• In English

 •  

                                СХВАЛЕНО

                                                                  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 вересня 2004 р. № 1202

   

  ПРОГНОЗ

  показників зведеного бюджету за  основними видами 

  доходів, видатків і фінансування на 2006 – 2008 роки

  та  довгострокову перспективу

   

  Загальна частина

  На основі аналізу досягнутого рівня розвитку податково-бюджетної системи держави та виходячи з основних завдань щодо посилення соціальної спрямованості реформ, викладених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки”, Стратегії економічного і соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2004 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, та у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність”, розробляється податково-бюджетна стратегія на 2006 – 2008 роки та довгострокову перспективу.

  Визначення основних напрямів податково-бюджетної стратегії з урахуванням політики формування доходів та розподілу видатків бюджету на 2006 – 2008 роки та довгострокову перспективу забезпечить послідовність реалізації короткострокових цілей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 686 “Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік” та постановою Верховної Ради України від 24 червня 2004 р. № 1854-ІV “Про основні напрями бюджетної політики на 2005 рік”.

  Метою податково-бюджетної стратегії є підтримання високих темпів економічного зростання, спрямованого на підвищення добробуту населення.

  Цей Прогноз розроблений з метою визначення обсягів бюджетних ресурсів для обґрунтування податково-бюджетної стратегії на 2006 – 2008 роки та довгостроковий період.

  Основним завданням 2006 – 2008 років та довгострокової перспективи є збереження досить високих темпів економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, підтримання фінансової стабільності та проведення цілеспрямованої державної політики у соціальній сфері.

  Прогноз є інструментом ефективного і виваженого управління державними фінансами, що дасть змогу підвищити роль бюджетної політики у реалізації економічних і соціальних цілей Кабінету Міністрів України насамперед з метою підвищення рівня державних соціальних стандартів і зниження рівня бідності.

  Прогноз економічного і соціального розвитку

  України на 2006 – 2008 роки

  Згідно з прогнозом економічного і соціального розвитку на 2005 рік та наступні роки адаптація вітчизняної економіки до умов Світової організації торгівлі передбачається у 2006 році.

  Прогноз враховує вплив проведення податкової реформи та політики Кабінету Міністрів України щодо поліпшення добробуту населення, інвестиційного клімату та поступової лібералізації валютного ринку, продовження приватизації та реформування паливно-енергетичного комплексу і сільського господарства.

  Таблиця 1

  Основні прогнозні показники

  економічного і соціального розвитку України

   

  2001 рік факт

  2002 рік

  факт

  2003

  рік

  факт

  2004
  рік

  очікуване

  2005 рік

  прогноз

  2006 рік

  прогноз

  2007

  рік

  прогноз

  2008
  рік

  прогноз

  Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень

  204,2

  225,8

  264,2

  332,7

  387,3

  440,9

  496,6

  559,7

  Валовий внутрішній продукт реальний, темп зростання, відсотків

  109,2

  105,2

  109,4

  112,4

  108,6

  106,8

  106,5

  107,5

  Індекс споживчих цін, відсотків

  у середньому до минулого року

  грудень до грудня минулого року

   

   

  112

   

  106,1

   

   

  100,8

   

  99,4

   

   

  105,2

   

  108,2

   

   

  107,6

   

  107

   

   

  107

   

  106,2

   

   

  106,3

   

  106,8

   

   

  105,8

   

  105

   

   

  104,9

   

  104,5

  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування,
  млрд. гривень

  18,7

  14,6

  19,6

  26

  28

  31,1

  33,8

  36,9

  Прибуток підприємств, млрд. гривень

  39,8

  37,4

  45,7

  54,5

  57

  59,4

  61,8

  64,5

  Збитки підприємств, млрд. гривень

  21,1

  22,8

  26,1

  28,5

  29

  28,3

  28

  27,6

  Фонд оплати праці, млрд. гривень

  55,2

  64,5

  76,8

  94

  113,3

  130,8

  150,6

  172,1

  Баланс товарів та послуг (платіжний баланс),

  млн. доларів США

  613

  1857

  1288

  4748

  3912

  2764

  1086

  320

   

  Очікується подальше зростання реального валового внутрішнього продукту. При цьому темпи реального зростання валового внутрішнього продукту скоротяться з 8,6 відсотка у 2005 році до 6,8 відсотка в 2006 році, проте передбачається збільшення темпів економічного зростання з 6,5 відсотка у 2007 році до 7,5 відсотка у 2008 році шляхом поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів економічного розвитку, зокрема продовження податкової реформи, що безпосередньо стимулюватиме економічну активність та зменшення частки тіньового сектору економіки, продовження структурних реформ, подальше збільшення платоспроможного попиту населення завдяки зростанню наявних доходів, поліпшення інвестиційного рейтингу держави та зовнішньоекономічної кон’юнктури внаслідок продовження інтеграції України у світову економіку.

  При цьому важливою складовою економічного зростання  передбачається збільшення частки нагромадження основного капіталу. Інвестиційний попит зростатиме завдяки реалізації проектів впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку, підвищення рівня доходів нефінансового сектору економіки, розвитку грошово-кредитних відносин, що створюватиме необхідні умови для спрямування інвестицій в реальний сектор економіки.

  Проведення ефективної бюджетної та монетарної політики повинно забезпечити стабільну цінову ситуацію. Разом з тим, збільшення платоспроможного попиту населення та витрат українських підприємств, пов’язаних з адаптуванням до міжнародних стандартів, викличе збільшення споживчих цін (в середньому до минулого року) до 6,3 відсотка в 2006 році з поступовим зниженням до 4,9 відсотка у 2008 році.

