• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 вересня 2004 р. № 1203

   

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

   

   

   

  1. Назву розділу „Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів” викласти в такій редакції: “Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів”.

   

  2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України”.

   

  3. У першому реченні пункту 5  слова “прогнозного показника” виключити.

   

  4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

   

  RDizak = Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

   

  де        Ki = Kia x εi

   

              Kia= [((Di1 + Li1) х φi1/ (Du1 + Lu1) х φu1) х Nu1 + ((Di2 + Li2) х φi2/ (Du2 + Lu2) х φu2) х Nu2 +  ((Di3 + Li3) х φi3/ (Du3 + Lu3) х φu3) х Nu3] / (Ni1 + Ni2 + Ni3);

   

  RDizak – розрахунковий прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

   

  Ki – індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

   

  Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 – обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

   

  Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 – сума пільг, наданих  органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за відповідні роки базового періоду;

   

  Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3  – чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

   

  Du5 – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний період;

   

   φi1, φi2, φi3, φu1, φu2, φu3 – коефіцієнт, розрахований за формулою для усіх місцевих бюджетів та бюджету адміністративно-територіальної одиниці, обчислений на основі показників довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (форма № 8ДР)  та форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

   

  φi, u=(1/( Ei/ Ei4 ))x Pi/100,

   

   де  Ei(1,2,3) – ставка вилучення податку з доходів фізичних осіб (прибутковому податку з громадян) за відповідні роки базового періоду, обчислена  на основі  показників  форми  № 8 ДР;

   

  Ei4 ставка вилучення  податку з доходів фізичних осіб за І квартал 2004 року, обчислена на основі показників форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

   

  Pi(1,2,3) – питома вага податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) в обсязі доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за відповідні роки базового періоду;

   

  εi – коефіцієнт, розрахований за формулою для усіх місцевих бюджетів та бюджету адміністративно-територіальної одиниці, застосовується до всіх років базового періоду і визначається шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (Kia) та індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, розрахованого виходячи з фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року (без врахування січня) в умовах нового податкового законодавства (Ki4) за такою формулою:

  Ki4= [(Di4 / Du4) / (Ni3/Nu3)];

   

  εi = (Ki4/Kiaх100-100)/100+1.

   

  Для стимулювання місцевих бюджетів, які щорічно збільшують обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з врахуванням стимулювання (SDizak ) визначається за такою формулою:

   

  SDizak = RDizak х 1/g х g' при g > g';

   

  SDizak = RDizak при g < g',

   

  де  g коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

  g = RDizak / Dpu4,

   

  де        Dpu4 розрахунковий обсяг доходів i-тої адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів на 2004 рік, визначений виходячи із співвідношення фактичних і планових показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року, обчислений шляхом множення частки планових показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на звітний період, у розрахункових показниках доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на 2004 рік, на фактичні надходження доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за звітний період 2004 року;

   

  g' усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, визначений за звітний період (для семи місяців дорівнює 113,8972833).

   

   

   

  Для недопущення втрати обсягу ресурсу місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, дорівнює:

   

  Dizak = SDizak+( Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х ∆Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3)),

   

  де        Dizak  обсяг доходів (кошика доходів) на 2005 рік, закріплених за місцевими бюджетами;

  Du5 обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу ресурсу місцевих бюджетів:

   

  ∆Du5 = Du5 - SDizaku,

   

   де       SDizaku – розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням стимулювання на 2005 рік по Україні в цілому.

   

  Крім обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України (Dizak), до бюджету Автономної Республіки Крим зараховується передбачений у Державному бюджеті України на відповідний рік обсяг надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), який обчислюється за окремим розрахунком”.

   

  5. В абзаці першому  пункту 8  цифри “0,9” замінити цифрами “0,6”.

   

  6. У пункті 13:

   

  формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi" замінити  формулою "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vmi + Vhi";

   

  доповнити пункт новим абзацом дев’ятим такого змісту:

  “Vmi – розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів місцевої міліції”.

   

  7. Перше речення абзаців  п’ятого і шостого пункту 14 після слів “затверджених місцевими радами” та перше речення абзацу третього
  пункту 15, абзацу шостого пункту 16 та абзацу п’ятого пункту 17 після слів
  “затверджених відповідними радами” доповнити словами і цифрами
  “на 2003 рік”.


