних назв робіт) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 “Класифікатор професій”, які за основними видами економічної діяльності поділяються на 48 розділів, 68 груп, 52 класи, 10 підкласів Національного класифікатора України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності” та групи професій, загальних для видів (виду) економічної діяльності.

  У Переліку наведено професії (професійні назви робіт), що включені до таких розділів Національного класифікатора України ДК 003:2005 “Класифікатор професій”:

  технічні службовці (розділ 4.4);

  працівники сфери торгівлі та послуг (розділ 4.5);

  кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (розділ 4.6);

  кваліфіковані робітники з інструментом (розділ 4.7);

  робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (розділ 4.8).

  До Переліку також внесені найпростіші професії (розділ 4.9) та професії фахівців (розділ 4.3).

  Державний перелік професій включає покажчик професій за алфавітом (додаток 1) та Типовий перелік можливих угруповань технологічно суміжних професій (додаток 2), який містить понад 90 зазначених угруповань та понад 300 їх складових. Професії, що входять до такого угруповання, повинні мати однакові умови щодо пенсійного забезпечення, додаткової відпустки, скороченого робочого дня.

  Система характеристик, за якими визначено професії у Переліку, включає:

  код секції (підсекції), код і назву розділу, групи, класу, підкласу відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2005 “Класифікація видів економічної діяльності”;

  назву та код професії відповідно до Національного класифікатора України “Класифікатор професій” ДК 003:2005 з урахуванням вимог її кваліфікаційної характеристики;

  номер галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

  форми здобуття професійної кваліфікації, атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів, кваліфікаційні розряди, класи, категорії, групи.

  Умовний знак “+” застосовується для позначення професій, за якими присвоєння кваліфікації не передбачає присвоєння кваліфікаційних розрядів, класів, категорій, груп.

  У Переліку визначено відповідність присвоєння кваліфікації (розрядів, класів, категорій, груп) після завершення первинної професійної підготовки з конкретних професій атестаційному рівню професійно-технічного навчального закладу:

  для першого атестаційного рівня (професійно-технічне навчання на виробництві, у сфері послуг) максимальним є третій розряд;

  для другого атестаційного рівня мінімальний — другий розряд, максимальний — четвертий;

  для третього атестаційного рівня (крім професій залізничного транспорту) мінімальний — третій розряд, максимальний — п’ятий.

  Професійно-технічний навчальний заклад другого атестаційного рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними планами та програмами першого ступеня професійно-технічної освіти з присвоєнням відповідної кваліфікації.

  Професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними планами та програмами як другого, так і першого ступеня професійно-технічної освіти з присвоєнням відповідної кваліфікації.

  Як виняток, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підприємствами (установами, організаціями) — замовниками робітничих кадрів (крім підприємств, установ, організацій залізничного транспорту):

  первинна професійна підготовка на виробництві, у сфері послуг може проводитись за кваліфікацією, що перевищує на один розряд рівень, визначений Державним переліком професій;

  професійно-технічні навчальні заклади третього атестаційного рівня можуть проводити первинну професійну підготовку за кваліфікацією, що перевищує на один розряд рівень, визначений Державним переліком професій.

  Професійно-технічні навчальні заклади та підприємства (установи, організації) мають право проводити первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації із робітничих професій, що не включені до Державного переліку професій, за умови наявності їх у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 “Класифікатор професій” та відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників.

  Мінімальний вік осіб, яких приймають на роботу, та стать вступників до професійно-технічних навчальних закладів визначається згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Планування та організація навчання здійснюється з урахуванням переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

  Обмеження в підготовці за віком вступників встановлюються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням строку навчання та мінімального віку осіб, яких приймають на роботу з конкретної професії, згідно із законодавством.

  Інші обов’язкові вимоги чи обмеження в підготовці кваліфікованих робітників за цим Переліком встановлюються державними стандартами з конкретних професій та відповідними нормативно-правовими актами.