  Економічне зростання, незважаючи на зовнішні ризики, повинно забезпечити збільшення прибутків підприємств. Так, прогнозується збільшення прибутків підприємств з 57 млрд. гривень у 2005 році до          64,5 млрд. гривень у 2008 році.

  Підвищення мінімальної заробітної плати з урахуванням відновлення міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень сприятиме збільшенню реальних доходів та зростанню платоспроможного попиту населення. Очікується деяке прискорення темпів зростання реальної заробітної плати з 8 відсотків у 2006 році до 8,1 відсотка в 2008 році.

  У перспективі очікується скорочення сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами з 2764 млн. доларів США у 2006 році до
  1086 млн. доларів США у 2007 році та 320  млн. доларів США у 2008 році.

  У цілому в Прогнозі після деякого уповільнення темпів економічного зростання, пов’язаного з адаптацією української економіки до нових умов господарювання, з 2008 року передбачається поступове прискорення економічного зростання, що має позитивно вплинути на збільшення надходжень коштів до бюджету.

  Прогноз показників зведеного та державного бюджетів на
   2006 – 2008 роки є передбаченням можливих обсягів бюджетних ресурсів з урахуванням економічного зростання, передбаченого у прогнозі макроекономічних показників на зазначений період.

  Прогноз економічного і соціального розвитку України

  на довгострокову перспективу

  У довгостроковій перспективі прогнозується збереження сталого економічного зростання за рахунок здійснення структурних перетворень в економіці та істотне удосконалення ринкової інфраструктури.

  Основні параметри довгострокового прогнозу економічного і соціального розвитку України визначені виходячи з положень Указу Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493 “Про стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004 – 2015 роки”.

  Важливим елементом розвитку економіки України в довгостроковій перспективі буде поступовий рух у напрямі побудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. В Прогнозі передбачено подальше проведення структурних реформ, вдосконалення законодавчої бази, підвищення рівня життя населення та збільшення економічного потенціалу країни.

  Таблиця 2

  Основні прогнозні показники

  економічного і соціального розвитку України на довгострокову перспективу

   

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2014 рік

  2015 рік

  Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень

  634,7

  705,1

  778,1

  853,7

  941,2

  1041,6

  1150,5

  Валовий внутрішній продукт реальний, темп зростання, відсотків

  8

  6

  5,5

  5

  5,5

  6

  6

  Індекс споживчих цін, відсотків

  у середньому до минулого року

  105

  104,8

  104,6

  104,5

  104,5

  104,4

  104,2

   

  У прогнозі передбачаються середньорічні темпи економічного зростання на рівні 6 відсотків, що свідчитиме про зміцнення стійких темпів зростання економіки на основі механізмів інноваційно-інвестиційної моделі соціально орієнтованої економіки. Стабільність темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі буде забезпечена насамперед дією внутрішніх факторів, у тому числі становленням і зміцненням секторів нефінансових корпорацій та домашніх господарств.

  Серед внутрішніх чинників економічного зростання важливу роль відіграватимуть високі темпи зростання внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Інвестиційна стратегія як важливий елемент забезпечення сталого економічного зростання буде пов’язана з номінальним нарощенням основного капіталу економіки та підвищенням ефективності його використання. На довгострокову перспективу середньорічні темпи зростання інвестицій в основний капітал становитимуть 11,7 відсотка щороку.

  Істотним фактором економічного зростання буде також збільшення реальних доходів населення (в середньому за період на 6 відсотків) та відповідне зростання кінцевих споживчих витрат економіки як вагомого елемента внутрішнього попиту. Це, з одного боку, стане наслідком посилення соціальної орієнтованості державної політики, спрямованої на подолання бідності та обмеження диференціації доходів населення, а з другого, буде пов’язано з розвитком реального сектору економіки, утвердженням середнього класу – основи політичної стабільності та демократизації суспільства.

  У структурі доданої вартості збільшуватиметься частка обробної промисловості з поступовою переорієнтацією на середньотехнологічні та високотехнологічні види діяльності. Важливим елементом ринкових перетворень, особливо в умовах трансформаційних змін, буде збільшення у валовому внутрішньому продукті частки послуг.

  Збільшення заощаджень, розвиток грошово-кредитних відносин  сприятиме зростанню фінансових ресурсів економіки. Відповідне зростання депозитів та кредитів в умовах зменшення відсоткових ставок створюватиме сприятливі умови для підтримання високих темпів інвестиційної діяльності.

  У процесі поліпшення співвідношень між основними макроекономічними та грошово-кредитними показниками важливу роль буде відігравати комплексний підхід до підтримки стабільності національної грошової одиниці, який передбачає постійний моніторинг і контроль за динамікою цін на товари і послуги, обмінним курсом та відсотковими ставками, а у разі потреби – впливом на них грошово-кредитної політики.

  Введення в дію механізму таргетування інфляції зумовить стабільність споживчих цін, при цьому незначне їх зростання пояснюватиметься немонетарним характером. Прогнозується поступове зменшення темпів інфляції з приведенням їх у відповідність з вимогами Європейського Союзу.

  Високі темпи економічного зростання в умовах створення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України будуть запорукою стабільності наповнення бюджету.