   

  8.  Абзац дев’ятий  пункту 19  викласти в такій редакції:

   

   

   

  “Кzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно   від   статевої   та   вікової    структури   населення  адміністративно-

  територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

                                                                                                      (одиниць)

  Вікові групи

  Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

  Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

  0-1

  10

  5

  2-4

  7

  3,5

  5-9

  3,7

  3

  10-14

  3

  2,5

  15-19

  2,2

  3

  20-24

  2,6

  3,5

  25-29

  2

  4

  30-34

  2

  4

  35-39

  2,5

  4,5

  40-44

  3,5

  5

  45-49

  4,5

  5,5

  50-54

  5

  6,5

  55-59

  6,5

  7

  60-64

  7,5

  8,5

  65-69

  8

  9,5

  70 і старші

  10,5

  11”.

   

  9. В абзаці чотирнадцятому пункту 20 слова „Державному лікувально-оздоровчому управлінню” замінити словами „Державному управлінню справами”.

   

  10. У пункті 23:

  формулу “Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp) + Vark + Sd  замінити  формулою “Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp) + Vark”;

   

  останній абзац виключити.

   

  11.  У пункті 24:

  формулу  “Voi = Hd х ((Dm х Knm(r)) + (Ds х Knm(r))) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj +
  Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Ugc х Kgc + Uc х Kc +
  Up х Kp + Da х Ka) + Sd” замінити формулою
  ”Voi = Hd х (Dm х Knm(r) х


  Kdpr + Ds х Knm(r) x Kdps)+ Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х
  Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj +
  Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Ugc х Kgc + Uc х Kc + Up х Kp + Da х Ka) + Sd”;

   

  абзац другий замінити абзацами такого змісту:

   

  “де       Knm(r)  – коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knm) та районах (Knr) дошкільними закладами відповідно у сільській та міській місцевості.  На 2005 рік для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення Knm дорівнює:  0,484 – для міської місцевості, 0,103 – для сільської місцевості; для районів  Knr дорівнює:  0,416 – для міської місцевості,  0,161 – для сільської місцевості;

   

   Kdpr – додатковий коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дитячими дошкільними закладами застосовується для адміністративно-територіальних одиниць, фактичний коефіцієнт охоплення в яких у міській місцевості, за статистичними даними на 1 січня 2004 р., становить більше як 0,55.
  K
  dp на 2005 рік дорівнює 1,32;

   

  Kdps  – додатковий коефіцієнт охоплення дітей у віці  0 - 6 років дитячими дошкільними закладами застосовується для адміністративно-територіальних одиниць, фактичний коефіцієнт охоплення в яких у сільській місцевості, за статистичними даними на  1 січня 2004 р., становить більше
  як 0,3.  K
  dps на 2005 рік дорівнює 2,17”.

   

  У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять третій  вважати відповідно абзацами п’ятим –  двадцять п’ятим;

   

  абзаци двадцять четвертий і двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

  “Dm – кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та районів станом на 1 січня 2004 р. за статистичними даними;

   

     Ds – кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та районів станом на 1 січня 2004 р. за статистичними даними”;

   

  доповнити пункт абзацом  такого змісту:

   

  Sd – додаткові асигнування на 2005 рік на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2005 році виповниться 18 років,  визначаються за індивідуальним розрахунком”.

   

   

   

   

  12. У пункті 25:

  формулу “Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm)+ Ho х (Ukyiv(sev) х
  Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt +
  Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc + Up х Kp + Da х Ka) + Sd    замінити формулою “Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm х Kdp

  s)+ Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt +
  Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc + Up х Kp + Da х Ka) + Sd”;

   

   абзаци третій,  четвертий та чотирнадцятий викласти у такій редакції:

   

  Dmkyiv(sev) – кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості мм. Києва і Севастополя  на 1 січня 2004 р. за статистичними даними;

   

  Knm  – коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними закладами. На 2005 рік для мм. Києва і Севастополя  Knm дорівнює:  0,484 – для міської місцевості,  0,103 – для сільської місцевості”;

   

  Dssev – кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості
  м. Севастополя  на 1 січня 2004 р. за статистичними даними”.

   

  13. У пункті 26 :

   формулу “Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i  замінити формулою  Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i”;

   

  доповнити пункт абзацом  такого змісту: 

   

  Vs9i – розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій”.

   

  14. У пункті 27:

  формулу  Vs1i = Qs1i x Hs1” замінити формулою   Vs1i = Qs1i x Hsl + Vs1gi”;

   

  доповнити пункт абзацом  такого змісту:

   

  “Vs1gi – обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України “Про статус гірських населених пунктів України”, визначений за окремим розрахунком”.

   

  15. У пункті 29:

  формулу    Vs3i = (Qs3i1 х Hs31) + (Qs3i2 х Hs32)”        замінити    формулою

  Vs3i = (Qs3i1 х Hs31) + (Qs3i2 х Hs32) + Vs3gi ”;

   

  доповнити пункт абзацом  такого змісту:

   

   

   

   

  Vs3gi – обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України “Про статус гірських населених пунктів України”, визначений за окремим розрахунком”.

