• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р.  № 1264

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний департамент з питань                                                                                        зв’язку та інформатизації

   

  1. Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації (Держзв’язку) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінтрансзв’язку та підпорядковується йому.

  2. Держзв’язку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв’язку, а також цим Положенням.

  У межах своїх повноважень Держзв’язку організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

  Держзв’язку узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Мінтрансзв’язку пропозиції щодо його вдосконалення.

  3. Основними завданнями Держзв’язку є:

  участь у реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  здійснення державного управління у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  узагальнення практики застосування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та організація виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією;

  розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв’язку, підвищення їх якості, доступності і забезпечення сталого функціонування;

  участь у формуванні Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

  сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, проведення у цих сферах державної інвестиційної та антимонопольної політики;

  створення умов для інтеграції сфер телекомунікацій, інформатизації,  користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку у європейський та світовий інформаційний простір.

  4. Держзв’язку відповідно до покладених на нього завдань:

  1) вносить пропозиції щодо державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку і реалізує її у межах своїх повноважень;

            2) забезпечує проведення державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

  3) розробляє прогнози розвитку телекомунікаційних мереж та послуг, а також мереж та послуг поштового зв’язку, сфер інформатизації та користування радіочастотним ресурсом України;

  4) бере участь у визначенні перспективних напрямів розвитку зв’язку та пріоритетних напрямів інформатизації державного значення;

  5) розробляє за участю Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ), міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проекти Концепції розвитку телекомунікацій України та інших концепцій у сферах інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  6) бере участь у реалізації державного замовлення на виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, сприяє залученню інвестицій, новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  7) розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

  8) розробляє єдині норми та стандарти щодо програмного забезпечення та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  

  9) встановлює вимоги до якості телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку, здійснює контроль за якістю послуг поштового зв’язку, забезпеченням поштової безпеки і таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;

  10) проводить відповідно до законодавства технічну політику у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, а також стосовно стандартизації та підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, в тому числі:

  розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, інші нормативні документи у сферах телекомунікацій та поштового зв’язку;

  організовує роботи, пов’язані із стандартизацією та сертифікацією засобів телекомунікацій та поштового зв’язку;

  встановлює технічні вимоги до телекомунікаційних мереж, засобів та об’єктів телекомунікацій;

  визначає перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, та погоджує в установленому законодавством порядку питання щодо застосування технічних засобів телекомунікацій, не включених до цього переліку;

  організовує відповідно до законодавства роботи з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, призначених для застосування в телекомунікаційних мережах загального користування;

  бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

  розробляє норми, правила і порядок проведення випробувань у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

  визначає перелік засобів поштового зв’язку, що застосовуються у мережах поштового зв’язку загального користування та підлягають стандартизації і сертифікації відповідно до законодавства;

  здійснює відповідно до законодавства заходи з метрологічного забезпечення;

  11) розробляє та забезпечує проведення технічної політики щодо формування номерного ресурсу, приймає рішення про зміну структури номерного ресурсу та простору нумерації в інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності номерного ресурсу та приведення його у відповідність з міжнародними вимогами;

            12) визначає за участю НКРЗ у порядку, встановленому законодавством, необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, здійснює відповідно до норм міжнародного права заходи щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

  13) розробляє на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає проекти цих документів на розгляд Мінтрансзв’язку;

  готує пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та подає їх на розгляд Мінтрансзв’язку;

  14) розробляє порядок використання лічильників обліку тривалості телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні;

  15) розробляє порядок надання операторами телекомунікацій незалежно від форми власності ресурсів своїх мереж у користування державній системі урядового зв’язку, національній системі конфіденційного зв’язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, внутрішніх справ;

  16) розробляє типовий договір та порядок взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

  17) створює у межах своїх повноважень відповідні умови для реалізації Концепції розвитку телекомунікацій України шляхом впровадження принципів конкуренції, створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері телекомунікацій та інших концепцій у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  18) вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення зв’язку для потреб державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку, органів безпеки, оборони, охорони правопорядку;

  19) вирішує у межах своєї компетенції питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв’язку загального користування в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

  20) розробляє порядок введення та виведення з обігу поштових марок;

  21) розробляє вимоги до надання послуг з пересилання поштових відправлень та поштових переказів;

  22) розробляє зразки форменого одягу та нагрудних знаків персоналу національного оператора  поштового зв’язку;

  23) здійснює регулювання у сфері фельд’єгерського і спеціального поштового зв’язку в межах компетенції;

  24) розробляє програми, спрямовані на задоволення потреб у послугах зв’язку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій, програм та актів законодавства з питань користування радіочастотним ресурсом України;

  25) розробляє порядок та забезпечує проведення експертизи:

  проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, споруд і засобів телекомунікацій та поштового зв’язку;

  проектів інформатизації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування незалежно від джерел фінансування, а також проектів інформатизації підприємств, установ та організацій;

  26) розробляє порядок проведення державної реєстрації комп’ютерних інформаційних систем та інформаційних ресурсів, здійснює управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних ресурсів;

  27) забезпечує координацію діяльності з питань створення та інтеграції електронних інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал органів виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд";

  28) здійснює заходи щодо управління та визначення уповноваженої організації з адміністрування адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, у тому числі домену UА, виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису;

  29) разом з відповідними центральними органами виконавчої влади розробляє нормативно-правові акти та здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;