   

   

   

   

   

  Прогноз доходів зведеного бюджету 
  на 2006 – 2008 роки

   

  Прогноз доходів зведеного бюджету на 2006 - 2008 роки розроблено на основі відповідних показників соціально-економічного розвитку та з урахуванням політики у сфері податкового регулювання.

  Прогноз надходжень сум податку з доходів фізичних осіб здійснювався виходячи із Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, згідно з яким встановлена єдина ставка оподаткування для доходів у розмірі 15 відсотків (тимчасово до 1 січня 2007 р. ставка оподаткування визначена на рівні 13 відсотків). Водночас, положення цього Закону передбачають розширення бази оподаткування за рахунок обкладення податком доходів у вигляді відсотків за вкладами населення операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням, продажу нерухомого майна, доходів, отриманих у спадщину та як подарунок, удосконалення процедури адміністрування тощо. Темпи зростання прогнозних надходжень коштів з цього джерела відповідають темпам зростання фонду оплати праці як бази оподаткування. У 2007 році порівняно з 2006 роком їх частка у валовому внутрішньому продукті збільшиться на 0,78 відсоткового пункту, оскільки з 2007 року ставка оподаткування підвищиться до 15 відсотків.

  Прогноз надходження сум податку на прибуток підприємств здійснено виходячи з передбаченого обсягу прибутку підприємств і з урахуванням ставки оподаткування в розмірі 25 відсотків, встановленої з 1 січня 2004 р. згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. У середньостроковій перспективі частка надходжень сум податку у валовому внутрішньому продукті поступово зменшуватиметься (з 4,16 відсотка у 2006 році до 4,05 відсотка у 2008 році) внаслідок зменшення питомої ваги прибутку підприємств у валовому внутрішньому продукті.

  Прогнозна динаміка зростання податку на додану вартість розроблена виходячи з показників економічного зростання з урахуванням розвитку зовнішньої торгівлі та здійснення подальших кроків у реформуванні податкового законодавства на 2006 – 2008 роки. Прогнозується поступове збільшення питомої ваги надходжень коштів податку на додану вартість у валовому внутрішньому продукті з 5,26 відсотка у 2006 році до 5,32 відсотка у 2008 році.

  У розрахунках прогнозних надходжень коштів від акцизного збору передбачено подальше реформування законодавства в цій сфері, зокрема його наближення до вимог Європейського Союзу. У зв’язку з цим його рівень у валовому внутрішньому продукті має поступово підвищуватись
  (з 2,22 відсотка у 2006 році до 2,29 відсотка у 2008 році).

  У цілому соціально-економічний розвиток країни, підвищення макроекономічних показників, здійснення подальших кроків у реформуванні законодавства з оподаткування забезпечать зростання частки податкових надходжень у валовому внутрішньому продукті з 19,49 відсотка у 2006 році до 20,28 відсотка у 2008 році.

  Таким чином у 2006  2008 роках після реформування податкового законодавства передбачається поступове збільшення як номінальних обсягів доходів зведеного бюджету, так і їх рівня у валовому внутрішньому продукті. Частка доходів зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті підвищиться з 25,68 відсотка у 2006 році до 26,35 відсотка у 2007 році та до 26,38 відсотка у 2008 році.

  Таблиця 3

  Прогноз доходів зведеного бюджету

   

  Млн. гривень

  Відсотків валового внутрішнього продукту

  2006
   рік

  2007
   рік

  2008
   рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Всього доходів

  113223,1

  130 854,1

  147 648,9

  25,68

  26,35

  26,38

  Податкові надходження коштів

  85931,4

  100462,2

  113507,2

  19,49

  20,23

  20,28

  з них:

   

   

   

   

   

   

  податок з доходів фізичних осіб

  19223,2

  25525,2

  29048,4

  4,36

  5,14

  5,19

  податок на прибуток підприємств

  18341,4

  20360,6

  22667,9

  4,16

  4,10

  4,05

  податок на додану вартість

  23191,3

  26220,5

  29776

  5,26

  5,28

  5,32

  акцизний збір

  9788

  11272,8

  12817,1

  2,22

  2,27

  2,29

  Неподаткові надходження коштів

  24337,7

  27 114,4

  30447,7

  5,52

  5,46

  5,44

  Інші доходи

  2954

  3277,5

  3694

  0,67

  0,66

  0,66

   

  Прогнозні показники доходів державного бюджету

  Прогнозні показники доходів державного бюджету без урахування трансфертів з місцевих бюджетів відображають перспективу щодо реформування податкового законодавства, скасування окремих пільг, базуються на показниках соціально-економічного розвитку та узгоджені з прогнозом показників зведеного бюджету.

  Очікується, що обсяг доходів державного бюджету у валовому внутрішньому продукті зменшиться з 19,07 відсотка у 2006 році до
  19 відсотків у 2008 році.  Таблиця 4

  Прогнозні показники доходів державного бюджету

   

  Млн. гривень

  Відсотків  валового внутрішнього продукту

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  Всього доходів

  84079,6

  94354

  106343

  19,07

  19

  19

  Податкові надходження коштів

  60800,1

  68580,5

  77630,4

  13,79

  13,81

  13,87

  з них:

   

   

   

   

   

   

  податок на прибуток підприємств

  18121

  20112,3

  22388

  4,11

  4,05

  4

  податок на додану вартість

  23191,3

  26220,5

  29776

  5,26

  5,28

  5,32

  акцизний збір

  9611,6

  11024,5

  12537,3

  2,18

  2,22

  2,24

  Неподаткові надходження коштів

  20061

  22347

  25074,6

  4,55

  4,5

  4,48

  Інші доходи

  3218,5

  3426,5

  3638

  0,73

  0,69

  0,65

   

