• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р.  № 1266

  ПОЛОЖЕННЯ
  про ревізійну комісію Національної акціонерної
  компанії “Енергетична компанія України”

  1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок утворення, права та організацію роботи ревізійної комісії НАК “Енергетична компанія України” (далі — ревізійна комісія).

  2. Ревізійна комісія є органом управління НАК “Енергетична компанія України” (далі — Компанія), який здійснює контроль за її фінансово-господарською діяльністю.

  3. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також статутом Компанії та цим Положенням.

  4. До компетенції ревізійної комісії належить:

  проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії та інформування Кабінету Міністрів України і наглядової ради Компанії про її результати;

  підготовка висновку (звіту) за результатами перевірки річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії та подання його на затвердження Кабінету Міністрів України;

  інформування Кабінету Міністрів України у разі виникнення загрози інтересам держави та Компанії або виявлення зловживань, вчинених керівництвом Компанії.

  5. Ревізійна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України у складі голови комісії, його заступника та трьох членів.

  До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією.

  6. Ревізійна комісія має право:

  отримувати від підрозділів, служб та посадових осіб Компанії матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  вимагати скликання засідань наглядової ради у разі виявлення порушень у провадженні фінансово-господарської діяльності Компанії;

  вимагати від посадових осіб Компанії пояснення з питань, що належать до компетенції комісії;

  отримувати і розглядати аудиторський висновок за результатами аудиторської перевірки Компанії;

  залучати до проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії незалежних аудиторів та консультантів;

  ініціювати розгляд питання про відповідальність працівників Компанії у разі виявлення недоліків та зловживань у їх роботі.

  7. Член ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену комісії або третій особі.

  8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії не рідше ніж один раз на рік.

  У разі потреби за дорученням Кабінету Міністрів України, за рішенням наглядової ради Компанії ревізійна комісія може проводити позачергову перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії.

  9. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії не пізніше ніж через десять робочих днів після її закінчення перевірки складається висновок (звіт), який підписується головою та членами ревізійної комісії, що брали в ній участь.

  10. Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, а також перед початком перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії та після її закінчення.

  Пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання подаються членами ревізійної комісії не пізніше ніж за день до дати його проведення.

  11. Організовує роботу ревізійної комісії її голова.

  У разі відсутності голови ревізійної комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

  Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях наглядової ради Компанії з правом дорадчого голосу.

  12. Засідання ревізійної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина загальної кількості її членів.

  13. Рішення ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина загальної кількості її членів.

  У разі незгоди з рішенням ревізійної комісії її члени можуть висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до рішення комісії і є невід’ємною його частиною.

  14. Рішення, прийняті на засіданні ревізійної комісії, оформляються протоколом, який підписується головою та членами комісії, присутніми на засіданні.

  15. Організаційно-технічне забезпечення роботи ревізійної комісії здійснює Компанія.

  17. Порядок оплати праці членів ревізійної комісії визначається відповідно до законодавства.

  18. Члени ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за відповідність, повноту та об’єктивність інформації, що міститься у висновках (звітах) ревізійної комісії.

  ______________________