  Нормативні строки навчання не повинні перевищувати:

  на першому ступені професійно-технічної освіти — 1 рік;

  на другому ступені професійно-технічної освіти:

  - для осіб, що мають повну загальну середню освіту, — 1,5 року;

  - для осіб, що мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, — 4 роки;

  - для осіб, що мають базову загальну середню освіту (або, як виняток, не мають її) і на даний час не здобувають повної загальної середньої освіти, — 2 роки;

  на третьому ступені професійно-технічної освіти — 2 роки.  ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
  професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

  Код секції (підсекції),
  код та назва розділу (групи, класу, підкласу) за Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”
  ДК 009:2005 або номер групи загальних професій

  Назва професії (професійна назва роботи) за Національним класифікатором України “Класифікатор професій”
  ДК 003:2005 (КП) з урахуванням вимог її кваліфікаційної характеристики

  Код КП

  Номер галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Первинна професійна підготовка

  Перепідго-товка за технологічно суміжною професією у професійно-технічних навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг

  Підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг

   

  атестаційний рівень
  професійно-технічного
  навчального закладу

   

  перший (професійно-технічне навчання на виробництві, у сфері послуг)

  другий

  третій

   

  Кваліфікаційні розряди (класи, категорії, групи)

   

   

  1. Професії, загальні для всіх видів економічної діяльності

  Агент з постачання

  4131

  1

  +

  +

  +

   

   

   

   

  Акумуляторник

  7241.2

  1

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—5

   

   

  Апаратник очищення стічних вод

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Апаратник повітроподілу

  8159.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Апаратник хімводоочищення

  8163.2

  1

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Бункерувальник

  8112.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Випробувач балонів

  8163.2

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Виробник трафаретів, шкал та плат

  7324.2

  1

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Водій електро- та автовізка

  8334.2

  1,87

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  Газівник

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Газогенераторник

  8159.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Газорятівник

  8290.2

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Генераторник ацетиленової установки

  8159.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Дезактиваторник

  8154.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю

  7242.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Дефектоскопіст з магнітного контролю

  7241.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Дефектоскопіст з ультразвукового контролю

  7243.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування

  7242.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Дозиметрист

  7243.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Електромеханік з ліфтів

  7241.2

  1

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—6

   

   

   

  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  7241.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Зарядник холодильних апаратів

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Зливальник-розливальник

  8290.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Кастелянка

  9132

  1

  +

  +

   

   

   

   

   

   

  Контролер з неруйнівного контролю

  7243.1

  1

  I рівень кваліфікації

  I рівень кваліфі-кацї

  I—II рівень кваліфі-кації

   

  II рівень кваліфікації

   

   

   

  Клеєвар (загальні професії для всіх галузей)

  8152.2

  1

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Кочегар технологічних печей

  8162.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

  7241.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Лаборант з аналізу газів та пилу

  8229.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Лаборант з аналізу люмінофорів

  8229.2

  1

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей

  8121.2

  1

  2—3

  2—3

   

   

  3

   

   

   

  Лаборант з електроізоляційних матеріалів

  7241.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Лаборант з ультразвукової техніки

  7242.1

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Лаборант з фізико-механічних випробувань

  7241.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Лаборант мінералогічного аналізу

  8229.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Лаборант пробірного аналізу

  8121.1

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Лаборант рентгеноспектрального аналізу

  7243.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Лаборант спектрального аналізу

  8121.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

  8229.2

  1

  2

  2—3

  2—3

   

  3

   

   

   

  Лаборант хімічного аналізу

  8159.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Лаборант-електроакустик

  7243.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Лаборант-кристалооптик

  8229.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Лаборант-мікробіолог

  8229.2

  1,25

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Лаборант-полярографіст

  8229.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Лаборант-радіометрист

  7241.1

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Лаборант-рентгеноструктурник

  8283.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Лаборант-сенситометрист

  7344.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Машиніст газогенераторної станції

  8159.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Машиніст газодувних машин

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

  8161.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Машиніст ексгаустера

  8163.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Машиніст компресорних установок

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  Група 45.2*

  Машиніст крана (кранівник)

  8333.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  Розділ 10*

  Машиніст підіймальної машини

  8333.2

  1,5

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Машиніст повітророзділювальних установок

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Машиніст холодильних установок

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Машиніст штабелеформувальної машини

  8333.2

  1

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Наповнювач балонів

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Оббивальник

  7437.2

  1

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—5

   

   

   

  Оператор акустичних випробувань

  7243.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

  7343.2

  1

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

  8163.2

  1

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

   

  Оператор заправних станцій

  8155.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

  Розділи 22, 72*

  Оператор комп’ютерної верстки

  4112

  1,18

  III
  категорія

  III—II категорія

  II—I категорія

   

  II—I категорія

   

   

  Розділи 22, 72*

  Оператор комп’ютерного набору

  4112

  1,18

  II
  категорія

  II—I категорія

  II—I категорія

   