  Таблиця 5

  Прогнозні показники доходів загального фонду державного бюджету

   

  Млн. гривень

  Відсотків валового внутрішнього продукту

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  Всього доходів

  67 590

  75 830,8

  85 410,2

  15,33

  15,27

  15,26

  Податкові надходження коштів

  56 964,3

  64 160,7

  72 425,2

  12,92

  12,92

  12,94

  з них:

   

   

   

   

   

   

  податок на прибуток підприємств

  18 121

  20 112,3

  22 388

  4,11

  4,05

  4

  податок на додану вартість

  23 191,3

  26 220,5

  29 776

  5,26

  5,28

  5,32

  акцизний збір

  6 304,9

  7 200,7

  8 171,6

  1,43

  1,45

  1,46

  Неподаткові надходження коштів

  8 377,1

  9 336,1

  10 466,4

  1,9

  1,88

  1,87

  Інші доходи

  2 248,6

  2 334

  2 518,6

  0,51

  0,47

  0,45

   

  Прогнозні показники доходів зведеного бюджету України

  у довгостроковій перспективі

  Прогнозні показники доходів зведеного бюджету України на довгострокову перспективу базуються на основі прогнозних показників соціально-економічного розвитку, основних напрямів податкової політики України та враховують досвід країн з розвинутою ринковою та перехідною економікою з питання податкового регулювання та формування дохідної частини бюджету.

  У довгостроковій перспективі прогнозується незначне збільшення питомої ваги доходів зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті: з 25,68 відсотка у 2006 році до 27,07 відсотка у 2015 році. Зазначене збільшення відбудеться за рахунок зростання податкових надходжень коштів до зведеного бюджету з 19,49 відсотка валового внутрішнього продукту у 2006 році до 21,32 відсотка у 2015 році, що є наслідком збільшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті надходження коштів податку з доходів фізичних осіб з 4,36 відсотка до 5,81 відсотка, податку на додану вартість – з 5,26 відсотка до 5,75 відсотка та акцизного збору – з 2,22 відсотка у 2006 році до 2,53 відсотка у 2015 році. Питома вага у валовому внутрішньому продукті надходження коштів податку на прибуток підприємств у довгостроковій перспективі зменшиться з 4,16 відсотка до 3,75 відсотка. Неподаткові надходження зведеного бюджету у 2015 році прогнозуються на рівні 5,06 відсотка валового внутрішнього продукту, що на 0,46 відсоткового пункту менше ніж у 2006 році.

  Таблиця 6

  Прогнозні показники доходів зведеного бюджету

  (відсотків валового внутрішнього продукту)

   

  2009 рік

  2010

  рік

  2011

  рік

  2012

  рік

  2013

  рік

  2014

  рік

  2015

  рік

  Всього доходів

  26,56

  26,65

  26,73

  26,81

  26,89

  26,98

  27,07

  Податкові надходження коштів

  20,48

  20,63

  20,76

  20,89

  21,02

  21,17

  21,32

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

  податок з доходів фізичних осіб

  5,31

  5,4

  5,48

  5,55

  5,63

  5,72

  5,81

  податок на прибуток підприємств

  3,99

  3,95

  3,91

  3,88

  3,84

  3,79

  3,75

  податок на додану вартість

  5,4

  5,46

  5,52

  5,57

  5,63

  5,69

  5,75

  акцизний збір

  2,34

  2,37

  2,4

  2,43

  2,46

  2,5

  2,53

  Неподаткові надходження коштів

  5,37

  5,31

  5,26

  5,22

  5,17

  5,11

  5,06

  Інші доходи

  0,71

  0,71

  0,71

  0,7

  0,7

  0,7

  0,69

   

  (млн. гривень)

   

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2014 рік

  2015 рік

  Всього доходів

  168576,3

  187909,2

  207986,1

  228877

  253088,7

  281023,7

  311440,4

  Податкові надходження коштів

  129986,6

  145462,1

  161533,6

  178337,9

  197840,2

  220506,7

  245286,6

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

  податок з доходів фізичних осіб

  33702,6

  38075,4

  42639,9

  47380,4

  52989,6

  59579,5

  66844,1

  податок на прибуток підприємств

  25324,5

  27851,5

  30423,7

  33123,6

  36142,1

  39476,6

  43143,8

  податок на додану вартість

  34273,8

  38498,5

  42951,1

  47551,1

  52989,6

  59267

  66153,8

  акцизний збір

  14852

  16710,9

  18674,4

  20744,9

  23153,5

  26040

  29107,7

  Неподаткові надходження коштів

  34083,4

  37440,8

  40928,1

  44563,1

  48660

  53225,8

  58215,3

  Інші доходи

  4506,3

  5006,3

  5524,4

  5976

  6588,5

  7291,2

  7938,5

   

  Політика стосовно дефіциту та боргу

  З метою стримання боргового навантаження на економіку та державний бюджет в економічно безпечних межах пріоритетними завданнями державної політики на 2006 – 2008 роки та довгостроковій перспективі визначені такі:

  своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за державним боргом;

  фінансування бюджету за рахунок нових запозичень в обсягах, що відповідатимуть реальним можливостям України;

  підвищення ефективності використання залучених коштів;

  оптимізація часової і валютної структури боргу;

  застосування в процесі управління державним боргом операцій з дострокового погашення та інших активних операцій з управління державним боргом з метою поліпшення його структури та зменшення боргового навантаження на економіку;

  сприяння розвитку внутрішнього ринку капіталу.

