• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 серпня 2000 р. № 1290
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2004 р. № 1208)


   

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про структурний підрозділ з контролю апарату
  місцевої держадміністрації

   

  1. Структурний підрозділ з контролю апарату місцевої держадміністрації (далі — структурний підрозділ з контролю) утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

   У своїй діяльності з питань здійснення контролю підрозділ безпосередньо підпорядковується голові місцевої держадміністрації, з інших питань — керівникові апарату місцевої держадміністрації.

   Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю структурного підрозділу з контролю обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації здійснює Головне контрольне управління Адміністрації Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, а структурного підрозділу з контролю районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації — структурний підрозділ з контролю місцевої держадміністрації вищого рівня.

   2. Структурний підрозділ з контролю у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також цим Положенням.

   3. Структурний підрозділ з контролю провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних і тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що затверджуються керівником апарату місцевої держадміністрації.

   4. Основними завданнями структурного підрозділу з контролю є:

   здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі — територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації (далі — документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

   підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

   інформування голови місцевої держадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

   підготовка проектів розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з контролю.

   5. Структурний підрозділ з контролю відповідно до покладених на нього завдань:

   веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на підрозділ;

   перевіряє виконання документів структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

   забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

   готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам місцевої держадміністрації та місцевим держадміністраціям нижчого рівня, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

   готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату відповідної місцевої держадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;

  проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову місцевої держадміністрації, його заступника, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату місцевої держадміністрації про неможливість їх додержання;

  вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії відповідної місцевої держадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

  виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  6. Структурний підрозділ з контролю має право:

  проводити в структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби — відповідні документи від інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

  брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

  вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

  одержувати від структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб місцевих держадміністрацій.

  7. Структурний підрозділ з контролю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  8. Структурний підрозділ з контролю очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної місцевої держадміністрації.

  Про призначення і звільнення з посади керівників підрозділів з контролю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформується Головне контрольне управління Адміністрації Президента України та відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України, а керівників підрозділів з контролю районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації — структурний підрозділ з контролю обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

  9. Керівник структурного підрозділу з контролю:

  здійснює керівництво діяльністю структурного підрозділу з контролю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань;

  забезпечує в межах своєї компетенції збереження у підрозділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

  організовує разом з кадровою службою місцевої держадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву структурного підрозділу з контролю;

  вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників підрозділу та накладення дисциплінарних стягнень;

  розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи підрозділу;

  забезпечує додержання працівниками підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

  визначає права та обов’язки працівників підрозділу;

  виконує інші обов’язки, покладені на нього головою місцевої держадміністрації.

  10. Працівники структурного підрозділу з контролю призначаються на посаду і звільняються з посади головою місцевої держадміністрації в установленому порядку за поданням його керівника.

  __________________