  I категорія

   

   

   

  Оператор котельні

  8162.2

  1,87

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Палітурник документів

  7345.2

  1

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Пірометрист

  7241.2

  1

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Просочувальник з вогнезахисного просочування

  7421.2

  1

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

  7243.1

  1

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Розподілювач робіт

  8290.2

  1

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

  Підклас 45.25.1*
  Група 63.1*

  Стропальник

  7215.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Такелажник

  7215.2

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Тракторист

  8331.1

  1

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  2. Професії з зварювання металу, загальні для виробництва готових металевих виробів (розділ 28), виробництва машин та устаткування (розділ 29), будівництва (розділ 45), виробництва електричних машин та устаткування (розділ 31), виробництва транспортних засобів  та устаткування (секція DM), технічного

  Газозварник

  7212.1

  42,64

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  Газорізальник

  7212.2

  42,64

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—5

   

   

  Електровібронаплавлювач

  7212.2

  42

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

  Електрогазозварник

  7212.1

  42,64

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—8

   

   

  Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

  7212.2

  42

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  Електрозварник ручного зварювання

  7212.1

  42

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

   

  64

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—7

   

   

  Зварник на дифузійно-зварювальних установках

  7212.2

  42

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

  обслуговування та
  ремонту автомобілів (група 50.2)

  Зварник на електронно-променевих зварювальних установках

  7212.1

  42

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Зварник на лазерних установках

  7212.1

  42

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання

  7212.2

  42

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Зварник термітного зварювання

  7212.2

  42

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Контролер зварювальних робіт

  7212.2

  42

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування

  7223.1

  42

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин

  7212.2

  42

  2

  2,4

   

   

  4

   

   

  3. Професії, загальні для добувної промисловості (розділи 10, 12) та будівництва (розділ 45, підклас 45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену)

  Гірник

  9311

  5

  1—2

  2—3

   

   

  2—3

   

   

  64

  2

  2—3

   

   

  3

   

   

  Гірник на маркшейдерських роботах

  7111.2

  5

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

  64

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

  Гірник підземний

  7111.2

  5

  1—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

  64

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

  Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

  7241.1

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Кріпильник

  7111.2

  5, 64

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Машиніст дорожньо-транспортних машин **

  8332.1

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Машиніст підземних самохідних машин

  8111.1

  5

   

   

   

  4

   

   

   

   

  64

   

   

   

  7

   

   

   

   

  Машиніст прохідницького комплексу

  8111.1

  5

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  64

   

  4

  4—5

  4

  5—8

   

   

   

  Машиніст електровоза

  8311.1

  5, 64

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Машиніст навантажувальної машини

  8111.2

  5, 64

   

   

   

  4

  5

   

   

   

  Прохідник

  7111.1

  5

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  64

   

  4

  4—5

  4

  5—8

   

   

   

  Стовбуровий (підземний)

  7111.2

  5

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  64

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

  Секція A
  Розділ 01
  Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

  Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (сільсько- та лісогосподарські установки)

  8331.2

  2

   

   

   

  5

   

   

   

  Загальні професії
  сільськогосподарського виробництва

  Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку

  8331.2

  2

   

   

   

  6

   

   

   

  Підкласи  29.31.4, 29.32.4*

  Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

  7231.2

  42

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

  Розділи 52, 55*

  Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини

  4131

  2,65

  +

  +

   

   

   

   

   

   

  Робітник фермерського господарства

  6131

  2

   

  4

  4

  4

   

   

   

   Підклас 29.32.4*

  Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

  7233.2

  42

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—6

   

   

   

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

  8331.2

  2

  категорія “А”, “В”, “С”

  категорія “А”, “В”, “С”

  категорія “А”, “В”, “С”

  категорія “В”, “С”

  категорія “В”, “С”, “Д”, “Е”, “F”

   

   

   

  Фермер

  6131

  2

   

   

  6

   

   

   

   

  Група 01.1

  Виноградар

  6112

  2

  2—3

  2—4

  3—4

   

  3—4

   

   

  Рослинництво

  Винороб

  6112

   

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Грибовод

  6113

  2

  3

  3

   

   

   

   

   

   

  Ефіроолійник

  6111

  2

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Квітникар

  6113

  2

  1—3

  2—3

  2—3

   

  2—3

   

   

   

  Машиніст дражувальних машин

  8331.2

  2

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Машиніст насіннєочисних машин

  8331.2

  2

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Машиніст насіннєшліфувальних машин