  Комплексний підхід до реалізації стратегії управління державним боргом повинен знайти своє відображення в зміцненні координації боргової політики з бюджетною та грошово-кредитною, що підвищить ефективність управління активами та пасивами держави.

  Таблиця 7

  Прогнозні показники фінансування зведеного бюджету

   

  Млн. гривень

  Відсотків валового внутрішнього продукту

  2006
  рік

  2007
  рік

  2008
  рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Дефіцит (+), профіцит (-)

  4409

  4966

  5597

  1

  1

  1

  Запозичення

  12764,2

  13899

  13926,1

  2,9

  2,8

  2,49

  Погашення

  10405,2

  9783

  9179,1

  2,36

  1,97

  1,64

  Приватизація

  2 050

  850

  850

  0,46

  0,17

  0,15

   

  Таблиця 8

   

  2009 рік

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2014 рік

  2015 рік

  Дефіцит (+), профіцит (-), млн. гривень

  6347

  7051

  6613,9

  7256,5

  8000,2

  8853,6

  9779,3

  Дефіцит (+), профіцит (-),

  відсотків валового внутрішнього продукту

  1

  1

  0,85

  0,85

  0,85

  0,85

  0,85

   

   

  Прогнозні показники видатків зведеного бюджету 
   на 2006 – 2008 роки

   

  Прогнозні показники видатків на 2006 – 2008 роки розроблено на основі відповідних показників дохідної частини та фінансування бюджету. Прогнозні показники включають обсяги видатків зведеного бюджету та граничні обсяги асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів загального фонду державного бюджету, визначені з урахуванням прогнозованого розвитку економіки та наповнення ресурсної частини бюджету. Обсяги видатків можуть бути уточнені на наступні роки у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів державної політики. Під час підготовки бюджету на 2006 рік розпорядниками коштів повинні бути уточнені прогнозовані граничні обсяги з прив'язкою до бюджетних програм.

  У зазначений період буде розпочато зміну статусу надавачів суспільних послуг шляхом поступового переведення бюджетних установ до неприбуткових установ, що мають надавати послуги домашнім господарствам. При цьому буде проводитись політика підтримки цін на суспільні послуги на рівні платоспроможності населення.

  З метою підвищення ефективності системи бюджетних витрат та стимулювання економічного зростання буде впроваджено перехід від безповоротного фінансування окремих бюджетних програм до надання бюджетних ресурсів на умовах кредитування. Кабінет Міністрів України концентруватиме увагу на фінансуванні насамперед напрямів, де приватний сектор не може замінити державу у наданні послуг.

  Оцінка ефективності витрачання бюджетних коштів буде проводитися за допомогою результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм. Результати аналізу ефективності виконання бюджетних програм будуть враховуватися під час бюджетного планування.

  Надалі передбачається удосконалення програмно-цільового методу формування бюджету, що поліпшить якість і прозорість прогнозування видатків бюджету на наступні роки.

  Очікується, що частка видатків зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті збільшиться з 26,68 відсотка у 2006 році до 27,38 відсотка у 2008 році, у тому числі програмні видатки – з 25,70 відсотка до 26,43 відсотка відповідно.

   

  Прогнозні показники видатків зведеного бюджету

  за функціональним призначенням

  Прогнозується, що у 2006  2008 роках зберігатиметься соціальна спрямованість бюджету. Найбільша частка бюджетних ресурсів надаватиметься на фінансування програм із соціального захисту і соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти та культури.

  Передбачається збільшення частки видатків на освіту з 4,87 відсотка валового внутрішнього продукту у 2006 році до 4,95 відсотка у 2008 році, соціальний захист та соціальне забезпечення – з 4,56 до 4,64 відсотка, охорону здоров’я – з 3,12 до 3,21 відсотка відповідно. Відбуватиметься зростання й за іншими статтями видатків зведеного бюджету, зокрема частка видатків на оборону збільшиться з 2,05 відсотка у 2006 році до 2,31 відсотка у 2008 році, економічну діяльність – з 4,42 до 4,48 відсотка, житлово-комунальне господарство – з 0,74 до 0,76 відсотка відповідно.

  Таблиця 9

  Прогнозні показники видатків зведеного бюджету за функціональним призначенням

    

    

  Млн. гривень

  Відсотків валового внутрішнього продукту

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  2006

  рік

  2007

  рік

  2008

  рік

  Всього видатків 

  117632,1

  135820,1

  153245,9

  26,68

  27,35

  27,38

  Загальнодержавні функції 

  11992,5

  13805,5

  15559,7

  2,72

  2,78

  2,78

  Оборона 

  9038,5

  11421,8

  12929,1

  2,05

  2,3

  2,31

  Громадський порядок, безпека та судова влада 

  9567,5

  10974,9

  12369,4

  2,17

  2,21

  2,21

  Економічна діяльність 

  19487,8

  22247,7

  25074,6

  4,42

  4,48

  4,48

  Охорона навколишнього природного середовища 

  1410,9

  1638,8

  1847

  0,32

  0,33

  0,33

  Житлово-комунальне господарство 

  3262,7

  3774,2

  4253,7

  0,74

  0,76

  0,76

  Охорона здоров'я 

  13756,1

  15940,9

  17966,4

  3,12

  3,21

  3,21

  Духовний та фізичний розвиток 

  3218,6

  3774,2

  4253,7

  0,73

  0,76

  0,76

  Освіта 

  21471,8

  24581,7

  27705,2

  4,87

  4,95

  4,95

  Соціальний захист та соціальне забезпечення 

  20105

  23042,2

  25970,1

  4,56

  4,64

  4,64

  Обслуговування державного боргу 

  4320,8

  4618,4

  5317,2

  0,98

  0,93

  0,95

   

