• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 червня 2000 р. № 979
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України


  від 8 серпня 2007 р. № 1007)

  СТАТУТ
  Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

  Загальні питання

  1. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі — Установа) діє згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність”.

  2. Установа є наступником майнових прав і обов’язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства “Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія”.

  3. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України. Установа належить до сфери управління Держінвестицій (далі — орган управління майном).

  Найменування та місцезнаходження Установи

  4. Офіційне найменування Установи:

  українською мовою: повне — Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, скорочене — ДІФКУ;

  англійською мовою: повне — State Finance Institution for Innovations, скорочене — SFII.

  5. Місцезнаходження Установи:

  01601, м. Київ-601, вул. Богдана Хмельницького, 65б.

  Мета і основні завдання Установи

  6. Установа утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національної економіки.

  7. Основними завданнями Установи є:

  організація за дорученням органу управління майном конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів і програм для їх фінансової підтримки;

  фінансування за рахунок власних та залучених коштів науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів і програм, спрямованих на впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій, освоєння випуску нових видів продукції шляхом створення нових виробництв, передачі обладнання, устаткування в оренду або придбання частки корпоративних прав у статутному фонді господарських організацій, які працюють за новітніми технологіями, надання відповідно до законодавства суб’єктам господарювання кредитів, їх інвестування, провадження спільної діяльності;

  фінансування заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури;

  фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і програм за рахунок коштів державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та інвестиційного розвитку національної економіки;

  залучення коштів, у тому числі іноземних, для фінансування науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

  забезпечення повернення Установі інноваційних позик, наданих ліквідованими Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями;

  розроблення та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру;

  супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснення контролю за ефективною їх реалізацією і цільовим використанням суб’єктами інноваційної діяльності наданих Установою коштів;

  налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

  участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.

  8. Установа згідно з покладеними на неї завданнями:

  кредитує і фінансує відповідно до законодавства науково-технічні і маркетингові дослідження, конструкторсько-технологічні та інші проектні роботи, науково-технічний пошук, інноваційні та інвестиційні проекти і програми;

  бере участь в інститутах спільного інвестування відповідно до законодавства;

  набуває прав інтелектуальної власності та реалізує їх;

  проводить обстеження і дослідження потенційних об’єктів інноваційної та інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інноваційних та інвестиційних проектів і програм на договірній основі;

  організовує відбір за дорученням органу управління майном інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснює пошук їх виконавців та інвесторів як в Україні, так і за її межами, зокрема на конкурсних засадах, і бере участь у реалізації зазначених проектів і програм;

  організовує і проводить відповідно до законодавства експертизу, в тому числі державну наукову та науково-технічну, інноваційних та інвестиційних проектів;

  бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;

  забезпечує управління і супровід інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

  готує висновки і пропозиції щодо доцільності залучення іноземних кредитів та інвестицій;

  забезпечує пошук потенційних інвесторів і кредиторів для вітчизняних суб’єктів господарювання, надання послуг з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

  реалізує з іноземними інвесторами спільні інноваційні та інвестиційні проекти і програми;

  організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони;

  надає маркетингові, посередницькі, юридичні та інші консультаційні послуги;

  організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;

  провадить рекламно-видавничу діяльність.

  Відповідно до мети і завдань, визначених цим Статутом, Установа провадить інші види діяльності відповідно до законодавства, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

  Окремі види господарської діяльності, перелік яких встановлюється законом, Установа може провадити після одержання ліцензії та інших документів дозвільного характеру.

   

  Юридичний статус Установи

  9. Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України. Установа набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, передбаченому законом.

  10. Установа має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

  11. Установа провадить свою діяльність на основі і відповідно до законодавства та цього Статуту.

  12. Установа має право у порядку, встановленому законодавством, укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, проводити претензійну роботу, а також виступати позивачем і відповідачем у суді.

  13. Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов’язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

  14. Установа самостійно встановлює за своїми кредитними операціями відсоткові ставки, які зазначаються в кредитному договорі, залежно від кредитного ризику, попиту і пропонування на кредитному ринку, строку використання кредиту тощо, якщо інше не передбачено законодавством України.

