• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 серпня 2007 р. № 1004

   

  ПОРЯДОК
  віднесення документів Національного архівного фонду
  до унікальних, їх обліку та зберігання

  1. Віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних здійснюється шляхом їх виявлення, проведення експертизи цінності, опису та внесення до Державного реєстру національного культурного надбання.

  Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних затверджується Держкомархівом.

  2. Унікальними визнаються документи Національного архівного фонду, що становлять виняткову культурну цінність.

  До унікальних можуть бути віднесені архівні фонди або колекції документів, окремі документи та одиниці зберігання (справи).

  3. За результатами проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду власники документів або уповноважені ними особи укладають анотовані переліки унікальних документів, що можуть бути віднесені до унікальних (далі — анотовані переліки), у кількості примірників та за формою, встановленими Держкомархівом.

  4. Анотовані переліки розглядаютьcя експертними комісіями з проведення експертизи цінності документів відповідно до їх повноважень.

  5. Остаточне рішення про визнання документа унікальним та внесення його до Державного реєстру національного культурного надбання приймається Центральною експертно-перевірною комісією Держкомархіву за поданням експертно-перевірної комісії центрального та галузевого державного архівів, Національної академії наук, державного архіву Автономної Республіки Крим, державного архіву області, мм. Києва і Севастополя (далі — експертно-перевірна комісія).

  У разі прийняття негативного рішення анотовані переліки повертаються відповідній експертно-перевірній комісії разом з витягом з протоколу засідання Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву.

  6. На унікальних документах проставляється штамп “УД” у порядку, встановленому Держкомархівом.

  7. Облік унікальних документів ведеться власником або уповноваженою ним особою за анотованим переліком, що погоджений з Центральною експертно-перевірною комісією Держкомархіву.

   

  Анотований перелік постійно зберігається у власника документів або уповноваженої ним особи.

  8. Центральні та галузеві державні архіви, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад ведуть облік унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах їх комплектування, у встановленому Держкомархівом порядку.

  9.  Централізований облік унікальних документів веде Держкомархів і вносить відомості про них до розділу “Унікальні документи Національного архівного фонду” Державного реєстру національного культурного надбання.

  10. Унікальні документи вилучаються з Державного реєстру національного культурного надбання за рішенням Центральної експертно-перевірної комісії на підставі вмотивованого подання експертно-перевірної комісії.

  11. Унікальні документи підлягають у разі потреби першочерговій реставрації, ремонту або консервації у порядку, встановленому Держкомархівом.

  12. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи зобов’язані:

  створити умови для їх зберігання відповідно до вимог, установлених Держкомархівом;

  створити страховий фонд унікальних документів та фонд користування у вигляді копій;

  забезпечити  страхування унікальних документів відповідно до законодавства.

  13. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи надають унікальні документи державним архівним установам з метою створення за рахунок коштів державного бюджету копій для страхового фонду і фонду користування. Державні архівні установи мають право на користування зазначеними копіями з дозволу власника унікальних документів або уповноваженої ним особи.

  14. Оригінали унікальних документів заборонено видавати до читального залу (сектору користування документами) архівної установи, експонувати на виставках і копіювати.

  Керівник архівної установи може надати, як виняток, дозвіл на видачу до читального залу (сектору користування документами) архівної установи оригіналу унікального документа для спеціального дослідження щодо вивчення носія інформації, зовнішніх ознак документа.

   

  _____________________