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  У перспективі виважена бюджетна політика шляхом перерозподілу ресурсів на користь малозабезпечених верств населення надасть можливість достатнього фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення. Розміри допомоги та інших соціальних виплат поступово наближатимуться до прожиткового мінімуму, реалізуючи таким чином принцип соціальної справедливості. Однак за умови зростання доходів працюючого населення кількість отримувачів різних видів пільг буде скорочуватися.

  Створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства, підвищить ефективність використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальний захист усіх категорій осіб.

  Одним з пріоритетних напрямів структурних перетворень у соціальній сфері є реформа пенсійної системи, важливим етапом якої стало прийняття  Законів України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

  Одним з основних завдань пенсійної реформи є звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому виплат. Під час прогнозування показників державного бюджету на відповідний рік передбачатимуться кошти на виплату призначених за різними пенсійними програмами соціальних і пільгових пенсій, надбавок до пенсій ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Україною, пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, деяких інших категорій осіб, джерелом виплати яких згідно із законодавством є державний бюджет. Це дасть можливість спрямувати вивільнені кошти Пенсійного фонду на підвищення діючих розмірів пенсій та допомоги.

  Охорона здоров'я

  Діяльність у сфері охорони здоров'я спрямована на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для ведення здорового способу життя.

  У перспективі  передбачається здійснити перехід від концепції охорони здоров’я як суспільного блага до концепції охорони здоров’я як надання медичних послуг. Зусилля концентруватимуться на поліпшенні організації надання медичних послуг.

  Пріоритетними напрямами державної політики у середньостроковий період передбачається визначити:

  запровадження державних соціальних нормативів з метою забезпечення доступності та якості медичної допомоги, рівноправності та справедливості у сфері охорони здоров'я населення;

  забезпечення пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;

  раціоналізацію та вдосконалення організації спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

  поліпшення медичного обслуговування сільського населення;

  здійснення переходу до страхової форми мобілізації фінансових ресурсів для охорони здоров'я і страхового фінансування медичних закладів шляхом запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

  створення умов для розширення спектру організаційно-правових форм медичних організацій, розвитку недержавного сектору охорони здоров'я.

  Освіта

  Ураховуючи актуальність зростання цінності людського капіталу в суспільстві, роль освіти для визначення пріоритетів бюджетної політики підвищується. У період інтеграції в європейський простір країна потребує високоосвічених людей з державним мисленням.

  Основними напрямами державної політики у перспективі в галузі освіти передбачається визначити:

  створення рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти;

  забезпечення навчальних закладів технічними засобами навчання та наочним приладдям, здійснення заходів щодо налагодження їх вітчизняного виробництва;

  оснащення комп’ютерними класами загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, розширення доступу навчальних закладів до мережі Інтернет;

  забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних та професійно-технічних навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів сучасними підручниками та навчальними посібниками;

  удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

  розширення можливості для певних категорій громадян здобуття вищої освіти за рахунок запровадження механізмів надання кредитів;

  формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та фахівців у вищих навчальних закладах з урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб;

  забезпечення студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів стипендіями з урахуванням установленого законодавством прожиткового мінімуму;

  упорядкування мережі вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки підготовки фахівців та загальнодержавних і регіональних потреб.

  Духовний і фізичний розвиток

  Діяльність у галузі культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації спрямована на гармонічний розвиток особистості, а відтак – на духовний та естетичний розвиток суспільства у цілому, що сприяє створенню позитивного іміджу України у міжнародній спільноті. Серед основних завдань інформаційної галузі є забезпечення прав громадян на інформацію, отримання соціально значущої інформації некомерційного характеру, реалізація державної інформаційної політики.

  Пріоритетними напрямами державної політики у сфері духовного та фізичного розвитку на середньостроковий період є:

  збереження та відтворення національної культурної спадщини, розвиток музейної справи, збереження та поповнення бібліотечних і архівних фондів;

  збереження пам’яток історично-культурної спадщини, здійснення реставраційно-ремонтних робіт на пам’ятках національних та державних історико-культурних та історико-архітектурних заповідників;

  підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій, розвиток національного театрального мистецтва;

  підтримка статутної діяльності національних творчих спілок, творчої молоді;

  удосконалення правових, соціальних, економічних і організаційних основ фізичної культури і спорту;

  удосконалення механізму фінансової підтримки, утримання спортивних споруд та здійснення видатків на фізичну культуру і спорт;

  розвиток національного телерадіоінформаційного простору, формування ринку інформаційних послуг;

  здійснення технічного переоснащення державних телерадіокомпаній з урахуванням запровадження новітніх технологій у сфері телебачення і радіомовлення.

  Наука

  На шляху становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки наука є вагомим фактором прискорення економічного зростання. Їй належить головуюча роль у структурній перебудові економіки України.

  Пріоритетними напрямами розвитку науково-технічного потенціалу на 2006 – 2008 роки визначено такі:

  фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;

  проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;

  збереження навколишнього природного середовища;

  новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;

  нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;

  новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

  нові речовини і матеріали.

