• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2004 р. № 1250

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Координаційну раду з питань функціонування Єдиної 
  державної інформаційної системи у сфері запобігання
   та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
  злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму  1. Координаційна рада з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі — Координаційна рада) є постійно діючим робочим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою координації діяльності органів виконавчої влади з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі — Єдина інформаційна система).

  2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Координаційної ради є:

  визначення концептуальних напрямів розвитку та функціонування Єдиної інформаційної системи;

  створення умов для максимального використання інформаційних ресурсів державних органів з метою підвищення ефективності функціонування Єдиної інформаційної системи;

  забезпечення розв’язання організаційних та технічних завдань щодо функціонування Єдиної інформаційної системи.

  4. Координаційна рада має право:

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  залучати до участі в своїй роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених;

  вносити в установленому порядку пропозиції про розподіл коштів і матеріальних ресурсів, що спрямовуються на здіснення заходів щодо розвитку Єдиної інформаційної системи.

  5. Головою Координаційної ради є Перший віце-прем’єр-міністр України.

  6. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

  Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  У разі потреби за рішенням голови Координаційної ради або на вимогу третини її членів може бути проведено позачергове засідання.

  7. Засідання Координаційної ради проводяться головою Координаційної ради або за його дорученням  заступником голови Координаційної ради.

  Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, провідні вчені.

  8. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Координаційної ради є вирішальним. Рішення оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

  Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для центральних і місцевих органів виконавчої влади.

  9. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.

  10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює Держфінмоніторинг.

   

  _____________________