  8331.2

  2

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Овочівник

  6111

  2

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Оператор лінії замочування насіння

  8331.2

  2

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

  Оператор лінії протравлювання насіння

  8331.2

  2

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Плодоовочівник

  6111

  2

  1—3

  2—3

  2—3

   

  2—3

   

   

   

  Рисівник

  6111

  2

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Садівник

  6113

  2

  3

  3

  3

   

   

   

   

   

  Садівник (біля будинку)

  6113

   

  3

  3

  3

   

   

   

   

   

  Садовод

  6112

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Тютюнник

  6111

  2

  2—3

  2—3

   

   

  3

   

   

   

  Хмеляр

  6112

  2

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

  Група 01.2

  Бджоляр

  6123

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

  Тваринництво

  Готувач кормів (тваринництво)

  6121

  2

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Дояр

  6121

  2

   

   

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  Звірівник

  6124

  2

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Звірівник зоологічних баз

  6124

  2

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Зоолаборант серпентарію

  6124

  2

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Консервувальник шкіряної та хутряної сировини

  7434.2

  2

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Коняр

  6121

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Кролівник

  6121

  2

   

   

   

  4

  5

   

   

   

  Лаборант з гренажу

  6123

  2

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Наїзник

  6129

  2

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Оброблювач шкур (тваринництво)

  6129

  2

  3

  3—4

  3—4

   

  4

   

   

   

  Оператор птахофабрик та механізованих ферм

  6122

   

  2

  2,4

  4—5

   

  4—6

   

   

   

  Оператор свинарських комплексів та механізованих ферм

  6121

   

  2

  2,4

  4—5

   

  4—6

   

   

   

  Оператор інкубаторно-птахівничої станції

  6122

  2

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Оператор машинного доїння

  6121

  2

   

   

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

  6121

  2

  2

  2,4

  4—5

   

  4—6

   

   

   

  Оператор цехів для приготування кормів (тваринництво)

  6121

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

  Група 01.5*

  Провідник із супроводження тварин

  6121

  2,3

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Птахівник

  6122

  2

  2

  2,4

  4—5

   

  5

   

   

   

  Свинар

  6121

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Собаківник

  6124

  2

  3

  3

   

   

   

   

   

   

  Тваринник

  6121

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Тренер коней

  6129

  2

   

   

   

  6

   

   

   

  Чабан

  6121

  2

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Шовківник

  6123

  2

  2

  2,4

  4—5

   

  4—5

   

   

  Клас 01.41
  Надання послуг у рослинництві

  Машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів

  8331.2

   

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Ремонтувальник русловий

  8163.2

  2

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

  Оглядач гідротехнічних об’єктів

  8163.2

  2

  +

  +

   

   

   

   

   

  Клас 01.42
  Надання послуг у тваринництві

  Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

  6121

  2

   

   

   

  4

  6

   

   

  Група 01.5

  Герпетолог

  6154

  2,3

  +

  +

   

   

   

   

   

  Мисливство

  Єгер

  6129

  2,3

  +

  +

  +

   

   

   

   

  Секція А
  Розділ 02
  Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

  Апаратник лісохімічного устаткування

  8159.2

  3

   

   

   

  4

  5

   

   

  Верстатник корувального верстата

  8140.2

  3

   

   

   

  4

  5

   

   

   

  Вибуховик на лісових роботах

  7112.2

  3

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Водій всюдихода

  8331.2

  3

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Десантник-пожежник (лісоавіоохорона)

  5161

  3

  +

  +

   

   

   

   

   

   

  Здіймальник

  6142

  3

  2

  2,4

  4—5

   

  4—5

   

   

   

  Контролер лісозаготівельного виробництва

  6141

  3

  3

  3

   

   

   

   

   

   

  Лебідник на лісозаготівлях

  8331.2

  3

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Лісник

  6141

  3

  +

  +

  +

   

   

   

   

   

  Лісоруб

  6141

  3

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Машиніст лісозаготівельної машини

  8331.2

  3

   

   

   

  6

   

   

   

   

  Машиніст машин для заготівлі очерету

  8331.2

  3

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Машиніст-кранівник

  8331.2

  3

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Монтажник лісозаготівельного устаткування

  7233.2

  3

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Навальник-штабелювальник деревини

  6141

  3

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Оператор лісозаготівельного устаткування

  8331.2

  3

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Пилкоправ

  7222.2

  3

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Пресувальник плит з очерету

  7424.2

  3

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Робітник на лісогосподарських роботах