  15. Установа відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна. Установа не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Установи.

  16. Установа має право за погодженням з органом управління майном утворювати і ліквідовувати в установленому порядку спеціалізовані та регіональні відділення, філіали і представництва як на території України, так і за її межами.

  Спеціалізовані та регіональні відділення, філіали і представництва Установи діють на підставі положень, що затверджуються дирекцією Установи за погодженням з органом управління майном.

  17. Установа відповідно до законодавства може бути акціонером та учасником господарського товариства, брати участь в інститутах спільного інвестування, зокрема у разі передачі їй акцій (часток, паїв) у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками, наданими у 1992—2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями.

  Установа може бути учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань відповідно до закону.

  18. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і завдань, визначених цим Статутом.

  Зовнішньоекономічна діяльність Установи ґрунтується на принципах валютної самоокупності і самофінансування.

  19. Установа реалізує майно, продукцію, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством.

  20. Накладення арешту і звернення стягнення на кошти та інші цінності Установи може бути здійснено у випадках, передбачених законом.

  21. Установа має право вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

  Майно Установи

  22. Майно Установи складається із статутного фонду, фондів, оборотних коштів, а також матеріальних активів, цінностей і коштів, що надійшли в результаті повернення інноваційних позик ліквідованих Державного інноваційного фонду, його регіональних відділень, державного підприємства “Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія”, та з іншого майна. Вартість майна, закріпленого за Установою, відображається в її бухгалтерському балансі.

  23. Розмір статутного фонду Установи становить 400 (чотириста) млн. гривень. Статутний фонд Установи використовується для забезпечення статутної діяльності Установи.

  24. Статутний фонд Установи формується за рахунок коштів, що надійшли в результаті повернення підприємствами-виконавцями інноваційних проектів дебіторської заборгованості за інноваційними позиками, наданими у 1992—2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями, і прибутку Установи.

  25. Установа володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею на праві господарського відання майном будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, цінними паперами, фондами та коштами відповідно до законодавства.

  Установа має право придбавати, будувати, брати і здавати в оренду будівлі, споруди, обладнання тощо як на території держави, так і за її межами, вчиняти стосовно них будь-які дії, що не суперечать законодавству.

  Прибуток Установи та порядок його використання

  26. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Установи є прибуток, що визначається як різниця між доходами Установи в результаті провадження усіх видів діяльності і сумою здійснених нею витрат.

  27. Установа має право самостійно визначати напрями використання прибутку, який залишається в її розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів, відповідно до законодавства, цього Статуту та  затвердженого в установленому порядку фінансового плану Установи.

  28. Для покриття непередбачуваних витрат Установи і відшкодування можливих збитків, завданих внаслідок проваджуваної нею діяльності, утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду Установи.

  Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку. Резервний (страховий) фонд розміщується на рахунках у банках України.

  У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

  Рішення про використання резервного (страхового) фонду приймається дирекцією Установи.

  29. Збитки, завдані внаслідок проваджуваної Установою діяльності, відшкодовуються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в разі їх недостатності — з інших джерел.

  30. Згідно з рішенням дирекції Установи, за рахунок прибутку Установи утворюються фонди, призначені для фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Установи, соціального забезпечення та матеріального заохочення працівників і вирішення інших питань.

  Порядок утворення та використання коштів зазначених фондів визначається дирекцією Установи за погодженням з органом управління майном.

  Органи управління Установи

  31. Органами управління Установи є наглядова рада та дирекція, яка є виконавчим органом.

  32. Наглядова рада Установи утворюється органом управління майном для здійснення контролю за діяльністю дирекції Установи та вирішення окремих питань управління її справами.
  Наглядова рада утворюється у складі голови ради, його заступника та п'яти членів ради. Діяльність наглядової ради припиняється з дати прийняття органом управління майном рішення про зміну її повного складу.
  33. Головою наглядової ради Установи є представник органу управління майном. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Установою.
  34. Наглядова рада Установи діє на підставі положення, що затверджується органом управління майном.
  До повноважень наглядової ради належить:
  здійснення контролю за виконанням Установою рішень Кабінету Міністрів України і органу управління майном;
  попередній розгляд річних фінансових та інвестиційних планів і звітів про їх виконання;
  погодження умов оплати праці керівних працівників Установи;
  визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;
  погодження кандидатур на посади першого заступника генерального директора та заступників генерального директора Установи;
  заслуховування звітів генерального директора, першого заступника генерального директора та заступників генерального директора Установи з питань її діяльності;
  затвердження бухгалтерського балансу Установи;
  погодження питань щодо участі Установи у господарських товариствах.
  Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Установи.