  30) розглядає розбіжності, що виникають між центральними органами виконавчої влади з питань проектування і будівництва ліній та мереж зв’язку, розподілу смуг (номіналів) радіочастот, а також розроблення та проектування радіоелектронних засобів;

  31) визначає разом з відповідними центральними органами виконавчої влади склад та періодичність подання статистичної інформації про стан інформатизації в країні, аналізує цю інформацію;

  32) розробляє порядок проведення державного моніторингу стану інформатизації в країні, моніторингу вітчизняних та зарубіжних ринків систем, засобів та послуг у визначених сферах, подає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування методичну допомогу з цих питань;

  33) проводить науково-технічну політику та організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфер телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, в тому числі:

  виступає як державний замовник науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і проектних розробок комплексного характеру, пов’язаних з розвитком сфер телекомунікацій, інформатизації та надання послуг поштового зв’язку, забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, підвищенням ефективності користування радіочастотним ресурсом України; 

  організовує проведення наукових досліджень та готує пропозиції щодо створення фінансово-економічних умов для використання науково-технічного, виробничого, енергетичного, трудового потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів з метою розвитку та вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування, мереж поштового зв’язку, сфери інформатизації, національного сегмента мережі Інтернет, сфери користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, надає висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;

  організовує проведення досліджень та розроблення рекомендацій щодо конвергенції комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, а також щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

  затверджує за погодженням з Мінтрансзв’язку та НКРЗ тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв, функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;

  34) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку;

  35) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

  36) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань національної безпеки, оборони та цивільної оборони;

  37) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у Держзв’язку та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства (в частині телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку);

  38) здійснює у межах, визначених Мінтрансзв’язку, внутрішній фінансовий контроль та заходи, спрямовані на посилення профілактики правопорушень у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства (в частині телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку);

  39) вносить в установленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей реструктуризації, корпоратизації та приватизації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства (в частині телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку);

  40) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку відповідно до компетенції;

  41) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

  42) організовує в установленому порядку виставки засобів і систем зв’язку та інформатизації в Україні і за її межами, координує участь у них органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

  43) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони праці та пожежної безпеки, впровадження економічних методів управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінтрансзв’язку (в частині телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку), методичне керівництво їх діяльністю із зазначених питань та контролює їх відповідно до законодавства;

  44) провадить в установленому порядку видавничу діяльність, інформує громадськість про стан справ у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, в тому числі  інформує суб’єктів ринку телекомунікацій з питань стратегії розвитку телекомунікаційних мереж загального користування;

  45) здійснює в установленому порядку та в межах, визначених Мінтрансзв’язку, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства (в частині телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку);

  46) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. Держзв’язку має право:

  1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, утворювати з цією метою відповідні комісії, експертні та робочі групи;

  2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;

  3) одержувати відповідно до закону від операторів, провайдерів телекомунікацій, а також операторів поштового зв’язку звіти та інформацію;

  4) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

  5) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;

  6) засновувати друковані засоби масової інформації.

  6. Держзв’язку під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

  7. Держзв’язку у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

  У випадках, передбачених законодавством, рішення Держзв’язку є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

  8. Держзв’язку очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв’язку. 

  Директор Держзв’язку за посадою є членом колегії Мінтрансзв’язку.

  Директор Держзв’язку має заступників (не більше трьох), у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв’язку, погодженим з директором Держзв’язку.

  Директор Держзв’язку:

  1) здійснює керівництво діяльністю Держзв’язку та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту та зв’язку за виконання покладених на Департамент завдань; 

  2) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників директора Держзв’язку;

  3) розподіляє обов’язки між заступниками директора Держзв’язку;

  4) визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держзв’язку;

  5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держзв’язку, крім заступників директора Держзв’язку;

  6) представляє Держзв’язку у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, діє від імені Держзв’язку без довіреності у межах, установлених законодавством;

  7) організовує роботу колегії Держзв’язку і головує на її засіданнях;

  8) підписує видані у межах компетенції Держзв’язку накази, організовує перевірку їх виконання;

  9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держзв’язку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Департаменті утворюється колегія у складі директора Держзв’язку (голова колегії), його заступників, у тому числі першого, та керівників структурних підрозділів Департаменту. 

  У разі потреби до складу колегії Держзв’язку можуть входити інші особи.

  Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та зв’язку за поданням директора Держзв’язку.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держзв’язку.

  10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку науки і техніки у сферах телекомунікацій, інформатизації,  користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держзв’язку може утворюватися науково-технічна (наукова) рада, до складу якої входять науковці і висококваліфіковані спеціалісти, інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор Держзв’язку.

  11. Граничну чисельність працівників Держзв’язку затверджує в межах граничної чисельності працівників Мінтрансзв’язку, визначеної Кабінетом Міністрів України, Міністр транспорту та зв’язку за поданням керівника Держзв’язку.

  12. Структуру Держзв’язку затверджує його директор за погодженням з Міністром транспорту та зв’язку.

  Штатний розпис і кошторис Держзв’язку затверджує його директор за погодженням з Міністром транспорту та зв’язку та Міністерством фінансів.

  Положення про структурні підрозділи Держзв’язку затверджує його директор.

  13. Держзв’язку  утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінтрансзв’язку. 

  Умови оплати праці працівників Держзв’язку визначаються Кабінетом Міністрів України.

  14. Держзв’язку є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

   

  ___________________________