   

  16. У підпункті 2 пункту 31:

  формулу “Vs4i = Hs4m(r) х Ni  замінити формулою “Vs4i = Hs4m(r) х Ni + Vs4gi”;

  доповнити пункт абзацом  такого змісту:

  “Vs4gi обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України “Про статус гірських населених пунктів України”, визначений за окремим розрахунком”.

   

  17. Доповнити Формулу пунктом 35¹ такого змісту:

   

  “35¹. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій (Vs9i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

  Vs9i = Qs9i х Hs9 x Kdi,

   

  де        Qs9i – кількість учасників бойових дій в регіоні;

   

  Hs9 – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на             поховання  одного учасника бойових дій відповідно до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”;

   

  Kdi – коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в регіоні”.

   

  18. У пункті 37:

   

  формулу “Vki = Hkob х Ni” замінити формулою “Vki = Hkob х Ni + Vkgi”;

   

  19. У пункті 40:

  слова “на бюджетний період, що передує плановому” замінити словами і цифрами  “на 2003 рік, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Держкомспортом на 2004 рік”.

   

  20. У пункті 41:

  у підпункті 1 формулу  Vfi = 0,45 Hf х Ni  замінити формулою    “Vfi = 0,45 Hf х Ni +Vsvsm + Vfgi”;

   

            у підпункті   3         формулу   “Vfkyiv(sev) = Hf x Ni    замінити   формулою

   

  “Vfkyiv(sev) = Hf x Ni + Vsvsm”;

  доповнити пункт  після абзацу третього новими абзацами  такого змісту:

  Vsvsm обсяг додаткових видатків на школи вищої спортивної майстерності, який обчислюється за такою формулою:

  Vsvsm =  Hsp x Usp,

  де    Hsp – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності;

  Usp – кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Держкомспортом на  2004 рік”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим.

   

  21.  Назву розділу “Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи” викласти в такій редакції: “Розрахунок показника обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції”;

   

   доповнити розділ новими пунктами 42 – 44 такого змісту:

  “42. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції (Vmi) складається з розрахункового показника видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів на утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних інспекторів міліції (Vmm(r)1 визначається залежно від чисельності населення на початок року, що передує плановому, та розрахункового показника обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів (Vm obi(ark)), що складається з видатків на утримання приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, та спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту (визначається залежно від кількості ліжко-місць та показника витрат на одне ліжко-місце), і утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби (визначається залежно від протяжності автомобільних доріг).

   

  43. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки

  Крим та обласного значення і бюджетів районів визначається за такою формулою:

  Vmm(r)1 = Hp х Ni,

   

  де  Hp – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних інспекторів міліції у розрахунку на одного жителя;

   

   

  Ni – чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці  на 1 січня 2004 року.

   

  44. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за такою формулою:

   

  Vm obi(ark) = (H1m х P1mi) + (Hdor х Pdorі),

   

  де   H1m – норматив витрат на утримання приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, та спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту, у розрахунку на одне ліжко-місце на рік;

   

  P1mi – розрахунковий показник кількості ліжко-місць, виходячи з нормативу навантаження на одного працівника та чисельності працівників, затвердженої на бюджетний період, що передує плановому;

   

  Hdor – норматив витрат на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби у розрахунку на один кілометр протяжності автомобільних доріг;

   

  Pdorі  – показник протяжності автомобільних доріг за даними  Укравтодору  на 1 січня 2004 року”.

   

  22.  Доповнити Формулу після пункту 44 назвою розділу „Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи”.

   

    23. У пункті 45:

   

  абзаци другий і дванадцятий  викласти у такій редакції:

   

  “На  2005 рік для бюджету Автономної Республіки Крим показник специфічних видатків з урахуванням Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” визначено у сумі  60 млн. гривень”;

   

   “Для бюджету м. Севастополя цей показник визначається з урахуванням обсягу коштів, що спрямовуються  на виконання програми соціально-економічного розвитку м. Севастополя в бюджетному році, що передує плановому”;

   

   

  доповнити пункт абзацом  такого змісту:

   

   

   

  “Напрями та обсяги використання специфічних видатків визначаються за погодженням з Мінфіном”.

   

   24.  У  пункті  46   формулу  Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi ) х Kb          замінити  формулою   Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vmi) х Kb ”.

   

   25. У тексті Формули слова і цифри  “на 1 січня 2003 року” і “на 2004 рік”  замінити словами і цифрами „на 1 січня 2004 року” і ”на 2005 рік”.

   

   

   

   _________________________