  35. Дирекція Установи утворюється у складі генерального директора та його заступників, з них одного першого.

  Дирекція Установи здійснює поточне керівництво діяльністю Установи і несе відповідальність за ефективність її роботи.

  Дирекція Установи:

  вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо;

  розглядає і приймає рішення про організацію кредитування, фінансування і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо;

  визначає організаційну структуру Установи;

  приймає за погодженням з органом управління майном рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціалізованих і регіональних відділень, філіалів та представництв Установи, здійснює керівництво їх діяльністю, забезпечує виконання покладених на них завдань;

  затверджує за погодженням з органом управління майном положення про спеціалізовані та регіональні відділення, філіали та представництва Установи;

  приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про участь Установи у господарських товариствах, а також про придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками, наданими у 1992—2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями;

  вирішує питання щодо добору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Установи;

  визначає умови та розмір оплати праці і матеріального стимулювання працівників Установи виходячи з її фінансового становища;

  розглядає матеріали ревізій і аудиторських перевірок, а також звіти керівників спеціалізованих та регіональних відділень, філіалів та представництв Установи про результати їх роботи і приймає відповідні рішення;

  готує річний звіт і бухгалтерський баланс Установи та подає їх для затвердження відповідно до органу управління майном і наглядової ради;

  розглядає питання щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Установи (за винятком осіб, що входять до складу її дирекції);

  вирішує інші питання щодо діяльності Установи, передбачені цим Статутом.

  36. Засідання дирекції Установи проводить генеральний директор, а в разі його відсутності — один із заступників генерального директора.

  Засідання дирекції проводяться у разі потреби.

  Дирекція Установи правоможна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

  Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

  У разі незгоди з прийнятим рішенням члени дирекції можуть викласти у письмовому вигляді окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  37. Дирекція Установи утворює науково-технічну та кредитну ради на правах дорадчого органу для оперативного вирішення окремих питань діяльності Установи.

  Склад і функції цих рад визначаються дирекцією Установи.

  38. Генеральний директор Установи призначається на посаду та звільняється з посади органом управління майном.

  Контракт з генеральним директором укладає та розриває керівник органу управління майном.

  39. Генеральний директор має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Генеральним директором за погодженням з наглядовою радою.

  40. Генеральний директор має право без окремого доручення представляти інтереси Установи та діяти від її імені.

  41. Генеральний директор:

  здійснює управління майном Установи в межах, визначених законодавством;

  представляє Установу у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

  дає доручення на вчинення юридичних дій від імені Установи;

  установлює порядок підготовки і укладення договорів, що укладаються від імені Установи;

  затверджує штатний розпис Установи;

  приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Установи, визначає умови оплати праці, застосовує до працівників Установи заохочення та дисциплінарні стягнення згідно із законодавством;

  розподіляє обов’язки між заступниками генерального директора Установи;

  затверджує положення про структурні підрозділи Установи;

  виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

  42. Генеральний директор в межах своїх повноважень видає накази з питань діяльності Установи.

  43. Генеральний директор може доручити вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів апарату Установи, а також керівникам її відділень, філіалів та представництв.

  Облік і звітність

  44. Установа веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.

  45. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

  Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню відповідно наглядовою радою та органом управління майном.

  46. Фінансовий рік Установи відповідає календарному. Установа подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у строк, передбачені законодавством.

  Контроль за діяльністю Установи

  47. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Установи здійснюють органи державної влади, інші органи у межах їх повноважень та відповідно до закону і цього Статуту.

  Припинення діяльності Установи

  48. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

  49. Реорганізація та ліквідація Установи проводиться у передбаченому законом порядку.

  ___________________