  Національна оборона та правопорядок

  Основними завданнями є продовження воєнної реформи, яка передбачає здійснення комплексу організаційних, військово-технічних, економічних, соціальних та інших заходів, спрямованих на якісні та кількісні перетворення в Збройних Силах України, поетапне переведення їх на професійну основу. Досягнення якісних змін, перехід від принципу споживання до принципу відтворення в Збройних Силах потребує комплексного підходу та залучення значних фінансових ресурсів. Особлива увага при цьому буде приділятися питанню соціального захисту військовослужбовців, які підлягають звільненню, виконанню Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей. Буде визначатись пріоритетність видатків на оборонні науково-дослідні та конструкторські розроблення, що сприятиме проведенню системної реструктуризації оборонно-промислового комплексу та підвищенню конкурентоспроможності його продукції.

  Одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері правоохоронної діяльності є перетворення складових МВС та МНС у невійськові формування, здійснення їх технічного переоснащення та забезпечення відповідними фінансовими ресурсами. У перспективі передбачаються також видатки на здійснення судово-правової реформи, запровадження нового порядку судочинства, а також на боротьбу та профілактику злочинності.

  Екологічна безпека

  У  перспективі акцентуватиметься увага на проведенні екологічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища, шляхом:

  забезпечення розвитку енергозберігаючих технологій;

  зменшення рівня шкідливих викидів у навколишнє природне середовище;

  розроблення екологічних прогнозів та недопущення виникнення техногенних загроз і надзвичайних екологічних ситуацій;

  мінімізації шкоди, що заподіюється втручанням господарської діяльності людини у навколишнє природне середовище;

  боротьби з наслідками зсувів і підтопленням територій.

  Послідовне розв'язання найгостріших поточних проблем та реалізація стратегічних завдань, пов'язаних із зміцненням екологічної безпеки держави, забезпечуватиметься фінансуванням видатків на природоохоронні програми і заходи на рівні не нижчому, ніж у 2004 році.

  Економічна діяльність

  У перспективі поступово скорочуватиметься пряме субсидіювання галузей та секторів економіки. Виділення коштів з державного бюджету на підтримку розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту та інших пріоритетних галузей економіки буде здійснюватися переважно на зворотній основі і залежно від результатів діяльності відповідних суб'єктів господарювання з метою активізації економічних стимулів, притаманних ринковій економіці. Така політика буде реалізовуватися на основі програмно-цільового підходу шляхом запровадження розроблення і виконання комплексних цільових програм та інвентаризації раніше затверджених програм з метою відбору для подальшого виконання найбільш пріоритетних.

  Економічним підґрунтям реалізації такої бюджетної політики у сфері економічної діяльності повинне бути:

  впровадження пільгового кредитування окремих галузей економіки шляхом застосування механізму часткового відшкодування вартості кредитних ресурсів із зменшенням обсягів державної підтримки в міру зниження вартості цих ресурсів;

  запровадження механізму регулювання цін і тарифів на енергетичні ресурси, який має стимулювати споживачів до збереження енергії;

  запровадження нових підходів у проведенні політики капітальних видатків, впровадження якісно нових форм спільного інвестування, зокрема корпоративних та пайових інвестиційних фондів;

  створення Українського банку реконструкції та розвитку, формування ринку іпотечних боргових зобов'язань, реалізація механізмів довгострокового рефінансування комерційних банків, що здійснюють кредитування реконструкції та технічного переоснащення ключових секторів економіки.

  Житлово-комунальне господарство

  У перспективі видатки на житлово-комунальне господарство будуть спрямовані на реалізацію закріплених Конституцією та Законами України прав громадян на житло, забезпечення житлово-комунальними послугами на рівні державних соціальних нормативів та соціальний захист.

  За рахунок коштів державного бюджету  будуть фінансуватися науково-технічні розробки з питань експлуатації та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод, енергозбереження, технічного регулювання та стандартизації.

  Фінансування буде здійснюватися в умовах реформування житлово-комунального господарства за такими напрямами:

  удосконалення системи управління шляхом підвищення ефективності управління житлово-комунальним господарством та упорядкування відносин власності у цій сфері;

  підвищення відповідальності підприємств за надання житлово-комунальних послуг,

  забезпечення обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та недопущення їх безпідставного зростання, розроблення та впровадження єдиної методики формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

  технічне переозброєння галузі, запровадження інноваційної моделі розвитку підприємств;

  підвищення якості послуг, що надаються житлово-комунальними підприємствами;

  забезпечення належного функціонування міського електротранспорту;

  удосконалення конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері;

  підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів.

  Реформування та розвиток галузі житлово-комунального господарства передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств житлово-комунального господарства, залучення капіталу та кредитів вітчизняних комерційних банків, а також державної підтримки галузі.

  Прогнозні показники видатків

  загального фонду державного бюджету

  Прогнозні показники видатків загального фонду державного бюджету узгоджені з показниками зведеного бюджету і враховують необхідність реформування у галузях бюджетної сфери – передусім, національної оборони, освіти та охорони здоров’я.

  Стабільний розвиток національної економіки сприяє збільшенню обсягу бюджетних ресурсів та видатків бюджету. За умови збереження у 2006 – 2008 роках дефіциту загального фонду державного бюджету на рівні 0,7 відсотка валового внутрішнього продукту передбачається зростання частки видатків загального фонду державного бюджету з 12,21 відсотка до 13,01 відсотка.