  6141

  3

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Розмітник хлистів

  6141

  3

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування

  7233.2

  3

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Тесальник спецсортиментів

  7422.2

  3

   

   

   

  5

   

   

   

   

  Тракторист (лісозаготівельні роботи)

  8331.2

  3

  3

  3

  3,5

   

  3,5—6

   

   

   

  Трелювальник

  8331.2

  3

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Чокерівник

  6141

  3

   

   

   

  4

   

   

   

  Секція В

  Виробник знарядь лову

  6152

  4

  1—3

  2—4

   

   

  2—4

   

   

  Розділ 05
  Рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги

  Заготівник водоростей

  6151

  4

   

   

   

  4

  5

   

   

  Марироб

  7411.2

  4

  2—3

  2—4

   

   

  4

   

   

  Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ

  6151

  4

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Машиніст рибопромислових машин та механізмів (відкрите море)

  6153

  4

   

   

   

  2 клас

  1 клас

   

   

  Машиніст рибопромислових машин та механізмів (внутрішні та прибережні води)

  6152

  4

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Приймальник плавзасобів

  6152

  4

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Рибалка прибережного лову

  6152

  4

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—5

   

   

   

  Рибовод (кваліфікований робітник)

  6151

  4

  1—3

  2—4

  3—5

   

  2—6

   

   

  Секція С

  Бурильник шпурів

  8113.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

  Підсекція СА

  Вибуховик

  7112.1

  5

   

   

   

  4

  5—6

   

   

  Розділ 10

  Гідромоніторник

  8111.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

  Добування вугілля, лігніту і торфу

  Гірник на геологічних роботах

  7111.2

  5

  1—3

  2—4

  3—4

   

  2—4

   

   

   

  Гірник очисного забою

  7111.2

  5

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Загальні професії гірничих та гірничокапітальних робіт

  Коваль-бурозаправник

  7221.2

  5

   

   

   

  4

   

   

   

  Люковий (гірничі роботи)

  7111.2

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

  Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

  8111.1

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Машиніст бурової установки

  8113.1

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

   

  Машиніст вібронавантажувальної установки

  8111.2

  5

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Машиніст відвалоутворювача

  8111.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Машиніст відвального моста

  8111.2

  5

   

   

   

  5

  6

   

   

   

  Машиніст гірничих виїмкових машин

  8111.1

  5

   

   

  5

  5

  6

   

   

   

  Машиніст екскаватора

  8111.1

  5

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  Машиніст конвеєра

  8111.2

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Машиніст навантажувально-доставочної машини

  8111.2

  5

   

  4

  4—5

  4

  5—6

   

   

   

  Машиніст підземних самохідних машин

  8211.1

  5

   

   

   

  4

   

   

   

   

  Машиніст реактивної установки

  8112.2

  5

   

  4

  4—5

  4

  5

   

   

   

  Машиніст самохідного кабелепересувача

  8111.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Машиніст шляхоколієпересувача

  8332.2

  5

   

   

   

  4

  5

   

   

   

  Машиніст скрепера (гірничі та гірничокапітальні роботи)

  8111.1

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

  Машиніст скреперної лебідки

  8333.2

  5

  3

  3—4

   

   

  4

   

   

   

  Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси

  8111.2

  5

   

  4

  4—5

  4

  5

   

   

   

  Оббирач гірничих виробок

  7111.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—5

   

   

   

  Прохідник гірничих схилів

  7111.2

  5

  3

  3—4

  3—5

   

  4—6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гірничорятувальна

  Набирач проб у шахті

  7111.2

  5

  3

  3

  3

   

   

   

   

  служба
  Загальні професії

  Респіраторник

  7111.2

  5,6

   

   

   

  5

   

   

   

  збагачення, агломерації та брикетування

  Апаратник згущувачів

  9311

  5

  2—3

  2—3

   

   

  3

   

   

   

  Апаратник приготування брикетної суміши

  8112.2

  5

   

   

   

  4

  5

   

   

   

  Bипалювач (агломерація)

  8112.2

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Дозувальник

  8112.2

  5

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Дозувальник реагентів

  8112.2

  5

  2—3

  2—4

   

   

  3—4

   

   

   

  Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування)

  8112.2

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—6

   

   

   

  Концентраторник

  8112.2

  5

  2—3

  2—4

  3—5

   

  3—5

   

   

   

  Машиніст брикетного преса