  Таблиця 10

  Прогнозні показники видатків загального фонду державного бюджету

   

  Млн. гривень

  Відсотків валового внутрішнього продукту

  2006
  рік

  2007
  рік

  2008
  рік

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  Всього видатків

  53833,9

  62670,9

  72817

  12,21

  12,62

  13,01

  Всього програмних видатків

  49513,1

  58052,5

  67387,9

  11,23

  11,69

  12,04

  Загальнодержавні функції

  7539,4

  8839,5

  10074,6

  1,71

  1,78

  1,8

  Оборона

  7451,2

  8789,8

  10466,4

  1,69

  1,77

  1,87

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  7627,6

  8889,1

  10186,5

  1,73

  1,79

  1,82

  Економічна діяльність

  8509,4

  10031,3

  11641,8

  1,93

  2,02

  2,08

  Охорона навколишнього природного середовища

  970

  1142,2

  1343,3

  0,22

  0,23

  0,24

  Житлово-комунальне господарство

  308,6

  347,6

  391,8

  0,07

  0,07

  0,07

  Охорона здоров'я

  3483,1

  4072,1

  4701,5

  0,79

  0,82

  0,84

  Духовний та фізичний розвиток

  1234,5

  1440,1

  1679,1

  0,28

  0,29

  0,3

  Освіта

  5290,8

  6207,5

  7164,2

  1,2

  1,25

  1,28

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  7098,5

  8293,2

  9738,8

  1,61

  1,67

  1,74

  Обслуговування державного боргу

  4320,8

  4618,4

  5429,1

  0,98

  0,93

  0,97

   

   

   

   

  Прогнозні показники видатків

  зведеного бюджету на довгострокову перспективу

  Прогнозні показники видатків зведеного бюджету на довгострокову перспективу розроблено на базі очікуваних обсягів надходжень коштів до його дохідної частини, а також з урахуванням збереження дефіциту бюджету на рівні 1 відсотка валового внутрішнього продукту у 2009  2010 роках та 0,85 відсотка протягом 2011  2015 років. Таким чином відбуватиметься поступове збільшення частки програмних видатків зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті: з 26,59 відсотка у 2009 році до 27,07 відсотка у 2015 році.

  Розподіл видатків за функціональним призначенням відповідає бюджетній політиці на довгострокову перспективу, спрямованій на посилення соціальної орієнтації бюджету.

  Таблиця 11

  Прогнозні показники видатків зведеного бюджету

  (відсотків  валового внутрішнього продукту)

   

  2009

  рік

  2010

  рік

  2011

  рік

  2012

  рік

  2013

  рік

  2014

  рік

  2015

  рік

  Всього програмних видатків

  26,59

  26,67

  26,58

  26,68

  26,8

  26,93

  27,07

  Загальнодержавні функції

  2,8

  2,81

  2,8

  2,81

  2,82

  2,83

  2,84

  Оборона

  2,33

  2,34

  2,33

  2,34

  2,36

  2,38

  2,4

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  2,22

  2,23

  2,22

  2,23

  2,24

  2,25

  2,26

  Економічна діяльність

  4,51

  4,52

  4,51

  4,53

  4,55

  4,57

  4,59

  Охорона навколишнього природного середовища

  0,33

  0,33

  0,33

  0,33

  0,34

  0,34

  0,35

  Житлово-комунальне господарство

  0,76

  0,76

  0,76

  0,76

  0,76

  0,76

  0,76

  Охорона здоров'я

  3,23

  3,24

  3,23

  3,24

  3,25

  3,27

  3,29

  Духовний та фізичний розвиток

  0,76

  0,77

  0,77

  0,77

  0,77

  0,78

  0,79

  Освіта

  4,98

  4,99

  4,97

  4,99

  5,01

  5,03

  5,05

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  4,67

  4,68

  4,66

  4,68

  4,7

  4,72

  4,74

     (млн. гривень)

   

  2009

  рік

  2010

  рік

  2011

  рік

  2012

  рік

  2013

  рік

  2014

  рік

  2015

  рік

  Всього програмних видатків

  168766,7

  188050,2

  206819

  227767,2

  252241,6

  280502,9

  311440,4

  Загальнодержавні функції

  17771,6

  19813,3

  21786,8

  23989

  26541,8

  29477,3

  32674,2

  Оборона

  14788,5

  16499,3

  18129,7

  19976,6

  22212,3

  24790,1

  27612

  Громадський порядок, безпека та судова влада

  14090,3

  15723,7

  17273,8

  19037,5

  21082,9

  23436

  26001,3

  Економічна діяльність

  28625

  31870,5

  35092,3

  38672,6

  42824,6

  47601,1

  52808

  Охорона навколишнього природного середовища

  2094,5

  2326,8

  2567,7

  2817,2

  3200,1

  3541,4

  4026,8

  Житлово-комунальне господарство

  4823,7

  5358,8

  5913,6

  6488,1

  7153,1

  7916,2

  8743,8

  Охорона здоров'я

  20500,8

  22845,2

  25132,6

  27659,9

  30589

  34060,3

  37851,5

  Духовний та фізичний розвиток

  4823,7

  5429,3

  5991,4

  6573,5

  7247,2

  8124,5

  9089

  Освіта

  31608,1

  35184,5

  38671,6

  42599,6

  47154,1

  52392,5

  58100,3

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

  29640,5

  32998,7

  36259,5

  39953,2

  44236,4

  49163,5

  54533,7

   

   

  ____________________